De Riethorst GGZ-centrum voor doven

advertisement
De Riethorst
GGZ-centrum voor
doven & slechthorenden
Groepsbehandelingen
Pro Persona is een instelling voor
geestelijke gezondheidszorg in
Zuidwest-Gelderland. Binnen Pro
Persona geven behandelingen,
zo licht en kort als mogelijk en zo
zwaar (intensief) en lang als nodig.
De Riethorst
De Riethorst is een onderdeel van Pro Persona. De Riethorst is een landelijk GGZcentrum voor doven en slechthorenden en mensen met andere gehoorproblemen
zoals tinnitus en hyperacusis in combinatie met psychische of psychiatrische
problemen. De Riethorst heeft een breed behandelaanbod voor mensen van alle
leeftijden. Zo is er een ambulant aanbod, een groepsaanbod en een klinisch aanbod.
Zie voor meer informatie ook de folder ‘De Riethorst, GGZ-centrum voor doven en
slechthorenden’.
Communicatie
Op de afdeling de Riethorst zijn tolken gebarentaal, schrijftolken, docenten
gebarentaal en logopedisten aanwezig om het behandelaanbod te ondersteunen. Ook
zijn er technische voorzieningen zoals soloapparatuur en ringleiding en beschikt de
afdeling over videofolders. Ongeveer een kwart van de medewerkers is zelf doof of
slechthorend.
Groepsbehandelingen
Een van de behandelvormen, waarin u beter leert omgaan met uw problemen, is de
groepsbehandeling. Er zijn verschillende groepen met elk een ander doel.
De groepen bestaan uit mensen met vergelijkbare problemen. Het lotgenotencontact
maakt dus een belangrijk onderdeel uit van de behandeling. De groepen bestaan uit
minimaal drie en maximaal acht deelnemers. Een uitzondering hierop is de
allochtonengroep die doorgaans uit meer cliënten bestaat.
Een groep komt meestal een dag per week samen in Ede. Sommige groepen zijn
‘open’ of doorgaande groepen en andere groepen hebben een vast aantal
bijeenkomsten.
Het programma bestaat uit diverse onderdelen en kan per groep verschillen. Een
groep wordt begeleid door een team dat uit diverse behandelaars bestaat. Bij een
aantal groepen worden ook docenten gebarentaal ingezet, daar waar het wenselijk is
extra training te geven op het gebied van communicatie en/of taallessen.
Indien u aan een van de groepen deelneemt, heeft u ongeveer eens in de zes á acht
weken een gesprek met uw hoofdbehandelaar om de behandeling te evalueren en
eventueel bij te stellen. In een aantal gevallen is het ook mogelijk dat u vaker
gesprekken heeft met uw hoofdbehandelaar.
De groepen
De Riethorst stemt het aanbod van groepen af op de vraag van de cliënten. Daarom
kan het groepsaanbod per jaar wisselen. Hieronder een overzicht van groepen die
meestal meermalen per jaar starten. Van een aantal groepen bestaat er een aparte
folder.
 Allochtonengroep
Deze groep richt zich op dove allochtonen. Voor een effectieve behandeling is een
gemeenschappelijke taal een voorwaarde. Dove allochtonen beheersen het
Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal (NGT) vaak onvoldoende. Een van de
doelen van de groep is dan ook het aanleren of verbeteren van het Nederlands en de
NGT. Ook leren de dove allochtonen over de Nederlandse maatschappij en
(doven-) cultuur. De groep is vergelijkbaar met een gespecialiseerde
inburgeringcursus.
 Beeldende groep
Bij beeldende therapie staat expressie door middel van beelden centraal. Beelden
zeggen namelijk vaak meer dan woorden. Met beeldende materialen, zoals verf, klei,
gips of krijt gaat de cliënt een werkstuk maken, in opdracht van de therapeut. Wat de
cliënt bezighoudt, wordt zichtbaar en voelbaar in het werkstuk. Bij de beeldende
therapie laat de cliënt zien wat er in hem of haar omgaat via beelden in plaats van
met woorden. Het doel is dat cliënt zichzelf beter of anders leert kennen en al doende
zichzelf verder ontwikkelt.
 Structuurgroep
Sommige doven en slechthorenden hebben moeite de dagelijkse dingen goed te
organiseren. Zij kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het huishouden of om hun
vrije tijd prettig in te vullen enzovoort. Dit kan komen omdat ze psychische
problemen of een psychiatrische ziekte hebben. Door mee te doen in de
structuurgroep kan men leren beter structuur aan te brengen in de dagelijkse
activiteiten, wat het welbevinden kan bevorderen.
 Basisgroep
De rehabilitatiegroep is bedoeld voor mensen die veel begeleiding nodig hebben in
hun leven. In de (kleine) groep wordt een veilige omgeving geboden waarin samen,
op een eenvoudige wijze, wordt gewerkt aan het welzijn van de cliënt.
 Slechthorendengroep
Sommige mensen worden slechthorend geboren, andere worden slechthorend op
latere leeftijd. Sommige slechthorende mensen vinden het moeilijk om met hun
beperking om te gaan. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om voor hun slechthorendheid
uit te komen. In de groep leren ze hoe ze slechthorendheid een plaats kunnen geven
in het leven en hoe zij beter met zichzelf en anderen kunnen communiceren.
Tinnitus management training
Men spreekt van tinnitus als men een geluid hoort, wat andere mensen niet horen.
Vaak is dit een suizen, piepen, fluiten of bromgeluid. Veel mensen hebben soms korte
momenten tinnitus, zonder daar veel last van te hebben. Als tinnitus het leven gaat
beheersen, kan de tinnitus management training uitkomst bieden. Hierin leert de
cliënt beter met de tinnitusklachten om te gaan.
Aanmelden
Als u deel wilt nemen aan een van de groepen kunt u dit met uw behandelaar
bespreken. Voor sommige groepen bestaat er een wachtlijst.
Indien u nog geen cliënt bent binnen Pro Persona, de Riethorst, dient u zich eerst aan
te melden. Dit kan via een inschrijfformulier dat u kunt verkrijgen door een e-mail te
sturen aan: [email protected] of kunt downloaden vanaf de
website www.propersona.nl/riethorst.
Na de aanmelding volgt een intakegesprek waarin bekeken wordt welke behandeling
het best bij uw probleem en behoefte aansluit.
Meer informatie
Deze folder is ook als videofolder in Nederlandse Gebarentaal (NGT) verkrijgbaar.
Pro Persona
Riethorst, GGZ-centrum voor doven & slechthorenden
Willy Brandtlaan 20
6716 RR Ede
Postbus 70
6710 BB Ede
Teksttelefoon
Telefoon
Fax
© Pro Persona De Riethorst GGZ-centrum voor doven & slechthorenden
09.2014
E-mail
Website
Website
(0318) 43 36 00
(0318) 43 36 10
(0318) 43 36 89
[email protected]
www.propersona.nl/riethorst
www.ggzds.nl (ggz voor doven en slechthorenden)
Download