samenwerkingsovereenkomst RvA Kentalis en

advertisement
PERSBERICHT
Februari 2015
Samenwerkingsovereenkomst getekend door Reinier van Arkel, Kentalis en GGMD
Betere psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuid- en WestNederland
‘s-Hertogenbosch – Reinier van Arkel groep (’s-Hertogenbosch), Stichting Koninklijke
Kentalis (St. Michielsgestel) en Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD, Gouda)
zetten zich gezamenlijk in om de psychische zorg voor doven en slechthorenden in Zuiden West-Nederland te verbeteren. De bestuurders hebben de
samenwerkingsovereenkomst getekend die volgt op een eerdere intentieverklaring tot
samenwerking.
Uit onderzoek blijkt dat onder dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen de
kans op psychische problemen fors groter dan gemiddeld is. Kentalis komt binnen het
speciaal onderwijs dan ook steeds vaker complexe psychiatrische problematiek tegen. Ook
hebben de instellingen signalen dat er sprake is van een behoorlijke onderdiagnostiek.
De reguliere GGZ-voorzieningen en -behandelingen sluiten onvoldoende aan bij de behoeften
van deze specifieke doelgroep. De expertise is versnipperd en geen van de instellingen is
alléén in staat antwoord te geven op de hulpvraag van deze cliënten. De samenwerking brengt
daar verandering in. Kentalis levert specifieke zorg en onderwijs aan onder andere doven en
slechthorenden. GGMD biedt ambulante gespecialiseerde GGZ voor doven en
slechthorenden, aan volwassenen en kinderen. Reinier van Arkel biedt klinisch
gespecialiseerde GGZ aan deze doelgroep. Door de handen ineen te slaan, kan op maat een
volledige behandeling worden geboden.
Er wordt samengewerkt op drie inhoudelijke onderwerpen. Het opzetten van een gezamenlijk
zorgaanbod voor kinderen en jongeren, samenwerking in crisisdienst en bij kortdurende
opname van volwassen en gezamenlijke profilering van deze doelgroep naar andere partijen
als het ministerie van VWS, politieke partijen, zorgverzekeraars en gemeenten.
De samenwerking maakt het mogelijk de expertise niet alleen te bundelen en behouden, maar
ook om deze verder te ontwikkelen. De zorg voor deze groep moet beter, maar vooral moet de
psychiatrische problematiek eerder en beter worden gediagnosticeerd. Dat past in het
1
gezamenlijke streven mensen zelfstandig aan de maatschappij te laten deelnemen en
vermindert de kans op ontwikkeling van zwaardere problematiek.
-------Reinier van Arkel is een gespecialiseerde gezondheidsinstelling voor mensen met psychische,
psychiatrische en/of psychosociale problematiek.
Koninklijke Kentalis een landelijke organisatie die bijna 225 jaar gespecialiseerd is in
diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Wij
zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind
zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor
doven en slechthorenden.
Noot voor de pers:
Bijlage: Foto van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
(samenwerkingsovereenkomst RvA, GGMD, kentalis, jpg)
Op de foto: Links Kees Knol, bestuurder GGMD, midden Marie-Louise van der Kruis, lid
Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep, rechts Inge Oelen, regiodirecteur Zorg Kentalis
Zuidwest
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van den Eeden, teamleider team
Communicatie en Voorlichting Reinier van Arkel, telefoon (073) 6586017 of via de e-mail
[email protected].
Koninklijke Kentalis: Heleen van Andel, manager Communicatie&Marketing, telefoon 06
1000 8404 of [email protected]
2
Download