Toelatingscursus en -toets Scheikunde

advertisement
Toelatingscursus en -toets Scheikunde
Speciaal voor de deeltijdopleidingen Milieukunde en de
AD Integrale handhaving omgevingsrecht, AD Duurzaam
bodembeheer en de AD Duurzame watertechnologie.
Wie van plan is om de opleiding milieukunde te gaan volgen en niet aan de inschrijvingseisen voldoet
kan alsnog tot de opleiding worden toegelaten mits hij/zij 21 jaar of ouder is én de toelatingstoets
wiskunde t.b.v. de opleiding milieukunde heeft afgelegd met een voldoende resultaat (minimaal 5.5)
én de toelatingstoets scheikunde t.b.v. de opleiding milieukunde heeft afgelegd met een voldoende
resultaat (minimaal 5.5).
Door het halen van de toets wordt aangetoond dat hij/zij beschikt over voldoende scheikunde kennis
om het eerste jaar van de opleiding Milieukunde (of AD) goed te kunnen doorlopen. Dat wil zeggen:
 studenten hebben een overzicht van basisbegrippen uit de chemie;
 studenten kunnen opgaven maken over atoombouw en chemische binding en kunnen
eenvoudige chemische berekeningen maken;
 studenten herkennen namen en formules van metalen, zouten, moleculaire stoffen, zuren en
basen en eenvoudige organische stoffen.
Opzet cursus
In de maanden mei/ juni zijn er op de donderdagavond bijeenkomsten waarin gedurende twee lesuren
cursus wordt gegeven. Volgend op de cursus wordt de toets, qua zwaarte vergelijkbaar aan het havoexamen, afgenomen. Er is een voorbeeldtoets (open vragen) beschikbaar. Van de deelnemers aan de
cursus wordt verwacht dat zij thuis oefenen aan de hand van instructies en oefeningen die op de
cursusdagen wordt aangeboden. Tijdens de toets is gebruik Binas en rekenapparaat noodzakelijk.
Ook is er een opfriscursus in de herfst/winter. De opfriscursus is bedoeld voor degenen die formeel
toelaatbaar zijn, maar bij wie in de loop der tijd de scheikundige kennis en vaardigheden zijn
weggezakt. Deze cursus is qua inhoud vergelijkbaar met de toelatingscursus maar wordt niet
afgesloten met een toets op grond waarvan toelaatbaarheid kan worden verleend.
In de toelatingscursus komen de volgende onderwerpen aan bod: elementen: periodiek systeem,
atomen, moleculen, chemische binding, formules, reactievergelijkingen, chemisch rekenen, metalen,
zouten, zuren en basen, pH, organische verbindingen.
Data:
De cursus vindt plaats op donderdagavonden in mei en juni. De data hiervoor zijn:
21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni en 18 juni. De toets volgt op 25 juni 2015.
Herkansing is op donderdagavond 20 augustus 2015.
Locatie:
De cursussen worden verzorgd op Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1 te Leeuwarden.
Kosten en inschrijving:
De kosten voor deelname aan de toelatingscursus scheikunde (inclusief toets) bedragen € 150,-. De
kosten voor alleen de toelatingstoets scheikunde bedragen € 50,-. Mocht u naast deze
toelatingscursus/toets ook de toelatingscursus/toets wiskunde in deeltijd volgen, dan worden daar geen
extra kosten voor in rekening gebracht. De kosten kunnen jaarlijks wijzigen.
Benodigd studiemateriaal
In de cursus wordt gebruik gemaakt van het volgende lesmateriaal:
 Scholte et al., Basisvaardigheden Toegepaste Scheikunde, Noordhoff Uitgevers bv
e
Groningen/Houten, 2011 (1 druk), ISBN: 9789001801960. (toetsstof: hoofdstuk 1 t/m 7 en de
hoofdstukken 9 en 12)
 Binas, Informatieboek havo/vwo voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, Noordhoff
e
Uitgevers bv Groningen/Houten, 2013 (6 druk), ISBN: 9789001817497.
Docent Pia Sloots [email protected]
Download