Cluster 23 - Deelgemeenschap Sint Jan de Doper

advertisement
Cluster 23
“Nieuwe Maas”
Wat bespraken we op
14 februari 2010
terugblik
Opdracht tot
clustering in Samenwerking
Geboden 2
 eerste reactie: nee
(Dominicaanse samenwerking in de regio)
Opdracht tot
clustering in
Samenwerking Geboden 2
 eerste reactie: nee
(Dominicaanse samenwerking in de regio)
 geen optie
Opdracht tot
clustering in
Samenwerking Geboden 2
 eerste reactie: nee
(Dominicaanse samenwerking in de regio)
 geen optie
 mee in het cluster
• start in maart 2009
zonder St. Liduina-Rozenkrans
• start in maart 2009
zonder St. Liduina-Rozenkrans
• juni 2009: opdracht Bisdom:
fusie 5 parochies,
federatieve samenwerking
met St. Liduina-Rozenkrans
• start in maart 2009
zonder St. Liduina-Rozenkrans
• juni 2009: opdracht Bisdom:
fusie 5 parochies,
federatieve samenwerking
met St. Liduina-Rozenkrans
• vanaf september 2009: St.
Liduina-Rozenkrans doet mee
 A4-tje met uitgangspunten
 Parochiebarometer
 pastoraal team
Charles Duynstee (pastoor)
Coert Biesjot
Kees Koeleman
Lidwien Meijer
november 2009:
opdracht onwerkbaar
fusie en federatie
nog twee pastoors
(HH Martinus-Jacobus,
St. Liduina Rozenkrans)
 vraag om nieuwe opdracht
december 2009:
nieuwe opdracht Bisdom:
 federatie per 01-01-2011
 fusie per uiterlijk
01-07-2012
 voor ons gunstig,
maar elders pijn
december 2009:
nieuwe opdracht Bisdom:
Start als federatie per
01-01-2011
Beoogde fusie per
01-07-2012
Per 1 januari 2010
* Paters de Jong en de Rooij teruggetreden
* onze parochie teruggegeven aan het
Bisdom.
* Pastoor Charles Duynstee
als hoofd van het pastorale team,
eindverantwoordelijk voor Maassluis,
Vlaardingen, H. Hart en
St. Jan de Doper - Visitatie
Per 1 januari 2010
* start voorbereiding samenwerking,
* vooralsnog zonder parochie St. LiduinaRozenkrans
* projectleider Huib Arts in overleg met
parochie St. Liduina-Rozenkrans om
weerstand en aarzeling om te zetten in
deelname
* respecteren van elkaars eigenheid
* ruimte geven aan verschillen die er zijn
vertrouwen in elkaar
 daardoor voltallig per april 2010
 overeenstemming over pastorale
uitgangspunten
 overeenstemming over financiële
uitgangspunten
• één parochie
• zes deelgemeenschappen
• centraal
centrale
centraal
centraal
parochiebestuur
pastoraatsgroep
pastoraal team
secretariaat
• per deelgemeenschap pastoraatsgroep
per deelgemeenschap beheerscommissie
per deelgemeenschap lokaal secretariaat
• elke deelgemeenschap “houdt zijn eigen
broek op”:
– zelf verantwoordelijk voor voldoende
inkomsten
– naast centrale afdracht voor overhead (als
pastoraal team, centraal secretariaat, centrale
beroepskrachten, enz.) zelf beheer over de
centen
– eigen reserveringen voor groot onderhoud
– binnen de kerkelijke kaders eigen accenten in
invulling van liturgie
– zelf verantwoordelijk voor “bemensing”
uitwerken deelprojecten
1) Analyse en uitwerken
Pastorale zaken en taken
1) Opbouwen bestuurlijke structuur
2) Inrichten secretariaat (secretariaten)
3) Opzetten gezamenlijke ledenadministratie
4) Opzetten communicatiestructuur
5) Opzetten financiële administratie
Aangepaste doelstelling voorgelegd
aan bisschop:
Geen federatie per 01-01-2011
Geen fusie per 01-07-2012
Maar: fusie per medio 2011
(= feitelijk 1 juli 2011)
Akkoord bisschop september 2010
Per 1 januari 2011
 vertrek pastoor Bol
pastoraal team ook verantwoordelijk
voor parochie HH Jacobus en
Martinus
 nieuwe tijden voor de vieringen op
zondag (met uitzondering van St. Liduina -O.L. Vrouw
Rozenkrans) opdat priester-pastores elke
zondag 2 vieringen kunnen verzorgen
Per maart 2011
 vertrek pastoor Vismans
pastoraal team ook verantwoordelijk
voor parochie H. Liduina en O.L.
Vrouw Rozenkrans (nu ook hier
nieuwe tijden voor de viering op zondag)
proces gaat de
komende maanden verder
* samenstelling bestuur
* pastoraal plan
* inrichting secretariaat
* opzetten centrale pastoraatsgroep
* uitwerken lokale pastoraatsgroep
* uitwerken lokale secretariaten
* werkplek pastores
* naam nieuwe parochie
* gezamenlijke ledenadministratie
* centrale begroting en deelbegrotingen
* enzovoort
proces gaat de
komende maanden verder
* ook in onze deelgemeenschap veel werk aan de
winkel
* wij hebben vertrouwen dat het goed gaat komen
* houd ons “wakker”, voor zover nodig, maar blijf ook
zelf betrokken!
wij allemaal bepalen
de kleur van onze
deelgemeenschap !!
“In vriendschap
verbonden”
aan de orde van de
dominicanen
 Leo de Jong
pastor voor onze parochie
op vrijwillige basis, met
zending van de bisschop
Dominicaanse
Spiritualiteit
Dominicaanse
Spiritualiteit
 Kloostertuin
(=inclusief Leerhuis spiritualiteit)
wordt door onze parochie
ondersteund samen met
‘t Steiger en Blijdorp
Dominicaanse
Spiritualiteit
 Niet alleen van Dominicanen,
voorgangers, bestuur
Dominicaanse
Spiritualiteit
 Niet alleen van Dominicanen,
voorgangers, bestuur
 wij zijn het zelf
Vragen?
Download