Zilveren Kruis

advertisement
Overzicht zorginkoop Wet langdurige zorg 2018
Naam concessiehouder: Zilveren Kruis
Beleid
Document
Inkoopkader
Zilveren Kruis
Pagina nr.
1 Inkoopmodel
(Persoonsvolgende bekostiging,
prijsmodel of volume afspraak)
Persoonsvolgend model
2 Kwaliteitskader is uitgangspunt
(En eventuele aanvullende
kwaliteitseisen)
Vanaf 1 januari 2018 is het leveren van zorg conform de
kwaliteitskaders integraal onderdeel van het tariefpercentage.
Landelijk
inkoopkader
23 (19) (15)
Het zorgkantoor gaat met de aanbieders in gesprek over
kwaliteitsverbetering op basis van het geldende kwaliteitskader. De
kwaliteitsplannen/verslagen vormen het vertrekpunt.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
43
3 Tarief ZZP
(100 % of percentage van het
maximum NZa-tarief)
Tarief voor alle zorgprestaties: 97%
Voorbeeldberekening tarief op pagina 40.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
40
4 Tarief VPT
(100 % of percentage van het
maximum NZa-tarief)
97%
Inkoopkader
Zilveren Kruis
40
5 Tarief MPT
(100 % of percentage van het
maximum NZa-tarief)
97%
Inkoopkader
Zilveren Kruis
40
6 Eventuele tarief op- of afslagen?
Er wordt niet meer gewerkt met een tariefsopslag voor
kwaliteitsverbetering.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
40
De kavelindeling komt per 2018 te vervallen; sturing op
leveringsvormen wordt losgelaten
41
32
7 Nhc niet onderhandelbaar
Geen onderhandelingen over de tarieven voor NHC en NIC. Deze
componenten worden voor 100% meegenomen in de bepaling van
het tarief per prestatie.
Voorbeeldberekening tarief op pagina 40.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
40
8 Startvolume ZZP
Er worden geen afspraken meer gemaakt over volume in het
initiële budget.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
41
9 Startvolume VPT
Er worden geen afspraken meer gemaakt over volume in het
initiële budget.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
41
10 Startvolume MPT
Er worden geen afspraken meer gemaakt over volume in het
initiële budget.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
41
11 Monitor benutting
contracteerruimte
Een technische raming op de gedeclareerde productie (AW319)
wordt uiterlijk 8 weken na afloop van de periode (maandelijks
vanaf periode 2) op de website geplaatst. In deze raming wordt
aangegeven of de geëxtrapoleerde productierealisatie nog past
binnen de beschikbare contracteerruimte. Hierbij wordt het
procentuele risico over de geëxtrapoleerde productierealisatie
expliciet genoemd.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
49
12 Herschikking volume
(Hoe vindt de herschikking plaats en
in welke frequentie?)
Wanneer de contracteerruimte overschreden dreigt te worden,
stopt de persoonsvolgendheid niet direct. Bij een verwachte
overschrijding wordt het geld-volgt-klant model niet direct omgezet
naar vaste volumeafspraken.
Wanneer de procentuele korting op financiële waarde van de
gerealiseerde productie groter dreigt te worden dan 2%, verwacht
Zilveren Kruis het volledige geld-volgt-klant model om te zetten
naar vaste volume afspraken.
41
Tweemaandelijks krijgen zorgaanbieders (tot aan de herschikking)
ter indicatie een overzicht wat op basis van de huidige
declaratiecijfers de hoogte van de afspraak zou worden bij de
herschikking.
49
Omwille van de persoonsvolgendheid wil Zilveren Kruis zo laat
mogelijk in het jaar herschikken. De verwachting is dat de
herschikking in september wordt uitgevoerd op basis van de meest
actuele AW319 gegevens. Definitieve afspraken voor 1 november.
42
Inkoopkader
Zilveren Kruis
49
13 Meerjarenafspraken
Zorgaanbieders die voor 2017 een contract hebben, krijgen in
principe een meerjarige overeenkomst tot en met 2010.
Landelijk
inkoopkader
21
Uitgangspunt is met zorgaanbieders die een overeenkomst hebben
in 2017 een meerjarige overeenkomst 2018-2020 aan te gaan.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
36
14 Behandeling
(Hoe koopt het zorgkantoor
behandeling in voor ‘ZZP zonder
behandeling’ in?)
De afspraken voor behandeling zijn niet volledig persoonsvolgend.
Uitgangspunt is dat het aandeel inclusief behandeling ten opzichte
van 2017 gelijk blijft.
Wanneer klanten op een plek exclusief behandeling tijdelijk Wlzbehandeling nodig hebben kan hiervoor een machtiging voor
extramurale behandeling bovenop het ZZP/VPT worden
aangevraagd.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
45
15 Samenhang met Wmo enWvp
Er worden geen opmerkingen gemaakt over samenhang met WMO
en Zvw (Wvp of ELV).
X
X
16 Bezwaar en beroep bij
inkoopbestek
(Wordt de Geschillencommissie
genoemd?)
Deelnemers kunnen, indien zij het niet eens zijn met de beslissing
van Zilveren Kruis om al dan niet met hen een overeenkomst te
sluiten dan wel over looptijd of voorwaarden, binnen een termijn
van 20 kalenderdagen na de dag van de voorlopige contractering
een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank te Den Haag.
Deze termijn is een vervaltermijn. Door deelname aan de
inkoopprocedure accepteren deelnemers dat zij hun eventuele
bezwaar binnen de termijn van 20 kalenderdagen na datum van
voorlopige contractering moeten indienen op straffe van verval van
ieder recht om op een later moment tegen de voorgenomen
beslissing van Zilveren Kruis om al dan niet een contract te sluiten
– in rechte – op te komen. Een eventueel aangespannen
kortgeding heeft geen schorsende werking voor definitieve
contractering. Let op: Het is niet mogelijk om na sluiting van de
offerte alsnog bewijsmiddelen aan te leveren die verplicht bij de
offerte moeten worden ingediend.
Inkoopkader
Zilveren Kruis
37
Inkoopkader
Zilveren Kruis
38
Er wordt geen melding gemaakt van de Geschillencommissie.
17 Bezwaar en beroep bij gunning
Wordt de Geschillencommissie
genoemd?)
Deelnemers kunnen, indien zij het niet eens zijn met de beslissing
van Zilveren Kruis, binnen een termijn van 20 kalenderdagen,
nadat zij schriftelijk zijn geïnformeerd over de definitieve
terugkoppeling een kortgedingprocedure beginnen bij de rechtbank
te Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. Door deelname
aan de inkoopprocedure accepteren deelnemers dat zij hun
eventuele bezwaar binnen de termijn van 20 kalenderdagen nadat
zij schriftelijk zijn geïnformeerd over definitieve terugkoppeling
moeten indienen op straffe van verval van ieder recht om op een
later moment tegen de voorgenomen vaststelling van Zilveren
Kruis van de beslissing – in rechte – op te komen. Een eventueel
aangespannen kortgeding heeft geen schorsende werking voor het
verdere verloop van de inkoopprocedure.
Er wordt geen melding gemaakt van de Geschillencommissie.
18 Opmerkelijke zaken
Overschrijding contracteerruimte
Wanneer de contracteerruimte overschreden dreigt te worden,
stopt de persoonsvolgendheid niet direct. Pas bij een verwachte
overschrijding van 2% wordt het geld-volgt-klant model (mogelijk)
omgezet naar vaste volumeafspraken. Het financiële risico voor
deze overschrijding ligt bij de zorgaanbieder, terwijl die zelf geen
invloed uit kan oefenen op het beperken van dit risico. Een
aanbieder kan wel stoppen met productie maken, maar als de
andere aanbieders doorgaan met produceren krijgt hij toch te
maken met een korting.
Geen volumeafspraken; geen kavelindeling.
Op het NZa budgetformulier wordt een omzetniveau van € 1,ingevuld en geen P, geen Q, geen prestatieafspraken en geen
zorgaanbieders specifiek tarief.
Download