SMEEKBEDE TEN GUNSTE VAN HET GLORIERIJK KRUIS VAN

advertisement
SMEEKBEDE TEN GUNSTE VAN HET GLORIERIJK KRUIS VAN DOZULE
GERICHT AAN :
Zijne Excellentie Monseigneur Jean-Claude Boulanger .
Bisdom Bayeux-Lisieux-Dozulé
Rue le Forestier -14 400 Bayeux
France
19 Maart 2010
Monseigneur:
In de wetenschap hoe belangrijk Uw functies zijn in de Kerk van Onze Lieve Heer
Jezus-Christus, groet het Godsvolk U in de naam van Onze Heer en Koning, en wenst aan
Zijne Excellentie een lang vruchtbaar Pontificaat toe tussen de kinderen gods die in zijn
Bisdom wonen en ook aan dezen die er buiten wonen:
Heden zijn het de christenen van Frankrijk en van alle landen verbonden met Onze
Paus Benedictus XVI, de huidige paus, die u vragen om welwillend het dossier te willen
inzien dat persoonlijk het Bisdom Bayeux-Lisieux-Dozulé betreft, HET bisdom dat door
God de Vader is uitgekozen om het Koninkrijk Gods op Aarde te zijn.
Op 4 juli 1975, op de eerste vrijdag van de maand , richtte Jezus zich tot Madeleine
Aumont: " Voorwaar Ik zeg u, het is dit Kruis opgericht op de wereld dat de naties zal
redden", een Kruis van 738 meter hoog , de hoogte van de berg Golgota.
Tot op vandaag werd dit Koninklijk verzoek van God door Zijn Kerk afgewezen. Het
is dus onze taal om het opnieuw voor te leggen aan U in de naam van het christendom,
op deze dag van het feest van de Heilige Jozef, aan wie God de hoede van he gezin heeft
toevertrouwd, dat gezin dat het nederigste en belangrijkste was van heel de aarde, in de
eeuwen der eeuwen.
Dat gezin is zonder twijfel het model dat God verlangt om Zijn Zoon Jezus-Christus te
ontvangen in het Heiligdom dat Jezus heeft gevraagd te bouwen aan de voet van het
Heilig Kruis van Dozulé.
Het wordt laat en deze verantwoordelijkheid weegt steeds zwaarder op Onze Heilige
Kerk die aan het verzoek van de Hemel en naar de smeekbede van de christenen weigert
te luisteren.
Geknield vragen wij , opdat de Glorie van Onze HeerJezus-Christus kome, die in Zijn
burcht wil komen, om over Zijn Christen Volk te regeren.:
In naam van de christelijke koningen : Klovis, de Heilige Lodewijk en al de anderen,
in naam van de grote heiligen die Frankrijk hebben bemind: H.Jeanne d'Arc, H.Theresia
van Lisieux en, Madeleine Aumont in overweging nemend, die buiten haar stad Dozulé is
gehouden, als eerste liefde slachtoffer voor dit groot doel en profeet van onze tijd die, na
de H. Tomas, de wonden van Jezus-Christus heeft aangeraakt, vragen wij U,
Monseigneur om voor JEZUS CHRISTUS de poorten te openen van Zijn Rijk in
Frankrijk.
God heeft beslist dat hier te Dozulé zal zijn dat men het Nieuwe Jeruzalem zal zien
neerdalen, in dit kleine hoekje van Frankrijk, dat het bolwerk is van de Christenheid,
net zoals God de Vader , Israël heeft uitgekozen om, in Jeruzalem, de Tempel van alle
gelovigen te doen bouwen.
Monseigneur, U weet het beter dan wij, dit verzoek is een , door duizenden christen in
de wereld, gedeelde hoop en een gebaar van liefde, want Onze Heer laat U VRIJ in het
beleven en uiten van Uw liefde tot Hem en tot de naaste.
Uw toekomst en de onze hangt er van af.
Dat God U beware, U zegene en U Zijn kracht geve. Amen !
NAAM: ......................................................................................
ADRES : ......................................................................................
Handteken : ................................................
Download