(Erikson) Piagetiaanse theorie (Piaget)

advertisement
Ontwikkelingstheorien:
Een kijk vanuit de
levensloop van hun
bedenkers
Theorieën van Ontwikkeling
1
Een intuïtieve
ontwikkelingstheorie
• Beschrijving van de ontwikkeling
• Verklaring van de ontwikkeling
• Zie college vrijdag 27 2 2003
Theorieën van Ontwikkeling
2
Wetenschappelijke
ontwikkelingstheorieën
• Overeenkomst: onderscheid beschrijving en
verklaring
• Verschillen
• Structuur van begrippen
• Bv mechanismen worden expliciet met elkaar in verband
gebracht
• Empirische toetsing
• Voorspellen en toetsen
• Bijstellen op basis van toetsing
• Interactie Intuïtieve en Wetenschappelijke
verklaringen
• publieksvoorlichting
Theorieën van Ontwikkeling
3
Overzicht theorieën
• Leer- en veranderingstheorieën
• Leertheorie
• Respondent (Pavlov), operant (Skinner), Sociaal
(Bandura)
• Informatieverwerkingstheorie
• Computer (Turing)
• Klassieke Ontwikkelingstheorieën
• Psycho-analytische (Freud) en Ego benadering
(Erikson)
• Piagetiaanse theorie (Piaget)
• Cultuurhistorische theorie (Vygotsky)
• Levensloopbenadering
Theorieën van Ontwikkeling
4
Aanpak van het overzicht
• Systematische beschrijving in theorieënboek
• Achtergrond
• Theorie als product van een bedenker en een
tijdvak
• Levensloop van de bedenkers
• Karakteristieke kenmerken
•
•
•
•
Een karakteristieke situatie
Waar is de theorie het beste voor bekend
Wat is het belangrijkste punt van de theorie?
Visie op ontwikkeling
Theorieën van Ontwikkeling
5
De Leertheorie
• Voorbeeld: theorie van het operant leren
• Grondlegger: Skinner (USA, 1904-1990)
Theorieën van Ontwikkeling
6
Leertheorie
• Karakteristieke situatie
• Zeurende kinderen, dieren in de film en het circus
• Bekendste bijdrage
• Gedragsmodificatie in klinische setting door
bekrachtiging
• Kernpunt
• Gedrag staat onder externe controle
• Visie op ontwikkeling
• Ontwikkeling = accumulatie van kennis en
vaardigheden door leerprocessen
Theorieën van Ontwikkeling
7
Informatieverwerkingstheorie
• Algemeen principe van
informatieverwerking door mens en
machine
• Grondlegger (maar geen
ontwikkelingspsycholoog): Turing (GB,
1912-1954)
Theorieën van Ontwikkeling
8
Informatieverwerkingstheorie
• Karakteristieke situatie
• Breukrekenopgave oplossen
• Bekendste bijdrage
• Verandering in de basiscomponenten van de
informatieverwerking
• Korte en lange termijngeheugen (uitbreiding en achteruitgang)
• Kernpunt
• Universele principes (mens en machine) van
stapsgewijze informatieverwerking
• Visie op ontwikkeling
• Geen verandering in structuur informatieverwerking, wel
in strategieën en methoden
Theorieën van Ontwikkeling
9
Psycho-analytische
Ontwikkelingstheorie
• Klassieke psycho-analyse en egopsychologie
• Grondleggers Freud (Oostenrijk, 18561939) en Erikson (Duitsland-USA, 19021994)
Theorieën van Ontwikkeling
10
Freud
• Karakteristieke situatie
• Een onoplosbaar conflict tussen individu en wereld, bv
een volwassen man, slechte relatie met zijn vader,
ontwikkelt angststoornissen na diens overlijden
• Bekendste bijdrage
• Theorie van het onbewuste en psycho-sexuele
ontwikkelingsstadia
• Kernpunt
• Dynamiek van het gedrag door conflict driften en
realiteit
• Visie op ontwikkeling
• Ontwikkeling = vinden van een soms moeizaam
evenwicht tussen met elkaar strijdende krachten
Theorieën van Ontwikkeling
11
Erikson
• Karakteristieke situatie
• Een conflict tussen individu en wereld dat positief
voor het individu wordt opgelost, bv een
adolescent die onenigheid heeft met de ouders en
daaruit mede een eigen identiteit ontwikkkelt
• Bekendste bijdrage
• Model van de acht ontwikkelingsstadia
• Kernpunt en visie op ontwikkeling
• Elke levensfase kent cultuur-afhankelijke
conflicten die het individu positief probeert op te
lossen en die een onderdeel worden van de
persoonlijkheid
Theorieën van Ontwikkeling
12
Piaget
• Zwitserland, 1896-1980
Theorieën van Ontwikkeling
13
Piaget
• Karakteristieke situatie
• Een jong kind speelt met bekers, water, zand,
blokjes en ontdekt spontaan het
conserrvatieprincipe en het getalbegrip
• Bekendste bijdrage
• Model van de vier/drie ontwikkelingsstadia
• Kernpunt en visie op ontwikkeling
• Ontwikkeling als aktief proces van adaptatie aan
de wereld, door spontane constructie van
cognitieve middelen (begrippen, structuren)
Theorieën van Ontwikkeling
14
Vygotsky
• USSR, 1896-1934
Theorieën van Ontwikkeling
15
Vygotsky
• Karakteristieke situatie
• Kinderen in de klas met een onderwijzer
• Bekendste bijdrage
• Zone van de naaste ontwikkeling
• Kernpunt en visie op ontwikkeling
• Ontwikkeling als de interiorisatie van culturele
middelen voor het denken, middelen zijn resultaat
van cultuur-historische ontwikkeling, interiorisatie
is resultaat van sociale ondersteuning van het kind
Theorieën van Ontwikkeling
16
Huidige stand van zaken (1
van 2)
• Leertheorie
• Belangrijk, maar meestal in klinische context, als
model voor therapie
• Informatieverwerkingstheorie
• Belangrijk, maar sterke nadruk op
verouderingsprocessen
• Psycho-analytische benaderingen
• Freud
• Historisch belangrijk
• Erikson
• Belangrijk, vooral adolescentiepsychologie
Theorieën van Ontwikkeling
17
Huidige stand van zaken (2
van 2)
• Piaget
• Belangrijk, maar meestal als vertrekpunt voor kritiek
• Principes lijken op die van moderne theorie van zelforganisatie en complexiteit (dynamische
systeemtheorie)
• Vygotsky
• Belangrijk, vooral in context van cultuurvergelijkende
studies en onderwijstoepassingen
• Er is nog geen verenigde, overkoepelende theorie
van ontwikkeling
• Elke theorie concentreert zich op een bepaald aspect
van ontwikkeling
Theorieën van Ontwikkeling
18
Download