stress en kanker

advertisement
STRESSENKANKER
HOEHETEFFECTVANSTRESSOPHETLICHAAMTE
VERMINDEREN
EenstudentAjdensexamens,eenbusinessmandieinhetverkeer
vastzit–iedereenwordtmetstressgeconfronteerd.Soms
kunnenkleinehoeveelhedenstressjealertmakenenje
performanAedoensAjgen,maarlangdurigestresskanookeen
schadelijkeffecthebbenopjegezondheid.
WATISSTRESS?
Psychologischestressiseenstatusdieveroorzaaktwordtalsmenonder
mentale,fysiekeofemoAoneledrukkomttestaan.
[1]
Dezedrukkanverschillendevormenaannemen:hetkanbvbgaan
omwerkdrukdietezwaarervarenwordtnaeenbepaaldeperiode,
ofspontanedruktengevolgevanziekteoftrauma’s.
DEFYSIEKEIMPACTVANCHRONISCHESTRESS
PROBLEMEN
METDE
VERTERING
EENVERZWAKT
IMMUUNSYSTEEM
DEPRESSIE
ENANGST
KANSTRESSKANKERVEROORZAKEN?
Erisnoggeenwetenschappelijkbewijsgevondendatstresskanker
veroorzaakt.
Watwelbewezenis,isdatpersonenmeteenhoogstressgehaltevaker
gedragingenvertonendiehetrisicoopkankerverhogen,zoalsroken,
overmaAgalcoholgebruikofereenongezondvoedingspatroonop
nahouden.
[1]
[2]
TIPSOMBETERMETSTRESSOMTEGAAN
[3]
BEOEFENENVANMEDITATIEOFYOGA
Het is aangetoond dat yoga en meditaAe helpt om
betermetstressomtegaaneneenposiAeveinvloed
kunnen hebben op de gemoedstoestand en
levenskwaliteit.
SPREEKMETEENDESKUNDIGE
EenpsycholoogofpsychiaterkanjenuLgeAps
gevenombetermetstressomtegaan.
SLAAPVOLDOENDE
Een gezonde nachtrust kan een posiAeve invloed
hebben op je immuunsysteem, je geheugen en helpt
ombetertefocussen.
BEOEFENREGELMATIGFYSIEKEACTIVITEIT
FysiekeacAviteitheeNeengunsAgeinvloedopje
gezondheid.Hethelptjealerttehouden,vermindertde
vermoeidheidenverbetertinhetalgemeenhetcogniAef
funcAoneren.
ZOEKSOCIALEONDERSTEUNING
Ondersteunendesocialenetwerken,zoalsEsperity,
kunnenjehelpenomjeverhaaltedelenenjegevoelvan
socialeisolementteverkleinen.
Referen&es:
[1]h&p://www.cancer.gov/about-cancer/coping/feelings/stress-fact-sheet
[2]h&p://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/cancer-controversies/
stress
[3]h&p://www.mdanderson.org/paAent-and-cancer-informaAon/cancer-informaAon/cancertopics/prevenAon-and-screening/health/stress-cancer-risk.html
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards