Finland opent zijn grenzen voor arbeidsmigranten

advertisement
Finland opent zijn grenzen voor arbeidsmigranten
den te staken . De Kamer voor Ar- research, elektronische communies- maar de vraag of dat zal baten - een SMU . Diezelfde dag nog verbood de
beidszaken van het Zweedse Hof tic : Helsinki heeft deze zaken hoog Finse chauffeur verdient zo'n 2000 rechter in Helsinki de actie . Twee daHet openen van de grenzen
telde de bonden in december in het op de agenda van het EU-voorzitter- euro per maand, een Estse 650 euro . gen later bereikten Tallink en de
voor arbeidsmigranten
gelijk, dit tot onvrede van de Euro- schap geplaatst dat het sinds 1 juli Estland ontkomt aldus niet aan de SMU een compromis - de ondernenieuwe EU-lidstaten blijft een pese Commissie .
vervult . Het handhaven van de be- vraag, hoe het een verdere exodus ming zal de salarissen optrekken naar
Ondanks de groeiende onvrede in lemmeringen
voor buitenlandse van gekwalificeerd personeel kan 60'/o van het Finse niveau .
gevoelig punt in Old Europe.
Groot-Brittannië, Ierland en Zweden werknemers zou volledig haaks heb- stoppen . Het optrekken van de lonen
Nederland heeft het van de
heeft Finland, de huidige EUkoorzit- ben gestaan op dit welhaast sacrale - deze zijn in liet eerste kwartaal van Omzeiling arbeidsregels
nodige mitsen en maren voor- ter, hun voorbeeld gevolgd (hetzelfde streven de Lissabon-beginselen te re- dit jaar al met 15,7% gestegen - kan De krant Helsingin Sanomat berichtte
vitaliseren . Tevens wil Finland aan- de concurrentiepositie ondermijnen, onlangs dat inspecteurs ernstige tezien besluit genomen om per geldt voor Spanje en Portugal) .
dacht besteden aan de vergrijzing in terwijl liet verhogen van de tarieven kortkomingen met betrekking tot het
l janu ari 2007 over te gaan tot
Europa, waarvan liet zelf ook de ge- in de gezondheidszorg tot sociale on- naleven van de arbeidsregels voor imGeen beperkende maatregelen
een vrij verkeer van wei 0eOp 28 februari verklaarde de Finse volgen ondervindt . Het trekt al Ian- rust kan leiden . Mogelijk heeft Ansip migranten hebben geconstateerd . De
mers uit deze landen . Duitspremier Vanhanen, op bezoek in ger migranten uit Rusland aan om de dus te vroeg gejuicht . President Vike- helft van de 900 gecontroleerde bedrijland en Oostenrijk houden tot Praag, dat zijn regering de beper- bevolkingsafname op het platteland Freiberga van Letland gaf in april al ven bleek de regels te hebben overtr'ekende maatregelen die zij in 2004 had tegen te gaan én menige Balt en uiting aan haar vrees voor een brain- den (in veertig gevallen is zelfs een jus2011 vast aan hun restrictieve
getroffen ter kanalisering van de ver- Oost-Europeaan was reeds via een drain, ironisch genoeg tijdens een be- titieel onderzoek ingesteld) . Slechts één
quota-beleid . In de landen die wachte toestroom van (goedkope) ar- bona- dan wel malafide uitzendton- zoek aan Helsinki .
op de vier had de op aandringen van
SAK geïntroduceerde en sinds begin
in aanloop naar de uitbreiding beidskrachten - deze kwamen alleen structie werkzaam in het laud .
juni wettelijk verplichte rapportage
Bezwaren
vakbonden
van de EU op 1 mei 2004 geen in aanmerking voor een werkvergunIn Finland zelfzijn de- invloedrijke - over de werknemers uit andere EU-lidning, als er voor het vervullen van een Estse werknemers
barrières hadden o PgeWOI'petl bepaalde vacature geen Finse kandi- Vooral arbeidskrachten uit liet nabu- vakbonden nog immer niet onver- staten bijgehouden . Ook blijven werk- Groot-Brittannië, Ierland en daat kon worden gevonden - per I rige Estland hebben hun kans gegre- deeld enthousiast over de toevloed gevers proberen de regels te omzeilen
Zweden - begint de stemming mei zouden worden opgeheven . Van- pen. De Estse premier Ansip heeft van arbeidsmigranten uit het kleine door uitzendbureaus en tussenpersohanen had al laten weten de op 10 fe- herhaaldelijk aangedrongen op het buurland . Dit hangt vooral samen nen in te schakelen . De meeste Fstse
kritischer te worden .
bruari gepresenteerde aanbevelingen volledig openen van de grenzen voor niet de rel rond de reorganisatie, bouwvakkers in Finland werken via
van een uit vertegenwoordigers van Estse werknemers en reageerde in fe- welke AS Tallink Grupp, een Estse speciaal ingehuurde Estse uitzendorgaDe Britten hebben sedert die datum werkgeversorganisaties, vakbonden bruari dan ook uiterst positief op de onderneming die een aantal veerdien- nisaties .
circa 600 .000 (veelal jonge) migran- en het Finse ministerie van Arbeid sa- berichten uit Helsinki . Maar Ansip sten op de Oostzee en Golf van Fin- Dergelijke ontwikkelingen doen moten zien arriveren, met name uit Po- mengestelde commissie te zullen over- zal moeten beamen dat de medaille land exploiteert, recentelijk door- gelijk afbreuk aan de publieke steun
]en en Letland . Hetzelfde geldt voor nemen. De commissie bepleitte het ook een keerzijde kent . Bepaalde be- voerde . Tallink ontsloeg in mei de 300 voor Europa in Finland, die blijkens
Ierland dat voor het eerst in zijn ge- wegnemen van de obstakels, maar roepsgroepen in zijn land raken bemanningsleden van de drie super- opiniepeilingen toch al aan liet afneschiedenis een innnigratieland is ge- wees tevens op de noodzaak van een steeds neer uitgedund, omdat men- snelle veerboten die van liet Duitse men is . Maar een duidelijk alteruaworden. Groot-Brittannië overweegt verplichte registratie van nieuwko- sen de wijk nemen naar het vlakbij Rostock naar het Finse Hanko varen tiet voor Vanhanens anticiperende
nu evenwel haar poorten te sluiten mers (van reguliere werknemers en gelegen en taalkundig verwante Fin- - Finnen en Duitsers - om lien te ver- immigratiepolitiek lijkt er niet te zijn
voor werkzoekenden uit Roemenië uitzendkrachten) en een strikt toe- land, waar de salarissen een stuk ho- vangen door veel goedkopere Esten . - de Finse beroepsbevolking wordt
en Bulgarije, mochten deze landen zicht op hun werkomstandigheden en ger liggen . Zo is er al een tekort aan Tot grote woede van Suomen Meri- steeds ouder . Estland, dat momenop I januari a.s_ tot de EU toetreden . salariëring . Dit om aan de scepsis van douane-ambtenaren, politie-agenten, mies Unioni (SMU), de Finse zee- teel arbeidskrachten uit Rusland,
De Zweedse vakbonden klagen over de Suomen Ammattiliittojen Kes- artsen, verpleegkundigen en bus- vaardersbond, sloot Tallink een ak- Wit-Rusland en Oekraïne aantrekt
goedkope bouwvakkers uit Leiland - kusjërjestti (SAK), de overkoepelende chauffeurs . Van de geïmmigreerde koord met de Estse bond Eesti Mere- voor de vele bouwprojecten in TalSaltumatu
Ametiiihing linn en voor het onderhoud aan de
in 2004 voerden zij actie tegen het federatie van Finse vakbonden, tege- medici in Finland is 20% van Estse meeste
origine (en hun aantal neemt verder (EMSA) dat tot september 2008 wegen, moet zich op de korte termijn
Letse aannemersbedrijf Laval tin moet te kooien.
Partneri, wiens werknemers in Vox- De beslissing past naadloos in het toe) en één op de vijf busbestuurders rechtsgeldig is . Op 31 mei begonnen bezinnen op de consequenties van
molm, even buiten Stockholm, een zeilbeeld van Finland als moderne en in de Finse hoofdstad heeft de Estse Finse havenwerkers een boycot van het Finse beleid . Andere EU-tanden
school aan het bouwen waren . Het dynamische economie . De Europese nationaliteit . De gemeentes Tallinn de in Hanko en Helsinki aanmerende zullen deze Finno-Oegrische interacbedrijf zag zich in februari 2005 ge- concurrentiepositie, de vervolmaking en Tartu hebben al hogere lonen in Tallink-schepen . Tallink spande tie ongetwijfeld met grote belangstelnoodzaakt zijn activiteiten in Zwe- van de interne markt, innovatie en liet vooruitzicht gesteld, maar het is prompt een kort geding aan tegen de Zing volgen .
Door Jeroen Bult
Download