CM_PETI - Europa.eu

advertisement
EUROPEES PARLEMENT
2009 - 2014
Commissie verzoekschriften
28.8.2013
MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft:
1.
Verzoekschrift 1381/2012, ingediend door A.O. (Duitse nationaliteit), over
veronderstelde discriminatie van een EU-burger bij het openen van een
bankrekening in Finland
Samenvatting van het verzoekschrift
Indiener bezit de Duitse nationaliteit en werkt voor een Spaans bedrijf in Finland. Hij betaalt
belasting in Finland en heeft een Finse identiteitskaart. Hij wilde een bankrekening openen in
Finland. Om dit te kunnen doen legde de Finse bank hem de volgende voorwaarden op: een
geldig paspoort, een arbeidscontract in het Fins, Zweeds of Engels en maandelijkse
overboekingen van zijn salaris naar de rekening. Indiener beschouwt dit als discriminatie
omdat hij zijn (Duitse) contract zal moeten laten vertalen en de bank inzage in zijn
vertrouwelijke gegevens (zijn salaris enz.) zal moeten verschaffen omdat hij geen rekening
kan openen aangezien hij niet voor een Fins bedrijf werkt. Ook voert hij aan dat hij verplicht
is zijn salaris over te laten maken naar deze rekening, die een betaalrekening is en geen
kredietrekening. Indiener zegt dat zulke voorwaarden in andere lidstaten ondenkbaar zouden
zijn.
2.
Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
3.
Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 juni 2013
De Commissie wil ervoor zorgen dat alle EU-burgers een betaalrekening kunnen openen in de
Europese Unie, ongeacht hun vaste woonplaats. Op 8 mei 2013 heeft de Commissie een
voorstel voor een richtlijn aangenomen die alle EU-burgers die nog geen rekening hebben in
CM\1004022NL.doc
NL
PE514.956v02-00
In verscheidenheid verenigd
NL
de desbetreffende lidstaat toegang verleent tot een elementaire betaalrekening. Een bank kan
het openen van een rekening nog steeds weigeren op grond van vermoedens van witwassen.
Het openen van een rekening kan echter niet worden geweigerd op basis van de financiële
omstandigheden van de mogelijke klant. Informatie over dit voorstel is te vinden op
onderstaand webadres:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm
Over het voorstel van de Commissie wordt momenteel onderhandeld door het Europees
Parlement en de Raad. De Commissie hoopt dat het spoedig zal worden goedgekeurd zodat
burgers zo snel mogelijk kunnen profiteren van de nieuwe regels.
In dit verband is het ook vermeldenswaard dat de Finse wet inzake kredietinstellingen een
algemeen beginsel bevat met betrekking tot de toegang tot rekeningen die het gebruik van een
betaalmiddel en betaaldiensten mogelijk maken. Het recht op het openen en gebruikmaken
van een rekening wordt toegekend aan alle burgers van de Europese Economische Ruimte die
legaal in Finland verblijven. In de wet is bepaald dat een bank slechts op basis van naar
behoren gemotiveerde en dwingende redenen kan weigeren een rekening te openen. De
redenen moeten betrekking hebben op de consument (d.w.z. geen betrouwbare manier om de
identiteit van de betrokken persoon te verifiëren) of eerder gedrag van de consument (d.w.z.
in het geval van eerder "wangedrag").
Wat betreft de zaak van indiener en in de afwezigheid van goedgekeurde EU-regelgeving op
dit gebied, belet de EU-wetgeving banken niet een potentiële klant te vragen om een geldig
paspoort en zijn arbeidscontract. Banken hebben als particuliere ondernemingen de
commerciële vrijheid om te beslissen aan wie en onder welke voorwaarden zij hun diensten
aanbieden. Het kan daarom zo zijn dat de Finse bank in kwestie het overboeken van het
salaris naar de rekening vereist als voorwaarde voor het openen van een dergelijke rekening.
Indiener wordt echter geadviseerd, wanneer hij van mening is dat de bank discrimineert, de
zaak te bespreken met de bank en, als tweede stap, met het bureau van de Finse financiële
ombudsman, dat buitengerechtelijke beslechting biedt voor consumentengeschillen. (klachten
kunnen in het Engels worden ingediend op onderstaand adres):
Bureau van de Finse financiële ombudsman
Adres: Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsinki
Telefoon
+358 9 6850120
Fax
+358 9 68501220
E-mail:
[email protected]
Website:
www.fine.fi
Tegelijkertijd dient te worden onderstreept dat de diensten van de Commissie ervoor willen
zorgen dat alle EU-burgers een betaalrekening kunnen openen in de Europese Unie, ongeacht
hun woonplaats. Op 8 mei nam de Commissie een voorstel voor een richtlijn aan die alle EUburgers die nog geen rekening hebben in de desbetreffende lidstaat het recht zal geven op een
betaalrekening:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm
PE514.956v02-00
NL
2/4
CM\1004022NL.doc
Het is ook vermeldenswaard dat de Finse wet inzake kredietinstellingen een algemeen
beginsel bevat met betrekking tot de toegang tot rekeningen die het gebruik van een
betaalmiddel en betaaldiensten mogelijk maken. Het recht op het openen en gebruikmaken
van een rekening wordt toegekend aan alle burgers van de Europese Economische Ruimte die
legaal in Finland verblijven. In de wet is bepaald dat een bank slechts op basis van naar
behoren gemotiveerde en dwingende redenen kan weigeren een rekening te openen. De
redenen moeten betrekking hebben op de consument (d.w.z. geen betrouwbare manier om de
identiteit van de betrokken persoon te verifiëren) of eerder gedrag van de consument (d.w.z.
in het geval van eerder "wangedrag").
De kenmerken van de rekening zijn niet in de wet vastgelegd. Volgens de ratio van de in 2002
geïntroduceerde wetgeving is de "elementaire betaalrekening" echter een depositorekening die
wordt gebruikt voor betaaldiensten, waaronder het gebruik van een pas waarmee de houder
geld kan opnemen en betalingen kan doen in overeenstemming met de voorwaarden van de
bankrekening.
Conclusie
De Commissie is niet bevoegd om in te grijpen in de commerciële geschillen tussen
consumenten en financiële dienstverleners. Indiener wordt geadviseerd contact op te nemen
met het bureau van de Finse financiële ombudsman, waar zijn zaak in dat geval zou worden
onderzocht. Hij kan ook de nationale toezichthoudende autoriteiten of de nationale rechter
benaderen met betrekking tot het recht op een bankrekening dat voortvloeit uit de Finse
wetgeving.
4.
Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013
Indiener bezit de Duitse nationaliteit en werkt voor een Spaans bedrijf in Finland. Hij betaalt
belasting in Finland en heeft een Finse identiteitskaart. Hij wilde een rekening openen bij de
Nordea bank. Volgens de indiener legde Nordea hem echter de volgende voorwaarden op: een
arbeidscontract in het Fins, Zweeds of Engels en maandelijkse overboeking van zijn salaris
naar de nieuwe rekening. Indiener meent dat de eis om zijn salaris over te maken naar de
nieuwe rekening, die bedoeld is als betaalrekening en niet als kredietrekening, niet
gerechtvaardigd is. Indiener is voorts van mening dat de eis om zijn Duitse contract te laten
vertalen en al zijn vertrouwelijke gegevens, zoals salarisgegevens, aan de bank te overleggen
hem wordt opgelegd omdat hij niet voor een Fins bedrijf werkt. Hij heeft bovendien te
verstaan gekregen dat, indien zijn werkgever niet is geregistreerd in Finland, de bank zal
weigeren een rekening voor hem te openen.
Na het antwoord van de Commissie van 28 juni 2013 heeft de dienst van de Commissie
contact opgenomen met de Finse financiële autoriteit die op haar beurt contact heeft
opgenomen met Nordea. De bank heeft uitgelegd dat zij de eigen interne procedures heeft
gevolgd om tegemoet te komen aan anti-witwasvereisten en de klant heeft verzocht om duediligence-informatie te overleggen. Nordea legde uit dat de bank de klant moet identificeren
en leren kennen, zoals de bank ook op de hoogte moet zijn van de financiële situatie van de
klant, diens redenen voor het aangaan van een relatie met de bank en diens redenen voor het
CM\1004022NL.doc
3/4
PE514.956v02-00
NL
gebruik van de diensten van de bank. Een klant met een buitenlandse nationaliteit mag op
dezelfde voorwaarden en manier een bankrekening openen als een klant met de Finse
nationaliteit. De bank is echter verplicht de redenen vast te leggen die ten grondslag liggen
aan het openen van een rekening in Finland. De vragen die zijn gesteld aan de klant zijn,
afgezien van de vragen betreffende de identificatie, gericht geweest op het vaststellen van de
behoefte aan de rekening en het doel waarvoor de klant de rekening wilde gebruiken. Op
verzoek van indiener heeft de bank hem de richtlijn "Ken uw klant, waarom banken vragen
stellen" overhandigd. De bank heeft uitgelegd dat geen bankrekening is geopend omdat
indiener niet alle informatie heeft verschaft waar de bank naar heeft gevraagd. Uit de
informatie die de klant heeft gegeven, heeft de bank geconcludeerd dat het ontvangen of
overmaken van periodieke betalingen niet de reden was voor het openen van een rekening. De
bank heeft ook uitgelegd dat zij niet vereist dat de salaris betalende onderneming een Finse
onderneming is.
De Finse financiële autoriteit heeft de diensten van de Commissie geïnformeerd dat zij niet
kan beoordelen wat er in deze specifieke situatie is gebeurd daar indiener bijna een jaar
geleden heeft verzocht een bankrekening te openen en het inmiddels niet meer mogelijk is het
gebeurde te reconstrueren. In het algemeen is de Finse financiële autoriteit van mening dat het
gerechtvaardigd is dat de bank vraagt naar een opheldering over de professionele betrekking
van de klant.
De normale procedure in Finland is dat, in het geval van een probleem met de bank, de klant
contact kan opnemen met het bureau van de Finse ombudsman (FINE) die klanten van advies
dient en geschillen behandelt tussen klanten en dienstverleners.
De Commissie is niet bevoegd om in te grijpen in de commerciële geschillen tussen
consumenten en financiële dienstverleners. Indiener wordt geadviseerd contact op te nemen
met het bureau van de Finse financiële ombudsman, waar zijn zaak in dat geval zou worden
onderzocht.
De diensten van de financiële ombudsman zijn gratis.
Bureau van de Finse financiële ombudsman
Adres:
Porkkalankatu 1, FI-00180 Helsinki
Telefoon
+358 9 6850120
Fax
+358 9 68501220
E-mail:
[email protected]
Website:
www.fine.fi
PE514.956v02-00
NL
4/4
CM\1004022NL.doc
Download