Format good practice pijler 3

advertisement
Format good practice pijler 3
NB Met het insturen van het format geef je de VGN toestemming om onderstaande
gegevens over de good practice op de community pijler 3 van de VGN te plaatsen.
Naam ‘good practice’
Organisatie
(naam organisatie en
gegevens
contactpersoon)
Reden van inzetten
‘good practice’
(situatie, aanleiding
e.d.)
Werkgroepen jeugdigen
De Hondsberg
Roel Kooijmans / Jeroen van Lieshout
[email protected]
In de overleggen van de cliëntenraad kwam naar voren dat de onderwerpen
‘eten’, ‘vrije tijd’ en ‘inrichting van het terrein’ vrijwel altijd actueel zijn en
aandacht vragen. Om ervoor te zorgen dat jeugdigen rechtstreeks invloed uit
kunnen oefenen op deze onderwerpen zijn werkgroepen ingericht, waarin
deze onderwerpen structureel besproken / inhoudelijk verder vormgegeven
worden.
Op dit moment zijn er 3 werkgroepen: vrijetijdsbesteding, keuken en terrein.
Beschrijving van de
‘good practice’
(beschrijf kort het
doel van het
instrument/de
werkwijze, verwijs
hierbij, indien van
toepassing, ook naar
artikelen, website,
filmpjes e.d.)
Wijze waarop de
‘good practice’ een
organisatie helpt om
systematisch te
werken aan het
reflecteren op en
optimaliseren van de
relatie1 tussen cliënt
en professional in het
Doel van de werkgroepen is om jeugdigen medezeggenschap te geven op
voor hen belangrijke onderwerpen.
Álle jeugdigen die mee willen praten over een bepaald onderwerp worden
uitgenodigd om deel te nemen. De inhoudelijk verantwoordelijke met
betrekking tot het onderwerp (de kok, het hoofd afdeling vrije tijd of facilitair
manager) sluit aan bij de werkgroep.
Daarnaast kan de werkgroep door medewerkers gevraagd worden om advies
bij beleidsvraagstukken.
De jeugdigen hebben gemiddeld 1 keer per 8 weken overleg. De voorzitter
van de werkgroep is de cliëntenraadondersteuner. Van de overleggen worden
notulen en afsprakenlijst gemaakt. Zie voor een voorbeeld bladzijde 10 tm 13
uit De Hondsbergse Babbelaar (de notulen van de cliëntenraad):
http://www.dehondsberg.nl/site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=95923afa9158-418d-b7c0-3a6d8c465a13
Door de rechtstreekse dialoog tussen jeugdigen en medewerkers (zoals kok of
hoofd vrijetijdsbesteding), kan De Hondsberg samen met hen werken /
verbeteren / veranderen. Doordat werkgroepen een structureel karakter
hebben, kan er systematisch en structureel gewerkt worden aan de reflectie.
Relatie moet in dit verband worden beschouwd als een breed begrip/domein; het betreft de
relatie/interactie/dialoog tussen één of meerdere cliënten en/of de cliëntenpopulatie als geheel met één of
meerdere professionals en/of een organisatie als geheel binnen een specifieke context.
1
algemeen
Wijze waarop de
‘good practice’ een
organisatie helpt om
een positieve bijdrage
te leveren aan de
doelstellingen van
cliënt, professional en
organisatie
Wijze waarop de
‘good practice’ een
organisatie helpt om
systematisch
aandacht te hebben
voor de essentiële
elementen van de
relatie tussen cliënt
en professional
(kwaliteit van
bestaan en eigen
regie)
Situatie(s) waarin u
adviseert de ‘good
practice’ in te zetten
Doelgroep(en)
waarbij u adviseert
de ‘good practice’ in
te zetten
Niveau in uw
organisatie waarop u
met behulp van de
‘good practice’
verbeteringen heeft
kunnen aanbrengen
in uw organisatie
Kennisbasis van de
‘good practice’
Noodzaak van
scholing (in
werkwijze, afname
instrument) voordat
men de ‘good
practice’ kan
uitvoeren (indien ja,
graag een indicatie
van aantal
medewerkers/cliënten
die worden
geschoold, aantal
Door het gesprek aan te gaan met de jeugdigen over onderwerpen die voor
hen heel belangrijk zijn, blijft de organisatie aansluiting vinden bij de wensen
en doelstellingen van de cliënt, professional en organisatie. Voorde betrokken
medewerkers is de input van cliënten tijdens deze bijeenkomsten een
belangrijke graadmeter met betrekking tot hun competentiegebied: doen we
het goed in de ogen van onze cliënten?
Door deel te nemen aan de werkgroepen worden zowel door jeugdigen als
door medewerkers kritische vragen en feedback gegeven.
Altijd in te zetten
Kan je bij die doelgroepen inzetten, die in staat zijn om zichzelf verbaal te
uiten.
O niveau individuele cliënt
O niveau team
X niveau locatie
X niveau organisatie
0 Evidence based
X Practice based
Nee
scholingsdagen e.d.)
Inzet van begeleiding
van een externe
organisatie bij het
implementeren en/of
uitvoeren van de
‘good practice’
(indien ja, hoeveel
begeleiding en door
welke organisatie)
Indicatie van de
tijdsinvestering van
de uitvoering van de
‘good practice’
Indicatie van de
kosten van de ‘good
practice’
Nee
Werkgroep = 1 uur (afhankelijk van de doelgroep kan dit korter / langer zijn)
Voorbereiding (agenda) = 30 minuten
Uitwerking (notulen) = 30 minuten
De werkgroep hoort bij de reguliere werkzaamheden van medewerkers. Er
zijn geen extra kosten mee gemoeid.
Download