Stage

advertisement
Stage
3e bachelor
Agogische wetenschappen
Doel
•
•
•
•
Inzicht in werking organisatie/sector
Inzicht in eigen functioneren
Ontwikkelen van competenties
Toetsen van theorie aan praktijk
Modaliteiten
•
•
•
•
•
300 uur (30u + 270u)
Vooraf afgesproken project
Binnen een erkende organisatie/dienst/…
Onder begeleiding van een beroepskracht
Tussen juli 2014 en juli 2015
Voorbeelden
• Culturele agogiek
– Programmator cultuuraanbod cultuurcentrum
– Beleidsmedewerker museum
• Sociale agogiek
– Coachen van anderstalige werklozen
– Begeleiding van thuislozen
Voorbeelden
• Vrijetijdsagogiek
– Organisatie vrijetijdsaanbod PAAZ
– BLOSO
• Onderwijsagogiek
– Educatieve dienst 11.11.11
– UPV
– Vzw leren en ondernemen
Portfolio
•
•
•
•
Persoonlijk proces
Ontwikkelingsinstrument
Begeleidingsinstrument
Beoordelingsinstrument
Fasering
• Aanmaak portfolio (voor 27 mei)
• Voorbereiding (april-mei)
• Zoektocht stage (mei-september)
• Voorbereidend gesprek met
stagebegeleider voor 7 oktober 2014
Fasering
• Stageovereenkomst tijdig indienen op
PE secretariaat
• Voor 28 oktober – inlichtingenformulier
- leerdoelen
- stageovereenkomst
indienen bij stagebegeleider
Fasering
• Stage
• Tussentijds evaluatieformulier
– Verantwoordelijkheid student
• Afronden (1e of 2e zittijd)
Fasering
• Stageverslag indienen 1 maand na de
beëindiging stage
• Verslag en finaal evaluatieformulier
2 weken voor evaluatiegesprek indienen
– 1ste zittijd: 3 juni 2014
– 2de zittijd: 12 augustus
Voorbereiding
• Opstellen CV
– Personalia, schoolloopbaan
– Vrijwillig engagement, EVC
– Competenties
• SWOT analyse
• Formuleren voorkeuren i.f.v. te ontwikkelen
competenties
SWOT analyse
Positief
Negatief
Intern
Je sterkten

Waar ben je goed in?

Wat draagt bij aan je succes?

Wat spreekt je in het beroep aan?

Wat zijn je beste prestaties tot nu toe?

Welke verklaringen heb je voor je succes?
Je zwakten

Waar ben je zwak in?

Waar heb je moeite mee?

Welke slechte ervaringen heb je opgedaan?

Wat zou je graag beter kunnen?

Op welke manier worden je prestaties beïnvloed
door zwaktes?
Extern
Kansen voor je studie

Welke trends/kansen/uitdagingen zie je in het
werkveld/maatschappij?

Wat doe je om deze kansen te benutten?

Welke doelen heb je je gesteld t.a.v. je studie?

Welke kansen zie je voor jou als gevolg van nieuwe
technologie, ontwikkelingen vakgebied e.d.?
Bedreigingen voor je studie?

Welke bedreigingen ervaar je door je omgeving?

Zie je bepaalde obstakels voor het verdere verloop
van je studie?

Zijn er trends of bedreigingen in je studie of
werkveld te onderkennen die een bedreiging voor
jouw functioneren vormen?
Zoektocht naar een stageplaats
• Websites sectoren (www.socius.be,
www.uitinvlaanderen.be, www.steunpuntjeugd.be)
• Aanbod sector
(www.hetpunt.be)
(www.vub.ac.be/EDWE)
• Gidsen in bibliotheek
• Studenten vorig jaar
Buitenlandse stage
•
•
•
•
•
•
Eigen verantwoordelijkheid
Beurs VLIR (www.vlir.be)
Erkende NGO (www.11.be)
Lokale stagementor
Verzekeringen/inentingen
Voor- en nadelen
Afspraken stagementor
•
•
•
•
•
Opdracht: project
Periode
Aanwezigheid
Verwachtingen begeleiding
POP
Terugkoppeling stagebegeleider VUB
• Voor 7 oktober 2014
• Eerste bespreking van:
–
–
–
–
CV
SWOT
POP
Timing
Stageperiode
•
•
•
•
Uitvoeren stageopdracht
Uitvoeren POP
Bijhouden portfolio
Tussentijdse en eindevaluatie
Afronden stage
• Evaluatiegesprek stagementor
• Reflectie m.b.t.:
–
–
–
–
–
Stageopdracht
Organisatie/sector
Eigen functioneren
Competenties POP
Werken met portfolio
• Afwerken portfolio
• Bundelen stageverslag
• Evaluatiegesprek stagebegeleider VUB
Download