Algemene ledenvergadering 19 maart 2012

advertisement
Algemene ledenvergadering 28 juni 2016, gehouden in het clubhuis OTV 20.00 uur
Notulen
Bestuur:
Dhr. Victor Hoynck van Papendrecht
Dhr. Adry Mulder
Dhr. Robert Jan Schampers
Mw. Adrienne Plattel
Dhr. Ron Evers
Mw. Erny Reilink
Mw. Danielle de Boorder
Mw. Zwanetta van Zijl (verslag)
Aanwezige ereleden: Monique Lubbers en Steven Bannink
Aanwezige leden: 14 leden
Afwezige leden met bericht van verhindering: Kees Graf, Irene Roderkerk, Ans Lamers, Jan
Meinen, Annette van Seventer, Ilona Pullens, Bas van Es, Jaap ten Bruggencate en Nienke
Wiersma
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen - en Monique Lubbers en
Steven Bannink in het bijzonder – welkom.
2. Afmeldingen
Zie hierboven
3. Ter inleiding wordt door het bestuur nogmaals duidelijk de langere termijn visie
toegelicht; in welk licht de 2 vergader onderwerpen gezien moeten worden.
OTV is een gezonde club, maar om dit te blijven op de langere termijn moet het
aanbod van de club up-to-date blijven voor alle leden. Een goede accommodatie,
waar er zoveel mogelijk speeluren door het hele jaar heen geboden kan worden, is
daar essentieel in. Het vernieuwen van de boven banen vult dit optimaal in.
Daarnaast is het blijven aanspreken van alle doelgroepen in de vereniging een
tweede belangrijk uitgangspunt. M.n. het vroegtijdig trekken van de jongste kinderen,
het vasthouden van de oudere jeugd (12 – 21) en het verlengen van speelplezier van
oudere leden zal er voor zorgen dat het leden aantal op het gewenste peil blijft; daar
waar de tennissport in het algemeen dalende ledenaantallen kent. Mini- / Padel
banen zijn hierop een perfect antwoord.
Een derde uitgangspunt is blijvend kijken naar nieuwe mogelijkheden om OTV beter
en breder op de kaart te zetten. De ontwikkelingen binnen sportpark Hartestein lijken
hiertoe mogelijkheden te bieden, maar ook ontwikkelingen op andere plekken binnen
de gemeente (Bilderberg hotel). Om daar nu en in de toekomst op in te kunnen
spelen heeft het bestuur het idee opgevat om een stichting in het leven te roepen, die
gericht is op het beheer en exploitatie van “banen” vorm gegeven. Op deze wijze zal
OTV zich de strategische mogelijkheden verschaffen om haar accommodatie en het
speelaanbod aan haar leden te verbreden samen met andere belanghebbenden,
zonder daarmee haar eigen karakter te verliezen.
4. Vervanging en financiering bovenbanen
Er wordt en presentatie gehouden aan de hand van een aantal slides waarin een
nadere toelichting wordt gegeven op de voorgestelde keuze van Matchclay ter
vervanging van de huidige bovenbanen. Matchclay wordt gelegd op een ondergrond
van beton met daarop een mat die wordt ingestrooid met gravel. Een aantal leden
heeft inmiddels ervaring opgedaan met het spelen op Matchclay en is erg
enthousiast. De speeleigenschappen van Matchclay worden als beter ervaren dan
die van Claytech.
Voor nadere informatie over Matchclay alsmede Claytech (als alternatief voor
Matchclay) en de financiering terzake, wordt tevens verwezen naar de nieuwsbrief
die hierover naar de leden – voorafgaand aan de ALV – is gestuurd.
Omdat het aanleggen van Matchclay (op afschot) een pilot van de KNLTB en ISA
betreft, is het mogelijk geweest een scherpe aanbieding van de leverancier
Tennisbouw te ontvangen. Tevens is Matchclay goedkoper dan het alternatief
Claytech.
Het voorstel om in het kader van voornoemde strategische plannen een stichting
(Stichting Beheer Oosterbeekse Banen) op te richten waarbij het beheer en de
exploitatie van deze bovenbanen zal worden overgedragen door de vereniging OTV
aan deze stichting wordt door de ledenvergadering aangenomen. De vereniging zal
een gebruikersovereenkomst sluiten voor het gebruik van de bovenbanen tegen een
bepaalde vergoeding.
Vervolgens wordt aldus door de ledenvergadering besloten:
Onder voorbehoud van:
- garantstelling door SWS en de gemeente (ieder 50%)
- het verkrijgen van een lening van EUR 102.500 (excl. BTW)
- solide begroting en géén contributieverhoging voor de leden van OTV
- en dat te allen tijde gebruiksrechten van OTV worden gewaarborgd
verleent de ledenvergadering goedkeuring voor de financiering voor de aanleg van 4
Matchclay bovenbanen op OTV. Indien mogelijk zal dit gerealiseerd worden via de
oprichting van een stichting die het beheer en de exploitatie van de tennisbanen van
OTV op zich neemt en deze banen in gebruik zal geven aan OTV in ruil voor een
gebruiksvergoeding. De ledenvergadering stemt in met de overdracht van de
exploitatie van de (4 boven)banen aan de stichting en de financiële gevolgen die de
investering heeft voor OTV.
5. Onderzoek aanleg mini- / Padelbaan op OTV
Er wordt een presentatie gegeven over de mogelijkheden om twee mini- /Padelbanen
op OTV aan te leggen en hoe e.e.a. is te financieren zonder dat dit tot een
contributieverhoging voor de leden van OTV zal leiden.. De meerderheid van de
ledenvergadering staat positief tegenover Padel maar als gevolg van een goede
inhoudelijke discussie en de argumenten die daarin gebruikt werden om e.e.a. nog
verder uit te zoeken, wordt besloten om op korte termijn een nieuwe ALV, specifiek
over “Padel op OTV” uit te schrijven. Belangrijk daarbij is het verder en diepgaander
informeren van m.n. de leden die niet aanwezig waren, zodat die bewuster kunnen
besluiten ervoor of er tegen te zijn en/of aanwezig te zijn de op eerstvolgende ALV.
6. WTVVK
7. Rondvraag
Van beide agendapunten wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de bijdrage aan deze vergadering.
**************************
Download