Organische chemie: inleiding tot reactiviteit

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2016-2017
Organische chemie: inleiding tot reactiviteit (C001815)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 148 u
Contacturen
61.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
hoorcollege
25.0 u
werkcollege: geleide oefeningen
16.25 u
practicum
25.0 u
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Van der Eycken, Johan
WE07
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Bachelor of Science in de biochemie en de biotechnologie
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Organische chemie, Reactiviteit
Situering
Aanbrengen van basiskennis omtrent de voornaamste types organische reacties met
focus op inzicht in het mechanisme. Aan de hand van werkcolleges het inzicht in
organische structuren en hun reactiviteit stimuleren Via praktische oefeningen verder
kennis maken met de meest courante handelingen binnen een organisch chemisch
laboratorium.
Inhoud
Chemische reactiviteit en stabiliteit. Verband tussen structuur en reactiviteit:
• (Cyclo)alkanen, alkenen en alkynen.
• Halogeenalkanen.
• Alcoholen, thiolen en ethers.
• Amines.
• Aldehyden en ketonen.
• Stereochemie en reacties.
• Carbonzuren en derivaten.
• Aromaten: de Electrofiele aromatische substitutie.
• Fenolen, anilinen, halogeenaromaten.
• Heteroaromaten.
Bij een aantal reacties wordt de link gelegd naar enzymatisch gekatalyseerde reacties
(principes van enzymkatalyse, rol van cofactoren, ...).
Begincompetenties
De student moet kennis en inzicht verworven hebben in de diverse aspecten die
kenmerkend zijn voor een organische structuur. Het vak sluit aan bij “Inleiding tot
Organische Structuren” (Ba1).
Eindcompetenties
1 Inzicht verworven hebben in de diverse aspecten die karakteristiek zijn voor een
1 organische structuur en zijn reactiviteit, in het bijzonder het koolstofskelet en de
1 functionele groepen.
2 Inzicht verworven hebben in de principes van enzymkatalyse en biochemische
1 reacties, wat het volgen van de cursus “Biochemie” faciliteert.
3 Courante chemische reacties kunnen herkennen en mechanistisch uitwerken
(Goedgekeurd)
1
1 (inclusief regio- en stereoselectiviteitsaspecten) wanneer beginproduct, reagentia en
1 reactieomstandigheden gegeven zijn.
4 In staat zijn om een korte synthese voor te stellen voor een eenvoudige
1 doelverbinding.
5 Aan de hand van de structuur moleculaire eigenschappen zoals zuur- en
1 basesterkte, nucleofiliciteit en electrofiliciteit, reacticiteit van een verbinding kunnen
1 inschatten en bespreken.
6 Inzicht verworven hebben in biochemische reacties door het uitvoeren van
1 biochemie-gerelateerde of biochemie-geïnspireerde synthese-experimenten.
7 In staat zijn om met chemische reagentia op een veilige manier om te gaan.
8 In staat zijn om een wetenschappelijk verslag te schrijven en de resultaten te
1 bespreken.
9 In staat zijn om met andere studenten samen te werken in een labo-omgeving.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, practicum, werkcollege: geleide oefeningen
Leermateriaal
Nederlandstalig handboek ( 42 EUR excl BTW)
Nederlandstalig oefeningenboek ( 26 EUR excl BTW)
Practicumnota's
Referenties
Nederlandstalig handboek: "Inleiding in de bio-organische chemie" van Engbersen en
de Groot (Wageningen Academic Publishers, 2004) ISBN 9074134955. ( 42 EUR excl
BTW)
Nederlandstalig oefeningenboek: "Vraagstukkenboek Bio-Organische Chemie",
Engbersen, de Groot, Doddema, ISBN 90741 3498X. ( 26 EUR excl BTW)
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Hoorcolleges, werkcolleges (4), practica (6).
• Werkcolleges: ontwikkeling van het vermogen om basis organisch-chemische
• problemen in verband met reactiviteit op te lossen;
• Practicum: ontwikkeling van de basisvaardigheden in de practische organische
• chemie;
• Met vragen kunnen de studenten na elke les terecht bij de docent, en tijdens het
• practicum en de werkcolleges bij de assistent. Indien nodig kan ook een afspraak
• gemaakt worden. Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, vaardigheidstest, gedragsevaluatie op de werkvloer, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met (in PE1) mondelinge toelichting bij
een deel van de vragen.
Inhoud: toetsen van parate kennis in verband met de voornaamste organische reacties
en van het inzicht in de corresponderende mechanismen aan de hand van oefeningen.
Een student die ongegrond afwezig is of die niet deelneemt aan alle evaluatievormen
van de niet-periodegebonden evaluatie (practica), zal een niet delibereerbaar
examencijfer krijgen. De punten voor de niet-periodegebonden evaluatie blijven
behouden voor de tweede examenperiode, die enkel een periodegebonden examen
omvat.
(Goedgekeurd)
2
Studenten die gewettigd afwezig zijn op bepaalde dagen van het practicum dienen de
betrokken oefeningen op een ander tijdstip in te halen.
Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie: 90%
Niet-periodegebonden evaluatie (practicum): 10%
(Goedgekeurd)
3
Download