Spelend leren

advertisement
* Waarom een herzien speel-werkplan?
* Uitgangspunten en opbouw S.W.P




Hoe te werken met het S.W.P
- Taalontwikkeling en NT-2
- Voorbereidend rekenen
- Creatief onderwijs.

‘’ spelend leren’’



In het oude SWP was te weinig aandacht voor
taalontwikkeling (NT2), voorbereidend
rekenen en aansluiting bij de leeromgeving
van de leerlingen.
Het oude SWP hield te weinig rekening met
Nederlands als tweede taal.
Er was te weinig creativiteit mogelijk




Het S.W.P
Laat kinderen spelenderwijs de werkelijkheid
kennen.
Probeert aan te sluiten bij de belevingswereld
van de kinderen
Stimuleert het leren door aan te sluiten bij de
Zone van naaste Ontwikkeling (Vygotsky)

-
-
Het geven van ruimte aan kinderen om:
Zelf betekenis te geven aan wat ze leren.
Actief deel te nemen aan leeractiviteiten
In sociale interactie met elkaar te leren.
Ontdekkend leren
Actief leren
Rolmodel/
experimeteren
door de
leerlingen
Samen leren
Samenwerkend
leren



meer en duidelijke aandacht voor rekenen
Meer en duidelijker aandacht voor
voorbereidend taal
Integratie van leeractiviteiten in verschillende
thema’s



Duidelijk overzicht van wat kinderen leren en
volgens welke leerlijnen dat gebeurt
Meer ruimte voor ontdekkend leren
Meer ruimte voor creatieve invulling voor de
leidster
Themaboek 1
(leeractiviteiten)

Bronnenboek 1
(Versjes, vertellingen,
Liedjes, woordenlijst)
Themaboek 2
(leeractiviteiten)
Bronnenboek 2
(Versjes,vertellingen
(liedjes, woordenlijst)





Kies een thema
Bepaal de leerdoelen op grond van de kleuter
leerlijnen.
Kies de leeractiviteiten, bronnen en
materialen
Bepaal de begrippen en leerdoelen per
activiteit.
Bepaal hoe te evalueren.
- Voortdurend, voorstel om de 6 maanden.



Diagnostische toetsing
◦ Voortdurend
◦ Bijsturen
Evaluatieve toetsing
◦ Meetpunt
◦ Grens
Overgangstoets
◦ Mix: eind van groep 2. Diagnostisch, geen grens
◦ Toetst op taalbegrip en rekenen
* Een leerlijn geeft voor een bepaald
leergebied aan hoe kinderen van een bepaald
beginniveau tot de kerndoelen komen.
Cruciale momenten van de leerlijn worden
tussendoelen genoemd.
* Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen
kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun
leerlingen veel beter volgen en hebben zij een
leidraad om de kerndoelen te behalen.
vastgesteld wat een leerling aan het eind van
een leertraject moet kennen en kunnen.
Het SWP omvat activiteiten ter versterking v/d:
-
-
Sociale en emotionele ontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Spraak- taal ontwikkeling
Rekenkundige ontwikkeling
Creatieve ontwikkeling
Deze gebieden zijn ondergebracht en
beschreven in 5 leergebieden:
- Taal
- Rekenen
- Orientatie op jezelf en de wereld
- Muzische vorming
- Beweging
Binnen deze leergebieden zijn leerlijnen
uitgezet die de ontwikkeling v/h kind
gedurende de twee kleuterjaren
ondersteunen. Elk jaar is verdeeld in twee
perioden, waarin voor elke onderdeel is
omschreven hoe de leerlijnen in elke periode
eruit zien en hoe de kerndoelen aan de orde
komen.
De kleuterleerlijnen geven richting aan de
thema’s die in het SWP aan de orde komen,
maar kunnen ook door leerkrachten gebruikt
worden om zelf thema’s en onderwijs vorm te
geven. Alle onderdelen v/d leerlijnen dienen
in elk geval aan de orde te komen om de
ontwikkeling van het jonge kind te
bevorderen.
Het document kunt u ook gebruiken voor:
1.
1.
de voorbereiding van leeractiviteiten of
thema’s
Als controle instrument om na te gaan of
voldoende eindtermen aan de orde zijn
gekomen tijdens een leeractiviteit of thema.

Taal ( wat van taal)
Luisteren
De lln leren hun passieve woordenschat te
vergroten. (Hoe ?)
Door te luisteren naar verhalen.
Door naar instructie te luisteren voor het
uitvoeren van opdrachten

Korte instructies voor simpele concrete
opdrachten ( 2 – 3 korte woorden of zinnen)
Bijvoorbeeld:
 Ga zitten
 Frits loopt
 Sta op

-
-
Langere instructies voor concrete opdrachten.
Bijvoorbeeld :
Ga zitten en keer je om.
Frits loopt naar de deur
Sta op en sta achter je stoel
•
-
Rekenen (wat van rekenen)
Getalbegrip
De lln leren tellen en de telrij gebruiken. (Hoe ?)
De lln leren akoestisch tellen tot en met 10, met
ondersteuning van versjes, liedjes en spelen.
Akoestisch tellen= stap voor stap tellen.
De lln leren synchroon tellen van 1 t/m 10
Synchroon tellen= goed tellen
A-synchroon tellen= overslaan tijdens het tellen.

Akoestisch tellen: 1 – 5

Synchroon tellen:1 – 5

Resultatief tellen: de rangtelwoorden
Resultatief tellen = het kind begrijpt als het
laatste getal de hoeveelheid is.
Het kind kan hoeveelheden overzien.




Akoestisch tellen 1 – 10
Synchroon tellen 1 – 10
Resultatief tellen 1 – 10 en de rangtelwoorden
Cijfersymbolen herkennen 1 – 5
Zo gaan wij dan verder met de andere
leergebieden.

Waarom zijn de klankgebaren zo


belangrijk?


Gerichte motorische ondersteuning voor de
klankontwikkeling die nodig is voor het
luisteren, spreken, lezen en schrijven in het
nederlands.
Doelstelling kleutercurriculum: het kunnen
herkennen en benoemen van de letters en het
maken van het bijbehorende klankgebaar.



Leerkracht: spiegelbeeldig werken met de
rechterhand (De beweging moet van links
naar rechts worden gemaakt).
De leerkracht werkt wel van rechts naar links.
De leerlingen maken de gebaren met de
linkerhand. Bij twee teken-klanken het eerste
stukje van de klank met de linkerhand en het
tweede stukje met de rechterhand.

De gebaren (oefenen)

Koppeling lezen en schrijven

- lezen is teken-klankkoppeling
- schrijven is klank-tekenkoppeling
1
Aanbod
Inhoud
Instructies-didactiek
Ondersteuning
Organisatie
Om te experimenteren
met het aanbod
2
Ruimte
3
Feedback en interactie
Welke verrijkende vragen
stel je?
4
Evaluatie
Hoe weet je wat geleerd
is?


Vragenronde
Download