Animal Farm by George Orwell

advertisement
Animal Farm by George Orwell
Animal Farm is een fabel, waarbij de types van karakters belangrijker zijn dan de individuele
karakters. Het drijft een soort van spot met de totalitaire regimes en verwijst naar de
Russische revolutie in 1917. Zo verwijzen sommige personages naar personen uit die tijd.
Een oud varken, genaamd Old Major, heeft een droom gehad waarin alle dieren vredig met
elkaar samenleefden zonder mensen die hen misbruikten en gebruikten. Daarom roept hij alle
dieren van Manor Farm bij elkaar in de schuur. Hij vertelt ze hoe ze te werk moeten gaan
tegen ‘the Rebellion’ richting het paradijs, en hij ze het liedje ‘Beasts of England’. In dat
liedje wordt zijn droom beschreven. Wanneer Old Major 3 dagen later dood gaat, nemen de
varkens Snowball, Napoleon en Squealer de leiding onder een stroming die ze Animalism
noemen. Op een avond verjagen ze de boer Mr. Jones en ze hernoemen de boerderij tot
Animal Farm.
Snowball leert de dieren lezen, Napoleon leert een groep jonge puppies de principes van het
Animalism. Mr. Jones keert terug naar de boerderij, maar weer verslaan de dieren in de Battle
of the Cowshed en ze nemen zijn geweer af als teken van overwinning. Als de tijd verstrijkt
lijken Snowball en Napoleon steeds meer over de toekomst van de boerderij te beschikken en
strijden ze daarom ook steeds meer om het zeggenschap over de dieren.
Hoewel Snowball een mooi plan maakt om met een windmolen elektriciteit op te wekken,
slaat Napoleon het plan neer. Wanneer Snowball bij de volgende bijeenkomst een mooie
speech geeft, maakt Napoleon een raar geluid en 9 honden rennen de schuur in en verjagen
Snowball. Dit waren de puppies die Napoleon dus had opgeleid.
Nu Napoleon zich tot nieuwe leider heeft benoemd, zegt hij alle verdere bijeenkomsten op.
Alleen de varkens zullen de beslissingen nemen, voor ieders bestwil.
De bouw aan de windmolen vordert en vooral Boxer, het sterkste paard, werkt erg hard. Na
een storm is de molen vernietigd. Nabije boeren zeggen dat het was omdat de muren te dun
waren, maar Napoleon zegt dat het Snowball was die terugkwam en de molen kapot maakte.
Hij zet een actie op waarbij alle voorstanders van Snowball en dieren die zijn mening niet
delen, worden afgemaakt door de honden. Napoleon breidt zijn macht uit. Boxer kwam na
zijn eerste motto (I will work harder), tot een tweede: Napoleon is always right.
Meer en meer begint Napoleon zich te gedragen als een mens en hij handelt zelfs met mensen.
Hoewel dit voor de dieren helemaal niet juist is, weet Squealer elke actie van Napoleon toch
weer goed te praten en hen te overtuigen van het feit dat Napoleon een grote leider is. Dat
terwijl alle dieren overwerkt, ondervoed en koud zijn.
Mr. Frederick, een boer, verleidt Napoleon met hout en valt dan de boerderij aan en blaast de
windmolen op met dynamiet. Na de verwoesting breekt er een heftig gevecht uit waarin Boxer
ernstig gewond raakt. De dieren grijpen de boeren, maar boxer verzwakt. Hij valt nog een
keer tijdens zijn werk en realiseert dat zijn einde nadert. Op een dag is Boxer weg en volgens
Squealer is hij vredig gestorven in een ziekenhuis, waarbij hij the Rebellion prees in zijn
laatste adem. Niet dus, want Napoleon had hem gewoon verkocht aan een lijmmaker om zo
geld te krijgen voor whisky.
Met de jaren worden de varkens nog menselijker. De Seven Commandments, die op de schuur
geschreven stonden, zijn nu samengevat in één: ‘all animals are equal, but some animals are
more equal than others’. Napoleon nodigt een menselijke boer, Mr. Pilkington, uit op een
diner en wil daar een verbond sluiten met menselijke boeren tegen alle moeilijke groepen
binnen de menselijke en dierlijke gemeenschap. Ook verandert hij de naam van de boerderij
weer terug in Manor Farm. De andere dieren kijken door de ramen en weten niet meer wie nu
de varkens zijn en wie de mensen...
1
Figuur:
Napoleon
Snowball
Boxer
Squealer
Old Major
Clover
Moses
Mollie
Benjamin
Muriel
Mr. Jones
Mr.
Frederick
Mr.
Pilkington
Mr.
Whymper
Jessie and
Bluebell
Minimus
Verwijst naar:
Joseph Stalin
Eigenschappen:
leider van Animal Farm, gebruikt militaire krachten om de
anderen te intimideren en zijn macht te vestigen. Hij blijkt
valser te zijn van zijn pendant Snowball.
Leon Trotsky
daagt Napoleon uit om de macht. Hij is slim, toegewijd,
welbespraakt en minder fijnzinnig dan Napoleon. Hij lijkt
de trouw van de dieren te winnen bindt zijn kracht.
sterk, toegewijd, trouw paard met een hoofdrol in de
vroege welvaart van Animal Farm en het afmaken van de
windmolen. Helpt graag, niet al te slim. Vertrouwt de
varkens blind. Motto’s: I will work harder & Napoleon is
always right.
soort propaganda-machine van Napoleon. Rechtvaardigt
de monopolie van de varkens en verspreidt leugens.
Orwell gebruikt hem als middel om te laten zien hoe een
leider sociale en politieke controle houdt.
Karl Marx +
wil een socialistisch paradijs creeëren en leert de dieren
Vladimir Ilych
‘Beasts of England’. Na zijn dood laat hij Napoleon en
Lenin
Snowball vechten om de macht.
goedhartig paard, Boxers vriendin. Verdenkt de varkens
wel eens van schending van de Seven Commandments,
maar geeft daarna toch zichzelf de schuld van het vergeten
van het fout herinneren daarvan.
verspreidt verhalen over een hiernamaals voor dieren,
Orwell gebruikt hem om te laten zien hoe het
communisme religie uitbuit als iets om vrede te houden.
Russische
merrie die mensen wel mag en graag verwend wordt, moet
bourgeoisie
wennen aan haar nieuwe leven.
oude ezel die niks voelt voor de opstand. Alles zal toch
wel slecht blijven. Hij als enige begrijpt wat er gebeurt.
witte geit die Clover de Commandments voorleest als zij
de varkens weer verdenkt van schending van geboden.
Tsar Nicholas II dronken boer, eigenaar van Manor Farm die alleen
zichzelf goed doet en de dieren met een tekort aan voedsel
laat zitten.
Adolf Hitler
flinke, achterbakse ondernemer van Pinchfield Farm,
blijkt een onbetrouwbare buur te zijn.
kapitalistische
een aangename man die Foxwood Farm runt. Hij is de
regeringen van
vijand van Mr. Frederick.
US en UK
menselijke raadsman in dienst van Napoleon om Animal
Farm te vertegenwoordigen in de menselijke wereld, een
schakel tussen mens en dier.
twee honden, moeders van de puppies die Napoleon later
opleidt tot moordmachines.
poëtisch varken dat een couplet schrijft over Napoleon en
een nieuw pattriotistisch lied schrijft (Animal Farm,
Animal Farm) om het eerdere lied te vervangen.
2
Analyse van de belangrijkste personages:
Napoleon
lijkt in het begin een volstrekt corrupte meeloper. Hoewel hij altijd bij
bijeenkomsten is, draagt hij nooit bij aan de opstand. Hij heeft alleen
interesse in de macht over de boerderij, niet in de boerderij zelf. Het enige
wat hij enthousiast deed was het trainen van de puppies. Hoewel hij staat
voor Stalin, vertegenwoordigt hij eigenlijk alle politieke tirannen in de
menselijke geschiedenis en vooral in de 20e eeuw. Zijn naam komt dan ook
van de Franse generaal die de democratische principes niet aanhield waarop
wel zijn macht was gebaseerd.
Snowball
Orwell doelde op het Trotskyistische bataljon in de Spaanse Burgeroorlog,
waar Leon Trotsky zijn plannen maakte voor zijn kritiek op het totalitaire
regime. Snowball wordt nog relatief positief afgeschilderd en komt over als
iemand die zich met hart en ziel inzet voor het Animalism.Hij houdt zich
alleen aan zijn eigen logica en blijkt niet in staat Napoleon te verslaan.
Orwell suggereert dat we als geen corrupte regering kunnen omstoten als
individueel die de macht overneemt, hij herinnert ons dat het de kracht zelf is
die corrupt is.
Boxer
is het meest sympathiek, hij toont toegewijdheid en moed. Hij lijdt wel onder
dat wat Orwell ziet als de zwakheid van de working class: hij heeft zoveel
vertrouwen in de goede bedoelingen van de machthebbers en herkent geen
politieke corruptie. Hij vertegenwoordigt de onzichtbare arbeid achter het
politiek toneel, uitgevoerd door de elite. Het kan echter ook zo zijn dat hij de
kracht was die Animal Farm bij elkaar hield.
Squealer
Gedurende zijn carrière heeft Orwell ontdekt hoe politici taal manipuleren
via massamedia. Squealer misbruikt taal om de acties en maatregelen van
Napoleon te rechtvaardigen tegenover het proletariaat (de anderen). Door een
vereenvoudiging van taal beperkt hij de termen voor een debat. Dor onnodig
moeilijk taalgebruik verwart en intimideert hij de ongeschoolden. Bij die
laatste strategie gaan de dieren twijfelen en voelen ze zich hopeloos en
denken ze niet ooit zonder de varkens de waarheid te kunnen kennen.
Squealer’s gebrek aan geweten en onwrikbare trouw maken hem tot de
perfecte propagandist voor tirannie, mede door zijn retorische vaardigheden.
Old Major
Als democratisch socialist heeft Orwell veel respect voor Marx en zelfs voor
Lenin. Zijn kritiek van Animal Farm heeft weinig te maken met de
marxistische ideologie van de Rebellion, maar meer met de doorvoering van
die ideologie door latere leiders. Major staat voor zowel Marx als Lenin en
dient als bron van de idealen die de dieren verdedigen, ook nadat de varkensleiders hun hebben bedrogen.
Plaats: boerderij. Orwell gebruikt de boerderij om het universum in het klein uit te beelden.
Soms is alles goed, meestal een ironisch contrast met de werkelijke situatie van de dieren. Het
zou Utopia kunnen zijn, maar... soms schetst Orwell sombere koude achtergronden, dit staat
voor harde tijden. De plaats is dan als metafoor gebruikt.
Thema: het gaat over twee belangrijke dingen die we leren:
-1: Het verschijnsel ‘revolutie’ begrijpen en lezen hoe een fantasierijk schrijver hiermee
omgaat. Het gaat dus over een centrale politieke ervaring van onze tijd. Revolutie is wanneer
mensen het systeem van de overheid waaronder zij geboren zijn, radicaal veranderen. Dat
gebeurde vooral de afgelopen 300 jaar.
3
-2: Het inleven in een moderne dictatuur. Het gaat ook over de opkomst van een totalitaire
staat, al staat dat hier minder centraal dan in Orwell’s roman ‘1984’.
Oogpunt: Orwell gebruikt ironie. Het is een contrast tussen wat een verklaring lijkt te zijn en
wat het echt is. Of tussen wat dieren verwachten en wat er echt gebeurt. Animal Farm wordt
verteld vanuit het naïeve oogpunt van de lagere dieren. Dus niet vanuit de varkens of een
alwetende verteller. Voorbeeld 1: Squealer pastte het vijfde gebod aan op de muur van de
schuur en viel van de ladder met verf en al. Niemand snapte het ongeluk en pas een paar
dagen later zagen de ze verandering van het gebod, dus dachten ze dat ze het zich fout
herinnerd hadden. Er volgt geen commentaar van een alwetende verteller.
Voorbeeld 2: Boxer wordt opgehaald door een busje met Horse Slaughterer erop. Benjamin
leest dat en de dieren weten nu dat het zieke paard is verkocht voor lijm. Geen ironie.
Squealer geeft echter uitleg dat de dierenarts was vergeten over de slachter’s oude symbool
heen te verven en de dieren zijn opgelucht dit te horen. Daarna horen de dieren zingen tijdens
Boxer’s laatste eer en blijkt dat de varkens ineens geld hadden om whiskey te kopen.
Niemand van de dieren legt het verband tussen de verdwijning van Boxer en het geld, maar
Orwell zorgt dat de lezer dit niet mist. Deze manier van vertellen vult ons met meer woede
dan een andere manier van vertellen.
Vorm: fabel, satire en allegorie. Fabel: Animal Farm heeft een moraal en dieren gedragen
zich als mensen. Orwell creëert een evenwicht tussen hoe dieren echt zijn en hun menselijke
kwaliteiten die ze geacht worden te vertegenwoordigen. De charme ligt in de eenvoud van de
karakters. Orwell gebruikt ook dieren om zijn haat en woede over te brengen op de lezer. Hij
vertelt rustig in plaats van woedend. Satire: Orwell schetst een bitter beeld van de nieuwe
samenleving na een revolutie en presenteert zijn aanvallen hierop met humor. Wat Orwell het
meest interesseerde was niet psychologisch maar politiek: hoe mensen optreden in een groep,
hoe samenlevingen functioneren. Allegorie: het verhaal is gebaseerd op Orwell’s satire na de
Bolsjewistische revolutie in 1917. De gebeurtenissen in Animal Farm verwijzen dan ook
voortdurend naar gebeurtenissen in de geschiedenis van de Russische Revolutie.
Waar schrijft Orwell over:
-de aard van tirannen (vijanden zijn zíj met de meest virtueuze ideeën die anderen hun leven
beweren te verbeteren)
-corruptie van socialistische idealen in de Sovjet-Unie (kritiek op het geweld van het
Stalinistische regime tegen mensen, en wijst op het geweld tegen logica, taal en idealen. Geen
eigen mening mogen hebben dus)
-maatschappelijke beweging richting klassensamenleving (hoewel men staat voor totale
gelijkheid, wordt geillustreerd hoe klassen zich aanvankelijk verenigen tegen een vijand, zoals
mensen tegen dier. Nieuwe klassen manipuleren de samenleving met superieure krachten)
-het gevaar van een naïve arbeidersklasse (onvermogen veroordeelt de arbeidersklasse tot het
lijden onder de heersende klasse in onderdrukking)
-gebruik van taal als invloedsmiddel (gemanipuleerde taal als controle-instrument)
Motieven (als in: patroon):
-liedjes, slogans en gedichten keren terug om gefocust te blijven op het bereiken van vrijheid
-state ritual; steeds meer rituelen zoals militaire beloningen, grote parades en andere
indrukwekkende dingen om de heersende klasse’s identiteit aan te tonen.
4
Symbolen:
-Animal Farm: was Manor Farm, staat voor Rusland en de Sovjet-Unie onder communisme.
Staat ook voor menselijke samenleving, ongeacht wat voor staatsvorm (socialisme of anders)
-The Windmill: symboliseert de manipulatie van de dieren door de varkens in eigen
voordeel.
Beroemde quotes:
1- (Old Major): Je moet je resoluut blijven inzetten. Geen argument mag je op dwaalspoor
brengen. Luister nooit als iemand je vertelt dat mens en dier gemeenschappelijke belangen
hebben. We moeten niet op hem gaan lijken. Een dier mag niet in een huis wonen, slapen in
een bed, kleding dragen, alcohol drinken, tabak roken, geld aanraken, of handelen.
2- (Squealer): Kameraden, je moet niet denken dat leiderschap een plezier is. Integendeel, het
is een zware verantwoordelijkehid. Niemand gelooft meer in gelijkheid van dieren dan
Napoleon. Hij zou blij zijn om jullie je eigen beslissingen te kunnen laten maken. Maar wat
moeten we als je de verkeerde beslissing maakt?
3- (Muriel to Clover): Geen enkel dier zal een ander dier doden zonder reden.
4- (nieuw gebod): Geen enkel dier zal teveel alcohol drinken.
5- (op het laatst, samenvatting van geboden): alle dieren zijn gelijk, alleen sommige dieren
zijn meer gelijk dan anderen.
5
Download