ketensamenwerking

advertisement
Goed Fout
Van de 100 jongeren blowen er 30 wel eens
Na het drinken van 12 glazen bier ben je na +/- 18
uur weer nuchter
Van blowen worden je longen schoon
MDMA is de werkzame stof in XTC
Alcohol is een verdovend middel
Drugs zijn middelen die
het bewustzijn
beïnvloeden en om die
reden worden gebruikt.
Waar hebben we het over?
Stimulerend
Verdovend
•XTC
•Alcohol
•Cocaïne
•Hasj-Wiet
•Speed
•GHB
Hallucinerend
•Paddo’s
•Lachgas
Waar hebben we het over (2)
• Enery
• Nicotine
• Social media
• Gamen
Opvallende trends
1. Gebruik neemt eerder af, dan toe. (landelijke cijfers)
2. Opkomst gebruik en toename opnames (ziekenhuis
en VZ) GHB
3. Meer indrinken, drinken thuis
4. Veel jongeren drinken energy drankjes, zonder te
weten wat het precies doet
5. Toename XTC incidenten zowel in hoeveelheid als in
ernst.
Blowen (recent gebruik)
“Risico
jongeren”
Tot
70%
Jeugd algemeen
8%
♦ 60% blowt meer dan 3x per week
♦ 33% blowt 3 of meer joints per keer
♦ Redenen voor gebruik zijn zorgelijk
Harddrugs
“Risico
jongeren”
25%
XTC
SPEED
NEDERLAND
3%
COCAÏNE
PADDO’S
HEROÏNE
Kwetsbare groepen
•
•
•
•
•
•
•
Lage ses
Jongeren die omgaan met delinquente jongeren
Zwerfjongeren
Uit Wijken met ‘ongunstige kenmerken’
School-dropouts/spijbelaars
(V)MBO-leerlingen
Jongeren met psychische, emotionele en
gedragsproblematiek
– ADHD.
– Depressie en angststoornis
• Jongeren die vroeg zijn begonnen met gebruik
Cijfers Jeugd
Middel
Ooit
Laatste
maand
bijzonderheden
Alcohol
87%
78%
Geen verschillen
tussen niveaus
Tabak
36%
24%
Vwo 5%
Vmbo 41%
Cannabis 35%
8%
Jeugdzorg 30-40%
Justitiële inst. 60-70%
XTC
2,6 %
0,4%
Cluster4 school 18%
Speed
1,8%
0,3%
Cocaïne
1,7%
0,2%
GHB
0,5%
Afwijkende situaties regionaal
Voorkomen terugval:
Nazorg
(online of in persoon)
Erger voorkomen
(via zelfhulp of
zelfmanagement)
Misbruik/afhankelijk:
Behandelen
(online of in persoon)
Behandelen
Risicogebruik:
Lichte interventie
(Psycho-educatie of korte training
in persoon of online)
Casefinding
 Ondersteunen/faciliteren
professionals
 Risico inschatten individu en Advies
geven (in persoon of online)
 Deelname netwerken
Er op tijd
bij zijn
Geen gebruik/verantwoord gebruik:
Voorlichten en bewustmaken
(online of in persoon)
Signalering
 Risico-inventarisatie
/RAR/Quick scan
(wijk/setting/omgeving)
 Trendanalyse
Bijsturen
met lichte hulp
Volhouden op
eigen kracht
Gezonde fysieke
Signaleren collectieve gezondheidsrisico's
(agendasetting) en advies omgevingsmaatregelen Omgeving
inrichten
Basispakket verslavingspreventie (2013-04-09)
De praktijk
Middelenmisbruik riskant bij jongeren
- Weinig samenhang in praktijk
- Verslavingsproblematiek onvoldoende onderkend in de
keten.
Verslavingsproblematiek in de
jeugdketens te laat, onvoldoende of
niet in nauwe relatie met andere
problematiek opgemerkt.
Voorwaarden om te kunnen signaleren
• Bereidwillige houding (willen en durven zien).
• Vaardigheden (motiverende gespreksvoering).
• Beleid m.b.t. signaleren en begeleiden.
• Kennis en inzicht (leefwereld van) gebruikers.
• Algemene en specifieke kennis over drugs.
Uitgangspunten
• Centraal: preventie van middelenproblematiek bij
jongeren vereist een brede, veelomvattende
benadering vereist.
• Kwetsbare jongeren: opeenstapeling van
problemen met vaak als oorzaak
gemeenschappelijke risicofactoren.
• Juist bij beginnende problematiek is kans op
herstel het meest succesrijk.
• Al in een vroeg stadium veel aandacht besteden
aan de oorzaken van de problemen.
in de jeugdzorg.
Praktijk voorbeeld Tactus - BJZO
Het doel van het project is om het bewustzijn te vergroten en draagvlak te
creëren onder medewerkers van Bureau Jeugdzorg Overijssel (verder BJzO te
noemen) voor de noodzaak van structurele aandacht voor vroegsignalering van
middelenmisbruik en verslaving onder hun cliënten (jongeren en ouders).
• Vergroten van kennis en vaardigheden t.a.v. gebruiksnormen en methoden
voor vroegsignalering bij de medewerkers van BJzO.
• 80% Jeugdreclassering en jeugdbeschermers van de regio Oost zijn na afloop
van het project geschoold op het gebied van vroegsignalering middelengebruik
bij jeugdigen.
• Structurele scholing vroegsignalering middelengebruik.
• Onderling afgestemd middelenbeleid uitvoerende jeugdzorg.
Rol BJZO medewerker.
Wat is de rol van de BJZO medewerker in de
jeugdverslavingszorg keten.
• Signaleren
• Motiveren
• Verwijzen
Cliënt typeringen
Permanente uitgang
Volhouder
Hulpzoeker
Twijfelaar
Tussentijdse uitgang
Terugvaller
Weigeraar
Meeloper
Start
Download