Opdracht locatiemanager Oudtburgh

advertisement
Opdracht locatiemanager Oudtburgh
Inleiding
Deze opdracht beschrijft de rol van de locatiemanager van Oudtburgh in de
implementatie van de strategie van Magentazorg.
Magentazorg wil samen met Behandelzorg en Actiezorg met excellente zorg- en
dienstverlening een blijvend stevige positie in de regionale zorgmarkt innemen.
Hiertoe wordt de komende drie jaar het strategieplan ‘Magentazorg klaar voor de
toekomst!’ geïmplementeerd. De locatiemanager van Oudtburgh heeft de opdracht om
de implementatie van de strategie uit te voeren in Oudtburgh Hij/zij wordt hierbij
begeleidt door de transitiemanager. Na deze periode vertrekt de transitiemanager uit
de organisatie en wordt de locatiemanager integraal verantwoordelijk voor de locatie
onder directe aansturing van de raad van bestuur. Hij/zij wordt dan ook lid van het
Management Team (MT).
Er is gekozen voor begeleiding van een transitiemanager voor deze periode, omdat de
veranderingen die in Oudtburgh nodig zijn, onderdeel uitmaken van een bredere
context. Er gaan allerlei andere veranderingen binnen Magentazorg, Behandelzorg en
Actiezorg plaatsvinden. Er wordt op meerdere borden tegelijk geschaakt. Met andere
woorden: de organisatie is nog niet klaar voor integrale aansturing van locaties en
wijken door locatie- en wijkmanagers onder directe aansturing van de raad van
bestuur. Er moet te veel tegelijkertijd gebeuren, in nauwe samenhang en in korte tijd.
De opdracht
Excellente zorg
De kern van de verandering die Magentazorg beoogt met de strategie voor de
komende jaren is een verandering op het vlak van kwaliteit en cultuur. De wensen van
mensen (bewoners, familie) veranderen. Mensen stellen naast goede zorginhoudelijke
kwaliteit steeds hogere eisen aan elementen als comfort, service en keuzevrijheid.
Hierbij hechten mensen, zowel bewoners als familie, in toenemende mate belang aan
inspraak en invloed. Mensen willen zelf de touwtjes in handen hebben. Op dit moment
wordt het dagritme van bewoners nog te vaak bepaald door het systeem, ons
systeem. Dit hoort andersom te zijn: het dagritme van een cliënt of bewoner bepaalt
de organisatie van de zorg- en dienstverlening en alle medewerkers weten zich “gast”
in de woonomgeving van de cliënt. Het systeem moet zodanig worden heringericht dat
het voldoet aan deze veranderde vraag. Welzijn staat voorop en we streven daarbij
naar het leveren van excellente zorg- en dienstverlening.
De locatiemanager geeft samen met alle betrokkenen handen en voeten aan de
uitwerking van de strategische visie in Oudtburgh. De locatiemanager heeft hierin een
belangrijke voorbeeld- en leidende functie. Hij of zij schept een klimaat waarin continu
wordt gestreefd naar verbetering, met de cliënt als uitgangspunt. De onderstaande
(bestaande) initiatieven krijgen hierin een plek:

Scholing ‘visiegericht werken’, waarin medewerkers leren wat het betekent om
de cliënt en zijn of haar familie als uitgangspunt te nemen in het handelen. De
essentie is om de bewoner echt te leren kennen en hierbij de familie goed te
betrekken.

Implementatie van beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers en
vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het welzijn van de bewoners,
maar we maken hier nog onvoldoende gebruik van. Mantelzorgers en
vrijwilligers horen een integraal onderdeel van het wonen van de cliënten op de




locaties te zijn.
Samenwerking met Behandelzorg. Behandelaren hebben, net als alle andere
medewerkers, een belangrijke rol in het maken van de beweging van verblijf
naar wonen. Aangezien de behandelaren niet worden aangestuurd door de
locatiemanager, is goede samenwerking met Behandelzorg van belang om de
beweging gezamenlijk te kunnen maken.
Samenwerking met het Servicecentrum, onder andere in het kader van Warm
Welkom. Het Servicecentrum speelt een belangrijke rol in het begeleiden van
cliënten en hun familie wanneer blijkt dat iemand niet langer thuis kan blijven
wonen. Dit is een ingrijpende periode in het leven van de direct betrokkenen.
Het Servicecentrum probeert deze overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De samenwerking met de medewerkers van de woning waar de
betreffende cliënt komt te wonen is hierbij cruciaal. Ook hier is een
verbeterslag te maken.
Implementatie van beleid voor zingeving. Op dit moment wordt er nieuw beleid
ontwikkeld, wat de komende periode zal worden geïmplementeerd.
Implementatie van het elektronisch cliëntdossier, dat staat gepland vanaf begin
2016. Dit is van invloed op de werkwijze van medewerkers en kan
ondersteunen in de beweging naar excellente zorg- en dienstverlening.
Kleinschalig wonen en zorgen
Voortvloeiend uit de doelstelling ‘excellente zorg- en dienstverlening’ is in de strategie
besloten om zo veel mogelijk te werken volgens de principes van kleinschalig wonen
en zorgen. Oudtburgh is een locatie die qua bouw grootschalig is opgezet. Een aantal
facilitaire werkzaamheden is dan ook centraal georganiseerd. Denk aan wassen, koken
en schoonmaak. Het is aan de locatiemanager van Oudtburgh om daar waar mogelijk
de principes van kleinschalig wonen en zorgen in te voeren, met de bewoner als
uitgangspunt. Dit betekent dat de facilitaire werkzaamheden, op specialistisch
technisch beheer na, onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager komen te
vallen. De locatiemanager kan zo samen met alle betrokkenen kijken wat vanuit de
bewoner gezien de beste manier is om zaken te organiseren.
Speciale aandacht is hierbij nodig voor de receptie en het restaurant. Dit zijn beide
kostbare centrale voorzieningen. Dat deze waarde hebben voor bewoners en familie
staat niet ter discussie. Wel kan gekeken worden of de kosten in goede verhouding
staan tot deze toegevoegde waarde en of er mogelijkheden zijn om zaken slimmer te
organiseren.
Excellente dienstverlening
Magentazorg wil niet de grootste zijn, Magentazorg wil de beste zijn. Dit betekent dat
we dienverlening van kwalitatief hoog niveau willen leveren. Aangezien het grootste
deel van onze dienstverlening gericht is op mensen met dementie, is dit een belangrijk
focuspunt. Maar ook de zorg- en dienstverlening voor andere doelgroepen binnen
Oudtburgh, zoals langdurige somatiek en geriatrische revalidatiezorg, verdienen de
best mogelijke kwaliteit van zorg. Dit vraagt om deskundigheidsbevordering,
samenwerking in de keten, interne en externe kennisuitwisseling en niet onbelangrijk:
een cultuur van continu verbeteren. De locatiemanager van Oudtburgh is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg voor de bewoners en cliënten van
Oudtburgh.
Specialisatie geriatrische revalidatiezorg
Naast zorg voor mensen met dementie en langdurige somatiek heeft Oudtburgh de
afdeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Waar voor langdurige somatiek en
psychogeriatrie de beweging geldt van verblijf naar wonen, geldt hier juist het
omgekeerde. Het doel is om mensen zo snel mogelijk in staat te stellen weer terug te
keren naar huis.
Geriatrische revalidatiezorg wordt binnen Magentazorg op twee locaties geleverd, te
weten Lauwershof en Oudtburgh. De GRZ wordt op beide locaties door de manager
GRZ aangestuurd, en niet door de locatie managers. Nauwe samenwerking is uiteraard
wèl aan de orde. In 2015 is een project gestart om de GRZ samen met de collega
organisatie Woonzorggroep Samen te gaan vormgeven. Doelstelling hierbij is om tot
een gezamenlijke zorgcontractering te komen. Hoe de uiteindelijke GRZ organisatie en
inbedding er uit gaat zien is thans dus nog onbekend.
Bedrijfsvoering en krimp
Vanzelfsprekend is de locatiemanager van Oudtburgh verantwoordelijk voor een
gezonde exploitatie van Oudtburgh. De komende jaren zal dit extra aandacht vragen.
Leidinggevende structuur
Het aanstellen van locatiemanagers is een onderdeel van het anders vormgeven van
de leidinggevende structuur met als doel het slagvaardiger maken van de organisatie
om de nodige veranderingen te kunnen doorvoeren. Het werken met
transitiemanagers is hier een onderdeel van. De volgende stap in het aanpassen van
de leidinggevende structuur is het vormgeven van de laag leidinggevenden onder de
locatiemanager. Het betreft de functies die nu op het niveau van zorgmanager zitten.
In het plan ‘Magentazorg klaar voor de toekomst’ hebben we deze teamleiders
genoemd. De locatiemanager van Oudtburgh zal samen met de transitiemanager een
plan maken en implementeren voor het vormgeven van dit gedeelte van de
leidinggevende structuur. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:
 Hoe willen we de werkzaamheden op de verschillende soorten woningen en
afdelingen organiseren en wat voor type leidinggevende past hierbij?
 Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij medewerkers,
hoe verhouden deze zich tot de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, en dus ook de rol, van de leidinggevende? Dit moet dan weer
kloppen met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
locatiemanager.
 Hoe organiseren we de planning en hoe past dit binnen de leidinggevende
structuur?
Download