Voorbeeld huisdiercontract

advertisement
Voorbeeld huisdiercontract.
Huisdierencontract
……………………………….. (locatiemanager + instelling), verklaart hierbij geen bezwaar te
hebben tegen het houden van een ……………………………………………(soort huisdier)
in ……………………………………… (adres/nummer kamer/appartement) bewoond door
mevrouw/ de heer…………………………………………
onder de volgende strikte voorwaarden, waarmee de cliënt zich blijkens mede ondertekening
akkoord verklaart:
1.
De cliënt is bereid en in staat het huisdier geheel zelf te verzorgen.
2.
Katten en honden worden tijdig ontwormt en ontvlooid.
3.
Bij afwezigheid wegens vakantie, ziekte of anderszins waardoor het huisdier onverzorgd
dreigt achter te blijven, zal het huisdier op eerste afroep van de eerstverantwoordelijke van de
afdeling worden verzorgd door de heer/ mevrouw
…………………………………………………..
wonende………………………………………..
te……………………………………………….
telefoon………………………………………
Ten bewijze dat de vervangende verzorger(ster) zich daarvoor garant verklaart, tekent deze mede
voor akkoord.
4.
De locatiemanager van de instelling heeft te allen tijde het recht zijn/haar toestemming in te
trekken indien:
de verzorging van het huisdier in aanzienlijke mate achterblijft bij wat voor het dier
noodzakelijk is;
de wijze van verzorging tot onhygiënische toestanden leidt die hinder of gevaar opleveren
voor personeel of medecliënten;
-
het huisdier daadwerkelijk hinder of gevaar oplevert voor personeel of medecliënten;
het huisdier door het niet nakomen van de verplichting tot verzorging of vervangende
verzorging door het personeel verzorgd moet worden.
5.
De beoordeling van de onder 3 genoemde punten behoort geheel tot de bevoegdheid van de
locatiemanager.
De intrekking van de toestemming wordt de cliënt schriftelijk meegedeeld, waarop zij/ hij gedurende
14 dagen na datum van ontvangst de gelegenheid heeft het huisdier elders te plaatsen.
6.
Indien het huisdier op de gestelde datum nog in het zorgcentrum verblijft, heeft de directie
van de instelling het recht het huisdier voor rekening van de cliënt naar een asiel over te brengen.
De Cliënt:…………………………………………
De verantwoordelijke instelling: …………………………………………………….
Vervangende verzorger:…………………………..
Datum:…………………………………………….
Download