voorbeeldbrief voor de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

advertisement
De Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 2018
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Wet ‘Werk en Zekerheid
plaats en datum
Geachte leden van de Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. In de wet ‘Werk en zekerheid’ (kamerstukken I
2013-14, 33818, A) is onder andere de ketenregeling aangepast: de regeling die bepaalt wanneer een
tijdelijke medewerker recht krijgt op een vast contract.
De nieuwe wet bepaalt dat als een medewerker binnen 6 maanden (nu 3 maanden) volgens
meerdere tijdelijke contracten werkt er na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een vierde
contract een vast dienstverband volgt!
In het basisonderwijs is bij verlofsituaties bijna altijd vervanging nodig. Dat betekent, dat er vooral in
een griepperiode vele vervangers in het basisonderwijs actief zijn. Als de wet ongewijzigd wordt
ingevoerd, dan betekent dit, dat iedere invalkracht die een aantal keren bij een schoolbestuur invalt
(en let wel, het gaat dan vaak maar om enkele dagen) een vast contract krijgt. Voor een
schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar. Dat betekent, dat de schoolbesturen moeten voorkomen,
dat invallers recht krijgen op een vast dienstverband. Dat kan door deze invallers een half jaar niet te
laten invallen. Het aantal vervangers is beperkt en de consequentie is, dat vooral in een griepperiode
geen vervanging meer kan worden geregeld.
De scholen hebben mij verzekerd, dat ze alles er aan doen om te voorkomen, dat kinderen naar huis
worden gestuurd. Ze werken b.v. met een vervangingspool, voegen groepen samen en
personeelsleden, die ambulant zijn vangen groepen op. Toch zullen er door de ketenbepaling in de
wet ‘Werk en zekerheid’ vanaf 1 augustus 2015 groepen naar huis moeten worden gestuurd. Dit
komt de kwaliteit van ons onderwijs zeker niet ten goede en kan bij mij thuis voor organisatorische
problemen zorgen.
De oplossing voor dit probleem is ervoor zorgen dat een gedeelte van de wet niet van toepassing is
op invalkrachten in het primair onderwijs. Het primair onderwijs is een unieke sector waarbij een
afwezige leraar bijna altijd wordt vervangen. Die unieke positie moet het basisonderwijs behouden in
het belang van onze kinderen!
Ik verzoek u dan ook dringend uw invloed aan te wenden om de wet aangepast te krijgen, zodat de
ketencriteria niet van toepassing zijn op verlofsituaties in het basisonderwijs!
Hoogachtend,
Download