Sluitingsdatum: 15 mei 2017 - Nederlandse Reddingshonden Bond

advertisement
Nederlandse Reddingshondenbond
INSCHRIJFFORMULIER 21e BONDSTROFEE
Zaterdag 10 juni 2017
(S.V.P. VOLLEDIG INGEVULD DOORMAILEN AAN HET SECRETARIAAT)
Naam van de hond:……………………………………………………………………
reu / teef
Ras: ……………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………
NHSB Nr.: …………………………..
Chipnr.: ………………………………………..
Eerder behaalde (erkende) reddingshonden diploma’s:
O RHG-V
O RHG-Sp
O RHG-P
O RH-V A
O RH-V B
O RH-Sp A
O RH-Sp B
O RH-P A
O RH-P B
O RH-L A
O RH-L B
O RH-L C
O VZH
Behaalde diploma’s aankruizen
Wordt ingeschreven voor de discipline: Puin / Vlakte / Speuren
A/B
Naam geleider: ........................................................................................................................... M / V
Naam eigenaar: ………………………………………………………………………………………… M / V
(alleen invullen als dit een ander is dan de geleider)
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………….
Woonplaats: ………………………………………………………
Telefoonnummer(s): …………………………………………………………………………………………….
E-mail adres: …………………………………………………………………………………………………….
Lid van RH-vereniging: …………………………………………………………………………………………
Lidmaatschapsnummer: ………………………………………………………………………………………..
Sluitingsdatum: 15 mei 2017
(of zoveel eerder als het maximum aantal inschrijvingen is bereikt)
Handtekening kandidaat:
Datum: …………………..
Handtekening secretaris vereniging:
Naam secretaris: …………………………….
Het ingevulde inschrijfformulier kan worden gemaild naar: [email protected]
Voorwaarden deelname aan de wedstrijd
ALGEMEEN
Alle regels zoals deze zijn opgenomen in het Internationaal Examenreglement voor
Reddingshonden IPO-R 2012 zijn onverkort van toepassing op de wedstrijd.
Loopse teven kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar zullen steeds als laatste aantreden op alle
onderdelen. Zij mogen zich verder niet op of in de directe nabijheid van de wedstrijdterreinen
ophouden. De loopsheid dient direct aan de organisatie te worden gemeld.
De keurmeester is verplicht bij kennelijke karakterzwakte van de hond deze uit te sluiten van
deelname aan de wedstrijd en dit in het (ras)hondenlogboek te vermelden.
Bij diskwalificatie wordt de combinatie uitgesloten van verdere deelname. De keurmeester maakt
melding hiervan in het (ras)hondenlogboek en middels een speciaal formulier, met daarin de
omschrijving van de redenen, aan de NRHB. Tegen de beslissing van de keurmeesters is geen
beroep mogelijk.
Anders dan bij diskwalificatie zullen, ook als voor een onderdeel minder dan 70 % van het mogelijk
te behalen aantal punten is toegekend, de overige onderdelen geheel dienen worden afgewerkt.
Tenzij de keurmeester ander beslist.
-
-
-
DE DEELNEMER
-
-
-
-
-
De deelnemer verklaart, dat voor zover hem bekend, de door hem /haar ingeschreven hond
gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden
waardoor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het
bijzonder te vrezen valt.
Hij /zij verklaart voorts, de hond niet te zullen laten deelnemen, indien de aangegeven
omstandigheden zich voor dit evenement (examen) nog mochten voordoen.
De deelnemer verklaart dat hij /zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de
bepalingen van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer c.q. Commissie Werkhonden
en van de Nederlandse Reddingshonden Bond.
Deelnemers dienen ruim op tijd aanwezig te zijn en zich bij elk onderdeel op tijd te melden.
Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
De deelnemer moet de aanwijzingen van de wedstrijdleider en/of keurmeester direct en zonder
tegenspraak opvolgen.
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om op het appèl- en hindernisveld in te
trainen. Hiertoe wordt een rooster opgesteld.
Zowel tijdens het intrainen als gedurende de wedstrijd is het de deelnemer niet toegestaan
voedsel te gebruiken of bij zich te dragen. Indien men zich niet aan deze regel houdt volgt
uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd.
Indien een deelnemer met meer dan 1 hond heeft ingeschreven en beide honden
tegelijkertijd moeten aantreden is het toegestaan om van plaats te ruilen met een andere
deelnemer.
De geleider dient dit ruim voor aanvang van de wedstrijd te regelen en door te geven aan
de organisatie, of de geleider geeft van te voren aan welke uit de wedstrijd wordt
teruggetrokken.
Deelname verplicht tot aanwezigheid gedurende de wedstrijddagen en tot en met de
prijsuitreiking.
INSCHRIJVING
-
-
-
Het inschrijfgeld bedraagt voor discipline op A-niveau € 28,00 en op B -niveau € 32,50. De
deelnemer is verplicht het inschrijfgeld gelijktijdig met het inzenden van het inschrijfformulier over
te maken op bankrekeningnummer NL16INGB0007227493 t.n.v. penningmeester van de NRHB
onder vermelding van “Bondstrofee + roepnaam van de hond”.
Indien het inschrijfgeld 14 dagen na inschrijving niet ontvangen is volgt automatisch uitsluiting van
deelname.
Inschrijven verplicht tot betaling. Het niet nakomen van deze verplichting leidt tot uitsluiting van
betreffend lid van deelname aan deze wedstrijd en kan bij herhaling leiden tot sancties tegen
betreffend lid voor de dat jaar te houden RH-examens en/of wedstrijden.
Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
Pagina 2 van 3
NOODZAKELIJKE PAPIEREN
Voor aanvang van de wedstrijd dient u de volgende bescheiden te overleggen:
- rashondenlogboek, of indien de hond geen stamboom heeft:
- een hondenlogboek
- bewijs van lidmaatschap van de NRHB
NB. Indien de geleider niet de eigenaar is van de hond, die tevens een origineel NRHBlidmaatschapsbewijs van de eigenaar van de hond te worden overlegd.
LIDVERENIGINGEN
-
-
Bij deelname van één of meer kandidaten van een RH vereniging is de betreffende vereniging
verplicht tot het leveren van 4 mensen als hulppersoneel op de wedstrijddag.
Twee weken voor de wedstrijd wordt aangegeven op welke plaatsen en tijden het gevraagde
hulppersoneel is ingedeeld. Deze mensen dienen van te voren door de vereniging (of kandidaat)
voldoende te worden geïnstrueerd over hun taken. Onderling ruilen en/of afwisselen is alleen
mogelijk in overleg met de betreffende wedstrijdleider.
Het hulppersoneel dient bij aanmelding van de deelnemer bij het wedstrijdsecretariaat of op de
plaats zoals is aangegeven op de indeling, aanwezig te zijn
Hulppersoneel dient alle aanwijzingen van de wedstrijdleider of diens assistent stipt op te volgen.
De kandidaat is verplicht het inschrijfformulier via de secretaris van de vereniging in te zenden
zodat de vereniging op de hoogte is van de plicht tot het leveren van hulppersoneel.
Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot uitsluiting van leden van de betreffende
lidvereniging van deelname aan deze wedstrijd en/of de nog dit jaar te houden RH-examens of
wedstrijden.
TOT SLOT
Daar waar de regels niet in voorzien, beslist de organisatie.
Pagina 3 van 3
Download