WEDSTRIJDREGLEMENT 1. de Duckrace wordt georganiseerd

advertisement
WEDSTRIJDREGLEMENT
1.
de Duckrace wordt georganiseerd door Lions Club Oudenaarde Vlaamse Ardennen, 9750 Zingem,
Kolmstraat 44 (de organisatie); deze wedstrijd zal plaats vinden op zondag 28 augustus 2016 op de Schelde te
Oudenaarde;
2.
de wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag tussen 14 uur en 18 uur; de
organisatie beslist over het tijdstip afhankelijk van technische, organisatorische – of weersomstandigheden; in
geval de weersomstandigheden het niet zouden toelaten of wanneer de waterloop dit niet toelaat, kan de
organisatie de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum;
3.
deelname aan de wedstrijd gebeurt middels de aankoop van minstens 1 kraslot voor de prijs van 5€;
elk kraslot heeft recht op één eendje om deel te nemen aan de race; deelname aan de wedstrijd is pas definitief
na registratie van elk kraslot volgens de instructie op de website www.lionsduckrace.be; na de registratie wordt
een nummer toegekend dat het eendje zal dragen op de wedstrijd en op basis waarvan de deelnemer en de
winnaar kan geïdentificeerd worden; bij registratie moeten de persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam,
e-mail adres alsook een vast of mobiel telefoonnummer) verplicht door de deelnemer worden ingevuld;
4.
de organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve en/of laattijdige en/of onvolledige registraties noch
voor enige netwerk- of andere problemen of storingen aan de website;
5.
door registratie geeft iedere deelnemer de toestemming aan de organisatie om zijn persoonlijke
gegevens te gebruiken voor aan de organisatie gelieerde publicitaire doeleinden; op eerste verzoek van de
deelnemer zal de deelnemer uit dit bestand worden verwijderd;
6.
het correcte verloop van de wedstrijd en de toekenning van de prijs vindt plaats onder het toeziend oog
van een gerechtsdeurwaarder; de aanwezige gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water laten
halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen; de identiteit van de winnende deelnemer zal op de
wedstrijddag door afroeping worden bekend gemaakt; de winnaar van de prijs wordt vermeld op
bovengenoemde website; na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs;
7.
alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk als mogelijk en in willekeurige
volgorde te water gelaten; het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming van de
Schelde te bevorderen of af te remmen; deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit
aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag;
8.
de winnaar van de wedstrijd is de koper van het kraslot dat overeenstemt met het eendje dat als eerste
de finish overschrijdt op de plaats die vooraf zal afgesproken worden met de gerechtsdeurwaarder;
9.
de deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of meegedeelde
contactgegevens; de organisatie kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de
deelnemer wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 28 augustus 2016; de
deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens,
hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar;
10.
de eendjes blijven eigendom van de organisatie; de organisatie is toegestaan elk eendje dat niet
overeenstemt met een wedstrijdeendje te alle tijde uit de wedstrijd te nemen; bij manipulatie of poging tot
manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan
de wedstrijd uitgesloten worden; de organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke
wijze;
11.
de organisatie heeft steeds het recht om eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het
verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig gedrag van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang
komt; de organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten,
uit de wedstrijd te nemen.
12.
de winnaar van de duckrace wint een nieuwe personenwagen FIAT new 500 pop, 1.2, benzine, witte
kleur, op voorwaarde van voldoening van het BTW-bedrag aan de NV Garage Cnockaert te Oudenaarde,
Ronseweg 15; het staat de winnaar vrij, bijvoorbeeld in geval hij verkiest om de BTW niet te betalen, om zijn prijs
tegenover de organisatie in te ruilen tegen de financiële tegenwaarde van 6.970,25€;
13.
naast de duckrace wordt een duckface wedstrijd ingericht, waarbij eigen gemaakte duckface selfies
dienen te worden gepost op de meegedeelde sociale media en op 28 augustus 2016 door een jury van de
organisatie de beste foto zal worden gekozen onder meer op grond van het aantal ‘likes’; het staat de organisatie
vrij om deze wedstrijd te annuleren in het geval er niet minstens 100 deelnames zijn; de winnaar van de duckface
ontvangt 250 krasloten voor de duckrace;
Download