reglement - Sport.be

advertisement
REGLEMENT
Artikel 1
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “Wielertoerist(e) van het
Jaar” , in België aangeboden en georganiseerd door Sportinez van 21 maart 2009 tot en met 5 september 2009.
Artikel 2
Deelname aan deze wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere
natuurlijke persoon, met uitzondering van alle werknemers van Sportinez en hun gezinsleden, alsook iedereen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrokken is bij de organisatie van deze wedstrijd.
Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de
persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij
dergelijke toestemming verkregen heeft. Sportinez houdt zich het recht voor om op elke moment de geschreven bevestiging van de
verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te
sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Sportinez opgelegde redelijke termijn dergelijke toestemming kan overmaken.
Sportinez kan ten allen tijden een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Sportinez voor een bepaalde
periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een
deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
Artikel 3
De prijzen van de “Wielertoerist(e) van het Jaar” omvatten diverse naturaprijzen. Deze prijzen kunnen niet worden omgeruild noch
in geldwaarde worden uitgekeerd. Sportinez maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Sportinez kan niet
aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen
prijs.Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.Een prijs is ondeelbaar en moet
aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien een prijs verstuurd wordt, kan Sportinez niet verantwoordelijk gehouden
worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen
aangetekend worden opgestuurd kan Sportinez eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging
wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.
Officiële prijzenlijst van de “Wielertoerist(e) van het Jaar”
Hoofdprijs :
Een Colnago Arte 105 voor de wielertoerist en wielertoeriste van het jaar.
2e tem 6e prijs
Een Tacx Satori fietstrainer
7de tem de 16de prijs
Een duo-ticket voor de Zesdaagse Vlaanderen-Gent voor zondag 29 november.
Iedereen die heeft deelgenomen aan minstens 8 evenementen en aan de voorwaarden heeft voldaan(zoals vermeld in art.4), maar
buiten de prijzen is gevallen, krijgt een Lotto waardebon van € 20.
Artikel 4
Om deel te nemen aan deze verkiezing, moet men persoonlijk aan minmiaal 8 wedstrijden van de Lotto Cycling Tour hebben
deelgenomen (ongeacht de afstand) en de afgeknipte controlekaarten van de 8 tochten inleveren vóór 16 september 2009 aan :
Lotto Cycling Tour, p/a Schoebroekstraat 8, B-3583 Beringen. De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, telefoon en e-mail
adres) dienen tevens meegestuurd te worden. Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. Deelname dient steeds ter persoonlijke
titel te gebeuren.
Artikel 5
De winnaars zijn diegene die aan de voorwaarden hebben voldaan en door lottrekking zijn aangeduid. De winnaars worden
persoonlijk geïnformeerd. Het is verplicht de hoofdprijs persoonlijk af te halen op de locatie die de organisatie aanduidt.
Artikel 6
Over deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd, noch telefonisch, noch via e-mail en noch tijdens, noch na de wedstrijd. De
organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor mogelijke aanpassingen aan de wedstrijd, de prijzen, punten van het
reglement of het verloop van deze als er zich onverwachte en onafhankelijke omstandigheden voordoen. De organisator is eveneens
niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die zich gedurende de actie voordoen. Uitslagen en beslissingen van de
organisatie kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
Artikel 7
Sportinez behoudt zich het recht voor naam en foto van de winnaar te publiceren (onder welke vorm ook) in het kader van
toekomstige, promotionele acties. Het resultaat van de wedstrijd en de namen van de winnaars worden vrijgegeven na de sluiting
van de actie op de site www.lottocyclingtour.be . De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgeslagen in een database
met het oog op de promotie en of verkoopsactiviteiten van Sportinez en de Lotto Cycling Tour en zijn partners.
Artikel 8
Sportinez kan niet aansprakelijk worden geacht indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van
Sportinez ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.
Evenzo kan Sportinez niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten
(vertraging, staking, beschadiging, verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.
Artikel 9
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben.
Download