“Hoe duurzaam zijn uw medewerkers? “ (START GRIP

advertisement
BHTzetuwmedewerkersinbewegingdoorzeinzichtte
geveninhunduurzameinzetbaarheidenmentale
fitheid.AlspreferedsuppliermaaktBHThierbijgebruik
vanGRIP:déintelligenteonlinetooldiemedewerkers
inspireertenondersteuntommeergriptekrijgenop
hunwerkenlevendoorstressteverlagen,energiete
vergrotenendaarmeeduurzameinzetbaarheidte
verhogen.
Workshop
DuurzameInzetbaarheid:“Hoeduurzaamzijn
uwmedewerkers?“
(STARTGRIP-Modules)
Omdatmedewerkerssteedslangermoeten
doorwerkenenproductiefmoetenblijvenkrijgt
iedereorganisatietemakenmetduurzame
inzetbaarheid.Lichamelijkeengeestelijkefitheid
vanmedewerkerswordthierdooronderdeelvan
een“gezonde”bedrijfsstrategie.
Indezeworkshopstaanwestilbijdeeigen
verantwoordelijkheidvanmedewerkersalshet
gaatomduurzaamheid,Zegaanonderzoeken
enondervindenhoeduurzaamzezelfzijn,
welkeinvloedzehierzelfophebbenenkrijgen
eenspiegelvoorgehouden,onderhetmotto:
“kijknaarjeeige…”
Inhoud:
Theorie:
•Watisduurzameinzetbaarheid?
•Gezamenlijkeverantwoordelijkheidwerkgever
enwerknemer
•BRAVO-factoren(bewegen,roken,alcohol,
voedingenontspanning)
•Huisvanwerkvermogen(Inhethuiszijnde
factorendiewerkvermogenbeïnvloeden
samengebrachtonderééndak)
Praktijk:
•Quiz:feitoffabel
•Enquêteoverdeeigengezondheid
Lunch-workshop:
Eengezondelunchmakenisleukengeeft
inspiratievoorthuis.Wemakenverschillende
gerechtendiegecombineerdeencomplete
lunchvormen:eenbrood(variatie),een
drank/smoothieeneensalade.Erwordtuit
gegaanvanlunchgerechtendiemakkelijkvan
thuiszijnmeetenemen,dichtbijwatde
medewerkersgewendzijn,maarnetverrassend
anders.Degezondeaspectenworden
toegelicht.Doorhetzélftemakenleren
medewerkershoemakkelijkjegezondkunt
etenenhoeleukhetisomnieuwesmakente
ontdekken.
WorkshopBeweging:
Lichaamsbewustzijn:
Hoevoelthetlichaam,spieren,gewrichten,
ademhaling(hoevoelthetomcontacttemaken
meteenander,watgebeurterinjelijf?)
Beweging:
Uitvoerenvandiverseprimairebewegingen;
zitten/staan,bukken,knielen,draaien,duwen,
trekken(uitlegdiversebewegingsvormen)
Boksen:
Plaatsinnemen,grenzenaangeven,rakenen
geraaktworden,uitjehoofdeninjelijf
(reflectiegedrag)
StretchingenEvaluatie:
Rekkenenstrekken
Evaluerenworkshop,vragenstellen
Dezeworkshopduurteendagendekosten
bedragen€349,-perdeelnemerinclusieflunch
encatering.Degroepsgrootteisminimaal10en
maximaal14deelnemers.
Download