titel presentatie (verdana 40 pt)

advertisement
Seniorendag AOb Goes
23 oktober 2013
Inhoud
• Algemeen
• Kostenontwikkeling Zorg
• Wettelijke regelingen
• Wijzigingen 2014
• Contract FNV-Menzis
• Gezamenlijke projecten
• Toekomst
Algemeen
De hoge winsten van zorgverzekeraars onder
de loep
1,4 miljard euro winst voor
zorgverzekeraars in 2012
Zorgpremie lager door winst verzekeraar
Telegraaf
Megawinst verzekeraars: 'Zorgpremie kan met 15
euro omlaag'
Door: Jeroen Trommelen − 18/04/13, 06:10
Verzekeraar moet inzicht geven in winstbesteding
Ontwikkeling zorgkosten
Prinsjesdag 2013
• Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van 7,75% naar 7,50%
• AWBZ-premie 2013=2014  12,65%
• Beperkte wijziging basispakket
• De zorgtoeslag wordt beperkt
• Eigen risico van € 350 naar € 360
• € 5 mln. extra om fraude in de zorg op te sporen en aan te
pakken
• Beleid gericht op verschuiving van 2e naar 1e lijn.
Geldstromen in de zorg
50%
Werkgever
5%
Overheid
Zorg toeslag
RisicoRisicoVereveningsvereveningsfonds
fonds
45%
Verzekerde
Restitutie
Eigen betaling
Zorgaanbieder
Verzekeraar
Natura
Ontwikkeling zorgkosten
Overheid neemt verregaande
maatregelen om stijging zorgkosten te
beperken
• CPB geeft aan dat de stijging van de zorgkosten ligt op
5-6% reëel per jaar.
• Het kabinet neemt maatregelen om de kostengroei te
beperken en toegankelijkheid te waarborgen.
Minister Schippers wil maximaal 2,5% kostengroei.
• Verzekeraars moeten scherper op prijs, kwaliteit en volume
gaan inkopen, (achteraf-compensaties afgeschaft per 2015)
• Risico’s Zorgverzekeraars nemen toe. Gevolgen voor hoogte
solvabiliteit.
De zorg dreigt onbetaalbaar te
worden
Maatregelen van dit kabinet:
• Meer laten betalen voor zorg
• Beheersen groei ziekenhuiskosten
• Kosten en opzet AWBZ aanpakken
Minister:
“Zorgverzekeraars verantwoordelijk voor beheersen van zorgkosten.”
Wettelijke regelingen Zorg
Zorgverzekeringswet
ZVW
Zorgverzekeringswet
ZVW
Zorgverzekeraar
> Basisverzekering
voor iedereen
> aanvullende
verzekering
(kortdurende) zorg
> Huisarts
> Ziekenhuiszorg
> Fysiotherapie
> Tandarts
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZVW
WMO
Gemeente/
zorgloket
Jeugd, Welzijn,
Wonen en Zorg
> Huishoudelijke
hulp
> Vervoer
>
Woningaanpassing
> Rolstoelen
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten
ZVW
WMO
AWBZ
Zorgkantoor
Collectief: voor
iedereen
Langdurige zorg
(onverzekerbaar)
> Verpleging thuis
> Verpleeghuiszorg
>
Gehandicaptenzorg
De zorg is via 3 wetten geregeld
ZVW
WMO
Zorgverzekeraar
Gemeente/
zorgloket
> Basisverzekering
voor iedereen
> aanvullende
verzekering
(kortdurende) zorg
> Huisarts
> Ziekenhuiszorg
> Fysiotherapie
> Tandarts
Jeugd, Welzijn,
Wonen en Zorg
> Huishoudelijke
hulp
> Vervoer
>
Woningaanpassing
> Rolstoelen
AWBZ
Zorgkantoor
Collectief: voor
iedereen
Langdurige zorg
(onverzekerbaar)
> Verpleging thuis
> Verpleeghuiszorg
>
Gehandicaptenzorg
Visie op (betaalbare) zorg
in de toekomst
Ziekenhuiszorg/tweede lijn
Tweede
lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
Lage
drempel,
dichtbij huis
Zelfmanagement
Zelfmanagement
Nu
Met
zorgadvies
(eHealth & preventie)
Straks
-
(Stedelijk) gebied 1
- eerstelijns diagnostiek
- controle medische specialist
- consultatie medisch
specialist
- verblijf
- kleine chirurgische ingrepen
(Stedelijk) gebied 2
eerstelijns diagnostiek
controle medische specialist
consultatie medisch specialist
verblijf
kleine chirurgische ingrepen
Regioziekenhuis
- acute zorg
- SEH
- IC
- OK
- opname
(Stedelijk) gebied 3
- eerstelijns diagnostiek
- controle medische specialist
- consultatie medisch specialist
- verblijf
- kleine chirurgische ingrepen
(Stedelijk) gebied 3
- eerstelijns diagnostiek
- controle medische specialist
- consultatie medisch
specialist
- verblijf
- kleine chirurgische
ingrepen
Op weg naar een zorglandschap
gericht op gedrag en gezondheid
Stimuleren preventie, zelfmanagement/zelfredzaamheid, meer eigen
verantwoordelijkheid, aanleren meer gebruik te maken van het eigen netwerk
Basiszorg dichtbij: antwoord op groeiende vraag naar zorg dichtbij
(m.n. chronisch zieken, ouderen); ook gespecialiseerde netwerken
Waar mogelijk verschuiving van eenvoudige ziekenhuistaken naar
uitgebreidere eerste/anderhalve lijn (substitutie)
Niet alles is overal meer mogelijk: meer specialisatie en samenwerking
bij ziekenhuizen – keuzes altijd op basis van kwaliteit
Eerste/anderhalve lijnszorg
•
Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet
daar gebeuren (meer zorg vanuit het
ziekenhuis dichter bij mensen brengen)
•
Menzis stimuleert sterke geïntegreerde
eerste lijn (anderhalve lijn)
•
Moet antwoord bieden op groeiende vraag
naar zorg dichtbij huis m.n. van chronisch
zieken en ouderen
•
Integraal, mensgericht en wijkgericht
•
Geen dubbele zorg (betere afstemming
eerste en tweede lijn)
•
Meer aandacht voor zelfmanagement en
eigen regie patiënt
Zorgvraag ouderen komende 10 jaar:
•
Zorgvragen raken meer verweven met vragen
op het gebied van welzijn, participatie, arbeid en
wonen
•
Vragen over ondersteuning bij leven met beperking
komen meer centraal te staan
•
Vraag naar zorg dichtbij huis en in huis neemt toe,
aangepast aan de persoonlijke situatie
•
Vraag naar preventieve zorg neemt toe
•
Meer behoefte aan ondersteuning bij
zelfmanagement
•
Zorgvraag wordt ook complexer doordat ouderen
vaak meerdere chronische ziektes tegelijk hebben
(bijv. diabetes, reuma en astma)
Bron: RVZ 2010 van 1e lijn naar primaire
gezondheidszorg
Netwerk rondom patiënt
•
Er is een geïntegreerd netwerk nodig van samenhangende
zorg en welzijn, geïnitieerd vanuit de eerste lijn, dichtbij
met name de ouderen en chronisch zieken
•
Samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn, thuiszorg,
gemeenten, welzijn, woningcorporaties, mantelzorgers, enz.
•
Niet vanuit leeftijd of ziektebeeld, maar vanuit kwetsbaarheid.
•
Gericht op het vergroten van zelfredzaamheid als basis voor
participatie in de eigen sociale omgeving
Voorbeeldproject: Samen oud
•
Doel is dat ouderen zo lang en prettig
mogelijk thuis kunnen blijven wonen
•
Alle ouderen krijgen een uitnodiging om
mee te doen via de huisarts.
•
Elk jaar wordt een vragenlijst ingevuld.
•
Zorg en begeleiding door Ouderenzorg
Team (huisarts, specialist
wijkverpleegkundige en ouderenadviseur)
•
Extra: o.a. Samen Oud dagen
We moeten het samen doen!
• Verschuivingen AWBZ, Zvw en Wmo
• Samen werken aan efficiënte
infrastructuur van zorg en welzijn,
ivm zorgkosten en taakstellingen
gemeente
• Regeerakkoord:
– naast Begeleiding en Jeugdzorg ook Persoonlijke Verzorging naar gemeenten
– Budget voor Wmo huishoudelijke hulp met 1,2 miljard korten, alleen voor lage
inkomens
– Zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 geschrapt: langer thuis wonen dus groter beroep
op zorg, welzijn en wonen
• Samen werken aan meer zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid
• Extra aandacht voor sociale minima – convenanten gemeenten
Bevorderen zelfredzaamheid
en eigen kracht
Ondersteuning van:
• ouderen
• mantelzorgers
• lokale netwerken
• Gezonde leefstijl
Menzis Zorgadviseur
• Afdeling Zorgadvies
• Uw eigen contactpersoon
• Telefoonnummer:
088 222 42 42
• www.menzis.nl
Seniorenservice
Een vast contactpersoon
zoekt zorgvragen tot op de
bodem uit en zorgt voor een
duidelijke informatie en
afstemming.
Mantelzorgservice
088 222 42 42
Ik weet het niet
!!!
Wat
moeten we
nu doen?
Verpleging
TopZorg
Menzis
WMO
Huishouding
Eigen
bijdrage
Verzorging en
Verpleeghuizen
Mantelzorg?
WMO
Hulpmiddelen
Lange wachttijd in ziekenhuis
Thuiszorg
Zorgkantoor of
Zorgverzekeraar
of Gemeente
Wat gaat er veranderen per
2014
2
0
1 3
2 0
1
4
BV
Eigen risico € 350
Eigen risico € 360
GGZ –ELP max 5, EB € 20 pz
GGZ zonder opname
GGZ met opname
Generalistische BasisGGZ ,
gfggog van de voorwaardelijke toelating tot het basispakket met een tweetal behandelingen
Transluminale endoscopische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde pancreasnecro
autologe stamceltransplantaties bij therapierefractaire patiënten met de ziekte van Crohn
Indexering eigen bijdragen kraamzorg,
zittend ziekenvervoer
BV
Naar 2015
•Schrappen werelddekking
•Uitdunning pakket
•Besparingsideeën ‘uit het veld’
•Overheveling huishoudelijke hulp
Geraamde nominale premie 2014 (VWS)
Vereenvoudiging productstructuur
Aanvullende (tandarts) verzekeringen
•
•
•
•
Voorwaarden minder complex (reductie van ~50%)
•
Per zorgverstrekking wordt gekozen voor één vergoedingsregel
•
We kiezen voor één percentage (80%) tot een maximum bedrag
•
Bedragen zijn afgerond op 50 euro waardoor zij herkenbaar zijn
•
Vergoedingen vertegenwoordigen min. 50% van werkelijke kosten
•
Clusteren van zorgsoorten
Belangrijkste wijzigingen productstructuur
•
Uitfaseren EV 4/Zorg 4
•
Aanpassen premie/dekking TZ 2 (parodontologie)
Belangrijkste wijzigingen dekking
•
Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 1/Zorg 1 naar 9
•
Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 2 naar 18 (Zorg 2: 100%)
•
Aantal fysiotherapie behandelingen in EV 3 naar 40 (Zorg 3: 100%)
Wachttijd orthodontie, kronen en bruggen blijft gehandhaafd. Geldt niet
voor instroom met hoogste Tandartspakket in oude zorgverzekering
De FNV en Menzis
De FNV en Menzis
• Werken voor het 8e jaar samen
• 281.000 verzekerden
• Samen thema’s oppakken
-
Platform Werk & Gezondheid
Alles over onregelmatig werk.nl
Seniorenzorg
Mantelzorg
AOOW.nl
• Allesoveronregelmatigwerken.nl
• Gericht op preventie omtrent de gezondheidrisico’s van
ploegendiensten en onregelmatig werk.
• Er werken naar schatting 500.000 mensen binnen verschillende
branches/sectoren in een vorm van ploegendienst.
• Werken in ploegendienst, mede in combinatie met ouder worden,
vormt een extra belasting voor de werknemer. Veertig procent
van de ploegendienstwerkers ontwikkelt binnen de eerste twee tot
drie jaar na aanvang chronische gezondheidsproblemen.
FNV Zorgservices
• Zorg voor Elkaar
– Exclusieve ondersteuning bij mantelzorg.
• FNV SeniorZorg
– Met oa medische vraagbaak en hulp bij aanvragen zorg voor
ouderen
• Gratis health check
– Voor alle FNV/Menzis verzekerden is de gratis health check als
FNV Zorgservice beschikbaar. U kunt gratis een medische
check-up laten uitvoeren. Op deze manier helpen wij u
gezondheidsproblemen te voorkomen.
Toekomst
•
•
•
•
Vitaliteit van de beroepsbevolking,
Keuzes in de zorg
Ondersteuning mantelzorgers
De FNV als werkgever
Contract 2012-2014
• Kortingen: 7% BV, 10% AV
• Exclusieve labellijn FNV
– Met eigen FNV/Menzis Klantenservice
– Alle aanvullende verzekeringen eigen FNV-naam, herkenbaarheid
hoger.
• Producten voor alle levensfases
•
•
•
•
FNV TandZorg 3 (uitgebreide tandheelkundige vergoedingen)
FNV Zorg 2 en 3 met 100% fysiotherapie
FNV PrimaZorg instappakket met sommendekking
FNV Zorg en Tand (combinatiepakket voor gezinnen), daarnaast € 1,extra korting bovenop de 10% collectiviteitkorting.
Vragen?
088 – 222 44 44
www.fnvmenzis.nl
Download