nieuwsbrief biodiversiteit def

advertisement
Nieuwsbrief
De Fledders
juni 2012
Na een lange, koude winter en een
kil voorjaar staat de wijk er op dit
moment heel fleurig bij! Er bloeit
van alles in de bermen en er komt
nog meer! U leest erover in deze
nieuwsbrief. En verder…..
•
•
•
•
•
•
Nodigen we u van harte uit voor een
informatiemarkt over biodiversiteit, met
excursie door de gemeentetuin!
Kondigen we een enquête aan over de
inrichting van uw wijk en uw straat
Laten we u weten welke bomen
onlangs zijn aangeplant langs de
Fledders
Informeren we u over diverse reacties
die wij van bewoners van de Fledders
hebben ontvangen.
Geven we u inzicht in de laatste
werkzaamheden die nog op stapel
staan.
En laten we u weten wat u komend
seizoen aan werkzaamheden kunt
verwachten
Informatiemarkt over biodiversiteit
Het klinkt als ambtenarentaal:
biodiversiteit. Het betekent simpelweg dat
er veel verschillende soorten planten
aanwezig zijn, die ook nog eens
aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en
andere insecten. Door een woonwijk met
zulke planten en bloemen in te richten,
wordt het niet alleen een fleurige wijk,
maar vormt de wijk ook een “stapsteen”
voor insecten in een verder vrij stenige en
in ons geval ook agrarische omgeving. De
gemeente Tynaarlo wil graag een bijdrage
leveren aan het in stand houden en
verbreden van de natuur. Daarom heeft de
gemeente inmiddels een aantal wijken
volgens de principes van biodiversiteit
ingericht. Afhankelijk van de ervaringen in
die wijken (van de gemeente én van de
wijkbewoners), is de gemeente van plan
om in de toekomst nog meer wijken op
deze manier in te richten.
Om u en alle andere
geïnteresseerde inwoners van de
gemeente bij te praten over het
inrichten van woonwijken met
biodiversiteit organiseren we op 21
juni een informatiemarkt over
biodiversiteit. Een uitnodiging
daarvoor treft u apart bij deze
nieuwsbrief aan. U bent van harte
welkom!
Experts inspecteren De Fledders
De experts van de universiteit van
Wageningen en van de Cruydthoeck, die
bij de informatiemarkt aanwezig zijn, gaan
kort van tevoren een kijkje nemen in De
Fledders. U kunt hen tijdens de
informatiemarkt vragen naar hun
bevindingen.
De kruidenmengsels langs De Fledders
Het duurt een paar jaar voordat de
ingezaaide kruidenmengsels tot volle
wasdom komen. Dit voorjaar zijn er al veel
meer soorten opgekomen dan vorig jaar
rond deze tijd. Op dit moment kunt u onder
andere bewonderen: koekoeksbloem,
dagkoekoeksbloem, ratelaar, meerdere
soorten boterbloem, pinksterbloem, gele
morgenster, margriet, smalle weegbree,
groot streepzaad, barbarakruid,
havikskruid, moerasrolklaver, gele lis en
hertshooi. Ook vele grassoorten staan in
bloei.
In de loop van de zomer kunt u ook nog
verwachten dat het slangenkruid gaat
bloeien, het knoopkruid, peen,
duizendblad, muskuskaasjeskruid, brunel,
teunisbloem en de moerasspiraea. We
hopen dat nog enkele andere bijzondere
soorten dit jaar voor het eerst gaan
bloeien.
1
Als de bloemen zijn uitgebloeid, moeten
ze nog een tijdje blijven staan om hun
zaad te laten vallen, zodat ze volgend jaar
opnieuw kunnen opkomen. Sommige
bloemen doen daar langer over dan
andere bloemen. De wijk zal daarom, waar
mogelijk, in fases gemaaid worden.
Onlangs heeft een medewerker van De
Cruydthoek -de leverancier van de
kruidenmengsels- de wijk geïnspecteerd.
Zij was zeer tevreden over de ontwikkeling
en het resultaat tot nu toe en de variatie
aan opgekomen planten.
Ook het college van B&W heeft onlangs
een rondje door de wijk gemaakt om zich
een beeld te vormen van het resultaat.
Er zijn meer bomen aangeplant
In het voorjaar zijn 25 bomen aangeplant.
Eiken, moeraseiken, Canadese esdoorns,
essen, kastanjes en een berk.
Een aantal van deze bomen zijn niet goed
aangeslagen en worden in het volgende
plantseizoen vervangen.
De laatste loodjes…
De werkzaamheden in De Fledders
naderen hun voltooiing. Wat er nog staat
te gebeuren:
• Het maken van
gebruiksovereenkomsten voor het
gebruik van kabel- en leidingstroken.
• Het verbeteren van de waterafvoer in
de wijk door het uitdiepen van sloten
en greppels.
• De schuttingen die vanaf de
hoofdroute zichtbaar zijn, waar
mogelijk met groen aan het oog
onttrekken.
De plantvakken in de wijk worden in de
zomermaanden meerdere malen
geschoffeld. Van het bosplantsoen -de
vakken waar houtsnippers in liggen- wordt
de voorste rand uitgemaaid om zo het
onkruid tegen te gaan.
Reacties van bewoners
Niet iedereen in De Fledders is blij met de
nieuwe beplanting van de wijk. Een groep
bewoners heeft afgelopen winter een paar
maal overleg gevoerd met zowel
wethouder Assies als een aantal
beleidsambtenaren. Zij waren vooral
ontevreden over de kruidenmengsels,
zoals die er vorige zomer bij stonden en
over het aantal terug geplante bomen.
Mede op hun verzoek zijn er dit voorjaar
extra bomen aangeplant.
Een aantal andere bewoners reageert juist
heel positief op met name de
kruidenmengsels, zoals ze dit voorjaar zijn
opgekomen.
Er komt een enquête aan
Alle bewoners van De Fledders ontvangen
binnenkort een uitnodiging om aan een
enquête over de inrichting van de wijk mee
te doen.
De enquête vormt het sluitstuk van de
werkzaamheden in de wijk. Wij willen
graag weten wat u van de huidige
inrichting van zowel de doorgaande route,
als uw eigen straat vindt en hoe u het
communicatieproces heeft ervaren.
Eind juni ontvangt u per brief een code
waarmee u de enquête via internet kunt
invullen. Als u niet over internet beschikt,
kunt u een papieren exemplaar opvragen.
Als deze werkzaamheden zijn afgerond,
komt het op normaal onderhoud aan in de
wijk.
Wij stellen uw mening zeer op prijs, vul
daarom de enquête in! Want hoe groter de
respons, hoe betrouwbaarder het beeld.
Wat kunt u verwachten aan
onderhoudswerkzaamheden?
De gazons waar geen kruiden staan
worden wekelijks gemaaid. Het
kruidenmengsel wordt twee maal per jaar
gemaaid. De maaibeurt in het
zomerseizoen wordt eventueel gefaseerd
gedaan. De eerste fase in de maand juni
en de tweede fase eind juli/ begin
augustus.
Nadere informatie/contact
Voor meer informatie of vragen over deze
nieuwsbrief kunt u contact opnemen met
mevr. M Teekens van team Groen via
telefoonnummer
0592- 266 662.
2
Download