compositie 2012: reglement

advertisement
INTERNATIONALE MUZIEKWEDSTRIJD KONINGIN ELISABETH VAN BELGIË, VZW
COMPOSITIE 2012: REGLEMENT
art1
De Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België organiseert in december 2012 een
compositiewedstrijd met als doel het plichtwerk voor de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano
2013 te selecteren.
KALENDER
art2
31/10/2012
03 > 05/12/2012
31/12/2012
01/04/2013
16/05/2013
24/05/2013
27/05/2013
04/06/2013
uiterste inschrijvingsdatum met inzending van volledig dossier
beoordeling van de partituren door de internationale jury
datum waarop de laureaat en de finalisten ten laatste van hun selectie op de hoogte
gebracht worden
uiterste datum waarop de laureaat het orkestmateriaal moet inleveren
aanvang van de repetities met orkest
persconferentie
wereldpremière
prijsuitreiking
EERSTE DEEL: KANDIDATUREN
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
art3
1
Het betreft een werk voor piano en symfonieorkest van ongeveer 10 minuten met vorm naar keuze.
Het werk, bedoeld voor vergevorderde pianisten, moet ruimte geven aan de pianovaardigheden en de
muzikaliteit van de uitvoerder. Bij het componeren ervan moet men rekening houden met het feit dat de twaalf
finalisten van de pianowedstrijd slechts over een week beschikken om het stuk in te studeren en dat hun
repetitietijd met orkest beperkt is. Componisten die aan deze compositiewedstrijd deelnemen, mogen zich niet
voor de pianowedstrijd 2013 inschrijven.
Het bekroonde werk gaat in wereldpremière in de grote zaal van het Paleis voor Schone Kunsten van Brussel
en dat op 27 mei 2013, de eerste finaleavond van de pianowedstrijd. Onder voorbehoud van uitzonderlijke
omstandigheden worden de optredens van de finale van de pianowedstrijd rechtstreeks en/of in uitgesteld relais
op de radio, de televisie en op internet uitgezonden. De optredens worden ook opgenomen. De opnames
kunnen op verschillende dragers (cd, dvd, enz.) uitgegeven worden.
1
Het orkest moet op traditionele wijze samengesteld zijn en mag de volgende bezetting in geen geval overschrijden:
HOUTBLAZERS : 3 fluiten (waaronder de piccolo) – 3 hobo’s (waaronder de Engelse hoorn) – 3 klarinetten (waaronder de bas- en/of de
kleine klarinet) – 3 fagotten (waaronder de contrafagot)
KOPER: 4 hoorns – 3 trompetten – 3 trombones – 1 tuba
SLAGWERK: 4 muzikanten (of 1 paukenist en 3 slagwerkers)
HARP: 1 muzikant
CELESTA, KLOKKENSPEL: 1 muzikant
STRIJKERS: 14 – 12 – 10 – 8 – 6
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.1
12/06/2012
art4
De dossiers moeten uiterlijk tegen 31 oktober 2012 anoniem naar het Secretariaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd verstuurd worden, conform de aanwijzingen in art. 14. van dit reglement.
art5
De componist van het bekroonde werk wordt ten laatste in december 2012 persoonlijk en vertrouwelijk op de
hoogte gebracht.
De laureaat moet zijn naam en compositie geheimhouden tot op de persconferentie die net voor aanvang van
de finale van de pianowedstrijd plaatsvindt. Hij mag wat dat betreft geen enkel contact hebben zonder de
toestemming van de directie van de Koningin Elisabethwedstrijd.
art6
De aanmaak van het orkestmateriaal en de bewerking voor piano van de partituur voor orkest worden aan de
laureaat toevertrouwd. Het orkestmateriaal moet uiterlijk op 1 april 2013 afgeleverd worden. De Wedstrijd
neemt hiertoe zelf vertrouwelijk contact op met de componist.
art7
Het bekroonde werk wordt geheim gehouden tot de persconferentie (op 24 mei 2013) die net voor aanvang van
de finale van de pianowedstrijd plaatsvindt. De componist en zijn werk worden er aan het publiek en de pers
voorgesteld.
art8
De winnaar ontvangt 10.000 EUR, aangeboden door SABAM. Hij ontvangt eveneens een diploma en een cdopname van zijn werk. Zijn werk wordt op radio, televisie en internet uitgezonden. De laureaat wordt van 16 mei
2
tot 4 juni 2013 naar Brussel uitgenodigd en zijn reis - en verblijfkosten worden door de Koningin
Elisabethwedstrijd vergoed. Hij ontmoet er de dirigent en woont de repetities bij (van 16 tot 31 mei 2013), een
persconferentie (24 mei 2013), de finale van de pianowedstrijd (van 27 mei tot 1 juni 2013) en de prijsuitreiking
(4 juni 2013).
art9
Cessie van rechten
Door zijn deelname aan deze wedstrijd verleent de laureaat aan de wedstrijdorganisatie gratis het recht:
– het gelauwerde werk in het kader van de Wedstrijd in wereldpremière uit te voeren (er wordt gepreciseerd
dat deze cessie van het uitvoeringsrecht exclusief geldt tijdens de hele pianowedstrijd 2013);
– alle uitvoeringen van het gelauwerde werk in het kader van de Wedstrijd vast te leggen en te (laten)
reproduceren, op plaat, cd, SACD, audioband of -cassette, videocassette of -plaat, cd-rom/cdi of dvd, MiniDisc of elke andere huidige of toekomstige drager;
– alle uitvoeringen van het gelauwerde werk in het kader van de Wedstrijd op radio, televisie en andere
kanalen, met inbegrip van internet, satelliet, Hertz- of andere kabels, rechtstreeks of in uitgesteld relais in
België en in het buitenland uit te zenden.
De cessie geldt voor een periode van zeventig jaar vanaf de opnamedagen van de uitvoeringen. De
auteursrechten waarop de deelnemer het recht zou kunnen claimen voor rekening van
auteursrechtenverenigingen op grond van de van toepassing zijnde reglementering, wegens de publieke
weergave van zijn hierboven aangehaalde werk, komen hem volledig toe.
art10
De componisten van de werken die voor de finale geselecteerd zijn, worden hiervan ten laatste in december
2012 op de hoogte gebracht. Rekening houdend met het in art. 34 geformuleerde voorbehoud, moeten ook zij
hun naam en werk geheim houden tot de persconferentie die net voor aanvang van de finale van de
pianowedstrijd plaatsvindt.
art11
De kandidaten die niet voor de finale geselecteerd worden, zullen in de loop van juni 2013 een lijst ontvangen
met de pseudoniemen van de deelnemende werken, waarin ook het stadium dat hun werken in de wedstrijd
bereikt hebben, aangeduid wordt. Niet-bekroonde werken kunnen vanaf het einde van de pianowedstrijd tot en
met mei 2014 naar de componist worden teruggestuurd op diens uitdrukkelijk verzoek. Nadien worden de
partituren niet meer door het Secretariaat van de Wedstrijd bewaard. Het verzoek moet het pseudoniem van het
werk en het adres van de componist vermelden.
art12
De internationale jury bestaat uit personaliteiten aangesteld door het uitvoerend comité van de Koningin
Elisabethwedstrijd. De werkzaamheden van de jury worden door een gerechtsdeurwaarder gecontroleerd.
2
Reis in “economy”, per vliegtuig of trein.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.2
12/06/2012
II. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
art13
Uitsluitend werk van bij leven zijnde componisten geboren na 31 oktober 1972 komt in aanmerking. De
Wedstrijd staat open voor componisten van alle nationaliteiten die nog geen laureaat geweest zijn van een
vorige Koningin Elisabethwedstrijd voor Compositie.
art14
Dossiers moeten uiterlijk tegen 31 oktober 2012 (poststempel dient als bewijs) aangetekend verstuurd worden
naar het Secretariaat van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België, Wolstraat 20, B1000 Brussel - België. Deze termijn kan onder geen beding worden verlengd. Inschrijvingen per fax of e-mail
zijn niet toelaatbaar.
art15
Het dossier dat aangetekend opgestuurd wordt moet de volgende documenten bevatten:
1. De partituur voor orkest.
2. De partituur voor de solist.
3. Een gesloten omslag met daarin:
A. Een door de kandidaat ondertekende afdruk van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier. Dit
formulier moet gedownload worden op de website van de Koningin Elisabethwedstrijd (www.imkeb.be).
B. Een of meerdere officiële stukken (originele of conforme kopieën) die de nationaliteit, de geboortedatum
en de geboorteplaats van de kandidaat staven.
C. Een cv.
Opmerkingen:
- Inzendingen die de hierboven vermelde documenten niet bevatten, worden geweigerd.
- De partituren worden op anonieme wijze aan de juryleden voorgelegd. Op straffe van uitsluiting controleert
de kandidaat of er nergens op de partituren een aanwijzing staat waaruit zijn identiteit kan worden afgeleid.
- De componist moet een pseudoniem kiezen. Dit pseudoniem moet duidelijk aangegeven worden op alle
documenten. Het pseudoniem is noodzakelijk en mag enkel cijfers en letters bevatten.
- Het is wenselijk de partituren in laserprint op A3-formaat af te leveren.
art16
Inschrijving
De dossiers worden bij hun aankomst telkens geregistreerd en genummerd. De volledige lijst wordt vervolgens
aan de gerechtsdeurwaarder overhandigd.
TWEEDE DEEL: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN PROCEDURES
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
art17
De beoordeling van de ingediende composities gebeurt in 4 stappen:
1. Op voorhand, in de voorbereidende ronde, worden de partituren geselecteerd die beantwoorden aan het
reglement en getuigen van een afdoend niveau voor deelname aan het concours.
2. De eerste ronde bepaalt maximaal 20 werken die naar de tweede ronde gaan.
3. De tweede ronde bepaalt maximaal 5 partituren die naar de eindronde gaan.
4. De eindronde bepaalt het winnend werk en de rangschikking van de andere stukken die de eindronde
halen.
art18
De sessie verloopt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.
II. VOORBEREIDENDE RONDE
art19
Eerst worden de partituren geselecteerd die wat betreft orkestratie en duur aan het reglement beantwoorden en
die getuigen van een afdoend niveau voor deelname aan de wedstrijd. Deze eerste selectie wordt voor
aanvang van de wedstrijd door de artistieke commissie uitgevoerd.
De wegens een onvoldoende hoog niveau geëlimineerde partituren blijven toch ter beschikking staan van de
leden van de internationale jury, die desgewenst een persoonlijke controle kunnen uitvoeren. Als er hierbij een
of meerdere juryleden zijn die een partituur toch wensen te zien in de eerste ronde, dan zullen ze dit aan de
secretaris van de jury meedelen en zal de partituur tot deze ronde toegelaten worden.
art20
In het geval dat er minder dan 20 partituren voor de eerste ronde weerhouden worden, zal de internationale jury
meteen overgaan tot de tweede ronde.
III. EERSTE RONDE
art21
Tijdens een eerste lezing bestudeert de jury alle aan hen voorgelegde partituren.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.3
12/06/2012
art22
Aan de hand van een geheime stemming worden de 20 partituren bepaald die naar de tweede ronde
doorstoten.
art23
Hiervoor ontvangen de juryleden een stembrief met de nummers en pseudoniemen van de deelnemende
partituren, in de volgorde van hun inschrijving. Naast elk pseudoniem schrijft het jurylid JA of NEE, volgens zijn
inschatting of een partituur al dan niet tot de tweede ronde toegelaten mag worden.
Elk jurylid overhandigt zijn volledig ingevulde en door hem ondertekende stembrief aan de
gerechtsdeurwaarder of aan de secretaris van de jury. Na het doornemen van de stembrieven worden de 20
ste
partituren met de meeste JA-stemmen tot de tweede selectie toegelaten. Als de 21 partituur en/of de hierop
ste
volgende partituren hetzelfde aantal JA-stemmen als de 20 behalen, dan worden deze ook tot de tweede
ronde toegelaten. Als een flagrant verschil in stemmen er op wijst dat slechts een kleiner aantal werken door de
meerderheid van de jury geapprecieerd wordt, dan kunnen er ook minder dan 20 werken doorgelaten worden.
De beslissing wordt in dit geval met de goedkeuring van de gerechtsdeurwaarder door de voorzitter van de
Wedstrijd of zijn afgevaardigde genomen.
art24
De door de juryleden ondertekende stembrieven worden door de gerechtsdeurwaarder bewaard.
IV. TWEEDE RONDE
art25
In de tweede ronde worden uit de werken die na de eerste ronde behouden zijn de partituren gekozen die naar
de eindronde gaan.
art26
Nadat de juryleden de partituren bestudeerd hebben, kunnen ze kort van gedachten wisselen over de
technische aspecten van de werken alvorens tot een geheime stemming over te gaan.
art27
Hiervoor ontvangen de juryleden een stembrief met de nummers en pseudoniemen van de tot deze selectie
toegelaten partituren, in de volgorde van hun inschrijving. Deze kennen aan elke kandidaat een punt tussen 50
en 100 toe. Een punt onder het minimum (50) wordt niet meegerekend; in dat geval is art. 38 van toepassing.
Met dit punt geeft het jurylid zijn beoordeling van het geheel van het werk weer, waarbij hij rekening houdt met de
kwaliteitscriteria van de compositie, maar ook met de mogelijkheden voor de solist om zijn vaardigheden te tonen,
de eisen van deze wedstrijd in aanmerking genomen (zie art. 3).
De door de juryleden ondertekende stembrieven worden aan de gerechtsdeurwaarder of de secretaris van de
jury overhandigd.
art28
De werken worden gerangschikt volgens het puntentotaal dat de juryleden aan elk van hen toekennen.
art29
Indien het verschil in punten behaald door het werk of de werken onmiddellijk volgend op het als 5 gerangschikte
de
werk en de punten behaald door het als 5 gerangschikte werk kleiner is dan of gelijk aan 1% van het
de
puntentotaal van het als 5 gerangschikte werk, dan worden deze werken ex aequo gerangschikt.
de
de
Dit ex aequo kan ook slaan op het werk of de werken die het als 5 gerangschikte werk voorafgaan; als basis
voor het berekenen van het percentage (1%) wordt dan het laagste punt beschouwd.
In dit geval kunnen alle werken die ex aequo zijn tot de eindronde toegelaten worden. Het aantal van 5 kan
eveneens verminderd worden indien een flagrant verschil in stemmen een beperkter aantal werken aanduidt die
door de meerderheid van de jury gewaardeerd worden. In dit geval wordt de beslissing genomen door de
Voorzitter van de Koningin Elisabethwedstrijd of door zijn afgevaardigde, met het akkoord van de
gerechtsdeurwaarder.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.4
12/06/2012
V. EINDRONDE
art30
De eindronde bepaalt het winnende werk en de rangschikking van de andere finalewerken.
art31
Hiervoor ontvangen de juryleden een stembrief met de nummers en pseudoniemen van de tot deze selectie
toegelaten partituren, in de volgorde van hun inschrijving. De juryleden geven aan elke kandidaat een punt
tussen 60 en 100. Een punt onder het minimum (60) wordt niet meegerekend; in dat geval is art. 38 van
toepassing.
De door de juryleden ondertekende stembrieven worden aan de gerechtsdeurwaarder en de secretaris van de
jury overhandigd.
art32
De werken worden gerangschikt volgens het puntentotaal dat de juryleden aan elk van hen toekennen.
art33
Indien het verschil in punten behaald door een van de werken en de punten behaald door het werk dat er in het
klassement aan voorafgaat kleiner dan of gelijk is aan 1% van het puntentotaal van dat voorafgaande werk, dan
worden ze ex aequo gerangschikt.
Dit ex aequo kan ook van toepassing zijn op twee of meerdere werken die in het klassement voorafgaan, maar
dan wordt als basis voor het berekenen van het percentage het laagste punt beschouwd.
In dit geval is het dan aan de jury om met een relatieve meerderheid aan de hand van een persoonlijke stem de
rangschikking van de werken te bepalen voor elke toe te kennen plaats. Hiertoe overhandigt de
gerechtsdeurwaarder aan alle juryleden een door hem ondertekende stembrief waarop het jurylid het
pseudoniem noteert van de partituur die hij verkiest. De door de juryleden ondertekende stembrieven worden
door de gerechtsdeurwaarder bewaard.
De juryleden kunnen net voor de stemming over de technische aspecten van de werken van gedachten
wisselen.
Indien het ex aequo na twee opeenvolgende stemmingen niet weggewerkt is, dan worden de betreffende
werken volgens de behaalde punten gerangschikt. Als deze werken dezelfde punten behaald zouden hebben,
dan worden ze volgens de in de tweede selectie behaalde punten gerangschikt.
art34
Voorbehoud
Indien een of ander probleem de materiële verwezenlijking van het werk zou verhinderen of indien de laureaat
zijn engagement tot totale discretie over zijn naam en zijn winnend werk voor 24 mei 2013 zou verbreken, dan
moet de directie van de Koningin Elisabethwedstrijd de door de jury als tweede geklasseerde partituur in
overweging nemen en dit werk tot Grote Prijs Koningin Elisabeth uitroepen, in plaats van het eerste. Enzovoort,
als dezelfde problemen zich bij de tweede voordoen. Elke beslissing wordt pas na raadpleging van de juridische
commissie en onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder genomen.
VI. HET TELLEN VAN DE STEMMEN
art35
Het tellen van de stembrieven die door de juryleden in gesloten omslag aan de gerechtsdeurwaarder zijn
overhandigd alsook de puntenberekening staan onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder en gebeuren onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur. De juryleden hebben geen toegang tot het lokaal
waar de telling van de stembrieven plaatsvindt.
Enkel de voorzitter van de raad van bestuur of zijn afgevaardigde mogen alle werkzaamheden met betrekking
tot de verschillende activiteiten van de jury bijwonen. De stembrieven worden door de gerechtsdeurwaarder
verzegeld. De zegels mogen niet zonder de toestemming van de juridische commissie verbroken worden.
art36
Elke wijziging die op een stembrief aangebracht wordt, moet door het jurylid en de gerechtsdeurwaarder
geparafeerd worden.
art37
Indien een stembrief moeilijk leesbaar is en aldus verkeerd kan worden geïnterpreteerd, dan kunnen de secretaris
van de jury of de gerechtsdeurwaarder het jurylid vragen een nieuwe stembrief in te vullen.
art38
Elk werk dat geen punten kreeg van een jurylid, ziet zijn totale puntenaantal vermeerderd met het gemiddelde van
de door de overige juryleden aan dit werk toegekende punten, dat vermenigvuldigd wordt met het gemiddelde
van de door het betrokken jurylid aan alle werken toegekende punten en gedeeld wordt door het gemiddelde
van de door de andere juryleden aan alle werken toegekende punten.
art39
Alle stemmingen en de puntentelling zijn geheim. Aan de jury worden enkel de volgende resultaten
meegedeeld, altijd aan de hand van de pseudoniemen: de lijst van de partituren toegelaten tot de tweede ronde
(zonder vermelding van rangschikking), de lijst van de partituren toegelaten tot de eindronde (zonder
vermelding van rangschikking), de eindrangschikking van de partituren.
art40
De door de juryleden ondertekende en door de gerechtsdeurwaarder verzegelde stembrieven worden nadien in
de archieven van de Wedstrijd bewaard.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.5
12/06/2012
DERDE DEEL: PRIJZEN EN BELONINGEN
art41
De laureaat van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België voor compositie 2012
ontvangt de titel van Grote Prijs Koningin Elisabeth voor Compositie – 2012.
Hij ontvangt een diploma en de som van 10.000 EUR, aangeboden door SABAM.
Hij wordt van 16 mei tot 4 juni 2013, in het kader van de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano,
3
naar Brussel uitgenodigd (reis - en verblijfkosten worden door de Koningin Elisabethwedstrijd vergoed).
Als de kandidaat zijn werk niet met behulp van een informaticaprogramma gemaakt heeft, dan zal de Koningin
Elisabethwedstrijd de kosten voor de aanmaak van het orkestmateriaal van het werk op zich nemen, zonder
aanspraak te maken op de rechten met betrekking tot toekomstige uitvoeringen van het werk, die de componist
volledig toekomen.
Het werk wordt door de twaalf finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano 2013 uitgevoerd.
Onder voorbehoud van uitzonderlijke omstandigheden wordt dit werk opgenomen en rechtstreeks op radio,
televisie en internet uitgezonden.
Een van de twaalf uitvoeringen zal live op cd en/of dvd uitgebracht worden, onder het label van de
Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België.
art42
De componisten van de werken die voor de finale geselecteerd worden krijgen de titel van finalist. Elke finalist
ontvangt de som van 1.500 EUR.
VIERDE DEEL: DE AUTORITEITEN VAN DE WEDSTRIJD
I. DE JURY
art43
Het uitvoerend comité stelt als soeverein orgaan een onbeperkt aantal juryleden aan die wereldwijde erkenning
in de muziekwereld genieten. De keuze van de juryleden staat los van elke raciale, ideologische, politieke of
taalkundige overweging. De samenstelling van de jury kan van ronde tot ronde verschillen.
De jury van de sessie 2012 bestaat onder andere uit de volgende personaliteiten: Arie Van Lysebeth
(voorzitter), Kimmo Hakola, Jörg Widmann... Deze lijst kan gewijzigd worden.
art44
Behalve wat uitdrukkelijk is vermeld in het reglement, bestaat de enige opdracht van de jury uit het
rangschikken van de werken volgens de in dit reglement vastgelegde procedure. De jury vervult geen
administratieve taken.
art45
De werkzaamheden van de jury worden door een door de directie van de Wedstrijd aangestelde voorzitter
gecontroleerd. Hij wordt bij zijn taak door een secretaris bijgestaan. De voorzitter van de jury neemt niet aan het
stemmen deel.
art46
Als een jurylid weet dat een van zijn leerlingen een partituur heeft ingezonden, dan moet hij naar het
pseudoniem van het werk vragen en dat aan de directie van de Wedstrijd meedelen. Het jurylid kan voor deze
compositie geen stem uitbrengen; in dit geval is art. 38 van toepassing.
De lijst met de pseudoniemen van alle tot de wedstrijd toegelaten werken wordt aan elk jurylid overhandigd.
art47
Juryleden kunnen geen eigen werk voor deze wedstrijd inzenden.
art48
Elk jurylid zal het reglement en de lijst van de tot de wedstrijd toegelaten werken onderaan ondertekenen.
art49
Elk jurylid zal onderstaande verklaring ondertekend aan het secretariaat van de Wedstrijd overhandigen:
Als jurylid voor de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België, compositiesessie 2012, verklaar
ik kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement. Bij geschil erken ik dat enkel de Nederlands- en
Franstalige teksten rechtsgeldig zijn. Ik zal dit reglement stipt naleven.
De partituur met het n° ...... en het pseudoniem ...................................................................... is door een van
mijn leerlingen gecomponeerd.
art50
Indien bewezen wordt dat de in art. 49 aangehaalde verklaring onjuist is, zal ondergetekende van verdere
deelname als jurylid aan de wedstrijd uitgesloten worden.
art51
Tijdens de hele wedstrijd mogen de juryleden op geen enkele manier uitspraken doen over de werken
(uitgezonderd wanneer door het reglement voorzien is dat ze van gedachten mogen wisselen – zie art. 26 en
33), de werkzaamheden van de jury en de organisatie van de wedstrijd.
3
Reis in “economy”, per vliegtuig of trein.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.6
12/06/2012
art52
De jurywerkzaamheden worden tijdens elke wedstrijdronde genotuleerd. De notulen worden opgemaakt in twee
exemplaren en gelezen en ondertekend door de juryleden en de secretaris van de jury. Na de wedstrijd wordt een
exemplaar aan de gerechtsdeurwaarder overhandigd, terwijl het tweede in de archieven van de administratie van
de Wedstrijd bewaard wordt.
art53
De jury stemt met een geheime stembrief.
art54
Onder geen beding mogen de juryleden elkaar inlichten over de punten die zij aan de deelnemende werken
hebben toegekend.
art55
De wedstrijd steunt op het principe dat elk jurylid zijn persoonlijke en individuele beoordeling geeft. Bijgevolg is elk
overleg onder de juryleden verboden, met uitzondering van wat door het reglement voorzien is (zie art. 51).
Indien een jurylid vaststelt dat een partituur niet conform is aan de eisen van het reglement, dan zal hij de
secretaris van de jury verwittigen.
art56
De juryleden zetelen slechts in de wedstrijdsessies waarvoor zij uitdrukkelijk zijn aangesteld. Indien een jurylid
door toeval of overmacht niet in staat is een of meerdere sessies bij te wonen, dan is de directie van de Wedstrijd
gerechtigd om ofwel alle punten te annuleren die het jurylid toekende voor het geheel van (de) ronde(n) die hij niet
kon bijwonen ofwel art. 38 toe te passen.
Indien een van de partituren niet door het afwezige jurylid werd beoordeeld en later voor de betreffende ronde ex
aequo eindigt, dan kan dat jurylid niet stemmen om tot uitsluitsel te komen.
II. DE JURIDISCHE COMMISSIE
art57
Voor iedere sessie wordt een juridische commissie van minstens drie scheidsrechters samengesteld. Deze
commissie zoekt naar billijke oplossingen voor alle administratieve, burgerlijke of disciplinaire geschillen die
onder de kandidaten, de juryleden, de bevoegden van de Wedstrijd of de raad van bestuur zouden ontstaan.
Beslissingen van deze commissie zijn soeverein en onherroepelijk.
art58
De directie van de Wedstrijd benoemt de leden van deze commissie en duidt er een voorzitter uit aan.
Wordt een geschil bij de juridische commissie aanhangig gemaakt, dan kiest de directie van de Wedstrijd onder
de commissieleden drie scheidsrechters die het scheidsrechterlijk college vormen.
art59
De namen en de hoedanigheden van de leden van de juridische commissie worden aan de juryleden
meegedeeld. Deelname aan de wedstrijd impliceert voor de juryleden dat zij de uitspraak van de juridische
commissie aanvaarden.
art60
De voorzitter van de juridische commissie stelt een secretaris aan die de commissie bij haar werk bijstaat.
art61
Is een van de scheidsrechters verhinderd te zetelen tijdens de periode waarvoor hij werd aangesteld, dan wordt er
conform art. 58 een nieuwe scheidsrechter door de directie van de Wedstrijd of desnoods door de andere
scheidsrechters benoemd.
art62
Klachten en verzoekschriften waarbij om arbitrage van de juridische commissie wordt verzocht, worden aan de
commissievoorzitter gericht. De directie van de Wedstrijd wordt op de hoogte gebracht.
art63
De klachten moeten, op straffe van nietigheid, de naam vermelden van de persoon of personen tegen wie ze
worden ingediend.
III. DE DIRECTIE VAN DE WEDSTRIJD
art64
De Koningin Elisabethwedstrijd is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
art65
De leiding van de Wedstrijd wordt waargenomen door het uitvoerend comité, dat de administratie van dichtbij
opvolgt en de raad van bestuur zowel voor juridische als andere aangelegenheden tegenover derden
vertegenwoordigt. Daarbij wordt evenwel niet geraakt aan de functies die krachtens het reglement uitdrukkelijk
aan andere bevoegden zijn voorbehouden.
art66
Het uitvoerend comité waakt ook over de toepassing van het reglement en het vlot verloop van de wedstrijd. Het
treft daartoe alle nuttige maatregelen. Dit comité kan mogelijke overtredingen vaststellen en ze bij de juridische
commissie aanhangig maken.
art67
Voor alles wat de administratie van de Wedstrijd aangaat, is het uitvoerend comité gemachtigd, onder zijn eigen
verantwoordelijkheid, bevoegdheden of bijzondere functies aan derden toe te vertrouwen.
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.7
12/06/2012
IV. DE ARTISTIEKE COMMISSIE
art68
Een artistieke commissie staat de directie van de Wedstrijd bij omtrent de technische karakteristieken van de
betreffende discipline. Deze commissie moet na een voorbereidende beoordeling de werken selecteren die
geschikt zijn om tot de eigenlijke wedstrijd toegelaten te worden. De leden van de artistieke commissie mogen
juryleden zijn.
V. DE GERECHTSDEURWAARDER
art69
De directie van de Wedstrijd stelt onder de deurwaarders van het Brusselse arrondissement een
gerechtsdeurwaarder voor de wedstrijdsessie aan. Deze notuleert alle werkzaamheden die hij moet uitvoeren
alsook de feiten die hem worden gevraagd vast te stellen.
De gerechtsdeurwaarder zal de verzegelde enveloppen openen om de leeftijd van de deelnemers aan deze
wedstrijd te verifiëren. Alleen de gerechtsdeurwaarder zal van deze gegevens kennis nemen. Ze worden onder
geen beding aan de juryleden gecommuniceerd.
Indien de gerechtsdeurwaarder afwezig is, neemt de secretaris van de jury deze taken op zich.
VI. SANCTIES
art70
De autoriteiten van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België kunnen de juryleden en de
kandidaten volgende sancties opleggen:
1. de terechtwijzing;
2. de blaam;
3. de uitsluiting van deelname aan de wedstrijd;
4. de definitieve uitsluiting, wat kan inhouden:
a. de definitieve uitsluiting van alle werkzaamheden van de Wedstrijd en elke andere gebeurtenis die
van deze wedstrijd deel uitmaakt;
b. de ontzegging van alle, zelfs toekomstige, voordelen die door de Wedstrijd toegekend zijn;
c. het toegangsverbod tot alle plaatsen die door de administratie van de Wedstrijd gebruikt worden
(bureaus, conferentieruimtes, concertzalen).
De terechtwijzing wordt door het uitvoerend comité van de Wedstrijd uitgesproken; de blaam door de voorzitter
van de juridische commissie. De overige sancties kunnen slechts door de juridische commissie worden opgelegd.
De overige autoriteiten van de administratie van de Wedstrijd hebben geen enkele juridische of disciplinaire
macht.
art71
Naast bovenvermelde disciplinaire sancties kan de juridische commissie uitspraak doen over alle geldig
ingediende verzoeken en meer bepaald over de schadevergoeding aan de benadeelde partijen.
art72
De componist die het engagement tot totale discretie over zijn naam en zijn gelauwerde werk, bedoeld voor de
finale van de pianowedstrijd, verbreekt, zal alle door de compositiewedstrijd voorziene voordelen ontzegd
worden. Zijn werk wordt dan door het in deze wedstrijd als tweede geklasseerde vervangen.
art73
Bij geschil zijn enkel de teksten in het Nederlands en in het Frans rechtsgeldig.
Dit reglement is beschermd door de Belgische wet van 30 juni 1994 aangaande de auteurs- en aanverwante
rechten. Het mag niet worden gekopieerd onder welke vorm dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de
voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Wedstrijd.
Koningin Elisabethwedstrijd vzw
Wolstraat 20
B-1000 Brussel
België
[email protected] – www.imkeb.be
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.8
12/06/2012
INTERNATIONALE MUZIEKWEDSTRIJD KONINGIN ELISABETH VAN BELGIË, VZW ................... 1
COMPOSITIE 2012: REGLEMENT ......................................................................................................... 1
KALENDER ............................................................................................................................................. 1
EERSTE DEEL: KANDIDATUREN ......................................................................................................... 1
I.
Algemene voorwaarden ................................................................................................................... 1
II. Inschrijvingsvoorwaarden ................................................................................................................. 3
TWEEDE DEEL: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN PROCEDURES .............................................. 3
I.
Algemene voorwaarden ................................................................................................................... 3
II. Voorbereidende ronde ...................................................................................................................... 3
III. Eerste ronde ................................................................................................................................... 34
IV. Tweede ronde................................................................................................................................... 4
V. Eindronde ......................................................................................................................................... 5
VI. Het tellen van de stemmen............................................................................................................... 5
DERDE DEEL: PRIJZEN EN BELONINGEN ......................................................................................... 6
VIERDE DEEL: DE AUTORITEITEN VAN DE WEDSTRIJD ................................................................. 6
I.
De jury .............................................................................................................................................. 6
II. De juridische commissie ................................................................................................................... 7
III. De directie van de wedstrijd ............................................................................................................. 7
IV. De artistieke commissie ................................................................................................................... 8
V. De gerechtsdeurwaarder .................................................................................................................. 8
VI. Sancties ............................................................................................................................................ 8
KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD VZW – COMPOSITIE2012 P.9
12/06/2012
Download