presentatie - mediawijsheid

advertisement
1
OVERZICHT SESSIE:
• Projectoproep
− Partners
− Doelstellingen
• Wat is mediawijsheid?
− Modellen
− Mediawijsheid meten in de lerarenopleiding
• Outcome van het project:
− Good practices
− Website – review
− Zelfbevragingstool
2
PROJECTOPROEP
3
OPROEP
• Oproep vanuit het innovatiefonds voor de
lerarenopleiding
• Partners:
− HUBrussel
− Thomas More (Kempen)
4
OPROEP
• DOELSTELLINGEN:
− algemene doelstelling die uitgaat van de
gezamenlijke maatschappelijke opdracht die
lerarenopleidingen momenteel hebben: het maken
van een mediawijze opleiding en het vormen van
mediawijze leerkrachten
 lerarenopleidingen handvatten aanreiken om deze
algemene doelstelling te bereiken binnen de eigen
context
5
OPROEP
•
DOELSTELLINGEN:
−
Om deze algemene doelstelling te bereiken, stellen we enkele subdoelen
voorop.
1.
Tools ontwerpen waarmee opleidingen zichzelf wat betreft mediawijsheid
kunnen doorlichten.
1.
Een vragenlijst ontwerpen waarmee de studenten hun
mediawijsheidcompetenties in kaart kunnen brengen.
1.
Praktijkvoorbeelden tonen van mediawijze activiteiten.
1.
Voorbeelden geven van mogelijke workshops mediawijsheid
voor studenten en docenten.
5.
Aanbevelingen formuleren om lerarenopleidingen mediawijzer te maken.
6
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
7
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Nood aan een model om een leerlijn voor de
lerarenopleiding concreet te kunnen maken.
• Vooronderzoek / literatuurstudie:
− Conceptnota mediawijsheid (2012)
− Cirkelmodel - Zwanenberg en Pardoen (2010)
− Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al.
(2011)
− 10 mediawijsheidscompetenties - Mediawijzer.net
(2012)
8
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
Conceptnota Mediawijsheid:
• Gepubliceerd door de ministers voor Media en voor
Onderwijs en Vorming Lieten en Smet (2012, p. 10)
• Mediawijsheid wordt in deze tekst omschreven als:
“het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes
waarmee burgers zicht bewust en kritisch kunnen
bewegen in een complexe, veranderende en
gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot
een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op
maatschappelijke participatie”.
9
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
Cirkelmodel - Zwanenberg en
Pardoen (2010):
− Cirkelmodel verdeeld in vier
gelijke kwadranten.
− Elk kwadrant staat voor een
mediawijsheidsaspect: techniek,
creativiteit, analyse en reflectie.
− Deze aspecten bestrijken samen het
gehele veld van mediawijsheid.
− De gelijke verdeling van de vier
mediawijsheidsaspecten is wat zij de
ideale verhouding noemen: een kind is
mediawijs als het al die aspecten in
gelijke mate beheerst.
10
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et
al. (2011):
− Uitgangspunt: definitie van mediawijsheid volgens
de Raad voor Cultuur uit Nederland (2005):
[Mediawijsheid is] het geheel van kennis, vaardigheden
en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch
en actief kunnen bewegen in een complexe,
veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld.
11
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et al. (2011):
− De projectgroep vertaalde deze brede definitie in navolging van
internationaal onderzoek naar vier groepen competenties:
− Gebruik: Technisch gebruik en het bedienen van media(apparaten).
− Kritisch begrip: Het kritisch analyseren en evalueren van
media-inhoud en het eigen mediagedrag en het begrijpen van
de rol van media als instituut in de samenleving en het eigen
leven.
− Communicatie: Actief, creatief en sociaal mediagebruik.
− Strategie: Gemaakte keuzes bij het mediagebruik, begrijpen
welk medium voor welke functie het meest geschikt is en
zelfkennis.
12
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
Raamwerk Mediawijsheid - Van der Hagen et
al. (2011):
13
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
10 Mediawijsheidscompetenties Mediawijzer.net (2012):
− Eenzelfde vierdelige groepsindeling als het
raamwerk mediawijsheid.
− Mediawijsheidcompetenties gereduceerd tot slechts
10 competenties.
− Het ontbreekt dit model aan indicatoren  minder
bruikbaar voor de opleiding dan het raamwerk.
− Positief: visueel sterk door de groepen onder te
verdelen in kleuren, net als bij het eerste model.
14
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
15
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
EIGEN MODEL
• Diepgaande analyse van deze verschillende
modellen  inspiratie voor het ontwikkelen
en inzetten van een competentiemodel
mediawijsheid dat de definitie en missie van
mediawijsheid, zoals geformuleerd in de
conceptnota (Lieten & Smet, 2012), omsluit.
• De sterktes van de drie modellen
integreerden we in één model.
16
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Uitwerken eigen competentiemodel:
− 4 clusters
− 3 niveaus
• Competenties
• Indicatoren
• Doelstellingen
− Didactische component –
vertaling naar eigen
klaspraktijk
17
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• GEBRUIK
− Apparaten, software en toepassingen kunnen
bedienen/gebruiken
− Zich vlot oriënteren binnen mediaomgevingen
− Het gebruik van mediatoepassingen en apparaten
verwerken in de didactische praktijk
18
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• KRITISCH BEGRIP
− Inzicht hebben in de werking en het belang van
media in de samenleving
− De rol van wetgeving en de overheid bij
mediaproductie begrijpen
− Kritisch begrip i.v.m. de media vertalen in de
didactische praktijk
19
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• COMMUNICATIE
− Informatie vinden en verwerken
− Mediaboodschappen beschouwen
− Mediaboodschappen creëren
− Mediaboodschappen delen
− Optimaal participeren in sociale netwerken
− De mediacommunicatiecompetenties vertalen naar de didactische
praktijk
20
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• WIJSHEID
− Reflecteren op het eigen mediagebruik
− Het eigen mediamenu kennen
− Een mediawijze professionele houding verwerven
21
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Toepassing: welke competententies /
indicatoren herken je?
• http://vimeo.com/75685864
22
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Hoe mediawijsheid meten in een
lerarenopleiding?
− Nulmeting
• Docenten – OPO’s
• Studenten (zelfevaluatie)
• Projectwerking mee opnemen in bevraging?
23
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Hoe mediawijsheid meten in een
lerarenopleiding?
− Aanbevelingen:
• Vakoverschrijdende projectwerking werkt!
• Samenwerking met / loskoppeling van ICTvaardigheden
• Nood aan systematische aanpak
24
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Aanbevelingen:
− Macroniveau:
• Basiscompetenties voor de leerkracht + DLR’s van de
lerarenopleidingen
» = vertrekpunt bij het ontwerp van elke lerarenopleiding.
(curriculum; visitatiecommissies…)
» Daterend van 01/2008 houden deze uiteraard niet genoeg
rekening met de uitdagingen die mediawijsheid vandaag aan
het onderwijs stelt.
25
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Aanbevelingen:
− Mesoniveau:
• Als het studiegebied en de opleidingen in de diverse
hogescholen het verhogen van de mediawijsheidscompetenties
bij de afstuderende leerkrachten belangrijk vindt kunnen
enkele beleidskeuzes gemaakt worden.
» Mediawijs onderwijs kan opgenomen worden bij de taakstellingen van
een opleiding.
» In de taakverdeling kan per opleiding één persoon aangesteld worden
als ‘mediawijsheids-coördinator’.
» In het curriculum van de opleiding kan een opleidingsonderdeel of
enkele delen van opleidingsonderdelen aan mediawijsheid besteed
worden. Op die manier staat er studietijd tegenover en kunnen de
mediawijsheidscompetenties daadwerkelijk getoetst worden.
26
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Aanbevelingen:
− Mesoniveau: (vervolg)
• Ook een goed materieel beleid is nodig:
» Aandacht bij opmaak van de begrotingen
» Nood aan strategie die zich over meerdere jaren uitstrekt
• Professionaliseringsaanbod dat beantwoordt aan de
noden van de afdelingen.
27
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Aanbevelingen:
− Microniveau:
Ook de opleidingen zelf moeten zich over een aantal
aandachtspunten beraden:
• Gebruik van e-portfolio’s – gebruik van andere media
• Documenten mediawijzer maken:
» Het stageverslag  gebruik van beeld- en audiotaal een plaats
geven  in de evaluatiedocumenten zichtbaar.
» In stagevademeca: mediawijsheid als een belangrijk criterium
opnemen bij kijkwijzers of evaluatiecriteria.
» Sjablonen die de studenten gebruiken om hun
lesvoorbereidingen te maken: gebruik van media per
onderwijsleeractiviteit moet een specifieke plaats krijgen.
28
WAT IS MEDIAWIJSHEID?
• Aanbevelingen:
− Bij het opzetten van projecten en uitgebreide
activiteiten moeten de vier clusters bij het
aanbieden van media-oefeningen met elkaar
verbonden blijven.
• Te vaak ligt de focus op enkel het creëren van media of
enkel het gebruik van een apparaat of stukje software.
29
OUTCOME
30
OVERZICHT
− Good practices
• Multimediale boekenweek – Thomas More (Kempen)
• Projecten HUB
− Website – review
− Zelfbevragingstool
31
MULTIMEDIALE BOEKENWEEK
Onder-media-wijzer
32
‘MULTIMEDIALE BOEKENWEEK’
• Thomas More Kempen
− Campus Turnhout
− Campus Vorselaar
• 1 BALO (BAchelor Lager Onderwijs)
− Vakoverschrijdend: Mediawijsheid – ICT – Nederlands
− I.s.m. Geert De Kockere (jeugdauteur)
33
OPSTARTDAG
Multimediale boekenweek
34
OPSTARTDAG: 3 SESSIES
− Sessie 1: studenten leren werken met een iPad en
leren monteren met iMovie.
− Sessie 2: beeldvorming en manipulatie van de kijker:
• Effecten van cameratechnieken
• Effecten van montage
• ‘Kleuren’ van media
− Sessie 3: instructie + uitschrijven scenario voor
promotiefilmpje bij jeugdboek Geert De Kockere
35
36
37
BEELDVORMING IN RECLAME –
SOCIALE MEDIA
Multimediale boekenweek
38
BEELDVORMING IN RECLAME –
SOCIALE MEDIA
−
−
−
−
−
39
Reclametechnieken
Invloed van reclame op (jonge) kinderen
Sociale media (niveau student)
Sociale media (Wat mag in de klas?)
Uitwerken uitnodigend groepsprofiel
SLOTEVENT
Multimediale boekenweek
40
SLOTEVENT
− Mediawijsheid: waar hebben studenten (onbewust) aan
gewerkt doorheen het project?
• Link met de 4 competentieclusters
(gebruik, kritisch begrip, communicatie, wijsheid)
− Lezing Geert De Kockere: poëzie in de klas en moderne
media
− Toonmoment uitgewerkte filmpjes + prijsuitreiking
41
PRAKTIJKVOORBEELD
• 1.
http://www.youtube.com/watch?v=dIE95IA4mX4
&list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o
• 2.
http://www.youtube.com/watch?v=cB370qEVwsE
&list=PLVGNwbv_Zb0I3McojoqN6pkV0oUCpVo6o
42
43
BRUSSELPROJECT HUB
• HUB- 3 Balo
• Mediaproject in en over Brussel (eerste
editie: Gevaarlijk jong)
• Traject:
−
−
−
−
−
−
44
Impressiedag in Brussel
Muzische stage
Schrijven dynamoproject
Praatcafé
Project in stage
Tentoonstelling MUNTPUNT
IMPRESSIEDAG
45
IMPRESSIEDAG
• Artistieke verhalen in verschillende media
over Brussel
− Dit jaar: BBOT: geluidenparcours in Anneessens;
Cinéma Palace
BBOT
− City Mined: stadsmeubilair gericht op ontmoetingen
− Kaaitheater: 2de nacht van de kennis over Brussel
46
MUZISCHE STAGE
47
MUZISCHE STAGE
• Begeleiding van kunstenaar: expert in één of
meerdere media
−
−
−
−
−
Choreograaf
Videokunstenaar
Installatiekunstenaar
Beeldend kunstenaar
Drama-docent
• Gebruik van verschillende media om verhaal
te vertellen over Brussel: cross-overs tussen
verschillende media
48
DYNAMOPROJECTEN
49
DYNAMOPROJECTEN
Canon Cultuurcel
Per school; dynamoproject
1500 euro: materiaal en kunstenaar
Kennismaking met subsidiekanalen
Leren schrijven van projectvoorstel
http://www.cultuurkuur.be
•
•
•
•
•
50
BRUSSELSTAGE
51
BRUSSELSTAGE
• 5 Brusselse scholen in heel diverse buurten
• Werken rond 1 thema: hun eigen stad
• Maken verhalen over Brussel in verschillende
media
• Kunstenaars ondersteunen de studenten
• Werken naar 1 grote overzichtstentoonstelling
− Dit jaar in Muntpunt
− Vorig jaar in Abbatoir in Anderlecht op Mixtusfestival
52
BRUSSELSTAGE
• Een aantal sfeerbeelden
− Rap van Vier Winden
− Trailer 2013
− film uit Gevaarlijk jong
53
OVERZICHTSTENTOONSTELLING
54
OVERZICHTSTENTOONSTELLING
• Eind juni
• Alle werken van alle projecten
• Kinderen uit verschillende buurten uit Brussel
zien elkaars werk
• Vorig jaar in Abattoir
• Dit jaar in Muntpunt
55
OVERZICHTSTENTOONSTELLING
• Enkele sfeerbeelden
56
OVERZICHTSTENTOONSTELLING
57
WEBSITE
• http://mediawijsonderwijs.be/index.html
58
ZELFBEVRAGINGSTOOL
• Via website:
− http://mediawijsonderwijs.be/quiz.php
− (‘in de maak’)
=> Kan gebruikt worden op studentniveau, maar kan
ook een inschatting geven voor docenten!
59
Download