Bejegening KOP-model Doelen

advertisement
EINDE EPA, EINDE FACT?!
Doorstroom mogelijkheden naar de
GENERALISTISCHE BASIS GGZ
18 september 2014, Idelette Kruidhof, Verpleegkundig Specialist, Indigo Drenthe / FACT Lentis
Maaike Welfing, preventiefunctionaris en projectleider
/1
DOEL WORKSHOP
Informeren over GB-GGZ, product chronisch
Beschrijven doelgroep cliënten die kan
profiteren van GB-GGZ
TITEL / 2
2014: Nieuwe indeling GGZ
EMH = E Mental Health
(KPMG, 2013)
TITEL / 3
2014: Nieuwe indeling GGZ
Nieuwe indeling moet leiden tot:
• meer zelfmanagement en preventie
• versterking van de huisartsenzorg/ POH-functie
• start Generalistische Basis GGZ
• inperking Specialistische GGZ
TITEL / 4
NZA beleidsregels: product chronisch
• Product Chronisch
• Voor cliënten met stabiele chronische problematiek,
waarbij sprake is van een laag tot matig risico.
• 753 minuten
• € 1.118, 96
Patiëntprofiel NZA: product chronisch
• DSM stoornis
• Risicogevoelige stabiele of instabiele chronische
problematiek of ernstige problematiek in remissie
• Laag tot matig risico
(NZA: BR/CU-5109)
TITEL / 6
Werk in uitvoering
• “ De NZa stelt de inhoud van de prestatie niet op
detailniveau vast. Het is de bedoeling dat
zorgaanbieders en verzekeraars een passend
zorgaanbod organiseren voor de patiënt.”
TITEL / 7
TITEL / 8
TITEL / 9
Over wie hebben we het?
TITEL / 10
Op wie richten wij ons?
• Disease Management Groep / stabilisatie groep
–
–
–
–
Angst, stemming, persoonlijkheid, ontwikkelingsstoornissen
Behandeling onvoldoende effect
Partieel (maatschappelijk) functioneren
Blijven stabiel mits continue begeleiding
• Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
–
–
–
–
Psychotische stoornissen/ verslaving
Fact populatie / Gecoördineerde zorg noodzakelijk
Ernstige invalidering
Uitstroom
(C. van der Feltz-Cornelis & N. Mulder (red), 2014)
TITEL / 11
HELI: Herstel in Eerste Lijn met Indigo
•
Wijkgerichte, integrale benadering
– gericht op sociale integratie en participatie
•
Herstel
– betekenisvol leven met een
aandoening, beperking of
kwetsbaarheid
•
Helikopterview
– creëren van overzicht
•
Krachtbronnen
– Demoralisatie
•
Stabilisatie
– Klachten en functioneren
Indigo in de basisggz / 12
HELI-model Indigo / 12
Omstandigheden HELI
De domeinen binnen het HELI zijn:
HELI-model Indigo / 13
Herstel
“Het bewerkstelligen van
een bevredigend, zinvol leven en
een positief gevoel van identiteit
gebaseerd op hoop en regie.”
Andresen e.a. (2003)
Uitgangspunten HELI: MINDSET
1. Bejegening
2. KOP-model
3. Doelen
Generalistische methodiek: KOP-model(*)
Basis voor behandeling, praktijkondersteuning en community projecten
(*)
K
• Dimensie: klachten/symptomen
• Benadering: kortdurend behandelen
O
• Dimensie: omgevingsfactoren
• Benadering: omgevingsbeïnvloeding
P
• Dimensie: leefstijl en coping
• Benadering: psychoeducatie leefstijl en
vaardigheidstraining, mindfulness
Rijnders & Heene, 2010
7
Indigo in de basisggz / 16
Aanpassing KOP bij HELI
De psychische kwetsbaarheid  O / Omstandigheden
Met andere woorden:
1. Klachten die samenhangen met de chronische psychische
problematiek verhuizen naar de Omstandigheden
2. De effecten van het beeld wordt wél focusvan behandeling,
bijvoorbeeld onzekerheid, laag zelfbeeld en die vormen de K
3. Persoonlijke Stijl wordt gewoon gebruikt: Welke coping helpt mee
om met de O om te gaan:
Probleemdefinitie blijft gelijk: K = O x P
TITEL / 17
Doelen cliënt centraal
• Therapie zonder doel is doelloos en eindeloos
• Niet “meer van hetzelfde”: door bereikte stabilisatie kan het
anders!
• Uitgaan van hulpvraag cliënt
• Cliënt is regisseur
• Wat heeft cliënt nodig en waar kan cliënt dit halen
• Shared decision making
HELI-model Indigo / 18
Wijkgerichte GB-GGZ
Samenwerken op helibladen met:
• Huisarts
• POH
• Sociaal team
Noodzakelijk voor:
• Signalering en ondersteuning
• Activering/ meedoen
• De-stigmatisering
TITEL / 19
Foldermateriaal
HELI-model Indigo / 20
Criteria EPA
1. een psychiatrische stoornis
2. ernstige beperkingen in het sociaal en/of
maatschappelijk functioneren
3. beperking is oorzaak en gevolg van de stoornis
4. stoornis is structureel en langdurig (meerdere jaren)
5. gecoördineerde zorg (zorgnetwerken) is noodzakelijk
om doelen te behalen
Einde EPA:
5 jaar symptomatische en functionele remissie
(Delespaul en consensusgroep EPA, 2013)
TITEL / 21
Uitstroom criteria FACT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Laagfrequente behandeling (max 2x per mnd)
Geen complexe medicatie & medicatietrouw
Voldoende steunsysteem
Dagbesteding
Zelfstandige woonruimte
Financiën enigszins op orde
Minimaal 2 jaar stabiel functioneren
Wens van cliënt om uit te stromen, vertrouwen in
eigen kunnen & voldoende zelfmanagement
vaardigheden
TITEL / 22
Evaluatie GB-GGZ / PLEXUS
• 71% huisartsen heeft POH-GGZ (n=1050)
• 60% POH is SPV
• Substitutie van S-GGZ naar BG-GGZ blijft achter.
Cliënten blijven bij bekende hulpverlener
• Zorgaanbieders zijn niet klaar voor behandeling van
deze doelgroep in GB GGZ
• Er is behoefte aan een product tot 1200 minuten
• ZV willen minuten in BC vergroten (echter risico
aanbod geïnduceerde vraag)
(KPMG, 2014)
TITEL / 23
Clienten die het risico lopen op een
psychotische decompensatie hebben
levenslang recht op FACT zorg.
TITEL / 24
De GB- GGZ (product chronisch) is de
ideale plek voor de behandeling van
clienten met langdurige angst, stemming
en persoonlijkheidsproblematiek
TITEL / 25
De uitstroom criteria voor FACT dienen
strikt gehanteerd te worden
TITEL / 26
Uitstroom criteria FACT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Laagfrequente behandeling (max 2x per mnd)
Geen complexe medicatie & medicatietrouw
Voldoende steunsysteem
Dagbesteding
Zelfstandige woonruimte
Financiën enigszins op orde
Minimaal 2 jaar stabiel functioneren
Wens van cliënt om uit te stromen, vertrouwen in
eigen kunnen & voldoende zelfmanagement
vaardigheden
TITEL / 27
De beperkte behandelminuten in de GBGGZ zijn een extra motivatie voor de
hulpverlener om gebruik te maken van de
eigen kracht en het netwerk van de client.
Hulpverleners zijn té beschermend van
aard. Clienten kunnen prima wisselen van
hulpverlener.
TITEL / 29
De mogelijkheid van het afsluiten van
FACT zorg is een vast onderwerp van
gesprek tijdens de evaluatie van het
behandelplan
TITEL / 30
Contactinformatie
Idelette Kruidhof
Verpleegkundig Specialist
Lentis / FACT
id. [email protected]
7
Indigo in de basisggz / 31
Toewijzing: 5 objectieve criteria
•
•
•
•
•
DSM stoornis
Ernst problematiek
Risico
Complexiteit
Beloop klachten
TITEL / 32
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards