PowerPoint-presentatie

advertisement
De hervorming van de Geestelijke
Gezondheidszorg in België
‘ PROGRESSIE EN
INNOVERENDE PRAKTIJKEN ’
La réforme des soins en santé mentale
en Belgique
‘ AVANCÉES
ET
PRATIQUES INNOVANTES ’
23-04-2014
Herstellen … doe je thuis !
Mobiel Team GGZ Leuven
Langdurige zorg en behandeling in de thuissituatie
● Project arr. Leuven + zorgregio Tervuren
● subregio Leuven-Tervuren
● 2 x 11 VTE (Oudebaan + Minderbroedersstraat)
● 22 gemeenten - 553,16 km²
● 316.771 inwoners
23-04-2014
Functie 2b
Ernstige en langdurige psychische aandoeningen (EPA)
●Volwassenen (bij aanmelding 16 - 65j)
●12-maandszorgprevalentie geschat op 1,05%* (±3.000 personen)
Inspiratie: Nederlands model (FACT**)
●Multidisciplinair zorg- en behandelteam, gedeelde zorg (“shared caseload”)
●Ondersteuning rehabilitatie in alle levensdomeinen
●Opschaling van zorg bij dreigende crisis
●Patiënt voert de regie
●Doel = hervalpreventie (bvb. opnames beperken in aantal en duur)
Eigen accent: individueel zorgnetwerk
●
Ondersteunen van zorgpartners (mantelzorg + professionelen)
●
Aanvullend zorgaanbod (begeleiding + behandeling)
23-04-2014
Multisectoriële samenwerking
● Partners in de uitrol
● SEL/GDT (huisartsen, thuiszorgdiensten, ziekenfondsen)
● Patiëntenvertegenwoordiging
● Familievertegenwoordiging
● Psychiatrische ziekenhuizen
● Actieve samenwerking
● Op het terrein brede samenwerking met ruimere GGZ, welzijnswerk,
verslavingszorg, politie, justitie, huisvesting
● Regionale reflectiemomenten met betrokken organisaties,
patiëntenvertegenwoordiging, familievertegenwoordiging (“forum”)
● Subregionaal GGZ overleg met 1ste lijn, ziekenfonds, welzijnszorg,
verslavingszorg (praktische afspraken)
23-04-2014
Resultaten
● Doelgroep EPA bereikt
● 35% psychotische-, 15% stemmings-, 21% pers.- stoornissen
● 36% comorbiditeit middelenmisbruik
● FACT model leidt tot meer inspraak en minder opnames
● 50% voert regie met behulp van een schriftelijk herstelplan
● 42% minder opnames en 75% minder opnamedagen
● Eigen accent: focus op individuele zorgnetwerken
● Bij 33% van alle contacten is minstens één zorgpartner betrokken
● « 3 belangrijkste partners? » 21% HA, 21% psychiater, 16% familie
● Inschakeling eigen behandelaanbod
•
22% farmacologische behandeling
•
14% psychologische behandeling (individueel 9% + gezin 5%)
23-04-2014
Vaststellingen in de praktijk
● Bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen
●
We bereiken soms personen met EPA die nooit eerder behandeld werden
●
Sommige personen met zorgwekkende EPA (soms ook dak-/thuisloos) zijn moeilijk te
motiveren tot samenwerking (maar niet onmogelijk)
● Spanning tussen FACT model en individueel zorgnetwerk
●
Eerste lijn en welzijnssector beschikt over expertise in thuiszorg en vraagt om actief
betrokken te blijven in de zorg
●
In verhouding gaat veel tijd naar zorgoverleg, zowel organiseren als uitvoeren van
overleg
● Ongewenste ontwikkeling van wachtlijsten
●
Jaarlijks 427 lopende dossiers (18 per VTE), vergelijkbaar met Nederland
●
Wachttijd reductie tot ±5 maand, ism eerstelijn en ervaringsdeskundigen
●
Risico op burnout laag*, hoewel teamleden het werk als stressvol ervaren
23-04-2014
Aandachtspunten netwerkbrede
uitrol
Samenstelling team
●
Multidisciplinaire samenstelling is ideaal: psychiater, verpleegkundige,
psycholoog, psychotherapeut, ergotherapeut, arbeidstrajectbegeleider,
maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, criminoloog, administratieve
medewerker
●
Aandacht/opleiding noodzakelijk voor outreach competenties: autonomie,
flexibiliteit, systematisch handelen, herstelgerichte zorg, netwerken
Logistieke voorwaarden
●
Administratieve ondersteuning en aangepaste ICT
●
Transport medewerkers voor overleg/consultaties op verplaatsing (83%)
●
Infrastructuur voor overleg en consultaties op kantoor (17%)
23-04-2014
Wat hebben we geleerd?
Uitrol
●
Streef naar 1 team per 50.000 inwoners
●
Voorzie professionele omkadering (personeel en logistiek)
●
Organiseer multidisciplinaire teams zorgvuldig, zodat ze ingepast
kunnen worden in multisectoriële zorgnetwerken
Implementatie in het lokale zorgaanbod
●
Ontwikkel een eigen begeleidings- en behandelaanbod, in dialoog met
het ambulante aanbod
●
Ontwikkel zorgpaden voor samenwerking met de eerste lijn
●
Voorzie specifieke aanpak voor niet-gemotiveerde, zorgwekkende EPA
23-04-2014
Download