PR Bosatex

advertisement
“Bosatex bodemsanering”;
een zorg minder
dhr. P.N.M. Wennekes
Bosatex
 Kern van het convenant
 Financiële afspraak
 Belang deelname
 Overzicht deelname
 PR Bosatex
 Organisatie
 Vervolg
Kern van het convenant
 Branche afspraak
 Bijzonder karakter; uitzondering op reguliere
bedrijvenregeling subsidie
 Financiële en organisatorische afspraak
 Rekening houden met draagkracht
 Probleemoplossend; financiering en uitvoering
Financiële afspraak
 Bosatex fonds bestaande uit deelnemersbijdragen en
overheidsbijdrage
 Keuzemogelijkheid voor deelnemer:
- vaste bijdrage, gerelateerd aan de omzet
- bijdrage als percentage van de werkelijke kosten
Belang deelname
 Duidelijkheid op basis van financieringsregelingen
 Keuzevrijheid: bijdrage op basis van omzet of
25% subsidie van werkelijke kosten
 Zekerheid
 Bosatex vrijwaart deelnemer onmiddellijk
 Geen risico’s voor tegenvallende kosten; overheid
staat garant; maximale aanspraak op
borgstellingsregelingen
 Bijdrage overheid groter dan bij bedrijvenregeling
 Splitsing bronsanering en grondwatersanering mogelijk
 In overleg minimale gebruiksbeperkingen
 Deelname is overdraagbaar aan opvolger of koper
Belang deelname
 Handhaving in de komende jaren door Bevoegd Gezag
voor alle mogelijk verontreinigde locaties
 Verplicht een inventariserend onderzoek met eventueel
daaropvolgend onderzoek en saneringsaanpak
 Of: een verklaring van Bevoegd Gezag dat er geen
bodemverontreiniging is
 Conclusie: nu actie ondernemen, met mogelijkheid voor
een goed aanbod voor IVO (Netex / TKT)
Werving aanmeldingen
 Voor 2008: 150 deelnemers / 80% Netex
probleemeigenaren
 Registratie aanmeldingen (dossier per lokatie):
 Bedrijfskerngegevens
 (Historische) feiten bodemsituatie
 Kopie uitgevoerde bodemonderzoeken
 Getekend aanmeldformulier (incl. KvK)
 Registratie; potentieel en behandelde lokaties
Aanmeldingen
150
100
12
13
32
35
33
50
27
58
47
40
21
0
01/01/2006
14/02/2006
Aanmeldingen
17/03/2006
Dossiers
13/06/2006
Mondeling
P.R. Bosatex; Doelstellingen
 Duidelijke profilering van voordelen Bosatex
 Realisatie maximale deelname Bosatex (minimaal
volgens de kwantitatieve afspraken)
 Positieve PR voor bodemsanering in Nederland
P.R. Bosatex
 Thema-avonden: focus op aanmeldingen, voortgang en
mogelijkheid tot het stellen van vragen (deels i.s.m.
BSB’s)
 Internetsite: www.bosatex.nl
 Nieuwsbrieven + nieuwsitems op internetsite (Netex en
Bosatex)
 Documentatie / mailingen
 Publicaties
Werkprogramma
voorbereiding Bosatex
 Organisatie Netex
 Projectgroep Bosatex (PGB)
 Uitvoering inventariserende onderzoeken
 Branche specifieke technische aanpak
 Overleg VROM
 Overleg Bodemcentrum
Organisatie Netex
 Overleg met overheid; maken aanvullende afspraken
 Organisatorische begeleiding en contactpersoon
bedrijven -> dhr. M. Verhees
 Technologisch advies -> TKT, dhr. M. Rep
 Netex Commissie RTMG; inhoudelijke bespreking
voortgang
Projectgroep Bosatex (PGB)
 Projectprogramma Bosatex
 Taakverdeling en werkgroepen
 Projectgroep Bosatex:
 Bodemplus
 Bevoegde Overheden
 Netex / TKT
 Bodemcentrum
Werkprogramma Bosatex I
Uitvoering Inventariserende Onderzoeken
 Vastleggen specificatie IVO
(overleg en akkoord Bevoegde Overheden)
 Voor locaties waar nu of in het verleden textielreinigingsactiviteiten zijn uitgevoerd en waarvan nog geen bodemonderzoekresultaten bekend zijn
 Onderzoek resultaat:
 Wel -> aanmelding Bosatex
 Niet -> vooralsnog geen verdere acties
(registratie/aanmelding Bosatex)
 Selectie 2-3 aannemers landelijk georganiseerde uitvoering
door Netex / TKT
Werkprogramma Bosatex II
Branchespecifieke Technische aanpak
 Ontwikkelen Specifieke Bosatex aanpak
 Werkmethodiek saneringsaanpak (aansluiting
Bodemcentrum)
 Overleg Bevoegde Overheden / VROM / Bodemplus
Werkprogramma Bosatex III
Overleg VROM:
 Inhoud (model) deelnemersovereenkomst (inschrijving)
 Oprichting Stichting Bosatex
 Afspraken organisatie, statuten, financiën en uitvoering
Werkprogramma Bosatex IV
Overleg Bodemcentrum:

Bosatex: branchebrede collectieve aanpak

Bodemcentrum: een totaaloplossing voor alle bedrijven

Onderzoek: uitvoering Bosatexregeling deels via
Bodemcentrum
Vervolgtraject
 Voorwaarde: Akkoord Brussel
 Actieve werving deelnemers: op naar de 150!
 Uitwerking technische afspraken convenant
 Uitwerken organisatorische afspraken convenant
 Betrokkenheid bevoegd gezag
Bosatex 2015
Geslaagde collectieve saneringsaanpak
Textielreinigingsbranche
door eendrachtige samenwerking
Dank voor uw aandacht
Download