Beleidsdoelstelling 2/ Brugge is een stad waar diensten en

advertisement
Beleidsdoelstelling 2/ Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken
om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en
effectiever te maken.
Actieplan 2: Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
Actie 2/A0014: Een anti-discriminatiecharter wordt opgemaakt
LIBVBP03: De gemeente voert een diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen
met aandacht voor een divers personeelsbeleid, een informatie-en communicatiebeleid met
oog voor een correcte beeldvorming en een voldoende gediversifieerd en toegankelijk
aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle burgers te garanderen.
Indicatoren:
-
Aan de hand van divers samengestelde focusgroepen wordt het anti-discriminatiecharter
voorbereid en opgemaakt in 2016
De Gemeenteraad keurt het anti-discriminatiecharter voor het Brugs stadspersoneel goed
in 2017
Het aantal concrete communicatie-initiatieven dat het stadsbestuur neemt om het
personeel te sensibiliseren over anti-discriminatie
Tevredenheid van deelnemers aan interne acties inzake divers personeelsbeleid
Aandeel (%) allochtonen in frontdeskfuncties van het stadsbestuur
Commentaarveld:
Stad Brugge wil via de ontwikkeling en implementatie van een divers personeelsbeleid gelijke kansen
stimuleren en het samenleven in diversiteit bevorderen. Het divers personeelsbeleidsplan van de
stad Brugge wordt via een werkgroep diversiteit (samengesteld uit de personeelsconsulent,
bureauchef examens en loopbaanbeheer, vormingsambtenaar, sociale dienst Sodibrug,
diversiteitsmedewerker en diensthoofd diversiteitsdienst) gestalte gegeven. Advies, feedback en
bijsturing gebeurt door een ‘diversiteitsplatform’ waarin personeelsleden van verschillende diensten
en verschillende functies vertegenwoordigd zijn. Op die manier ontwikkelen we een divers
personeelsbeleid dat over alle beleidsdomeinen en niveaus heen gedragen én uitgedragen wordt.
Enerzijds geeft Stad Brugge haar visie gestalte door middel van een strategische richtlijn voor
organisatiecultuur: door diversiteit op de werkvloer bespreekbaar te maken, wordt de
organisatiecultuur beïnvloed. Anderzijds geeft Stad Brugge haar visie gestalte door middel van een
strategische richtlijn voor structuurverandering: door bepaalde initiatieven te verankeren, wordt
structuren veranderd en aangepast.
Stad Brugge richt zich op een 7tal doelstellingen waaraan verschillende acties worden gekoppeld,
waaronder de actie ‘het opmaken van anti-discriminatiecharter’.
Meten is weten: Stad Brugge maakt een inventaris op van acties en statistieken die relevant zijn voor
het divers personeelsbeleid.
Inclusief beleid en samenwerking: Stad Brugge integreert het divers personeelsbeleid in de hele
organisatie, over alle beleidsdomeinen heen.
-
-
Inspraak rond diversiteit verbeteren: we richten een diversiteitsplatform in om het thema
diversiteit onder de aandacht te brengen van alle medewerkers. Personeelsleden van alle
niveaus kunnen zich kandidaat stellen om mee na te denken, mee input te geven en advies
en expertise van op de werkvloer te leveren om meer werk te maken van een gedragen
divers personeelsbeleid. Zij zijn de ambassadeurs voor diversiteit en krijgen hiertoe de
nodige tools mee om diversiteit op hun werkvloer bespreekbaar te maken.
Visualiseren/zichtbaar maken van het diversiteitsbeleid: [email protected] wil een
uitwisselingsmoment creëren tussen stadsmedewerkers tijdens de lunchpauze. Twee maal
per jaar wordt een bepaald thema besproken, zoals ‘hoe omgaan met discriminatie op de
werkvloer’ i.s.m. meldpunt discriminatie, ‘vrouwen in roldoorbrekende functies’, ‘werking en
rondleiding in de Brugse moskee’,... We proberen zoveel mogelijk intern stadspersoneel zelf
aan het woord te laten over hun eigen leven en ervaringen met dit thema en creëren op die
manier laagdrempelige intervisiemomenten.
Draagvlakverbreding en communicatie: Stad Brugge versterkt het draagvlak voor diversiteit via
gerichte communicatie en sensibiliseringsacties op maat.
-
-
-
Actieve communicatie rond diversiteit verbeteren: 16 november is de internationale dag
van de verdraagzaamheid. Deze gelegenheid wordt aangewend om de personeelsleden te
informeren en sensibiliseren over de diversiteit onder de collega’s. Via concrete acties
a.d.h.v. foto’s, tentoonstellingen, ludieke campagnes en een actief communicatiebeleid
worden alle personeelsleden geïnformeerd en gesensibiliseerd over diversiteit en hoe ermee
om te gaan.
Missie/visie: duurzaam diversiteitsbeleid ontwikkelen: om diversiteit bespreekbaar te
houden binnen de stadsorganisatie is het belangrijk om aandacht te besteden aan het
communicatiebeleid hieromtrent. Het belang van klare taal, duidelijke communicatie en
visualiteit is belangrijk. Aan de hand van een affichecampagne (2x per jaar), een artikel in het
intern bedrijfsblad (Infocontact) waarin medewerkers hun visie op diversiteit uitleggen, een
intranetsite waarop meer informatie te vinden is over diversiteit en ermee omgaan,... willen
we werk maken van een toegankelijk communicatiebeleid over diversiteit.
Anti-discriminatiecharter: stad Brugge beschikt over een charter voor behoorlijk bestuur
waarin houdingen en waarden als klantgerichtheid, loyaliteit worden beschreven. We willen
nog een stap verder gaan en een specifiek anti-discriminatiecharter voor alle
personeelsleden opmaken vanaf 2016. De communicatie hieromtrent moet op maat
gemaakt worden van alle personeelsleden, rekening houdend met de brede diversiteit
(laaggeschoolden, anderstaligen, arbeidsgehandicapten,...) Het toont aan dat antidiscriminatie als een duidelijke kernwaarde van de stad als organisatie geherwaardeerd
wordt en wordt omgezet in specifieke gedragsregels.
Werving en selectie: Stad Brugge heeft via de wervings- en selectieprocedure aandacht voor de
brede diversiteit onder de Brugse bevolking.
Onthaalbeleid: Het onthaalbeleid van de stad Brugge is op maat van de diversiteit van alle
medewerkers.
-
Peter/meterschapstraining: we gaan het onthaalbeleid van de stad stroomlijnen: betere
afstemming van de onthaalvoormiddag, startersopleiding en onthaal op de dienst zelf. Een
werkgroep bestaande uit stafmedewerkers van de personeelsdienst zal een taakomschrijving
uitwerken voor peters en meters én een set richtlijnen voor leidinggevenden hoe zij het
onthaal op hun eigen dienst best vorm kunnen geven en wat de aandachtspunten zijn.
Vorming en opleiding: Stad Brugge ontwikkelt een divers vormingsbeleid waardoor alle medewerkers
gelijke kansen tot opleiding krijgen.
-
-
-
Training omgaan met diversiteit: we organiseren een opleiding ‘communicatie en omgaan
met diversiteit’ voor ploegbazen en technisch medewerkers. De vorming zal specifiek ingaan
op de diversiteit (tewerkstellingsmaatregelen, leeftijd, kennis, mondigheid, afkomst,...)
binnen de ploegen en hoe de ploegbazen hiermee kunnen omgaan
Aangepaste opleiding voor kansengroepen: we organiseren een vorming ‘omgaan met
formulieren en documenten’ voor medewerkers die het moeilijk hebben met lezen en
schrijven.
Opleiding, begeleiding, coaching leidinggeven aan ‘diverse’ of multiculturele teams: in het
kader van de algemene visie op leidinggevenden zullen wij senior leidinggevenden
inschakelen als interne coaches voor nieuwe (jonge) leidinggevenden. Enerzijds willen we
hiermee de seniors valoriseren, hun kennis en ervaring recycleren vooraleer zij de organisatie
verlaten en op die manier nieuwe leidinggevenden eveneens valoriseren en ondersteunen.
Anderzijds willen we op die manier jongere en oudere leidinggevenden dichter bij elkaar
brengen.
Loopbaanbeleid: Stad Brugge wil aan alle medewerkers, ongeacht hun loopbaantraject, kansen
bieden.
Stad Brugge zet dus in 2014-2019 verder in op een divers personeelsbeleid. Niet alleen wil ze werk
maken van een divers personeelsbeleid, maar tevens zet ze krachtdadig in op een informatie-en
communicatiebeleid dat een correcte beeldvorming bewerkstelligt. Op die manier helpt ze een
bijdrage leveren aan het verhogen van verdraagzaamheid en gelijkheid in de samenleving en
probeert ze een afspiegeling te vormen van de Brugse bevolking. Eveneens verhoogt stad Brugge ook
de kans op werk voor ál haar inwoners: het gaat om het ten volle benutten van alle potentieel aan
talent en capaciteiten in de stad en ondertussen ook de voorbeeldfunctie vervullend op vlak van
diversiteit t.a.v. haar burgers maar ook t.a.v. haar partners, bedrijven en organisaties op haar
grondgebied. Door een divers personeelsbeleid te hanteren, wordt een klantvriendelijke en
begripvolle dienstverlening aangeboden. Het wederzijdse begrip wordt verhoogd: door een betere
interne kennis over de brede diversiteit onder de bevolking verhoogt het zicht op de noden en
behoeften van al haar burgers.
Download