SAFETY FLASH GEVAARLIJKE PRODUCTEN.pub

advertisement
Tweemaandelijks - 2014 / 05
safety [email protected]
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Wat?
Producten die letsel of schade kunnen toebrengen worden gevaarlijke
producten genoemd.
Deze worden in één of meerdere gevarencategorieën
ingedeeld:
• gevaren voor de gezondheid: giftig, schadelijk,
corrosief, irriterend, gezondheidsgevaar op lange
termijn;
• fysische gevaren: ontvlambaar, oxiderend, explosief,
houder onder druk, corrosief;
• gevaarlijk voor het milieu.
Identificatie
Deze worden op termijn, ten laatste 1/6/2015,
vervangen door witte achtergrond met zwart
symbool.
Ook wanneer een product wordt overgebracht in
een ander recipiënt moet hierop het juiste etiket
met de gevarensymbolen worden aangebracht.
1
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Gevaarlijke producten moeten voorzien zijn van
een etiket met de nodige pictogrammen (oranje
achtergrond met zwart symbool).
Gevaaraanduidingen, veiligheidsaanbevelingen en signaalwoorden
De oude R-zinnen zijn vervangen door H-zinnen (hazard) en de S-zinnen zijn vervangen door
P-zinnen (preventie). Verder staan er op het etiket nu ook de signaalwoorden gevaar en
waarschuwing (voor kleinere gevaren).
In de nieuwe zinnen is ook een structuur aangebracht:
H-zin:
H staat voor gevaaraanduiding, het cijfer erna duidt op de groep van de gevarenaanduiding
(2 voor fysische gevaren, 3 voor gezondheidsgevaren en 4 voor milieugevaren) en de twee
cijfers daarna duiden op de volgorde in de groep.
Voorbeeld: H220 : zeer licht ontvlambaar gas
P-zin:
P staat voor veiligheidsaanbeveling, het cijfer erna duidt op de groep van de
veiligheidsaanbeveling (1 voor algemeen, 2 voor preventie, 3 voor reactie, 4 voor opslag en 5
voor verwijdering) en de twee cijfers daarna duiden op de volgorde in de groep.
Voorbeeld: P403: op een goed geventileerde plaats bewaren.
Ten slotte zijn er nog de aanvullende gevaarinformatiezinnen: de EUH-zinnen.
Voorbeeld: EUH001: in droge toestand ontplofbaar.
(lijst van H- en P-zinnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_H-_en_P-zinnen)
Etikettering
Het etiket moet in de officiële taal zijn van de plaats waar het product geleverd wordt, maar
meerdere talen zijn toegestaan.
Het bevat volgende informatie: gegevens leverancier, nominale hoeveelheid,
productinformatie, gevarenpictogrammen, signaalwoord, gevarenaanduidingen,
veiligheidsaanbevelingen en aanvullende informatie.
Voorrangsbeginsel: bepaalde pictogrammen kunnen wegvallen onder bepaalde
omstandigheden.
dan
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Indien dit symbool
is het gebruik van deze pictogrammen facultatief,
uitgezonderd in gevallen waarin meer dan een van
deze pictogrammen verplicht is
zal dit pictogram niet worden gebruikt
zal dit pictogram niet worden gebruikt voor huid– of
oogirritatie
zal dit pictogram niet worden gebruikt voor huidallergeen of huid– en oogirritatie
2
Oude
T+
Nieuwe
Gevaren
Door opname (adem, mond, huid) van een
beperkte dosis buitengewone ernstige
acute of chronische gezondheidseffecten
en zelfs de dood veroorzaken.
Zeer giftig
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Giftig
G
E
Z
O
N
D
H
E
I
D
S
G
E
V
A
R
E
N
T
Xn
Giftig
Door directe, langdurige of herhaalde
aanraking met de huid/slijmvliezen
aanleiding geven tot ontstekingen/irritaties
en/of door opname (adem, mond, huid)
gevaar voor de gezondheid.
Schadelijk
Schadelijk
Xi
Irriterend
Gezondheidsgevaar op lange
termijn
Bij inslikken, inademen of opname via de
huid (verdacht) kankerverwekkend of
mogelijk schadelijk voor de gezondheid en
de voortplanting.
Bijtende (of corrosieve) stoffen tasten bij
contact de weefsels aan en kunnen zware
chemische brandwonden veroorzaken.
C
Corrosief
Corrosief
3
Oude
F
Y
S
I
S
C
H
E
E
Explosief
Nieuwe
Gevaren
Explosieve (of ontplofbare) stoffen kunnen
tot ontploffing komen bij een bepaalde
temperatuur, contact met een andere stof,
door schokken of wrijving (statische
elektriciteit).
Explosief
F
Licht ontvlambaar
Ontbranden als een ontstekingsbron (vlam,
vonk of warmte) in de buurt is.
Brandgevaarlijk
F+
Zéér licht
ontvlambaar
Oxiderende stoffen (stoffen met veel
zuurstof) bevorderen sterk de verbranding
van brandbare stoffen.
Oxiderend
Oxiderend
GEVAARLIJKE PRODUCTEN
Houder onder
druk
MILIEU
GEVAREN
Recipiënten met samengeperste, vloeibare,
sterk gekoelde of opgeloste gassen.
Blootstelling aan hoge temperaturen kan
leiden tot brand of ontploffing. Vloeibaar
gas kan ook bevriezingswonden
veroorzaken.
Onmiddellijk of na verloop van tijd
gevaarlijk voor het milieu (lucht, water,
bodem, fauna, flora).
Milieugevaarlijk
Milieugevaarlijk
AXA Belgium, N.V. van verzekeringen toegelaten onder het nr 0039
(K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel
Tel: 02 678 61 11—Fax: 02 678 93 40
Internet : www.axa.be - KBE nr : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
4
V.U. : Olivier Lamarque, Safety Engineering - AXA Belgium SA, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel
G
E
V
A
R
E
N
Download