De Werkplek - Human ConneXion

advertisement
De Werkplek
Er is geen reden om verzuim hoger dan
2 procent voor lief te nemen, beweert
Human ConneXion. Erik Wijlhuizen wilde deze stelligheid wel toelichten.
Human ConneXion
De naam Human ConneXion staat voor
menselijke verbinding, de ontbrekende
schakel in veel veranderingsprocessen.
‘De enige zekerheid die we als mens
hebben is dat alles verandert, met onzekerheid als gevolg,’ zegt Erik Wijlhuizen,
initiator en manager. ‘Het is van belang
hoe je als individu omgaat met veranderingen, met onzekerheid. Organisaties
en systemen (veranderingen) dienen uiteindelijk toch gedragen te worden door
individuen en hun onderlinge relaties.’
Jullie noemen jezelf geen arbodienst
‘Klopt, wij ondersteunen organisaties in
veranderingsprocessen, waarbij verzuim
en verloop slechts de symptomen zijn
van een bovenliggend stagnatieproces.
Enkel interveniëren op verzuim pakt dan
ook de werkelijke oorzaak niet aan. Door
naast verzuimbegeleiding met name te
16 • GIDS HR Support
werken aan het stagnatieproces, zijn we
daadwerkelijk oorzakelijk bezig,’ legt
Wijlhuizen uit. ‘
Maar wat is dat dan, stagnatie?
‘Dan moet je denken aan een 9 tot 5
mentaliteit, vergadercultuur, klagen,
verminderde creativiteit, of ongelukjes.’
Wijlhuizen wil organisaties bewust maken van die stagnatie middels een scan
naar negatieve maatregelen: ‘Menig
organisatie heeft onbedoeld regelingen
of procedures die verzuim juist in de
hand werken of re-integratie vertragen.
Wat is er bijvoorbeeld vastgelegd over
de rol van een huisarts bij verzuim? En
hoe gaat het bedrijf om met sportblessures? Zo hebben we inmiddels ruim
70 thema’s die we aflopen in de scan. We
kijken daarbij ook naar de stijl van het
management. Blijft de leidinggevende
bij problemen in dialoog of laat hij zich
leiden door z’n frustraties? De Haarlemmer olie bij het oplossen van stagnatie is
verbindende communicatie.’
voorbeeld
Ondersteuning bij verandering
Erik Wijlhuizen, Human ConneXion
Tevens co-auteur van Handboek
vitaliteit (mens en organisatie), Kluwer
En na zo’n scan krijg je het verzuim
onder de 2 procent?
‘Ja, met een passende opvolging’ bevestigt Wijlhuizen zonder twijfel. ‘Alle
verzuim boven de 2 procent is onnodig.
Alles daarboven ligt in de beïnvloedingsfeer van de leiding. Nederland heeft
gemiddeld nu zo’n 4,5 procent verzuim… gemiddeld, dus er zijn veel bedrijven met een hoger percentage, maar
ook met veel minder! We hebben dat cijfer ­gedestilleerd uit onze eigen ervaring.
Er zijn genoeg bedrijven die een hoge
werkdruk hebben en toch langere tijd
rond de 1,5 procent blijven. Waarom zij
wel en andere bedrijven niet?’
Merkt Human ConneXion daarbij
ook dat psychische belasting steeds
belangrijker wordt?
‘Inderdaad,’ stemt Wijlhuizen in. ‘Steeds
meer mensen hebben moeite om zichzelf staande te houden met alle verande­
ringen en met wat hun verwacht wordt.
Maar als je werkdruk in je afdeling of bedrijf constateert moet je je ook af­vragen
wat voor werkdruk dat dan is. Zijn je
medewerkers efficiënt druk of inefficiënt
druk? En vraag jezelf ook af of de leiding­
gevende een energiebron is voor de
medewerkers of juist een stressor.’
‘Als ik bij trainingen vraag wie er gaat
uitvallen als de werkdruk toeneemt dan
GIDS HR Support • 17
Ondersteuning bij verandering
weten leidinggevenden dat veelal, ze
doen er alleen niks mee. Ze zouden in
gesprek kunnen gaan, laten zien dat ze
die persoon als individu zien en niet alleen als handjes.’ Op werkvloer wordt de
werknemer toch nog teveel als instrument
gezien, vindt Wijlhuizen. Daarnaast verschuilen leidinggevenden en werknemers
zich vaak achter de procedures in plaats
van met elkaar in dialoog te gaan waar
het daadwerkelijk met elkaar wringt.
Hoever kan een werkgever volgens
Wijlhuizen dan gaan bij de grens
werk-privé?
‘Die grens ligt bij een constatering van
stagnatie in de werkomgeving. Elke
werkgever kan of dient juist mede­werkers
aan te spreken op hun inzetbaarheid en
functio­neren. De maatschappij verandert. Voorheen was het onbespreekbaar
om tegen een werknemer te zeggen:
“zou je nog wel voetballen met die knie
van jou?” Ik zie het ook bij ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, waar je
korting krijgt als je vegetarisch eet.’
18 • GIDS HR Support
Wijlhuizen spreekt zich echter niet uit
over die verandering. ‘Ik vind niet zozeer
dat het aanspreken van die werknemer
moet of mag. De overheid verwacht het
van werkgevers. Zij krijgen immers steeds
meer verantwoordelijkheid, zonder dat ze
voldoende instrumentarium of ­opleiding
hebben. Ik zie een situatie opkomen dat
bedrijven gaan zeggen: “Wij bieden je
een fitnessprogramma, en een regelmatige health check. Als je meedoet betalen
we jou bij ziekte 100 procent door. Zoniet, dan krijg je maar 70 procent.”’
Wat zouden werkgevers volgens hem
als eerste moeten veranderen?
‘Werkgevers zouden zich veel meer kunnen focussen op wat ze willen, in plaats
van wat ze moeten. Vaak komen werkgevers pas in actie als iemand 5 dagen
ziek is! Ze zouden veel meer pro-actief
kunnen zijn.’
Download