Agenda_voorjaarsledenvergadering_fokv

advertisement
Shetland Pony Fokvereniging
Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen
Website:
www.SPF-Bergharen.nl
E-mail:
[email protected]
Tel.:
06-13976006 (Harm)
Altforst, 25 februari 2017
Geachte leden,
Het bestuur van Shetland Pony Fokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen
nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op
maandag 13 maart 2017, aanvang 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis “De Zandloper”, Weem 1 6617 BG Bergharen.
Aansluitend op onze ledenvergadering bespreken we de agenda van de Ledenadviesraad van het N.S.P.S.
De LAR komt op donderdag 30 maart a.s. bijeen. De bedoeling is dat wij met onze afgevaardigde naar de LAR de
agenda bespreken en daar waar mogelijk een mening vormen over de voorgestelde zaken. Ook kunnen wij via onze
afgevaardigde zelf zaken in de LAR aan de orde stellen.
Voor de agenda van de LAR bijeenkomst verwijzen wij u naar de website van het NSPS:
www.shetlandponystamboek.nl . De informatie vindt u onder het kopje LAR.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
3. Notulen Najaarsledenvergadering d.d. 10 november 2016 (bijlage)
4. Jaarverslag 2016
5. Financiële zaken:
a. Jaarrekening 2016
b. Verslag kascontrole commissie 2016 en goedkeuring financieel verslag
c. Benoeming kascontrole commissie 2017
6. Verkiezingen en benoemingen:
a. Bestuursverkiezing wegens het periodiek aftreden van Caspar Gubbels. Hij is herkiesbaar, het bestuur
stelt dan ook voor om hem opnieuw in het bestuur te benoemen.
Voor het stellen van eventuele tegenkandidaten door de leden; zie art. 7, lid 4 van de statuten. Hierin
staat dat drie leden van de vereniging een kandidaat kunnen stellen. Conform artikel 6 van het
Huishoudelijk Reglement van het N.S.P.S. dient deze kandidaatstelling schriftelijk te geschieden en moet
~1~
vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat deze een eventuele verkiezing of
benoeming zal aanvaarden.
Volgens artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging behoort deze kandidaatstelling
uiterlijk drie dagen voor de Algemene Ledenvergadering op bovenstaand secretariaatsadres aanwezig te
zijn.
b. Verkiezing voorzitter wegens het periodiek aftreden van Arjan Lubbe. Hij is niet herkiesbaar, het bestuur
is er niet in geslaagd een kandidaat voor deze vacature te vinden.
c. Bestuursvacatures.
Het bestuur is er bij het versturen van de agenda niet in geslaagd om nieuwe kandidaten te vinden voor
de openstaande vacatures. Het bestuur vraagt u allen mee te zoeken naar geschikte kandidaten voor het
bestuur van onze vereniging.
7. Komende activiteiten:
 de stamboekopname op zaterdag 8 april
8. Rondvraag
9. Sluiting
Graag tot ziens op 13 maart!
Het bestuur
~2~
Download