08 KCH vragen servicedocument 30mrt

advertisement
NAAM KEUZEDELEN: Verdieping Klinische Chemie en Hematologie
Namen van de groepsleden:
Riet, Giny (ROC-MN) Barbara (NOVA) Dianne (ROC Twente) en Jos (MBO-LS Leeuwarden)
Nr Vraag
Antwoord
1
2
3
4
5
Bepaal de essentie van het keuzedeel
Voorbereiden op de specialistische werkzaamheden op een klinisch
chemisch hematologisch lab
Beschrijf concreet wat je met het keuzedeel wilt
bereiken
Voldoende specialistische kennis en achtergronden om als beginnend
beroepsbeoefenaar de specialistische werkzaamheden op een
klinisch chemisch hematologisch lab te kunnen uitvoeren.
Grotendeels achtergronden en werkingsprincipe op school leren.
Sommige vaardigheden kunnen pas bij de BVP worden toegepast met
specialistische apparatuur, maar schoolkennis is nodig om verder te
komen dan een “black box”.
keuzedeel zal worden gegeven op de school en niet in de BPV. Met
uitzondering van het keuzedeel bloedafname.
Combinatie verdieping in Klinische Chemie en in Hematologie.
Keuze in leerjaar 3 of 4. Wellicht ook los verkrijgbaar op sommige
scholen.
keuze maar in combinatie met een aansluitend keuzedeel
Nog niet.
Wens is er om samen te werken. Maar dit kan leiden tot variaties in
de invulling, afhankelijk van hoe de basis & profieldelen op de
verschillende scholen worden ingevuld.
Bepaal waar (school/BPV) je het keuzedeel wilt
uitvoeren.
Zijn daar diverse opvattingen over? Is dat erg?
Welke gevolgen heeft dat eventueel voor het
materiaal en/of de examens?
Welke plaats in de opleiding krijgt het keuzedeel?
Verplicht? Keuze? In configuratie met …..?
Is er een examen beschikbaar voor dit keuzedeel?
Zo niet, wilt u dan gemeenschappelijk een
examen ontwikkelen?
1
6
Is er ontwikkelingsgericht materiaal beschikbaar
en ook bruikbaar voor dit keuzedeel?
Zo niet, wilt u dan gemeenschappelijk materiaal
ontwikkelen?
Op 30 maart is er een landelijke dag keuzedelen.
Geef aan:
1. welke activiteiten die dag moeten
plaatsvinden
2. Welk doel wilt u bereiken.
7
8
Maak een ‘Plan van Aanpak’ voor eventuele
samenwerking:
1. Benoem de samenwerkingspartners
2. Benoem op welke onderdelen u gaat
samenwerken
3. Benoem eventueel reeds beschikbare
materialen
4. Geef aan wanneer het materiaal beschikbaar
moet zijn
5. Omschrijf wat u precies wilt ontwikkelen
6. Geef aan welke expertise u mist en hoe u dat
oplost
7. Benoem alle activiteiten die nodig zijn.
Er zijn servicedocumenten. Verschillende scholen hebben
lesmateriaal en toets materiaal. Dit kan worden uitgewisseld en als
basis dienen. Aan de hand van de bestaande boeken is snel het
gewenste niveau af te spreken.
herschikking van bestaande onderwerpen geven het verzamel
document. (zie bijlage: “onderwerpen KCH”)
1. A. Kijken welke onderwerpen (adhv 3 Syntax boeken
KCH&HvA 1+2 en Biomedische Kennis) welke onderwerpen
tot profieldeel en tot keuzedeel behoren.
B. Werkvormen onderzoeken.
C. Wat is van belang vóór de stage en wat kan tijdens de BPV
D. Overlap met bv CF onderwerpen
 hierbij dus ook niet-klinisch chemici (micro, chemie, ..)
betrekken.
2. Basisstructuur / verdeling moet aan het eind van de dag
duidelijk zijn.
1. Aanwezigen nu + mogelijk andere scholen die met deze
keuzedelen willen werken
2. Indelen stof + uitwisselen lesmateriaal + examenstramien
3. Aanwezig lesmateriaal en boeken op de scholen
4. 30 maart meenemen
5. Zie boven
6. Geen
7. Zie boven
8. September 2017 moet de indeling duidelijk zijn
9. Boeken (zie boven) + meebrengen lesmateriaal op stick.
10. Te weinig tijd om dat nu al te regelen.
2
8. Geef het tijdpad en de bemensing aan.
9. Maak een lijst van alle materialen die u die dag
wilt gebruiken.
10.Spreek af wie waarvoor zorgt.
Werkopdracht keuzedelendag 30 maart
1
Welke nieuwe inzichten zijn er?
2
3
Is het beeld van het keuzedeel bij iedereen gelijk?
Gaan scholen de keuzedelen elk anders aanbieden.
4
5
Welke verschillen en overlappen zijn er
Welke handreikingen gaan jullie elkaar aanbieden
6
Wie wordt keuzedeel verantwoordelijke per school
7
Welke samenwerking kan/moet er ontstaan?
Veel gemeenschappelijk, het zal een herschikking van bestaande
onderwerpen gaan worden.
Ja
Grote lijnen niet maar de onderwerpen/details wel.
De invulling kan verschillen maar uiteindelijk zal iedereen op
hetzelfde uitkomen.
Weinig grote verschillen
Wij geven elkaar de vrijheid om een eigen identiteit te behouden. Het
document “onderwerpen KCH” zal een richtlijn zijn
Zij die het meeste deel van het onderwijs hiervan zullen geven of zij
die dit op dit moment ook doen.
Er zal vanuit de examinering een einddoel komen waar iedereen naar
toe zal werken. Zicht naar het werkveld zodat dit universeel is
tegenover de BPV
3
Examinering van het keuzedeel
1
2
3
Moet elke school op dezelfde manier examineren?
Waar moet het examen minimaal aan voldoen?
Hoe zie je het examen voor je?
4
5
Moet er een standaard format komen?
Moet er een examenverantwoordelijke komen?
Binnen elke school, voor elk keuzedeel?
Of per keuzedeel voor alle labscholen.
Ja!
Eisen van het KD maar wel gericht op de praktijk
Theorietoets i.c.m. beoordeling van praktijkvaardigheden m.u.v.
bloedafname
Bijvoorbeeld: cijfer = 2/3 theorietoets + 1/3 praktijkbeoordeling.
Of een andere weging
Ja dat is wel zo transparant
Als de basis en toetsing in afstemming is gegaan en iedere school is
hierin gelijk dan kunnen de scholen verder zelf de
verantwoordelijkheid krijgen.
Het ontwikkelde toets materiaal
1
Komt er gezamenlijk materiaal?
2
Zo ja, wie gaat dat beheren?
3
Willen we dat het materiaal voor alle scholen
beschikbaar komt?
Wordt het vrij toegankelijk en vrij te bewerken of komt
er vastgesteld materiaal?
Wat moet er minimaal beschikbaar komen?
Wat heb jij nodig om dit keuzedeel te kunnen
uitvoeren?
4
5
De boeken zijn al gezamenlijk
De toetsing zal ook gezamenlijk moeten gaan
De rest zal de verantwoording zal bij de scholen zelf liggen
De scholen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk. Er zal wel iemand
moeten worden aangewezen als verantwoordelijke voor de landelijke
toets.
Ja graag, misschien via een beveiligde site?
Vrij toegankelijk voor docenten.
Niet vrij te bewerken.
Transparantie over wat je moet behandelen
Materialen om je praktijk te kunnen uitvoeren
De eindeisen moeten bekend zijn.
4
Download