08_VoorbereidingHBO en Wiskunde voor HBO_30 maart 2017

advertisement
NAAM KEUZEDEEL: Voorbereiden HBO / wiskunde voor de techniek
Namen van de groepsleden: Nazli Evlek, Wilma Timmerije, Rick de Groot
30 maart: Petra Bouten (Summa college), Liesbeth Coffeng (Noorderpoort), Ruud van Iterson (Drenthe college), Ton
Beemster (Nova College), Willy van Lith (Nova College), Bob den Bruigom (Aventus Deventer), Franca van de Loo (ROC
Midden Nederland), Inge Smid (ROC Midden Nederland)
Nr
Vraag
Bepaal de essentie van het keuzedeel
Met goede voorbereiding (wiskunde) het HBO beginnen en mogelijk
een verkorting van onderwijsduur op het HBO
Beschrijf concreet wat je met het keuzedeel wilt
bereiken
Skills / vaardigheden mbv wiskundige toepassingen voor het hbo
Naast de basis wiskunde: vakinhoudelijke kennis wiskunde
ontwikkelen.
Algebra/analyse (zie onderwerpen boekje 𝜋)
Vaardigheden: toepassen van wiskunde in complexere problemen,
projectjes. O.a. statistiek (toepassen in ‘problemen’ , normaal
verdeling, hypothese toetsen, etc.
De projecten zullen ook gericht (moeten) zijn op het ontwikkelen van
logisch denken.
1
2
Antwoord
Voorbeelden voor toegepaste projecten op de praktijk:
- Multi componenten analyse (stelsel van vergelijkingen)
- Titratiecurve (differentiëren)
- Logaritme in combinatie met lineaire vergelijking opstellen
(kalibratie curve spectrofotometrie)
- PKZ bepalen van indicatoren (logaritme)
- Wet van Nernst (logaritme)
1
3
Bepaal waar (school/BPV) je het keuzedeel wilt
uitvoeren.
Zijn daar diverse opvattingen over? Is dat erg?
Welke gevolgen heeft dat eventueel voor het
materiaal en/of de examens?
School en/of HBO instelling
Welke plaats in de opleiding krijgt het keuzedeel?
Verplicht? Keuze? In configuratie met …..?
Keuze in leerjaar 3 en/of 4
120 contacturen
120 uur zelfstudie
Voorbereiden hbo in configuratie met wiskunde voor de techniek
(het algebra/analyse deel)
Is er een examen beschikbaar voor dit keuzedeel?
Zo niet, wilt u dan gemeenschappelijk een
examen ontwikkelen?
Er is geen examen beschikbaar. Een samenwerking voor het
ontwikkeling van een examen is gewenst
Mogelijk via consortium, commerciële bedrijven?
Onderwerpen die behandeld moeten worden: zie bijlage
Is er ontwikkelingsgericht materiaal beschikbaar
en ook bruikbaar voor dit keuzedeel?
Zo niet, wilt u dan gemeenschappelijk materiaal
ontwikkelen?
Basiswiskunde (voor de techniek): voldoende materiaal/boeken
Basisboek wiskunde (Craats)
Pi (grasmeijer)
Wiskunde voor het hoger onderwijs A (noordhoff)
Wiskunde HBO (vervoort)
4
5
6
Wiskunde algebra/analyse: kennisexamen
Uitvoering wiskunde in projecten: portfolio
Projectjes (denk aan zoiets als “sector werkstuk”, praktische
opdrachten in context):
2
Op 30 maart is er een landelijke dag keuzedelen.
Geef aan:
1. welke activiteiten die dag moeten
plaatsvinden
2. Welk doel wilt u bereiken.
Voorbereiden HBO: Welke onderdelen moet het portfolio examen
bevatten?
Welke onderwerpen moeten in het onderwijsprogramma opgenomen
worden?
Verslaglegging
7
8
Wiskunde voor de techniek: Wat willen we examineren voor
wiskunde? En hoe?
Maak een ‘Plan van Aanpak’ voor eventuele
samenwerking:
Wiskunde voor de techniek:
- Een aantal wiskunde docenten bij elkaar brengen
1. Benoem de samenwerkingspartners
2. Benoem op welke onderdelen u gaat
samenwerken
3. Benoem eventueel reeds beschikbare
materialen
4. Geef aan wanneer het materiaal beschikbaar
moet zijn
5. Omschrijf wat u precies wilt ontwikkelen
6. Geef aan welke expertise u mist en hoe u dat
oplost
7. Benoem alle activiteiten die nodig zijn.
8. Geef het tijdpad en de bemensing aan.
9. Maak een lijst van alle materialen die u die dag
wilt gebruiken.
10.Spreek af wie waarvoor zorgt.
Het keuzedeel zal bestaan uit:
1. Algebra/analyse (afgetoetst met aangekochte toets)
Onderwerpen zie bijlage 1.
2. Projecten gericht op het vak (uitkomsten in portfolio)
Verhouding eindcijfer in de verhouding waarin beide delen worden
aangeboden. Richtlijn: algebra : projecten = 2 : 1 (160 : 80 SBU)
Projecten moeten ontwikkeld worden.
Doel is dat er een databank met projecten is. Bijvoorbeeld 20 SBU per
project. Is er mogelijkheid wat betreft samenwerking met
consortium?
Probeer een combinatie van projecten te maken, op het gebied van
LAB, het creatief- en logisch denken ontwikkelen.
Opbouwend qua moeilijkheidsgraad
3
Starten met een instap-project (niet te groot, manier van werken
leren)
Daarna 3 of 4 projecten
Ruud heeft al veel ideeën die hij wil/kan inbrengen
Nog te ontwikkelen / verzamelen
Nodig:
- minimaal 4 scholen die elk één project schrijven (of twee
scholen die starten en een concept op tafel leggen)
- tijd om te oriënteren
- tijd om te schrijven
- format
-
4
Bijlage 1: Wiskundige vaardigheden doorstroom HBO (opgesteld door werkgroep MBO-HBO NVVW)
Context 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards