Uploaded by User1702

Opdrachten VHBO voorjaar 2020

advertisement
KEUZEDEEL
VOORBEREIDING HBO
Code K0125
Studielast: 240 klokuren
Schooljaar 2019 – 2020
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Inhoud
Inleiding ........................................................................................................................................... 3
Individuele opdrachten ....................................................................................................................... 4
Opdracht 1: Persoonlijke doelen..................................................................................................... 4
Opdracht 2: Open dag Windesheim ................................................................................................ 5
Opdracht 3a: 360 gradenfeedback en persoonlijke leerdoelen ..................................................... 7
Opdracht 3b: SWOT......................................................................................................................... 7
Opdracht 4: Beroepskeuzetest/zelftests ......................................................................................... 8
Opdracht 5a: Verschil mbo/hbo ...................................................................................................... 9
Opdracht 5b: Verschil mbo/hbo...................................................................................................... 9
Opdracht 6: Mogelijkheden na het MBO ........................................................................................ 9
Opdracht 7: Bestudeer de studiekeuzegids .................................................................................. 10
Opdracht 8: Arbeidsmarktverkenning........................................................................................... 10
Opdracht 9: Reflectie .................................................................................................................... 11
Groepsopdracht ................................................................................................................................. 12
Inleiding ......................................................................................................................................... 12
Opdrachtbeschrijving .................................................................................................................... 12
Opdrachten ................................................................................................................................... 12
Opdracht 1: Plan van aanpak ........................................................................................................ 12
Opdracht 2: Dataverzameling ....................................................................................................... 14
Opdracht 3: data-analyse .............................................................................................................. 15
Opdracht 4: conclusie.................................................................................................................... 16
Opdracht 5: onderzoeksrapportage .............................................................................................. 16
Examen .............................................................................................................................................. 17
Voorbereiding ............................................................................................................................... 17
Wat moet je doen? ....................................................................................................................... 17
Beoordeling ................................................................................................................................... 17
2
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Inleiding
Dit keuzedeel bereid je voor op het hbo. Je staat voor de keuze: doorleren voor het hbo, een
betaalde baan zoeken of beide. Je kiest voor het hbo omdat de kans op een baan groter is. Ook
omdat het hbo een grotere uitdaging is en deze meer aansluit op je interesses. Je hoopt zo een
‘vliegende’ start te maken. Met dit keuzedeel bereid je je voor op een nieuwe fase in je (studie)
loopbaan. Je maakt een drievoudige slag: je oriënteert je op een hbo-opleiding en -beroep; je
leert te werken aan grotere studie- en projectopdrachten en je reflecteert op gedrag en resultaat.
Dit boekje bestaat uit individuele opdrachten en uit een groepsopdracht. In de individuele
opdrachten ga je vooral op zoek naar competenties en eigenschappen van jezelf en eventuele
beroepen en opleidingen die daarbij passen. In de groepsopdracht ga je een onderzoek uitvoeren,
iets wat je vaak moet doen op het hbo. Ook vind je als laatste informatie over het examen.
3
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Individuele opdrachten
Hier vind je de opdrachten die je moet maken en verwerken in een verslag. Het is belangrijk dat je
nauwkeurig werkt en je werk controleert. Als je vragen hebt dan kan je deze stellen in teams
tijdens de les!
Het is belangrijk dat je de vragen niet letterlijk overneemt in je verslag maar dat je er een lopend
verhaal van maakt. De vragen zijn een leidraad en deze verwerk je in je lopende verhaal per
opdracht.
Opdracht 1: Persoonlijke doelen
Je hebt gekozen voor het keuzedeel voorbereiding hbo. Het is goed om je aan het begin te
realiseren wat je wil bereiken tijdens dit keuzedeel. Voer de onderstaande opdrachten uit als
voorbereiding en verwerk dit in je verslag.
1. Beschrijf in 1 zin waarom je voor dit keuzedeel hebt gekozen.
2. Bekijk deze video over SMART doelen:
3. Schrijf 3 SMART doelen, aan de hand van de tabel hieronder, voor deze periode tijdens het
keuzedeel voorbereiding hbo, bedenk waarom je dit keuzedeel hebt gekozen en wat je aan
het eind bereikt wil hebben. Controleer ook of het doel SMART is.
Bijv..
Doel: Tijdens het keuzedeel voorbereiding hbo wil ik leren hoe ik bronvermelding noteer
volgens de APA norm.
Specifiek?
Ja want ik wil iets specifieks leren over de
manier van bronvermelding op het hbo.
Meetbaar?
Ja, aan het eind van dit keuzedeel kan ik
meten of ik de bronnen kan vermelden via
APA norm.
Acceptabel?
Ja, dit is een onderwerp wat ik graag wil
leren omdat ik van mensen op het hbo hoor
dat dit erg lastig is.
Realistisch?
Ja, het is realistisch want we behandelen
dit onderwerp tijdens de groepsopdracht.
Tijdsgebonden?
Ja want ik wil dit leren tijdens dit
keuzedeel.
4
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 2: Open dag Windesheim
Het Windesheim organiseert een open dag van 20 april tot 23 april. De open dag is een online
open dag in verband met het coronavirus. Jullie gaan deelnemen aan deze open dag.
1. Zoek de facebookpagina van het Windesheim op. (@hogeschoolwindesheim)
2. Zoek de onderstaande post en doe de studiekeuzetest:
5
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
3. Je krijgt nu een uitslag, hieronder zie je een voorbeeld van de test die ik heb gemaakt, sla deze
uitslag op en zet het in de bijlagen in je verslag.
4. Klik vervolgens op “vragen & antwoorden”(rechtsbovenin), maak hier ook een screenshot van
en zet het ook in de bijlagen in je verslag.
5. Vervolgens meld jij je bij 2 opleidingen uit je top 10 aan voor de online open dag.
6. Schrijf na afloop een verslag met je bevindingen:
a. Introductie waar de opleiding over gaat;
b. Beschrijving hoe de online open dag plaats vond;
c. Eigenschappen die passen bij deze opleiding;
d. Duur van de opleiding;
e. Motivatie of deze opleiding bij je past; (noem minimaal 3 argumenten waarom
wel/niet)
L E T O P!!!! In je verslag zet je dus je bevindingen zoals ze zijn beschreven bij punt 6, de
uitslagen van de test en vragen en antwoorden voeg je toe als bijlagen!
6
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 3a: 360 gradenfeedback en persoonlijke leerdoelen
Deze opdracht heeft tot doel inzicht krijgen in jouw kwaliteiten, zodat je een beter beeld krijgt welke
hbo-opleiding bij jou past of haalbaar is.
Laat drie (heel verschillende) personen die jou goed kennen (zowel privé als op school) en goed
kunnen inschatten wat jouw bekwaamheden zijn. Werk bij stap 1 t/m 3 in tweetallen.
Stappen:
1. Stel 10 vragen, die gericht zijn op hbo-vaardigheden, zie voorbeelden in kader
2. Stel 10 vragen op, die gericht zijn op jouw persoonlijke kwaliteiten, eigenschappen of
valkuilen.
3. Leg de vragenlijst ter beoordeling voor aan je docent
4. Leg de vragenlijst voor aan drie zelfgekozen personen
5. Geef aan wie je hebt gekozen en waarom
6. Vul ook zelf de vragenlijst in
Opdracht 3b: SWOT
Werk individueel bovenstaande informatie uit in een korte rapportage:
-
Maak van de opbrengsten een SWOT-analyse
Geef een toelichting op jouw SWOT-analyse
L E T O P!!!! In je verslag zet je de enquêtevragen en de SWOT-analyse inclusief
toelichting. De ingevulde enquêtes zet je in de bijlage van je verslag.
Uit: Haas et al., 2014 die nodig zijn voor een hbo-opleiding
 Plannen en zelfstandig werken
 Teksten lezen en leren
 Informatie zoeken en verwerken
 Presenteren
 Verslagen maken
 Onderzoeken
 Reflecteren
 Analyseren
 Samenwerken
 ICT inzetten
7
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 4: Beroepskeuzetest/zelftests
Op het internet ga je een zelftest en een beroepskeuzetest doen. De zelftest geeft je een beeld van je
competenties, onder andere op het gebied van samenwerken, analyseren en zelfstandig leren.
Zo dadelijk klik je op de onderstaande link. Lees de eerste pagina, kies vervolgens op de rechterknop
voor ‘nieuw hier’ en log in met je emailadres van school. Kies voor het maken van zowel de
basismodule als de keuzemodulen. Stuur op het eind van de test de resultaten als pdf-bestand naar
je mailadres.
https://www.kiesactief.nl/
Lees de Kies Actief
Rapportage goed door. Je
hebt jezelf nu beoordeeld op
de begincompetenties van het
hbo. Als het goed is, heb je
ook een beeld gekregen van
de competenties die van je
worden verwacht in de studie.
verwerk de volgende vragen
in je verslag:
1. Welke competenties
beheers je al goed?
2. waar heb je het idee dat je je nog verder moet ontwikkelen?
3. Herken je jezelf in de uitkomst(en)?
Maak nu de volgende beroepentest en verwerk de volgende vragen in je verslag.
1.
2.
3.
4.
5.
Op welk persoonlijkheidseigenschap scoor jij het hoogst?
Waarom denk je dat je op dit persoonlijkheidseigenschap het hoogst scoort?
Vind je dit persoonlijkheidseigenschap bij je passen? Waarom wel/niet?
Wat is je best scorende profielcombinatie?
Staan er beroepen/opleidingen bij je best scorende profielcombinatie die je interessant
lijken?
Vergelijk de capaciteitenuitkomst in de rapportage met de uitkomsten van opdracht 1 en verwerk de
volgende vragen in je verslag.
1. Komen de vorige opdrachten en deze rapportage overeen? Waarom wel/niet?
2. Heb je nog belangrijke aanvullingen?
3. Wat kwam er uit de beroepentest? Wat vind jij belangrijk in je studie en je werk? Vind je de
uitkomsten bij je passen? Waarom wel/niet?
8
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 5a: Verschil mbo/hbo
Zoek op YouTube naar filmpjes over bijvoorbeeld de verschillen tussen mbo en hbo, tips voor
studeren aan het hbo of over de overstap van mbo naar hbo. Bekijk tenminste vier filmpjes en
beantwoord de volgende vragen:
1. Welk filmpje spreekt jou het meeste aan?
2. Waarom spreekt dat fimpje jou het meest aan?
3. Welk filmpje spreekt jou het minste aan?
Opdracht 5b: Verschil mbo/hbo
Ga op het internet op zoek naar de verschillen tussen het mbo en hbo. Maak een tabel waarin
waarbij je links bovenaan mbo noteert en rechts bovenaan hbo. Noteer in de tabel de verschillen te
opzichte van elkaar. Schrijf onder de tabel een toelichting bij deze verschillen.
Opdracht 6: Mogelijkheden na het MBO
Nadat jij je mbo diploma in ontvangst hebt genomen kan je verschillende dingen gaan doen. Je
kan gaan werken, tussenjaar of verder studeren. Verwerk de volgende opdrachten in je verslag
om een helder beeld van de mogelijkheden en voor- en nadelen te krijgen.
HBO?
1. Welke voordelen kan je hebben als je doorleert en hbo gaat doen? (verwerk er 3 in je verslag)
2. Welke nadelen kan je hebben als je doorleert en hbo gaat doen? (verwerk er 3 in je verslag)
3. Wat is een Ad-opleiding? (gebruik google)
4. Welke voordelen heeft een Ad-opleiding? (verwerk er 3 in je verslag)
5. Welke nadelen heeft een Ad-opleiding? (verwerk er 3 in je verslag)
6. Wat is een nadeel van een ad-opleiding ten opzichte van een hbo-bachelor opleiding?
Tussenjaar?
1. Wat zou een reden kunnen zijn om eerst een tussenjaar te nemen voordat je verdere keuzes
maakt? Gebruik deze link als hulp.
2. Op welke manier kan je een tussenjaar terug zien op je CV?
3. Je hoort steeds vaker dat mensen gaan reizen. Welke voor- en nadelen heeft het als je gaat
reizen na je mbo opleiding? (noem er van beide 2)
Werken?
1. Wat zijn de voor- en nadelen als je na je mbo studie gaat werken? (Noem er van beide 2)
9
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 7: Bestudeer de studiekeuzegids
Je hebt nu algemene dingen opgezocht over het hbo en over jezelf. Je weet nu welke
competenties je beheerst en waar je nog aan kan werken. Nu ga je onderzoeken welke opleiding
je interessant lijkt.
a) Kijk in een studiekeuzegids of online naar de verschillende opleidingen die er zijn.
b) Zoek 3 opleidingen uit die je interessant lijken;
c) Beantwoord de volgende vragen:
a. Wat leer je op deze opleiding?
b. Wat kan je worden als je de opleiding hebt afgerond?
c. Waarom lijkt je deze opleiding interessant?
d. Welke competenties heb je nodig voor deze opleiding?
e. Hoe is de werkgelegenheid
voor afgestudeerden van
deze opleiding?
Opdracht 8: Arbeidsmarktverkenning
Nadat je voorgaande opdrachten hebt uitgevoerd, heb je mogelijk een concreter beeld van je
toekomstige hbo-opleiding en/of je toekomstige beroep.
a) Zoek twee vacatures waarop je zou willen solliciteren
 Één op hbo- één op mbo-niveau
b) Geef aan wat het verschil is tussen de mbo-functie en de hbo-functie, noem 3 verschillen.
c) Benoem waarom je op deze vacatures zou solliciteren, noem iets over:
 Branche
 Functie
 Vereiste competenties
10
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 9: Reflectie
Op het HBO moet je veel reflecteren op je handelen. Reflecteren is lastig maar dat kan je wel
leren. Je hebt verschillende modellen die je kan gebruiken bij het reflecteren. Bekenden modellen
die je tegen kan komen zijn de reflectiemodellen van Korthagen, Kolb, Van Kessel, Siegers,
Rozemond etc. In deze opdracht gaan we reflecteren volgens de STARR methode. Schrijf een kort
verslag waarin je de onderstaande punten verwerkt:




Uitleggen wat het doel is van reflecteren;
Uitleggen wat de STARR methode inhoudt; (raadpleeg google/boeken en vermeld de
bron)
Reflecteer op 3 relevante situaties tijdens dit keuzedeel aan de hand van de STARR
methode; (De situaties kunnen positief zijn maar ook negatief)
Vertel hoe je het reflecteren ervaart; (moeilijk/makkelijk, leerzaam/nutteloos etc.)
Controleer of je de STARR methode goed hebt toegepast en of je alle punten erin verwerkt hebt.
11
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Groepsopdracht
Inleiding
Je volgt als keuzedeel de module voorbereiding hbo ( Economie) . Voor de integrale
sectoropdracht ( werkproces 1.2 en 1.3 ) voer je samen met een aantal medestudenten een
studieopdracht uit. Voor deze studieopdracht zoek, selecteer en analyseer je informatie voor een
onderzoeksopdracht. Bovendien werk je samen met je medestudenten in een projectgroep.
Opdrachtbeschrijving
Het management van de mbo-opleiding die je op het ogenblik volgt is volop bezig zicht te krijgen
op de studenttevredenheid van alle studenten in leerjaar 2. Zij is heel benieuwd in hoeverre haar
studenten (on) tevreden zijn over alle factoren die de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Het
management is van mening dat het 7-Smodel uitermate geschikt is om als leidraad te dienen voor
dit voorgenomen onderzoek. Het managementteam van jouw mbo-opleiding besluit dat de
onderstaande hoofdvraag leidend moet zijn voor dit onderzoek:
Welke interne factoren zijn van invloed op de mate van tevredenheid onder mbo-studenten,
niveau 4 , opleiding junior accountmanager van het Deltion college?
Uiteindelijk wil jouw mbo-opleiding met het resultaat van het onderzoek de sterke en zwakke
punten van de opleiding in kaart brengen.
Opdrachten
Hier vind je alle opdrachten die je moet doorlopen.
Opdracht 1: Plan van aanpak
1. Beschrijf kort de achtergrond en de aanleiding van de situatie die je gaat onderzoeken
 Voor wie voer je de opdracht uit?
 Waarom voer je de opdracht uit?
 Welk probleem ga je voor de opdrachtgever oplossen
Geef bij dit onderdeel ook een korte beschrijving van het Deltion en de opleiding
junior accountmanager.
2. Beschrijf het projectresultaat
 Wat is de doelstelling van je onderzoek? (denk aan de onderzoeksvraag) Wat wil de
opdrachtgever met de resultaten van je onderzoek bereiken?
 Wat is je hoofdvraag?
 Welke deelvragen leiden tot een antwoord op de hoofdvraag? (bedenk deelvragen
over het 7s-model, zoek op internet hier meer informatie over)
Voor dit onderzoek formuleer je minimaal drie, maximaal vijf hoofdvragen.
 Welk resultaat is er voor de opdrachtgever?
12
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
3. Beschrijf de voorgenomen projectactiviteiten
 Welke projectactiviteiten ga je uitvoeren?
 Welke onderzoeksmethode(n) ga je gebruiken?
 Wat zijn de onderwerpen voor de vragenlijst; het gaat in deze fase nog niet om de
complete vragenlijst.
4. Projectgrenzen: geef aan welke (tussen)resultaten wanneer moeten worden opgeleverd.
 Tussenresultaat 1 : plan van aanpak ( stap 1 en 2)
 Tussenresultaat 2 : resultaten field en deskresearch ( stap 3,4, en 5)
 Eindresultaat 3 : verslag onderzoek en procesverslag (stap 6)
 Eindresultaat 4 : presentatie (stap 7)
5. Beschrijf de voorgenomen taakverdeling en afspraken.
 Samenstelling en bereikbaarheid leden projectgroep
 Taakverdeling: voorzitter, notulist, bronnenonderzoeker, ….
 Bereikbaarheid procesbegeleider (mbo)
 Overlegfrequentie projectgroep
 Onderlinge communicatie
 Overige onderlinge afspraken
13
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 2: Dataverzameling
Deskresearch
1. Zoek op wat het 7s model inhoudt.
Gebruik de volgende bronnen:

https://managementmodellensite.nl

https://www.strategischmarketingplan.com/marketingmodellen/7s-model-mckinsey/
2. Schrijf een korte beschrijving per s.
Fieldresearch
1. Lees de tips op de volgende site over hoe je een enquête maakt.
2. Besluit als groep in welk programma jullie de vragenlijst gaan maken en
afnemen. Houd rekening met hoeveel enquêtes je gratis mag afnemen
en hoeveel vragen je mag stellen.
3. Over welke onderwerpen ga jij vragen stellen? (aansluiten bij deelvragen
en hoofdvraag)
4. Bedenk algemene gesloten vragen over geslacht, leeftijd, jaar opleiding
etc.
5. Bedenk per deelvraag 5 enquêtevragen. Stel vragen over de
tevredenheid van de onderdelen van het 7s model. (zie voorbeeld in het
rode kader)
6. Maak van de vragen gesloten deelvragen dat kan op de volgende
manier:
 Schaal eens – oneens;
 Schaal 1 t/m 5;
 Ja/nee;
7. Schrijf een introductie en een bedankje bij de enquête;
8. Laat de vragenlijst invullen door minimaal 15 studenten die aansluiten
bij je doelgroep.
14
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 3: data-analyse
Bij de analyse gaat het om het weergeven van de onderzoeksgegevens. In jullie onderzoek
gaat het om het weergeven van de gegevens van het uitgevoerde deskresearch en
fieldresearch.
Deskresearch
Je hebt als onderdeel van je dataverzameling onderzocht wat het 7-Smodel inhoudt.
Vervolgens heb je de onderdelen van het model ingevuld voor de interne of externe omgeving
van je mbo-opleiding.
1. beschrijf je het door jouw groep gebruikte model ( 7-S)
2. beschrijf je op welke manier je de onderdelen van dit model terugziet in jouw opleiding.
Fieldresearch
Je hebt op basis van het 7-S model een vragenlijst ontwikkeld voor mbo-studenten van jouw
opleiding. Je hebt deze vragenlijst laten invullen door minstens 15 leden van de
onderzoekspopulatie. Tijdens de data-analyse beschrijf je de verzamelde onderzoeksgegevens
van je onderzoek.
1. Verzamelen de gegevens van de ingevulde vragenlijst.
2. Werk de gegevens uit in tabellen en/of grafieken.
3. Schrijf bij elke tabel of grafiek een toelichting.
15
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Opdracht 4: conclusie
1. Beantwoording de deelvragen met behulp van de data-analyse.
2. Beantwoording van de hoofdvraag: resultaat is een halve SWOT. Je noemt namelijk de
sterke en zwakke punten van de opleiding junior accountmanager van het Deltion college.
Opdracht 5: onderzoeksrapportage
Je gaat nu een onderzoeksrapportage schrijven met je groepje.
Hoofdstuk 1 ( inleiding)
o Achtergrond , aanleiding , hoofdvraag en onderzoeksopzet ( zie je plan van
aanpak (3.1) onderdeel 1)
Hoofdstuk 2: onderzoeksontwerp ( plan van aanpak onderdeel 2 en 3)
Hoofdstuk 3: data-analyse (H3.3)
Hoofdstuk 4 : conclusies (H3.4)
o Herhaling centrale vraag- en doelstelling.
o Antwoord(en) op de centrale vraagstelling (resultaten).
o Conclusies in de vorm sterke en zwakke punten.
Hoofdstuk 4 : bronvermelding (APA norm)
16
VHBO, 2JAM, K0125
L.R. Espeldoorn
Examen
Hier vind je de informatie over je examen en op welke manier we dat gaan doen.
Voorbereiding
Je dient twee presentaties (groepspresentatie: 5 minuten + individuele presentatie: 8-10 minuten)
voor te bereiden. Onderwerp van de presentatie is jouw ontwikkeling tijdens het keuzedeel
Voorbereiding hbo. Reflecteer en licht wat je vertelt toe met voorbeelden, om jouw ontwikkeling
te illustreren.
Wat moet je doen?
Presenteren over je onderzoeksopdracht Windesheim
Je bereidt samen met je onderzoeksgroepje een korte presentatie voor (van ongeveer 5 minuten)
waarin je vertelt over het onderzoek dat je hebt gedaan. Vertel over de stappen die je hebt gezet,
de resultaten, conclusies en eventuele aanbevelingen.
Presenteren persoonlijk portfolio
Daarnaast bereid je individueel een presentatie voor van 8-10 minuten waarin je laat zien hoe jij
je tijdens dit keuzedeel ontwikkeld hebt. In die presentatie laat je zien wie je bent, je vertelt over
je ontwikkeling, over wat je hebt geleerd over jezelf en jouw competenties en je kijkt vooruit naar
je loopbaan. Lees goed door waar ik als beoordelaar op let.
Je presenteert als het ware een portret van jezelf. Je kunt dit doen aan de hand van bijvoorbeeld:
feedback van jezelf en van anderen op jou en je functioneren (uit opdrachten van je portfolio),
maar het kan ook door foto’s, filmpjes toe te voegen aan je presentaties.
Beoordeling
Geruststellend om te weten is dat je vakkennis en vaardigheden niet ter discussie staan. Deze heb
je immers al aangetoond of toon je aan tijdens je examenproject. Het gaat vooral om twee zaken:
reflectie en ontwikkeling (deze informatie komt uit je portfolio).
Reflectie
Reflectie houdt in dat je weet waar je mee bezig bent. Je kunt niet alleen vertellen hoe je in een
bepaalde situatie je werk hebt aangepakt, maar ook waarom je dat zo gedaan hebt. En je denkt
ook na over het resultaat van je handelen. Als je weet wat je goed gedaan hebt en wat je kunt
verbeteren, kun jij je blijven ontwikkelen.
Ontwikkeling
Hierbij gaat het om de volgende aspecten:
 Ontwikkeling competenties en kwaliteiten: je licht de ontwikkeling van je competenties en je
persoonlijke kwaliteiten gedurende je studie/keuzedeel toe.
 Transfer betekent in dit geval: het vermogen om datgene wat je leert in de ene situatie ook
in een andere situatie toe te passen. In je presentatie vertel je over welke ontwikkelingen je
meeneemt naar je toekomstige studie.
o Toekomstplannen: wat betekent dit voor je toekomstige baan?
17
Beoordelingsformulier
Download