Wat is een VAR - Reumascholing

advertisement
Functiedifferentiatie 2020
Kans of bedreiging?
Verleden, heden en toekomst
2012: Beroepsprofielen MBO, HBO
(Beroepsgroep en VWS)
2016: Opleidingsprofiel HBO BN2020
(LOOV, OCW en Ver. Hogescholen)
2017: Kwalificatiedossiers MBO
(MBO-Raad)
2017-2020: Functieprofielen en functiedifferentiatie
(NVZ, NFU, werkgevers)
2024: Herregistratie MBO of HBO
(VWS)
2016 en 2017
Commissie Terpstra
Waarom deze ontwikkeling?
Omdat uit onderzoek
blijkt dat de functiemix
er toe doet
Omdat de
patiëntenzorg er
om vraagt
Toekomstbeeld
Geïntegreerd zorgaanbod
waarin zorgprofessionals
met elkaar samenwerken,
iedereen vanuit haar
eigen rol
Beroepsprofiel
mbo-verpleegkundige
‘een sterke combinatie van hoofd, hart en handen’
Beroepsprofiel
hbo-verpleegkundige
‘regie en overzicht’
Deskundigheidsgebied hbo-vplk
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Stellen verpleegkundige diagnose en indiceren, organiseren en
verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding
o.b.v. klinisch redeneren vooral in complexe zorgsituaties
Regisseren van het aan de zorgvrager gebonden en/of
overstijgende zorgproces in samenspraak met zorgvrager
Indiceren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van preventie
Initiëren en ontwikkelen kwaliteitszorg, innovatie, analyse en
praktijkonderzoek en (evidence based) professionalisering
Verrichten voorbehouden handelingen: deels o.b.v. zelfstandige
bevoegdheid en deels o.b.v. functionele zelfstandigheid
Ondersteunen zelfmanagement
Deskundigheidsgebied mbo-vplk
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Stellen verpleegkundige diagnose en het verlenen van
verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding
vooral in zorgsituaties met beperkte complexiteit, volgens
protocollen en richtlijnen
Opstellen, uitvoeren en evalueren van een zorg(leef-)plan en het
verrichten van aan de zorgvrager gebonden regietaken
Observeren van zorgvrager gericht op tijdig signaleren van
veranderingen
Uitvoeren van met name zorggerelateerde preventie
Uitvoeren taken o.g.v. kwaliteitszorg en innovatie; begeleiden
collega-zorgverleners
Verrichten voorbehouden handelingen o.b.v. functionele
zelfstandigheid
Ondersteunen zelfmanagement zorgvrager
Competentiegebieden
Dit is vastgesteld, en nu?






Hoe wettelijk verankeren (BIG wet)
Overgangsregeling
Iedere verpleegkundige tot haar recht laten komen
Iedere patiënt optimale zorg
Functiedifferentiatie invoeren
Optimale functiemix
Het duurt zo lang…
• V&VN maakt zich sterk voor een goede overgangsregeling
voor álle verpleegkundigen die nu aan het werk zijn.
• Daarbij gaat het om opleiding, ervaring, competenties en
ambities.
• Iedere vpk individueel beoordelen, uitgaan van ieders
unieke kwaliteiten binnen de verschillende competenties.
• We hebben iedereen nodig!
14
V&VN gaat voor de mix
– Verpleegkundigen die de competenties hebben om
o.b.v. klinisch redeneren in complexe zorgsituaties
verpleegkundige diagnose stellen, indiceren,
organiseren door de muren heen en zorg te verlenen.
– Specialistische verpleegkundige kennis EN
generalistisch verpleegkundig denken en handelen:
naast elkaar
– Recht doen aan verschillen
Functiedifferentiatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Uitgangspunt: iedereen behouden
Recht doen aan verschillen
Heldere keuzes maken en perspectief bieden
Leiderschap = eigen regie nemen: wat is jouw talent en
ambitie?
Bachelor Nursing 2020 is vertaling van de eindtermen
(HBO Beroepsprofiel)
MBO of HBO en gespecialiseerd?
Iedereen moet aan de slag, de lat gaat hoger!
Van MBO naar HBO: co-productie vplk, werkgever,
opleiding
Tot slot: verdere ontwikkeling van de zelfstandige
bevoegdheid
• Momenteel 3 groepen medicatie voorschrijfbevoegdheid
• 10 groepen willen verder met medicatie voorschrijven
• Andere groepen willen zelfstandige bevoegdheid voor bij
voorbeeld katheteriseren
• V&VN gaat samen met VWS Experimenteer-artikel
ontwikkelen in Wet BIG.
Download