Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3

advertisement
Accreditatie
Workshop "Afscheid en rouw in diverse culturen en religies" 2017-3
ABAN 3 punten
V&VN 3 punten
In het dagelijks werk krijgen verpleegkundigen steeds meer te maken met ouderen van
verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste levensfase,
Doelgroep
de zorg die zij nodig hebben en de gebruiken rond afscheid.
verpleegkundige hbo niveau 5
Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige basiskennis te hebben
verpleegkundige mbo niveau 4
over de wensen en gebruiken in andere culturen rond sterven en dood. Maar het is als
verzorgende niveau 3
verpleegkundige ook belangrijk om zicht te hebben op de eigen opvattingen over ‘een goed
afscheid’.
Werkvorm
In deze workshop maken de deelnemers met behulp van foto’s, muziek en voorwerpen kennis
Casuistiekbespreking
met de afscheidsrituelen bij Surinaamse Creolen, moslims, Chinezen en hindoes. Ook wordt
Discussie
ingegaan op de diversiteit aan wensen over goede zorg rond het levenseinde, waarbij ook de
Kennisoverdracht
eigen opvattingen van de deelnemers een plaats krijgen. Deelnemers krijgen concrete adviezen
Presentatie
om de zorg in de praktijk te verbeteren aan de hand van casussen.
Datum / Tijdstip
28/11/2017 :: 13:30 - 17:00
Opmerkingen
Kosten
€60,00
Leerdoelen:
Plaats
Laurens, locatie Cadenza Zuid
•
(Hansje Bruningzaal)
gezondheid en ziekte, leven en dood, ouderdom en zorg in diverse groeperingen.
•
Medewerkers maken kennis met cultureel en religieus bepaalde opvattingen over
Medewerkers worden zich bewust van het belang van cultuur en een cultuursensitieve
Docenten
manier van werken.
Heygele, Y.
•
Medewerkers denken na over hun eigen culturele bagage (als persoon én als
professional), en de betekenis daarvan in het werk.
Maximaal aantal deelnemers
•
Medewerkers krijgen concrete handvatten voor cultuursensitief werken in de dagelijkse
16
praktijk.
Download