adjunct van de directeur

advertisement
ADJUNCT VAN DE DIRECTEUR (ALGEMENE KWALIFICATIE) (M/V)
ALLE UNIVERSITAIREN, ECONOMEN, JURISTEN, INDUSTRIEEL INGENIEURS,...
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN EN
SOMMIGE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN (VOI)
ANV05024
Functiecontext
De Vlaamse regering voert de decreten uit en zorgt voor het dagelijks bestuur van Vlaanderen. Daartoe doet de
Vlaamse regering een beroep op de Vlaamse overheidsadministratie. Deze is ondergebracht in één ministerie,
namelijk het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De bijna 13.000 ambtenaren van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap zijn de handen en voeten, de ogen en oren én de grijze cellen van de Vlaamse regering.
Ze voeren de regeringsbesluiten uit en werken mee aan de voorbereiding van het beleid.
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat momenteel uit zeven departementen. De departementen
Onderwijs (OND), Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse
Aangelegenheden en Landbouw (EWBL), Leefmilieu en Infrastructuur (LIN) en Wetenschap, Innovatie en Media
(WIM) zorgen voor de dienstverlening aan de bevolking. De departementen Coördinatie (COO) en Algemene
Zaken en Financiën (AZF) zorgen voor de praktische ondersteuning en de coördinatie van de vorige vijf
departementen. Elk departement is op haar beurt weer onderverdeeld in administraties en afdelingen.
Naast het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn er eveneens een aantal Vlaamse openbare instellingen
(VOI’s) en Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) die een aantal gespecialiseerde taken op zich nemen.
Vanaf 2006 gaat Beter Bestuurlijk Beleid, een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid nog
transparanter en slagvaardiger moet maken, van start. Een van de opvallendste veranderingen van Beter
Bestuurlijk Beleid is de nieuwe structuur voor de Vlaamse overheid. Het hele landschap wordt herschikt in 13
homogene beleidsdomeinen met telkens dezelfde interne structuur.
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil een moderne, soepel werkende en klantvriendelijke organisatie
zijn: geen anoniem en kil loket, maar een aanspreekbare en menselijke administratie, die klantvriendelijkheid en
resultaatgerichtheid hoog in het vaandel draagt.
Opdracht en verantwoordelijkheden
Als adjunct van de directeur word je in de verschillende departementen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap of in een VOI ingeschakeld voor een brede waaier van functies en opdrachten: van de uitvoering
van en de leiding over administratief werk tot conceptueel en coördinerend werk, van studiefuncties en
inhoudelijke specialismen tot projectfuncties en inspectieopdrachten. Ongeacht het genre werk, kom je steeds
terecht in een omgeving waar je na een inwerkperiode jouw bagage (kennis en ervaring) zal kunnen koppelen aan
de inhoudelijke materies. De concrete invulling van de functie is afhankelijk van de entiteit waar je ingeschakeld
wordt (bvb. Infrastructuur, Leefmilieu, Personeel, Economie, Cultuur, Onderwijs, Gezondheidszorg,…). Deze
selectie heeft tot doel het opbouwen van een reserve van kandidaten voor de functie van adjunct van de directeur
binnen de Vlaamse overheid. Word je opgenomen in de reserve, dan kan je gedurende twee jaar solliciteren voor
concrete vacatures. Daarna volgt er een specifieke selectieprocedure voor die concrete functie. Specifieke
functiebeschrijvingen worden aangeboden aan de sollicitanten die in de lijst van geslaagden (reserve) zijn
opgenomen. Voor sommige vacatures zullen nog bijzondere bijkomende vaardigheden gevraagd worden op het
vlak van kennis, ervaring, affiniteit met het werkveld,diploma’s,…
Competenties
Als adjunct van de directeur beschik je zeker over de volgende competenties :
voortdurend verbeteren: je voortdurend verbeteren van de werking door gericht te zijn op resultaat en
kwaliteit, bereidheid tot voortdurend leren en openstaan voor verandering;
betrouwbaarheid: je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling,
correctheid en transparantie. Je komt afspraken na en je neemt jouw verantwoordelijkheid op;
klantgerichtheid: je onderkent, met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften
van verschillende soorten (interne en externe) klanten en je reageert er adequaat op;
samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of de
organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.
Arbeidsvoorwaarden
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft heel wat te bieden aan nieuwe personeelsleden:
je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering
van de dienstverlening nastreeft;
je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT;
je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om de combinatie privé-werk zo
optimaal mogelijk te laten verlopen : zo bieden wij je 35 dagen verlof per jaar en een systeem van glijdende
werktijden. In de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) is er tijdens de schoolvakantie
een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar en de mogelijkheid tot het gebruik van warme
maaltijden aan een democratische prijs;
je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering;
je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1);
je minimum aanvangssalaris is 30.338,88 EUR (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index),
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Maandelijks levert je dat in het geval je ongehuwd bent een nettosalaris van 1.550,98 EUR. Ben je gehuwd en je partner werkt, dan kan je rekenen op 1.530,98 EUR;
je eerste 12 maanden vormen een stageperiode met een individueel vormingsprogramma.
Info
Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je terecht bij :
Bart GOVAERT, selectiedeskundige
Tel. : 02/553 49 36
e-mail : [email protected]
Voor meer informatie omtrent de vacatures en de bijkomende selecties kan je terecht bij :
Veerle VAN DEN BRANDE, selectieadviseur
Tel. : 02/553 60 79
e-mail : [email protected]
Loopbaanperspectieven
De loopbaan van een adjunct van de directeur kent zowel een functionele als een hiërarchische ontwikkeling.
De functionele loopbaan ontwikkelt zich via het verkrijgen van een hogere salarisschaal binnen dezelfde rang of
graad. De overgang naar een hogere salarisschaal gebeurt op basis van de anciënniteit die men opbouwt.
Daarnaast is er een reeks van vergoedingen en toelagen, zoals :
de functioneringstoelage voor uitstekend presterende ambtenaren (variërend van 1 tot 15 % van het
brutoloon) ;
de toelage voor projectleiders (volgens zwaarte van het project) ;
de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor alle ambtenaren ;
een maaltijd- en verblijfsvergoeding voor dienstopdrachten.
Voor de ambtenaren van niveau A kan de hiërarchische loopbaan ingevuld worden via mandaten, bv.
afdelingshoofd, projectleider of opdrachthouder (staffunctie). Deze zijn afhankelijk van de behoeften van de
organisatie.
Deelnemingsvoorwaarden
De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor. Je
dient absoluut in het bezit te zijn van één van de diploma’s die worden vermeld onder de titel “VEREISTE
DIPLOMA’S”. Ieder ander diploma van een hoger of lager studieniveau zal niet in aanmerking worden genomen.
Wanneer men je dit diploma vraagt, moet je binnen de gestelde termijn ENKEL een kopie van dit diploma
opsturen. ER ZAL JE OOK GEEN ENKELE HERINNERING WORDEN GESTUURD.
VEREISTE DIPLOMA’S op 14 JANUARI 2006
een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli uitgereikt door de Belgische
universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste 4 jaar hebben omvat
(basisopleiding van 2 cycli), of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde
selectiecommissies;
getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het
voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat.
Je kan eveneens deelnemen wanneer je :
laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2005-2006 voor het behalen van één van de vermelde
diploma’s. Indien je slaagt voor deze selectie kan je echter pas in dienst treden nadat je het vereiste diploma
hebt behaald.
Je kan deelnemen onder voorbehoud wanneer je :
je diploma hebt behaald in een ander land dan België
Betreft het een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ?
Na ontvangst van je diploma raadpleegt SELOR het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap om het
niveau van de gedane studies te kennen. Op basis van het verstrekte advies beslist SELOR om je al dan
niet tot de selectie toe te laten. Deze procedure is vastgelegd bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei
1996, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning
van diploma’s in aanmerking worden genomen.
Betreft het een land dat GEEN LIDSTAAT van de Europese Economische Ruimte is ?
Indien je nog niet de gelijkwaardigheid van je diploma hebt verkregen, moet je om toegelaten te worden tot
de selectieprocedure de academische gelijkwaardigheid van je studiegetuigschriften met een door het
selectiereglement vereist Belgisch diploma hebben verkregen VOOR het afsluiten van de selectieprocedure.
Daar deze procedure relatief lang duurt, richt je je best vanaf nu tot het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap op het telefoonnummer 02-553.98.19.
je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands
Voorafgaand aan de selectie zal je een taalexamen moeten afleggen bij SELOR om je kennis van het
Nederlands te bewijzen.
Als je niet zeker bent dat je op basis van je diploma aan deze selectie kunt deelnemen, neem dan vooraf contact
op met de DIPLOMADIENST van SELOR – infolijn kandidaten : 0800-505.54, per e-mail : [email protected] of
per fax : 02-788.68.44.
Als je vragen hebt in verband met de taal van je diploma, neem dan contact op met de TAALDIENST van SELOR
– infolijn kandidaten : 0800-505.54, per e-mail : [email protected] of per fax : 02-788.68.44.
Selectieprocedure
FASE 1 : Algemene selectie
Duur : ongeveer 2 uur
Tijdens de algemene selectie wordt aan de hand van computergestuurde en/of schriftelijke tests onder andere
gepeild naar de algemene taalbeheersing, het analytisch en synthetisch denken en het logisch redeneervermogen.
Als je deze algemene selectie succesvol doorloopt, d.w.z. minstens 60 punten op 100 behaalt, word je opgenomen
in een lijst van geslaagden (reserve) en kan je gedurende 2 jaar verder solliciteren voor alle statutaire functies op
het niveau van adjunct van de directeur waarvoor je in aanmerking komt.
FASE 2 : Bijkomende selectie
Tijdens de periode van 2 jaar worden alle vacante functies voor universitairen (adjunct van de directeur algemene
kwalificatie) aangeboden aan de sollicitanten die deel uitmaken van deze lijst van geslaagden (reserve). De
sollicitanten kunnen dan solliciteren voor de functie(s) van hun keuze. Voor elke functie worden er 1 of meerdere
bijkomende selectieproeven (interview, psychologische tests, praktische proef, postbakoefening,…)
georganiseerd, waarbij specifiek gepeild wordt naar de competenties die nodig zijn voor het goed uitoefenen van
die functie. Sollicitanten die geschikt worden bevonden t.a.v. de concrete vacante functie en die slagen voor de
bijkomende selectieproeven voor een functie worden opgenomen in een bijkomende afzonderlijke rangschikking,
in volgorde van de door hen op de proeven behaalde punten. Deze rangschikking wordt bij de aanwerving in acht
genomen. De sollicitanten die niet deelnemen aan of niet slagen voor deze proef (proeven) blijven alleszins in de
lijst van geslaagden opgenomen en blijven nieuwe vacatures ontvangen.
Na iedere selectiefase kan je feedback vragen. Je moet dit wel schriftelijk en binnen een redelijke termijn (max. 3
maanden) doen (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur).
Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de datum van indiensttreding :
Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
de burgerlijke en politieke rechten genieten
voor de mannelijke sollicitanten : aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode (één jaar) met succes hebt vervuld.
Hoe solliciteren ?
Solliciteren kan tot 14 JANUARI 2006 via :
Website
www.selor.be (maak wel eerst een gratis account aan)
Telefoon
070-66.66.20 (hou rijksregisternummer en selectienummer bij de hand)
Fax
02-553.50.50
Brief
SELOR, Afdeling Vlaamse Gemeenschap, Boudewijngebouw, t.a.v. Magda Verbeken,
ANV05024, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Preciseer steeds je :
Naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer en het selectienummer (ANV05024).
Je kandidatuur moet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden.
In de periode tussen 18 januari 2006 en 28 januari 2006 zal je van SELOR het formulier “bevestigingsformulier
van uw kandidatuur” ontvangen, dat je volledig en correct ingevuld moet terugzenden om je kandidatuur te
bevestigen. Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening meer gehouden worden.
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of
handicap.
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID
Afdeling Vlaamse Gemeenschap • Boudewijngebouw • Boudewijnlaan 30 • B-1000 BRUSSEL
Infolijn kandidaten 0800-505.54 • Fax +32 (0)2-553.50.50 • E-mail [email protected] • www.selor.be
Download