Dit somatisch crisisprotocol beschrijft de verschillende stappen, te

advertisement
Somatisch crisisprotocol.
Dit somatisch crisisprotocol beschrijft de verschillende stappen die de verantwoordelijke personen dienen
te nemen.
Doel van dit protocol is de facilitering van huisartsen die voor hun cliënt in crisis gebruik wensen te maken
van WLZ- aanbod. Voor het onderscheid van verantwoordelijkheden is de financiering het uitgangspunt; de
inzet van zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet is de huisarts verantwoordelijk c.q. de “Poortwachter”.
Voor het benutten van WLZ- aanbod is dit de specialist oudergeneeskunde (SOG)
Bij dit protocol behoort een stroomschema waarvan de stappen worden beschreven.
Stap:
1. Triageproces bij crisis:
Uitgangspunten:
- De crisissituatie wordt primair vanuit de thuissituatie beschouwd.
- Het probleem thuis oplossen heeft de hoogste prioriteit.
- Zonder ingrijpen ontstaat er schade voor de cliënt of het systeem rondom de cliënt
- Benutten van WLZ- oplossingen tijdens crisis valt onder de definitie van aanvraagprocedure
subsidieregeling eerstelijns verblijf van het CIZ.
2. De huisarts:
Als poortwachter is de huisarts de eerst verantwoordelijke persoon om te beoordelen of het fysiek falen of
het falen van de mantelzorg domineert, hetgeen bepalend is voor de besluitvorming.
3. Fysiek falen:
Criteria bij dominerend fysiek falen:
- Thuiszorg en mantelzorg als alternatief (incl. medisch-technisch handelen) biedt onvoldoende
mogelijkheden;
- Het fysiek falen domineert, behandeling is noodzakelijk en is ambulant niet of slecht
realiseerbaar;
- Bij fysiek falen dient altijd de SOG te worden betrokken, tenzij noodzaak voor ziekenhuis aan de
orde is.
- Noodzakelijke aanvullende diagnostiek kan via de SEH (Geriater) gevraagd worden.
4. Huisarts – Specialist oudergeneeskunde:
Indien duidelijk is dat behandeling noodzakelijk is en de combinatie met thuiszorg geen alternatief biedt,
wordt door de huisarts afstemming gezocht met de dienstdoende SOG (verschilt per subregio).
Op basis van de dominerende problematiek zijn de volgende mogelijkheden:
- Bij psychogeriatrische problematiek; zie “Noodbeddenregeling Psychogeriatrie”, de SOG neemt
contact op met: zie contactgegevens in de bijlage.
- Bij psychiatrische problematiek, neemt de SOG contact op met de voorwacht van de
spoedeisende psychiatrische hulp (SEPH) van GGZ-Noord-Holland-Noord.
- Intercollegiale afstemming kan leiden tot de constatering dat een presentatie van de cliënt aan de
spoedeisende hulp (geriatrie) van het ziekenhuis aan de orde is.
- Het presenteren van de cliënt aan het ziekenhuis is de verantwoordelijkheid van de huisarts.
5. Meer zorg thuis?
De conclusie dat het continueren van verblijf thuis, met aanpassingen, toch een acceptabel alternatief is;
vergt contact met het regionale wijkteam (via centrale telefoonnummer) van de desbetreffende regionale
grote thuiszorgorganisatie. Het centrale telefoonnummer is 7 x 24 uur bereikbaar. De betreffende
wijkverpleegkundige heeft, gegeven het spoedeisende karakter, het mandaat om de meest adequate,
doelmatige zorg in te zetten. Ook ’s nachts.
Meer zorg thuis gaat niet lukken? Terug naar 4: Huisarts- SOG.
Acties:
- de wijkverpleegkundige van het regionale wijkteam bepaalt, in overleg met de huisarts, welke
medisch/ verpleegkundige zorg noodzakelijk is;
- De thuiszorg regelt de spoedindicatie; De thuiszorg zet direct de noodzakelijke zorg in.
1
6. Check beschikbare plaats:
De dienstdoende SOG wordt voor elke dienst voorzien van actuele informatie van beschikbare plaatsen
in verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Verantwoordelijk: HONK: Artsen communiceren met artsen.
7. Opname KDO: (Kortdurende opname, uitsluitend in het verzorgingshuis voor maximaal 6 – 12 weken)
Acties:
- De vraag naar een Kortdurende opname in het verzorgingshuis is uitsluitend mogelijk tijdens
kantooruren.
- Wanneer opname in het verzorgingshuis de meest doelmatige keuze is en de vraag heeft
een spoedeisend karakter dan wordt de zorg in de avond, nacht en weekend in eerste
instantie geleverd door de thuiszorg. Vervolgens kan de opname voor het verzorgingshuis
tijdens kantoortijd geregeld worden.
- Overdag tijdens werkdagen zal de bemiddelingscommissie van het “dienstdoende” verpleeghuis
de opname regelen. Voor Noord-Kennemerland: verpleeghuis Westerhout of verpleeghuis
Lauwershof. Voor de Kop: verpleeghuis Den Koogh of verpleeghuis Magnushof.
West-Friesland: Verpleeghuizen Lindendael en Nicolaas.
- De dienstdoende huisarts zal voor de op te nemen cliënt de eigen huisarts van de cliënt
informeren. De eigen huisarts is vervolgens verantwoordelijk voor behandeling en diagnostiek en
voor afhandeling conform punt 9 tijdens de opname in het verzorgingshuis.
- In geval van plaatsing buiten de praktijk (regio) van de eigen huisarts dient deze ook de nieuwe
tijdelijke huisarts tijdig te informeren.
- De opnemende instelling is verantwoordelijk voor het regelen van de spoedindicatie.
8. Opname verpleeghuis:
Acties:
- Na een gemotiveerde keuze van beide artsen (SOG / huisarts) zal ’s avonds en ’s nachts de
SOG, de instelling met een beschikbare plaats, de cliënt aanbieden voor opname.
- Overdag tijdens werkdagen zal de bemiddelingscommissie van het “dienstdoende” verpleeghuis
de opname regelen.
- De opnemende instelling is verantwoordelijk voor het regelen van de spoedindicatie.
- De opnemende instelling (SOG) moet de eigen huisarts van de cliënt informeren.
9. Binnen 4 werkdagen dagen is de rechtvaardiging voor opname bekend;
Na de 4e dag (of eerder op basis van de ontvangen indicatie) is de status van “crisisbed” niet meer aan
de orde en maakt de cliënt deel uit van de reguliere productie.
Acties:
- Voor de reden van crisisopname in het verzorgingshuis is de plaatsende huisarts
verantwoordelijk: binnen 4 werkdagen (of eerder op basis van de ontvangen indicatie) heeft de
eigen huisarts met gegevensverzameling en diagnostiek voldoende redenen aanwezig om een
gemotiveerde keuze te maken voor een reguliere kortdurende opname in het verzorgingshuis.
- Voor de reden van crisisopname in het verpleeghuis is de SOG verantwoordelijk: binnen 4
werkdagen (of eerder op basis van de ontvangen indicatie) is er met gegevensverzameling en
diagnostiek voldoende aanwezig om een gemotiveerde keuze te maken voor een reguliere
opname in het verpleeghuis. De SOG dient hierover te rapporteren naar de huisarts.
2
10. Reguliere opname ?
De uitkomst van gegevensverzameling en diagnostiek kan voor de huisarts de volgende conclusies
opleveren:
- De cliënt is terecht geplaatst voor een kortdurende opname (KDO).
- Er is sprake van complexe problematiek die de competentie van het verzorgingshuis overstijgt,
conclusie: aanbieden voor opname in het verpleeghuis;
- Binnen 4 werkdagen is de ernst van de crisis dermate afgezwakt en/of verduidelijkt dat de cliënt
met evt. aanvullende thuiszorg weer naar huis kan; contact wordt opgenomen met de thuiszorg.
De uitkomst van gegevensverzameling en diagnostiek kan voor de SOG de volgende conclusies
opleveren:
- Cliënt is terecht opgenomen, of de cliënt is niet terecht opgenomen;
- Cliënt kan naar het verzorgingshuis;
- Cliënt kan, met aanvullende thuiszorg, naar huis.
11. Presentatie aan het ziekenhuis:
De dienstdoende specialist (geriater) van het ziekenhuis bepaalt in overleg met de huisarts of opname
gerechtvaardigd is. Na evt. beschouwing in het ziekenhuis kan besloten worden dat cliënt toch niet voor
behandeling in het ziekenhuis blijft. De huisarts zal een eventuele opname dan weer bespreken met de
dienstdoende verpleeghuisarts. Zie vervolgens stap 7 of 8.
12. De huisarts constateert het falen van de mantelzorg:
Criteria bij falen van mantelzorg in de thuissituatie:
- Mantelzorg valt weg of dreigt uit te vallen
- Mantelzorg functioneert onvoldoende; schade dreigt voor de cliënt.
- Zonder ingrijpen ontstaat er schade voor de cliënt of het systeem rond de cliënt.
13. Probleemeigenaar: de wijkverpleegkundige van het betreffende wijkteam
Acties:
- De huisarts bespreekt met de wijkverpleegkundige van het betreffende wijkteam
- De wijkverpleegkundige neemt de zorg van de huisarts over. Niet kunnen leveren? Thuiszorg
heeft inspanningsverplichting om zorg bij een andere organisatie te regelen.
- De dienstdoende huisarts draagt de casuïstiek over aan de eigen huisarts van de cliënt.
- De zorg thuis wordt volgens afspraak direct of dezelfde dag geleverd.
- De centrale meldpost van de thuiszorg is 7 x 24 uur bereikbaar
14. Check status bestaande indicatie /situatie, zonodig spoedaanvraag:
De thuiszorg is verantwoordelijk voor de juiste inzet van zorg (mandaat) op basis van de aanvraag
spoedzorg of een reeds bestaande indicatie.
Voorbeeld mandaat: bij een bestaande ZZP kan de thuiszorg direct zonodig nachtzorg inzetten zonder
accordering van het zorgkantoor.
NB:
Huisartsen regelen geen indicatie.
De zorgleverende instelling regelt de (spoed-) indicatie.
Ontvangst van de indicatie = direct einde crisissituatie, start reguliere productie.
Verantwoordelijkheid voor de communicatie tussen artsen ligt bij de artsen zelf.
Afdeling zorgtoewijzing van het Zorgkantoor: kan tijdens kantooruren worden ingeschakeld als de cliënt in
crisis wel een indicatie heeft, maar niet de juiste grondslag voor het huis van voorkeur.
3
Beschikbaar in Verpleeghuizen
2 somatische crisisbedden in Lauwershof (Alkmaar)
1 crisisbed in verpleeghuis Westerhout (Alkmaar)
1 PG crisisbed verpleeghuis Zuyder Waert, (opname via Geriant)
1 crisisbed in verpleeghuis Magnushof (Schagen)
1 crisisbed in verpleeghuis Lindendael (Hoorn)
1 crisisbed in verpleeghuis Nicolaas (Lutjebroek)
1 crisisbed in verpleeghuis Den Koogh (Den Helder)
072 5198198
072 5185555
072 5272265
0224 211111
0900 5 206706
0900 5 206 706
0900 5 206 706
Alternatieven voor opname
kosten
Breghthoeve in Schoorl
072 5091815
eigenbijdrage vereist + eigen bijdrage WLZ
Respijthuis
072 5126665 / 0654331218, ongeveer €40,00per dag + eigen bijdrage WLZ
Zorghotel Palatijn
072 5142828
vanaf €135,00 pp per nacht + eigen bijdrage WLZ
Thuiszorgorganisaties
Evean 24 uur thuiszorg
Omring
Actiezorg
Buurtzorg (Alkmaar en Hoorn)
Evean
Particura
Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland
020 6366837.
0900 5206706
072 5400400
0900 6906906
0900 9897
0900 2021979
072 5142828 of 0223-673390 (spoed)
Afdeling klantadvies van het Zorgkantoor Noord-Holland Noord: 072 5278960
Omring (hoorn en Den Helder) zorgbemiddeling
Tel nummers verpleeghuizen:
De Hoge Hop (Hoorn)
De Koogh
(Den Helder)
Lauwershof
(Alkmaar)
Lindendael
(Hoorn)
Magnushof
(Schagen)
Nicolaas
(Lutjebroek)
Oudtburgh
(Bergen)
Warm Thuis
(Zuidermeer)
Warm Thuis
(Oterleek)
Westerhout
(Alkmaar)
Zuyder Waert (Heerhugowaard)
0229 536536
0229 291700
0223 536536
072 5198198
0229 291800
0224 211111
0228 512041
072 5820800
0229 562042
072 5185555
072 5762700
Check beschikbare plaats; “Artsen communiceren met artsen”:
Noord-Kennemerland HONK
Kop van Noord-Holland
West-Friesland
072 5272700
Centraal aanmeldpunt VG en GGZ, regio N-Holland Noord
0226 332405
(alleen PG)
(alleen PG)
(alleen PG)
(alleen PG)
4
Download