Transferbureau Zorg Apeldoorn

advertisement
Transferbureau Zorg
Apeldoorn
Nazorg na een ongeplande opname
Gelre ziekenhuizen Apeldoorn heeft ‘kwaliteit van zorg’ hoog in het vaandel staan.
Het regelen van professionele zorg na uw ziekenhuisopname is daar een onderdeel van.
De zorg die na uw ontslag uit het ziekenhuis nodig is, wordt met u besproken en
geregeld door gespecialiseerde verpleegkundigen van het Transferbureau. Deze
transferverpleegkundigen zijn bevoegd om indicaties te stellen en hebben goede
contacten met zorgaanbieders. Ons doel is om de professionele zorg naadloos te laten
aansluiten bij transfer van ziekenhuis naar uw huis of tijdelijk verblijf, zoals een
verpleeghuis.
Werkwijze
Om verantwoord met ontslag te gaan, kan het zijn dat u nog professionele zorg nodig
heeft na ontslag uit het ziekenhuis. Op dat moment zal de verpleegkundige een aanvraag
voor nazorg bij het Transferbureau doen. Zij bespreekt dit met u.
Een transferverpleegkundige komt vervolgens bij u langs om de zorgvraag met u te
bespreken. Indien wenselijk overlegt zij ook met uw mantelzorger om de zorgvraag na
ontslag door te nemen.
Om professionele zorg financieel vergoed te krijgen is er een indicatie nodig die de
transferverpleegkundige voor u regelt. Dit kan een AWBZ-indicatie (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten) zijn bij het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg), een MSVTindicatie (Medische Specialistische Verpleging in de Thuissituatie) bij uw
Zorgverzekeraar of een WMO-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)bij uw
Gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk uw medische informatie te versturen; u geeft
hiervoor toestemming met een handtekening.
De transferverpleegkundige regelt naast de zorg ook eventuele hulpmiddelen (hooglaagbed, postoel, alarmering, enz.) die bij u thuis bezorgd worden en geeft aan de
afdeling door wanneer de zorg rond is. De hulpmiddelen die niet thuis bezorgd hoeven te
worden, zoals rollator of urinaal, kunt u of uw familie bij de thuiszorgwinkel in de hal
van het ziekenhuis of bij een zorgorganisatie in uw eigen woonplaats huren of kopen.
Een geldig identiteitsbewijs is hierbij verplicht.
Eigen bijdrage zorg
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl
Bij een AWBZ en WMO indicatie zal de eigen bijdrage berekend worden door het CAK
(Centraal Administratie Kantoor) op basis van uw inkomen en uw eventuele vermogen.
Voor verdere informatie en rekenvoorbeelden verwijzen wij u naar de CAK folder of naar
www.hetcak.nl.
Transferbureau | PACO-511.2 | versie 2 | pagina 1/4
Bij een indicatie die valt onder de zorgverzekering is de hoogte van de eigen bijdrage
afhankelijk van het eigen risico dat u bent overeengekomen met uw zorgverzekeraar.
Zorg na uw verblijf in het ziekenhuis
Thuiszorg
U mag naar huis, maar u heeft professionele zorg van de wijkverpleging nodig.
U kunt aangeven of u al bekend bent met een thuiszorgorganisatie en daar al zorg van
ontvangt. Zo niet, dan wordt u gevraagd of u een voorkeur heeft voor een bepaalde
thuiszorgorganisatie.
Door de transferverpleegkundige wordt met u, en eventueel met uw mantelzorger,
besproken wanneer en hoe vaak de zorg geboden wordt.
Verpleeghuis
Wanneer uw lichamelijke en medische conditie het nog niet toelaat om naar huis te
gaan, kunt u in aanmerking komen voor een verpleeghuis. U heeft dan langere tijd nodig
om te herstellen en te revalideren met behulp van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie
of andere medische- en paramedische disciplines. De tijdelijke opname in een
verpleeghuis heeft tot doel om weer zo zelfstandig mogelijk terug te keren naar uw eigen
woonomgeving.
Binnen de gemeente Apeldoorn is kortdurende revalidatie alleen mogelijk in
Verpleeghuis Randerode. In geval van een wachtlijst bespreekt de
transferverpleegkundige met u de alternatieven. Wanneer er binnen een ander
verpleeghuis eerder plaats is, dan is er de mogelijkheid dat u daar tijdelijk kunt
verblijven. Dit kan ook buiten de regio Apeldoorn zijn. U kunt wel op de wachtlijst
blijven staan van het verpleeghuis van uw voorkeur. Zodra daar weer plaats is kunt u
daar alsnog naartoe.
Sommige verpleeghuizen hebben een palliatieve unit als er sprake is van een naderend
levenseinde. In de gemeente Apeldoorn is dit de Spreng.
Als de opname in het verpleeghuis is geregeld en u met ontslag kunt hoort u dit uiterlijk
één dag van tevoren. Informeert u uw familie of contactpersoon zodat zij daar rekening
mee kunnen houden als zij u begeleiden naar het verpleeghuis.
Zorghotel
Een zorghotel is geschikt voor mensen die nog niet naar huis willen en nog bij willen
komen na een ziekenhuisopname. Er kan ook professionele zorg worden geboden
vergelijkbaar zoals in de thuissituatie, door de thuiszorg.
Het zorghotel biedt u een comfortabele omgeving en maaltijden. De zorg ontvangt u van
een zorgteam of van een thuiszorgorganisatie. Als het nodig is kan er fysiotherapie
geboden worden vanuit uw verzekeringspakket.
Wanneer u gebruik wilt maken van het zorghotel moet u rekening houden met
verblijfskosten voor het hotel. De (thuis-)zorg die u ontvangt in een zorghotel valt onder
de AWBZ-zorg, maar het verblijf niet. Deze kosten zijn voor eigen rekening.
Transferbureau | PACO-511.2 | versie 2 | pagina 2/4
Het is mogelijk dat uw verzekering de verblijfskosten geheel of deels vergoed,
afhankelijk hoe u verzekerd bent. U kunt dit voor opname in het ziekenhuis navragen bij
uw zorgverzekeraar. De transferverpleegkundige kan dit ook tijdens uw opname in het
ziekenhuis voor u doen.
Hospice
Een hospice is een huis waar mensen in een huiselijke omgeving de laatste fase van hun
leven door kunnen brengen. Plaatsing in een Hospice kan wanneer de arts heeft
aangegeven dat er een korte levensverwachting is. De transferverpleegkundige kan u hier
meer over vertellen.
In Apeldoorn is dit Hospice Apeldoorn. Binnen een hospice werken naast vrijwilligers
ook verpleegkundigen die werken vanuit een thuiszorgorganisatie. Daarnaast is het
mogelijk dat u uw eigen huisarts houdt.
Huishoudelijke hulp
Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname een zorgvraag heeft voor huishoudelijke
hulp. Ook dit kan de transferverpleegkundige met u bespreken. Zij doet een eerste
beoordeling of uw hulpvraag aan het WMO-loket van uw gemeente geïndiceerd zal
worden en doet een melding. De gemeente neemt vervolgens contact met u op en
bespreekt met u of u uiteindelijk recht heeft op de gevraagde hulp.
Bij toekenning streeft de gemeente ernaar om binnen een week na ontslag de hulp te
starten. Bij vragen kunt u bij thuiskomst contact opnemen met het zorgloket van uw
gemeente.
Informele zorg
Naast professionele zorg is het ook mogelijk informele zorg te ontvangen. Hierbij kan
een vrijwilligersorganisatie zaken tijdelijk voor u overnemen/begeleiden als u daar zelf
(nog) niet toe in staat bent of als de mantelzorger tijdelijk afwezig is. Ook kunnen
mantelzorgers advies krijgen en of ondersteuning ontvangen over zaken waar zij in de
dagelijkse zorg mee te maken hebben.
Heeft u interesse in informele zorg door vrijwilligers of de ondersteuning van
mantelzorgers? Dan kunt u folders opvragen bij de gemeente of deze vragen aan de
transferverpleegkundige.
Tot slot
Het transferbureau werkt met een digitaal transferdossier. Dit dossier heet POINT.
POINT is officieel gecertificeerd voor NEN 7510. Hiermee wordt de
informatieoverdracht tussen het ziekenhuis en uw zorgaanbieder betrouwbaar en veilig
verstuurd.
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl
U krijgt tijdens uw opname in het ziekenhuis van de transferverpleegkundige een
nazorgformulier mee. Hierop staan in het kort de nazorg afspraken die met u gemaakt
zijn.
Transferbureau | PACO-511.2 | versie 2 | pagina 3/4
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw vervoer en begeleiding na ontslag uit het
ziekenhuis. Heeft u nog vragen over het vervoer na ontslag? Dan kunt u terecht bij de
verpleegkundige van de afdeling.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u advies? Neem dan gerust
contact op met het Transferbureau:
 maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
 tel: 055 - 581 87 82.
 Wij beantwoorden ook vragen per e-mail: [email protected]
Informatie over e-mailen
Noteer bij e-mailen uw patiëntnummer of geboortedatum en (meisjes) achternaam.
We willen u er op wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een
beveiligd systeem gaan. Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.
Transferbureau | PACO-511.2 | versie 2 | pagina 4/4
Download