Vraag

advertisement
VLAAMS PARLEMENT
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN
KRIS PEETERS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS
BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID
Vraag nr. 204
van 6 februari 2012
van ELS ROBEYNS
Vzw Boeren op een Kruispunt - Steun aan landbouwers in moeilijkheden
De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie op initiatief van de Vlaamse overheid
opgericht om boeren en tuinders in moeilijkheden te ondersteunen.
Deze vzw verleent individuele hulp bij de meest diverse problemen waarmee een boer of tuinder
geconfronteerd wordt: psychosociale, familiale, relationele, financiële, juridische problemen,…
Veel van dergelijke problemen zijn het gevolg van de voor de sector onzekere economische tijden,
onvoorspelbare conjuncturele schommelingen, rampen en de steeds veranderende en complexer
wordende regelgeving.
1. Hoeveel hulpvragen werden de voorbije vijf jaar bij de vzw Boeren op een Kruispunt ingediend?
Graag hierbij een opdeling per jaar en naar de aard van het probleem en indien mogelijk een
opdeling per provincie.
2. Wat zijn de resultaten die de voorbije vijf jaar werden bereikt door de vzw?
3. Over welke budgetten beschikt de vzw om haar werking te financieren?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards