Overeenkomst tussen Belpork vzw en de

advertisement
Overeenkomst tussen Belpork vzw en de mengvoederfabrikant in het kader van
het gebruik van de antibioticadatabank
In het kader van het gebruik van de antibioticadatabank wordt een overeenkomst afgesloten tussen:
Belpork vzw
Koning Albert II-laan 35 bus 54
1030 Brussel
EN de mengvoederfabrikant
<Firmanaam>
<MED-nummer>
<Straat>
<Postcode>
<Plaats>
Beide partijen verklaren zich akkoord met het volgende:
1. Op voorschrift van de dierenarts produceert en levert de mengvoederfabrikant gemedicineerd
voeder.
2. Belpork vzw verleent de mengvoederfabrikant toegang tot haar antibioticadatabank met als
doel verschafte ABM te registreren. De mengvoederfabrikant heeft te allen tijde toegang tot
zijn eigen registraties.
3. Beide partijen erkennen de leidraad Antibioticamonitoring ‘Verschaffers’ in de op het ogenblik
van de ondertekening van het contract geldende versie (gepubliceerd via www.certus-info.be),
als richtlijn voor de uitvoering van het monitoringprogramma en correcte registratie van de
verschafte ABM. Aanvullingen of wijzigingen aan de leidraad zullen vooraf overlegd worden
met de vertegenwoordigende organisaties van de tweede partij. Iedere gecontracteerde zal op
de hoogte worden gesteld van de eventuele wijzigingen, zonodig onder nieuwe contractvorm.
4. De gegevens dienen uiterlijk de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin de
verschaffing heeft plaats gevonden te worden geregistreerd.
5. De gegevensbestanden over verstrekking van ABM mogen bij Belpork vzw in de
antibioticadatabank worden opgeslagen.
6. De noodzakelijke stamgegevens van de mengvoederfabrikant (naam, adres, telefoon, mobile,
fax, e-mail, MED-nummer) worden volledig en correct aan de antibioticadatabank van Belpork
vzw overgedragen. Ze mogen in de antibioticadatabank en bij Belpork vzw worden
opgeslagen. Wijzigingen worden onmiddellijk gemeld of geregistreerd. De gegevens mogen
niet overgedragen worden aan andere organisaties of instellingen.
7. Beide partijen erkennen dat alle bekomen
deze overeenkomst vergaard wordt, strikt
gegevens voor de monitoring mogen
privacywetgeving worden verwerkt door
aangesteld.
informatie die in het kader van de uitvoering van
vertrouwelijk wordt behandeld. De noodzakelijke
onder strikte inachtneming van de geldende
AMCRA, dat hiervoor door Belpork vzw werd
8. Belpork verzorgt de terugkoppeling van de resultaten naar de producent. Bij het overmaken
van de geregistreerde gegevens aan AMCRA zal Belpork vzw de mengvoederfabrikant
uitsluitend op anonieme wijze vermelden.
De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking vanaf de ondertekening door beide partijen. Ze kan
door beide partijen per aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang opgezegd worden.
Plaats, datum
Voor de mengvoederfabrikant,
Plaats, datum
Voor Belpork vzw,
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards