Medische Technologie / Medical Technology

advertisement
Dokter 2.0…
Aantal deelnemende studenten
Code: GENMIN32
Faculteit: 3mE
penvoerende opleiding: Wb
Minimaal: 20
Maximaal: 25
Minorcoördinator
Frans van der Helm
Contactpersoon voor
studenten
Coördinator BioMedical Engineering: Dick H. Plettenburg
[email protected]
Bestemd voor
Studenten Medische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen
van Erasmus MC en LUMC en studenten Biologie van Universiteit Leiden
Geeft toegang tot
n.v.t.
Ingangseisen
Propedeuse Geneeskunde, BMW of Biologie
Aanbevolen voorkennis
VWO-profiel Natuur en Techniek.
Eindtermen/Leerdoelen
Na afloop van deze minor kan de student:
- inzichtelijk maken op welke wijze toegepaste techniek zal bijdragen aan
nieuwe ontwikkelingen van de geneeskunde
- samenwerken met collegae uit de technische disciplines en heeft ook de
student kennis van de relevante technologie
- de verworven kennis en vaardigheden tonen door voldoende inbreng te
tonen in het afsluitende project en symposium.
Samenhang
De minor Medische Technologie biedt studenten geneeskunde, BMW en
biologie een diepgaande introductie in technische vakken (wiskunde,
software, biomechanica, signaalanalyse, transportfenomenen, medische
beeldvorming en ontwerpen). De nadruk ligt op de relatie tussen
techniek en geneeskunde. In de casuïstiek ligt het accent op de vraag
waar de artsen in de praktijk vastlopen en hoe nieuwe technologie
daarvoor oplossingen kan bieden.
De minor wordt aangeboden door het samenwerkingsverband MEDICAL
DELTA van Delftse, Rotterdamse en Leidse faculteiten. De minor Medische
Technologie vormt een eenheid met de minor Geneeskunde. Een deel
van het onderwijs wordt aan studenten van beide minoren gezamenlijk
gegeven. Studenten voeren ook gezamenlijk een interdisciplinair project
van twee weken uit.
Inhoud / Omschrijving
De minor wordt aangeboden door de Medical Delta, een
samenwerkingsverband van TU Delft, LUMC en Erasmus MC.
Medical Delta bezet het snijvlak van techniek en geneeskunde. Zie voor
meer info www.medicaldelta.nl.
Medical Delta biedt twee minoren aan:
- "Dokter 2.0…" voor studenten medische wetenschappen en
biomedische wetenschappen van Erasmus MC en LUMC en voor
studenten biologie van de Universiteit Leiden.
- "Geneeskunde" voor studenten van de TU Delft en de faculteit W&N
van de Universiteit Leiden.
Studenten van beide minoren volgen in de eerste week gedeeltelijk
gezamenlijk onderwijs (de capita selecta) en werken in de 9e en 10e week
gezamenlijk aan projecten.
Het onderwijs wordt gegeven in vooral Delft en Leiden, incidenteel in
Rotterdam.
Voor meer informatie over de minor geneeskunde, zie de website van de
TU Delft (http://www.tudelft.nl).
Deze minor gaat over het futoristische snijvlak van techniek en
geneeskunde: hoe kan techniek bijdragen aan de medische wetenschap
en de medische praktijk? De beschikbare techniek, bijvoorbeeld ICT,
wordt maar mondjesmaat benut in de zorg. Hoe zal het ziekenhuis er
over 5 jaar uitzien? In de sterk multidisciplinaire minor wordt het
onderwijs deels gevolgd samen met TU studenten, die de minor
Geneeskunde voor TU studenten volgen. Je maakt kennis met de
essentiële processen van het ontwerpen, software, biomechanica,
signaalanalyse, transportfenomenen en beeldvorming. De casuïstiek gaat
over waar de artsen in de praktijk vastlopen en hoe technologie daarvoor
oplossingen kan bieden.
Onderwijsvormen
De minor bestaat uit verschillende onderwerpen, maar moet opgevat
worden als 1 geheel.
Het onderwijs zal worden gegeven in hoorcolleges, werkgroepen, capita
selecta, zelfstudieopdrachten, bezoeken aan laboratoria en een project
van 2 weken dat wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten
in een symposium. Gemiddeld zullen er 20 contacturen per week zijn.
De minor wordt afgesloten met een project van 2 weken. De projecten
sluiten zoveel mogelijk aan op de lopende projecten binnen de Medical
Delta. De groepjes bestaan uit studenten van zowel de minor “Dokter
2.0…” als de minor “Geneeskunde voor TU studenten”. Het project wordt
begeleid door één of twee docenten en wordt afgesloten met een
presentatie op een symposium.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen
die tijdens de minor worden aangeboden.
Hieronder volgt een detailoverzicht van het programma:
Week
1
1-8
9-10
Toetsing
Onderwerp
Technische basisvakken
start minoren Medische Delta: capita selecta
algemene processen van ontwerpen
biomechanica
signaalanalyse en controlsystemen
biomedisch ontwerp
transportfenomenen
medische beeldvorming & herkenning
translationele projecten & symposium
4.1.a Toetsing
De minor bestaat uit verschillende onderwerpen, maar moet opgevat
worden als 1 geheel.
Voor alle afzonderlijke examens moet een voldoende gehaald worden en
daarna wordt 1 gemiddeld cijfer gegeven. De student ontvangt geen
cijferlijst, maar bij een voldoende een certificaat met het eindcijfer voor
de minor.
4.1.b Geen compensatie
Bij een onvoldoende dient een herexamen gemaakt te worden of een
vervangende opdracht. Als alle onderwerpen voldoende zijn (5,5 of
hoger) dan wordt het gemiddelde berekend voor het eindcijfer.
4.2. Geen modules
Er zijn geen modules. De minor is 1 geheel met examens per onderwerp.
4.3. Geen afsluitend examen
Er wordt alleen per onderwerp geexamineerd en er is geen afsluitend
examen.
4.4. Eindcijfer
Het eindcijfer is het gemiddelde van alleen voldoende examens van de
onderwerpen afgerond op halve cijfers.
4.5. Feedback op examens
Feedback wordt gegeven door de docent van het desbetreffende
onderwerp.
Opmerkingen/Rooster/Taal
Taal is Nederlands.
Locatie van het onderwijs is meest in Delft of Leiden, incidenteel in
Rotterdam.
De minor start op 3 september 2012 en heeft een duur van 10 weken.
Zie voor meer info over Medical Delta www.medicaldelta.nl
Download