Voorwaarden Opel Occasions Artikel 1 – Algemene

advertisement
Voorwaarden Opel Occasions
Artikel 1 – Algemene omschrijvingen
1. Opel Occasions garantie
Overeenkomst tussen de koper van de auto en de Opel dealer die de auto levert. De Opel Occasions
garantie vrijwaart de klant, die Opel Occasions garantie is aangegaan, van extra kosten aan de auto
voor zover het storingen betreft aan de auto zoals beschreven in artikel 3 en 4, anders dan normale
gebruiksslijtage en/of normaal onderhoud.
1.2 Opel dealer
Een Opel dealer is een tot de Opel Nederland behorende dealer die tevens het Opel Occasions
garantieprogramma voert.
1.3 Opel Erkend Reparateur
Een Opel Erkend Reparateur is een tot de Opel Nederland benoemd erkend reparateur.
1.4 De auto
Een gebruikte auto die voor particulier personenvervoer wordt gebruikt, die door een geautoriseerd
Opel dealer werd geleverd en waarop Opel Occasions garantie door dealer is afgegeven.
1.5 Opel Occasions garantiecertificaat
Als bevestiging van acceptatie van de Opel Occasions garantie ontvangt de klant een Opel Occasions
garantiecertificaat . Het Opel Occasions garantiecertificaat vermeldt alle gegevens van de klant, het
contractnummer, ingangs- en vervaldatum van de garantie, het kenteken van de auto. Zonder het
Opel Occasions garantiecertificaat kunnen er geen aanspraken worden gedaan op de Opel Occasions
garantie.
1.6 Klant
De eigenaar van de auto op wiens naam de Opel Occasions garantie is afgesloten.
1.7 Garantievoorwaarden- en onderhoudsboekje
Deze Opel Occasions garantievoorwaarden met algemene informatie en adviezen voor de klant en
het onderhoudsboekje behorende bij de auto.
1.8 Storing
Het plotseling en daadwerkelijk uitvallen en/of breken van een onderdeel genoemd in artikel 4 het
geen tot gevolg heeft dat het onderdeel zonder vervanging of onmiddellijke reparatie niet meer
normaal kan functioneren.
1.9 Normale gebruiksslijtage
Het geleidelijk verminderen van kwaliteit door niet te voorkomen wrijvingen en/of corrosieve
invloeden die op basis van bouwjaar en kilometerstand bij normaal gebruik te verwachten zijn.
1.10 Normaal onderhoud
Het door de fabrikant voorgeschreven periodiek verversen van vloeistoffen en afstellen of vervangen
van onderdelen.
Artikel 2 - Aanvang, duur en einde van de Opel Occasions garantie
2.1 De Opel Occasions garantie geldt voor de op het Opel Occasions garantiecertificaat vermelde
periode uitsluitend zolang het onderhoud aan de auto volgens fabrieksvoorschriften wordt
uitgevoerd door een officiële Opel dealer. Het onderhoud gedurende de looptijd van de Opel
Occasions garantie moet aantoonbaar kunnen worden gemaakt door middel van het
onderhoudsboekje. De Opel Occasions garantie gaat in op de dag waarop de auto op naam van de
klant wordt gesteld (kenteken deel II). De einddatum wordt op het Opel Occasions garantie
garantiecertificaat vermeld.
2.2 De Opel Occasions garantie eindigt op het moment dat de auto total-loss wordt verklaard of
gestolen is.
Artikel 3 – Inhoud van Opel Occasions garantie
3.1 De Opel Occasions garantie is van toepassing op auto’s inclusief eventuele opties die ‘af fabriek’
zijn geleverd voor zover genoemd als gedekt onderdeel in artikel 4. Niet ‘af fabriek’ gemonteerde
accessoires zijn van vergoeding uitgesloten, evenals de gevolgschaden die ontstaan door storingen
aan of door deze accessoires.
3.2 Het gebruik van Liquifi ed Petroleum Gas (LPG) als brandstof heeft geen invloed op de
beoordeling van een eventuele motorschade, mits aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de installatie is gehomologeerd door de fabrikant van de auto, of
b. de gasinstallatie dient bij afl evering van de auto of aangaan van de Opel Occasions garantie
ingebouwd te zijn. De gasinstallatie-inbouwer dient erkend te zijn door de fabrikant van de
gasinstallatie en de ingebouwde installatie moet voldoen aan de wettelijke eisen en aan de eisen van
de fabrikant van de gasinstallatie. Herstelwerkzaamheden aan de gasinstallatie zèlf vallen niet onder
Opel Occasions garantie.
Artikel 4 – Gedekte onderdelen en niet gedekte onderdelen
4.1 Gedekte onderdelen:
Alle af fabriek gemonteerde mechanische, elektrische en elektronische componenten evenals
originele accessoires vallen onder de dekking, met uitzondering van componenten die in de
uitsluitingen zijn opgenomen.
4.2 Uitsluitingen:
4.2.1. Alle onderhoudswerkzaamheden waaronder: Oliewissels en bijvullen, smeer/koelmiddelen,
filters waaronder olie-, lucht-, brandstof-, pollen-, interieur-fi lter, airco onderhoud en afvullen.
4.2.2. Componenten die onderhevig zijn aan slijtage en componenten die periodiek vervangen of
gereinigd dienen te worden zoals: banden en velgen, naafdoppen, bougies / gloeibougies,
remschijven, remblokken, remschoenen, remtrommels, batterij(en), wisserbladen, koplampwissers,
riemen (uitgezonderd distributieriem), schokdempers, lampen (binnen en buiten), zekeringen, het
gehele uitlaatsysteem (uitgezonderd katalysator die wel is gedekt), koppelingsplaat, drukplaat en
druklager.
4.2.3. Carrosserie waaronder: Afdichtstroken, dichtingen, wielen, sloten, sleutels, deurgrepen,
scharnieren, deurstop, lenzen van glas en kunststof, beschermingsstrips, bumpers, lak, bekledingen,
ruiten, ruitlijsten, deur- en raamrubbers (uitgezonderd schuifdak), interieurbekledingen en textiel,
deuren, stoelen, tapijten, kofferbak en motorcompartiment.
4.2.4. Componenten die zijn uitgesloten van dekking: Audio, navigatie, bluetooth, speakers,
antennes. Schade als gevolg van externe invloeden waaronder: aanrijding, brand, diefstal, krassen,
deuken, ongeval, chemische beschadiging, waterinsijpeling.
4.2.5 Componenten of onderdelen die niet af fabriek gemonteerd zijn, zijn van dekking uitgesloten,
even als de gevolgschades die ontstaan door storingen aan of van niet conforme accessoires en door
componenten die zijn uitgesloten van dekking.
Artikel 5 – Algemene Uitsluitingen 5.1
5.1 Normaal onderhoud, inclusief onderdelen die periodiek vervangen of gereinigd dienen te
worden, alsmede onderdelen met een normale gebruiksslijtage waaronder fi lters, banden, compleet
uitlaatsysteem inclusief katalysator, remblokken, wisserbladen, accu, batterijen, enz.
5.2 Defecten en hun gevolgschade die ontstaan door nalatigheid c.q. ondeskundigheid of door
opzettelijk verkeerd gebruik.
5.3 Defecten in geval van total-loss schade.
5.4 Defecten en hun gevolgschade ontstaan door/tijdens joyriding, diefstal.
5.5 Defecten als gevolg van een ongeval/aanrijding.
5.6 Defecten veroorzaakt door/tijdens oorlogshandelingen, onlusten, natuurgeweld en andere
gevallen van overmacht.
5.7 Schade aan personen en zaken.
5.8 Derving van inkomsten.
5.9 Het verhelpen van, en gevolgschade door:
- binnendringen van water;
- corrosie;
- vervuiling in of van vloeistoffen.
5.10 Onbalans van wielen.
5.11 Afzetten van verbrandingsresten (inclusief verbrande kleppen).
5.12 Gevolgen van verkeerde afstellingen.
5.13 Lampen, lampglazen.
5.14 Schaden ontstaan door externe invloeden.
5.15 Verwaarlozing van enig vloeistofniveau waardoor schade ontstaat (ook van onderdelen die als
zodanig wel onder de Opel Occasions garantie vallen).
5.16 Defecten in geval van terugroepactie door de fabrikant.
5.17 Wijzigingen die aan de auto werden (c.q. worden) aangebracht waardoor aard en wezen van de
auto anders zijn geworden dan waarvoor de auto oorspronkelijk door de fabriek was bestemd.
5.18 Auto’s gebruikt voor verhuur, taxi, rijschool, transportbedrijf of koeriersdiensten.
5.19 Politie-, brandweer-, ambulance- en alarmdienstauto’s en/of auto’s die voor gelijksoortige
doeleinden worden ingezet.
5.20 Auto’s gebruikt voor off-road, wedstrijden of races.
5.21 Indien er sprake is van enige vorm van fraude. In deze gevallen bestaat geen recht op
tussenkomst dan wel hulpverlening bij schade.
Artikel 6 - Vergoedingen op grond van de Opel Occasions garantie
6.1 Gedurende de looptijd van de Opel Occasions garantie wordt de auto van de klant bij het defect
raken van een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel kosteloos gerepareerd, mits het een
onderdeel of een situatie betreft dat is uitgesloten in artikel 4.2 of artikel 5. De te vervangen
onderdelen kunnen ook de door Opel officieel geaccepteerde gereviseerde onderdelen zijn.
6.2 Het totaal van de reparatiekosten die vergoed worden onder deze Opel Occasions garantie zal in
totaal nimmer meer bedragen dan de dagwaarde van de auto op de dag dat auto defect is geraakt.
6.3 Opel Occasions garantie vergoedt geen kosten waarvoor niet vooraf telefonisch of schriftelijk toe
stemming is gegeven.
Artikel 7 - Hoe doet u beroep op de Opel Occasions garantie?
7.1 Bij een storing, die onder Opel Occasions valt, dient u uw auto zo snel mogelijk na constatering
van de storing naar de leverende Opel dealer of een Opel erkend reparateur te brengen.
7.2 U dient direct na constatering van de storing alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade
zo veel mogelijk te beperken.
7.3 Nadat de storing en de mogelijke oorzaak zijn vastgesteld zal, in overleg met de leverende Opel
dealer worden bepaald of de reparatie onder de Opel Occasions garantie valt.
Artikel 8 - Landen waar de Opel Occasions garantie geldig is
8.1 Opel Occasions garantie is geldig in Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen) en
in de volgende Europese landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Groot-Brittannië,
Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië,
Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.
Artikel 9 - Hoe werkt de Opel Occasions garantie in het buitenland
9.1 In het buitenland is de Opel Occasions garantie uitsluitend geldig bij een aaneengesloten verblijf
van maximaal 90 dagen in de in deze Opel Occasions garantievoorwaarden vermelde landen.
9.2 Klant dient in geval van een storing altijd vóór het moment van reparatie contact op te nemen
met zijn eigen Opel dealer in Nederland en zijn instructies strikt op te volgen.
9.3 In landen buiten Nederland dienen alle reparaties of bij een offi cieel Opel Erkend Reparateur, of
bij een officiële dealer die het merk van de auto voert, te worden uitgevoerd.
9.4 U dient gemaakte reparatiekosten in het buitenland te voldoen en om vervolgens de factuur bij
de eigen Opel dealer of Opel Erkend Reparateur in Nederland indienen. NB: Indien het maar
enigszins mogelijk is wordt klant verzocht de onderdelen mee te nemen.
9.5 De vergoeding van de reparatiekosten in het buitenland zal nooit meer bedragen dan de
vergoeding die zou zijn verleend indien de reparatie in Nederland zou zijn uitgevoerde en in totaal
nimmer meer dan de dagwaarde van de auto op het moment dat er een storing aan de auto is
opgetreden.
Artikel 10 - Overdracht van de Opel Occasions garantie
10.1 De Opel Occasions garantie kan worden overgedragen aan een nieuwe houder van het kenteken
deel II op voorwaarde dat het onderhoud volgens fabrieksvoorschriften door een offi ciële Opel
Occasions dealer is uitgevoerd en de looptijd van de garantie niet is overschreden.
10.2 In geval de Opel Occasions garantie wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar zal €25,00
administratiekosten in rekening worden gebracht.
Artikel 11 - Vragen over Opel Occasions garantie
11.1 Voor eventuele vragen of opmerkingen over de Opel Occasions garantie kunt u contact
opnemen met de Opel dealer die de auto aan u heeft geleverd.
Artikel 12 – Toepasselijk recht / Geschillen
12.1 Op de Opel Occasions garantie is het Nederlands Recht van toepassing.
12.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Download