Goederentransportwijzer

advertisement
Goederentransportwijzer
Informatie over risico’s en ondersteuning
De eigenaar van de goederen loopt het risico.
bij uw advies
Deze risico's komen meestal voor rekening van de
De goederentransportwijzer is ervoor bedoeld om
eigenaar van de goederen. Dit is degene die volgens
u te informeren over de risico's die uw relaties
de leveringsvoorwaarden eigenaar is van de
lopen tijdens het vervoer van goederen. Een
goederen tijdens het transport. Het moment van
goederentransportverzekering is maatwerk, dat
overdracht door de verkoper aan de koper kan bij
een goede voorbereiding vereist. Met deze
het ophalen van de goederen zijn, maar ook bij
goederentransportwijzer willen wij u ondersteunen
aflevering op de afgesproken plaats. Ertussenin is
in uw advies aan uw zakelijke relaties op het
ook mogelijk (bijvoorbeeld aflevering in een haven,
gebied van goederentransport.
waarna de goederen voor risico van de koper verder
vervoerd zullen worden).
Transporteren gaat gepaard met risico’s
Bij het transport van goederen zijn er diverse
Vervoerders zijn beperkt aansprakelijk
risico’s die kunnen optreden.
De vervoerder kan bij schade soms aansprakelijk
•
Schade aan de vervoerde goederen
worden gesteld door de eigenaar van de goederen.
•
Bederf van de vervoerde goederen
Als de vervoerder zich niet kan beroepen op
•
Diefstal van de vervoerde goederen
overmacht, is hij slechts aan te spreken voor een
•
Bedrijfsschade als gevolg van schade aan de
gemaximeerd bedrag per kilo. In de onderstaande
vervoerde goederen
tabel zijn deze bedragen weergegeven:
Vervoer binnen Nederland
Vervoer over de grens
Vervoer over de weg
€ 3,40 per kilogram
€ 10 per kilogram
Vervoer over zee
nvt
£ 368 per collo (vrachteenheid)
Vervoer over spoor
€ 20 per kilogram
€ 20 per kilogram
Vervoer door de lucht
€ 20 per kilogram
€ 20 per kilogram
Dit wil zeggen dat bij waardevolle goederen de schade niet volledig kan worden verhaald op de vervoerder. Als
de vervoerder niet aansprakelijk is, kan er helemaal niets worden verhaald. Ook kunnen gederfde inkomsten
niet op de vervoerder worden verhaald.
NnL
Bijzondere producten vragen bijzondere
Wat zijn de voordelen van de goederentransport-
zorg bij transport
verzekeringen van Nationale-Nederlanden?
Machines
Geen problemen bij verhaal op de tegenpartij.
Machines zijn van groot belang voor het
Het Buyer's en Seller's interest-risico is standaard
productieproces van uw bedrijf. Komen de
meeverzekerd. Hierdoor wordt het risico van schade
machines beschadigd aan dan is het altijd de
voor of na de overdracht van de goederen (dus voor of
vraag voor wiens risico de machines werden
na overdracht van eigendom) gedekt. Als er dus
vervoerd. Ook kan de productie van uw bedrijf
schade ontstaat tijdens het vervoer en de goederen
gevaar lopen, doordat de machine niet op tijd
zijn nog niet overgedragen aan de koper, dan wordt
kan worden ingezet.
de schade gedekt door de verzekering van de koper.
Dit is buyer's interest-risico. Bij seller's interest-risico
Laat uw klant zijn vermogen beschermen door
wordt de verkoper beschermd tegen schade na over-
extra maatregelen. Een aanvullende Transport-
dracht van het eigendom van de goederen. Hierdoor
bedrijfsschadeverzekering dekt de risico's van
hoeft u geen discussies te voeren met de verzekeraar
omzetderving als gevolg van een beschadiging
van andere partijen, waarvan u de voorwaarden niet
van de machine tijdens het transport.
kent, aangezien dit vaak buitenlandse verzekeraars
zullen zijn. De goederentransportverzekering van
Nationale-Nederlanden zorgt ook voor dekking als de
De goederentransportverzekering voor
tegenpartij niet of onvoldoende is verzekerd.
iedere ondernemer
Voor wie is deze verzekering bedoeld?
Bedrijven die goederen zelf vervoeren of dat door
Bijzondere producten vragen bijzondere
een beroepsvervoerder laten doen, kunt u onze
zorg bij transport
goederentransportverzekering aanbieden.
Bijvoorbeeld groothandelsbedrijven, importeurs,
Computers en elektronica
exporteurs en handelshuizen. Ook zijn er speciale
Computers en elektronica vragen extra zorg
goederentransportverzekeringen, geschikt voor
tijdens het vervoer naar de eindbestemming.
de servicemonteur, de detailhandel, de vertegen-
De beroepsvervoerder speelt hierin een
woordiger of de standhouder op tentoonstellingen.
belangrijke rol. Uw relatie kan aanvullende
voorwaarden stellen aan het transport.
Een goederentransportverzekering kan op twee
Bijvoorbeeld de eis dat de beroepsvervoerder
manieren worden gesloten: een losse post en een
alleen gesloten vervoermiddelen (in vaktermen
naverrekenpolis op contractbasis. Een losse post is
een kastenwagen) inzet voor het vervoer van
een verzekering voor één specifiek transport. Een
uw kostbare zaken. Een andere eis kan zijn dat
naverrekenpolis is een verzekeringscontract waarbij
de combinatie is beveiligd op het zwaarste
per jaar de werkelijk verschuldigde premie wordt
beveiligingsniveau (B3) en dat er niet wordt
naverrekend op basis van de uitgevoerde transporten.
geparkeerd op onbewaakte parkeerplaatsen.
De goederentransportverzekering dekt de schade
aan de vervoerde goederen die ontstaat tijdens het
Deskundig advies vooraf en preventiebegeleiding.
vervoer, maar er kan ook dekking worden gegeven
Nationale-Nederlanden heeft in haar buitendienst
voor schade die is ontstaan tijdens eventuele opslag
transportverzekeringsdeskundigen, die u kunnen
na het vervoer.
adviseren over bouw-, vervoer- en transportzaken.
Deze specialisten weten wat er speelt in de markt
Een prijs die passend is bij het risico
en kunnen vanuit hun kennis de klant adviseren
Mede door de adviezen van eigen transport-
over de verschillende mogelijkheden op het
specialisten is Nationale-Nederlanden in staat
gebied van transportverzekeringen. Ook onze
om uw relatie een concurrerend tarief te bieden
expert schadepreventie kan uw relatie van dienst
voor zijn goederentransportverzekering. De
zijn met advies ter voorkoming van schade of ter
goederentransportverzekering kent een aantal
vermindering van de schadelast.
aparte vormen en uitbreidingen. Deze zullen
hieronder kort worden uiteengezet.
Specialisten wereldwijd.
Overal ter wereld kan Nationale-Nederlanden
1. transportbedrijfsschadeverzekering
lokale schade-experts inschakelen die binnen 24
Deze verzekeringsvorm is geschikt voor relaties
uur ter plekke kunnen zijn in geval van schade.
die goederen laten vervoeren waarbij schade aan
Op deze wijze kan de schade wellicht beperkt
deze goederen bedrijfsschade tot gevolg heeft.
worden en
Deze verzekering biedt dekking als schade aan
de expert kan ter plaatse advies geven over de te
een vervoerd goed een tijdelijke bedrijfsstilstand
volgen procedures.
tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld als een
productieproces stil komt te liggen omdat
Uitgebreide dekking.
grondstoffen tijdens het transport schade
De All-risks dekking is de meest gevraagde
hebben opgelopen en niet meer zijn te gebruiken
dekking tegen onvoorziene gevaren waaraan de
in het productieproces. Deze verzekering dekt
goederen tijdens het transport blootstaan. Zoals
de omzetderving als uw klant de koper is, of
onder meer de uiteenlopende vormen van
het afgesproken boetebedrag als uw klant de
beschadiging en diefstal. De dekking kan
verkoper is. Dit is een uitbreiding op de
worden uitgebreid met een dekking tegen het
goederentransportverzekering.
oorlogs- en stakersrisico. Met oorlogsrisico
wordt schade door oorlogshandelingen bedoeld
Bijzondere producten vragen bijzondere
en met stakersrisico wordt niet alleen schade
zorg bij transport
door stakingen bedoeld, maar ook schade
die ontstaat door kapingen en terroristische
Textiel en sportschoenen
aanslagen. Op goederentransportverzekeringen
Gewilde artikelen zoals merktextiel en
is de terrorismeclausule dus niet van toepassing
merksportschoenen vragen extra zorg. Als
de goederen vlak voor het weekend worden
Opruimingskosten en vernietigingskosten
opgehaald kan het voorkomen dat de beladen
meeverzekerd.
combinatie het weekend onbewaakt blijft staan.
Tot een bedrag van € 5000,- zijn de
Dit is een erg diefstalgevoelige situatie, waarbij
opruimingskosten en vernietigingskosten bij
de kans op diefstal van de lading groot is. Goede
Nationale-Nederlanden meeverzekerd.
afspraken met de vervoerder zijn hier aan te
bevelen. Bijvoorbeeld als de lading toch een
De goederentransportverzekering voldoet
weekend moet overstaan, vraag hem de
aan de eisen voor een 'letter of credit'.
combinatie te parkeren in een afgesloten en
De goederentransportverzekering kan hierdoor
beveiligde loods. Moeten er onderweg nood-
als zekerheid dienen als de verzekerde een
zakelijke stops worden gemaakt, omdatde
bankgarantie nodig heeft voor de koopovereen-
vervoerder moet voldoen aan de rij- en rust-
komst. Dit geldt alleen voor een losse post.
tijdenwet, eis dan een bewaakte parkeerplaats.
2. De tentoonstellingsverzekering
4. De eigen vervoerverzekering
Voor alle bedrijven die op een beurs staan.
Voor wie: detailhandelsbedrijven, leveranciers
Deze verzekering dekt het risico van schade aan
van bruingoed-, witgoed- en servicebedrijven
zowel de tentoongestelde zaken als de stand.
zoals aannemers, loodgieters etc.
Het risico is gedekt tijdens het evenement en
Voor deze bedrijven hebben wij een speciale
tijdens transport van en naar het evenement.
verzekering ontwikkeld, namelijk de eigen
vervoerverzekering. De voordelen zijn dat er
3. De monstercollectieverzekering
dekking is voor schade die tijdens het vervoer,
Voor een vertegenwoordiger die met een
laden of lossen van goederen is ontstaan. En er
collectie op pad is.
is dekking tegen diefstal van goederen na braak
Deze verzekering verzekert zaken die aan
van het voertuig. Met de 24-uursdekking zijn de
cliënten worden getoond of gedemonstreerd
goederen zelfs verzekerd tegen alle mogelijke
tegen het risico van diefstal en beschadiging.
gebeurtenissen van buitenaf, mits de goederen
Deze verzekering biedt een uitgebreide dekking
zich in de auto bevinden. Eigen risico's bij
zolang de vertegenwoordiger met de collectie op
diefstal vervallen als een auto is voorzien van
pad is. Maar ook als die wordt getoond aan de
een door ons goedgekeurde beveiliging. De
cliëntèle en ook gedurende het verblijf in het
inhoud van een servicebus of het witgoed dat
woonhuis van de vertegenwoordiger.
de detailhandelaar moet afleveren bij zijn koper
is op deze polis verzekerd tegen de risico's van
Bijzondere producten vragen bijzondere
diefstal en beschadiging. Het dekkingsgebied
zorg bij transport
is West Europa. Deze verzekering kunt u
aanvragen via Mijn.NN.nl en u heeft de polis
Levensmiddelen en bederfelijke goederen
binnen vijf dagen in huis.
Het is van groot belang dat levensmiddelen,
diepvriesproducten, bloemen en planten
Contactgegevens
gezond op de eindbestemming aankomen.
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze
Eisen aan het vervoer, de verpakkingswijze en
goederentransportwijzer? Of u heeft behoefte
afspraken zijn dan ook van zeer groot belang.
aan deskundig advies over
Bewijslast tegen de vervoerder of de rederij is
goederentransportverzekeringen? Neemt u dan
altijd lastig.
contact op met uw accountmanager schade.
Adviseer in dat geval het gebruik van vervoer-
Ook kunt u bellen met het klantcontactteam
middelen met een geldig FRC-Certificaat. Dit
Transport: tel: 010-5130431 of 070-5130691 of via
is het bewijs van de zwaarste keuring voor
e-mail: [email protected]
vervoermiddelen die bederfelijke waar
of [email protected]
vervoeren. Bij zeevervoer in reefercontainers
('refrigerated containers') is het van groot
belang dat de containers, afhankelijk van het
type container, worden uitgerust met twee tot
drie temperatuurrecorders (bijvoorbeeld met
zogenaamde Ryan-recorders).
Download