Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W:nr. 08.0798 d.d. 26 augustus 2008
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Pilgrimfathers 2009
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. kennis te nemen van het projectplan voor de nationale en internationale profilering van Leiden ter
gelegenheid van de viering van het Pilgrim Fathers jaar 2009, concept 1b d.d. 23 juni 2008;
2. conform het advies van Leiden Marketing- Stichting Stadspartners Leiden d.d. 28 juli 2008 inzake
voornoemd projectplan Pilgrimfathers 2009 te besluiten om het ingediende plan niet uit te voeren,
maar uit te gaan van een bescheiden kernprogammering.
3. bijgevoegde brief aan de raad inzake de viering van het Pilgrim Fathers jaar 2009 vast te stellen.
Samenvatting
Een aantal stadspartners, waaronder de Centrummanager, en particulieren heeft als ad hoc Projectgroep
Pilgrims in Leiden 1609 – 2009 op 23 juni 2008 een projectplan voor de nationale en internationale
profilering van Leiden ter gelegenheid van de viering van het Pilgrim Fathers jaar 2009 opgesteld. In dit
projectplan wordt de gemeente Leiden om een subsidiebijdrage verzocht.
Op 28 juli is door de directeur Leiden Marketing namens de Leiden Marketing – Stichting Stadspartners
advies uitgebracht op het projectplan. Het advies behelst op hoofdlijnen om het ingediende plan niet uit te
voeren.
Het college vindt het jammer dat de stadspartners deze conclusie hebben getrokken, maar waardeert de
heldere advisering vooraf. Gezien het negatieve advies van de stadspartners moet het college
concluderen dat er onvoldoende draagvlak en enthousiasme is om dit plan op een goede wijze te
realiseren. Daarmee is er onvoldoende reden om voor het omvangrijke bedrag uit het voorstel een
buitengewone subsidie te verstrekken.
Het college is overigens verheugd over het feit dat Leiden Marketing wel mogelijkheden ziet om de Pilgrim
Fathers als begrip onderdeel te laten zijn van het merk ‘Stad van Ontdekkingen’ en daarmee van de
zogenoemde marketing-mix van de stad. De Pilgrim Fathers als begrip zijn een kans om Leiden “bij
bezoekers en toeristen blijvend te profileren als de stad waar tolerantie, gastvrijheid, vrijzinnigheid en een
explorerende instelling tot de vaste waarden behoren”. Bovendien adviseren de stadspartners om een deel
van de activiteiten uit het voorgestelde programma wél doorgang te laten vinden, maar niet vanuit een
brede projectorganisatie. De Lakenhal, Webster University en het Regionaal Archief Leiden zouden de
organisatoren van deze activiteiten moeten zijn.
Het college stelt voor om met de raad van gedachten te wisselen over de inhoud en consequenties van het
advies en te vernemen of de raad zich kan vinden in het uitvoeren van een beperkt deel van de activiteiten
en daarvoor gemeentelijke middelen ter beschikking te stellen. Alsdan kan in overleg met Regionaal
Archief en Lakenhal worden bezien of en op welke wijze hieraan uitvoering kan worden gegeven.
1
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Aan de leden van de gemeenteraad
Datum 26 augustus 2008
Ons kenmerk Div-2008-12828
Onderwerp Pilgrimfathers 2009
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 071-5165165
E-Mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
Contactpersoon L.G. Bergijk
Doorkiesnummer 7118
Geachte leden van de gemeenteraad,
Vlak voor het zomerreces werd de gemeente benaderd door de (ad hoc) Projectgroep Pilgrim Fathers
Leiden 2009 met een voorstel tot een reeks van activiteiten in het kader van het Pilgrimjaar 2009. Het
projectplan ‘voor de nationale en internationale profilering van Leiden ter gelegenheid van de viering
van het Pilgrim Fathers jaar 2009’ treft u bijgevoegd (bijlage 1).
Wij hebben in een eerste reactie aangegeven waardering te hebben voor initiatief. Tevens moest
geconstateerd worden dat dit projectplan buiten de reguliere kaders en middelen valt. De omvang van
de gevraagde ondersteuning (à 160.000 euro) is bovendien zo omvangrijk, dat een breed draagvlak
een gedeeld enthousiasme in de stad een noodzakelijke voorwaarde is om deze investering tot zijn
recht te laten komen.
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 8 juli jl. heeft uw raad vervolgens een motie
aangenomen (RV 08.0058, Motie 9: Pilgrim Fathers jaar 2009) waarin ons verzocht wordt om:
 initiatieven/aanvragen t.b.v. de viering van het Pilgrim Fathers herdenkingsjaar vanuit de stad
op hun waarde te beoordelen,
 daarbij het per 2009 heringerichte Vrouwenkerkplein niet te vergeten,
 en de raad daarover bij de begroting 2009 of zoveel eerder als mogelijk te rapporteren en
zonodig met voorstellen naar de raad te komen, waarbij eventueel benodigde dekking mede
kan worden gezocht in de reserve Leids Fonds voor de Kunsten 2007
In reactie op de motie hebben wij toen aangegeven aan deze motie uitvoering te geven door de 18
stadspartners, verenigd in Leiden Marketing, om een advies te vragen. Een positief advies van de
stadspartners mag immers gezien worden als een uiting van het noodzakelijk draagvlak en
enthousiasme. Bovendien is Leiden Marketing de aangewezen organisatie voor de financiële en
organisatorische coördinatie van dergelijke activiteiten.
Op 28 juli jl. hebben wij het advies van de stadspartners ontvangen. Het advies treft u bijgevoegd
(bijlage 2).
2
De Stadspartners adviseren het ingediende Kaderplan niet uit te voeren.
De Stadspartners geven aan dat het kaderplan “qua planning niet meer realiseerbaar is” en tevens dat
er “onvoldoende commitment (ook financieel) onder de in het Kaderplan genoemde organisaties en
partijen” is. Wij vinden het jammer dat de stadspartners hebben moeten constateren dat er
onvoldoende betrokkenheid is om dit plan in de resterende tijd te kunnen realiseren, maar waardeert de
heldere advisering vooraf.
Gezien het negatieve advies van de stadspartners moeten wij concluderen dat er onvoldoende
draagvlak en enthousiasme is om dit plan op een goede, verantwoorde wijze te realiseren. Daarmee is
er onvoldoende reden om voor het omvangrijke bedrag uit het voorstel een buitengewone subsidie te
verstrekken.
Wij zijn overigens verheugd over het feit dat Leiden Marketing wel mogelijkheden ziet om de Pilgrim
Fathers als begrip onderdeel te laten zijn van het merk ‘Stad van Ontdekkingen’ en daarmee van de
zogenoemde marketing-mix van de stad. De Pilgrim Fathers als begrip zijn een kans om Leiden “bij
bezoekers en toeristen blijvend te profileren als de stad waar tolerantie, gastvrijheid, vrijzinnigheid en
een explorerende instelling tot de vaste waarden behoren”.
Bovendien adviseren de stadspartners om een deel van de activiteiten uit het voorgestelde programma
wél doorgang te laten vinden, maar niet vanuit een brede projectorganisatie. De Lakenhal, Webster
University en het Regionaal Archief Leiden zouden de organisatoren van deze activiteiten moeten zijn.
Graag wisselen wij met u van gedachte over dit advies. Ook vernemen wij daarbij graag of u zich kunt
vinden in het uitvoeren van een beperkt deel van de activiteiten en of u bereid zou zijn hiervoor
gemeentelijke middelen ter beschikken te stellen
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Bijlage 1: Projectplan ‘voor de nationale en internationale profilering van Leiden ter gelegenheid van de
viering van het Pilgrim Fathers jaar 2009, d.d. 23 juni 2008;
Bijlage 2: Advies Leiden Marketing-Stichting Stadspartners d.d. 28 juli 2008
3
Aan
: College van B&W Leiden
T.a.v.
: Jan Jaap de Haan, wethouder Cultuur, Werk en Inkomen
Datum : 28 juli 2008
Onderwerp
: Advies van Leiden Marketing over
“Kaderplan voor nationale en internationale
profilering van Leiden in relatie tot de Pilgrim Fathers ter
gelegenheid van de viering van het Pilgrim Fathers jaar
2009 fathers. Versie: concept 1b, datum: 23 juni 2008,
auteur: Maarten van Vliet.
Van
: Leiden Marketing- Stichting Stadspartner Leiden
namens de stadspartners: Majella de Spaey, directeur
Vooraf
De gemeente Leiden heeft Leiden Marketing – Stichting Stadspartners Leiden, advies gevraagd over een
plan dat de viering van het Pilgrimjaar in 2009 betreft. Dit plan stond in het kader van de perspectiefnota
2009 op 9 juli op de agenda van de plenaire Raadsvergadering. Vraag was of er in 2009 (ook in financiële
zin) rekening gehouden moet worden met de viering van het feit dat de Pilgrimfathers 400 jaar geleden in
1609 te Leiden arriveerden.
Het plan dat op de agenda stond is samengesteld door een ad hoc werkgroep geheten ‘Projectgroep
Pilgrims in Leiden 1609 – 2009’. Deze werkgroep heeft op verzoek van Wethouder Jan Jaap de Haan het
initiatief genomen een plan samen te stellen. In dit plan zijn naast reeds lopende projecten/activiteiten op
het gebied van de Pilgrims 2009, extra voorstellen gedaan alsmede een voorstel voor een overkoepelende
projectorganisatie en financiering.
Op verzoek van de Gemeente is het ‘Kaderplan Pilgrims’ als nagekomen agendapunt geagendeerd tijdens
de netwerktafel van de Stadspartners op 10 juli jongstleden.
Afgesproken is toen dat een afvaardiging van de Stadspartners het ‘Kaderplan Pilgrims’ in overleg met de
auteur zou bespreken. Doel van deze bespreking was te komen tot een advies voor het College van B&W
dat op 26 augustus besproken zal worden. De afvaardiging Stadspartners is samengesteld uit personen
die inhoudelijk betrokken zijn, of zijn geweest bij Pilgrimactiviteiten of bij de planvorming daarvoor.
De bespreking van het plan met betrokkenen heeft onder voorzitterschap van de directeur Leiden
Marketing plaats gevonden op 21 juli.
Bij de bespreking waren namens de Stadspartners betrokken:
- Ton Boon, Pieterskerk
- Hans van de Bunte, Museumgroep Leiden
- Jan Albert Dop, Webster University
- Mirjam van der Loo, communicatie-adviseur Gemeente Leiden
- Ben Schuttenbeld, Kamer van Koophandel.
4
Namens de werkgroep was aanwezig de auteur van het plan: Maarten van Vliet, zelfstandig
communicatieadviseur.
De stadspartners hebben het kaderplan beoordeeld op:
1. worden de doelen en ambities in het ‘Kaderplan Pilgrims’gedeeld door de stadspartners?;
2. zo ja, zijn deze doelen haalbaar en uitvoerbaar?
3. wat is ons advies over de kosten en organisatie?
Hieronder volgt ons advies aan B&W.
5
Advies
Ambities en doelen Pilgrim Fathers voor Leiden
1. De stadspartners zijn van mening dat (de geschiedenis en het herdenken van) de
Pilgrim Fathers op een structurelere wijze aan het merk Leiden verbonden moet worden
dan alleen vanuit een herdenkingsjaar.
Het fenomeen Pilgrim Fathers sluit 1-op-1 aan op de positionering van Leiden: stad van
kennis en cultuurhistorie met kernwaarden als vrijzinnigheid, tolerantie, gastvrijheid en
een explorerend karakter (stad van ontdekkingen).
Als strategisch doel zien de Stadspartners: Leiden wordt - onder een bredere doelgroep
dan nu - automatisch geassocieerd met de Pilgrim Fathers en met gastvrijheid,
vrijzinnigheid en tolerantie.
Vanaf 2009 zou dit uitgewerkt moeten worden in een activiteitenplan met een langere
horizon. Het accent in dit plan zou meer moeten liggen op story telling, (internationale)
educatie en het op gezette en geschikte tijden structureel genereren van free publicity.
2. Het primaire belang van de Pilgrim Fathers voor Leiden ligt in de mogelijkheden voor
een positieve profilering van het merk (historie, tolerantie, oorsprong etc). Het
aantrekken van Amerikaanse toeristen zien wij als secundair doel.
De stadspartners delen dus doelstelling A en doelstelling C (p. 5) in de Kaderplan, maar
zien dit als strategische doelen om aan het merk Leiden te bouwen.
3. De doelstelling dat een herdenking van de Pilgrim Fathers 2009 “het toerisme zal
bevorderen uit binnen- en buitenland in het bijzonder
Noord-Amerikanen (…. )” achten de Stadspartners voor 2009 niet haalbaar (doelstelling
B in het Kaderplan p 5).
De verwachting dat een Pilgrimherdenking in 2009 (grotere) groepen toeristen uit
Noord-Amerikanen naar Leiden/Europa zal trekken, is te hoog gespannen en
voornamelijk vanuit een Leids, lokaal perspectief ingegeven. Het Pilgrimverhaal leeft
vooral onder een selecte groep mensen aan de Noord-Amerikaanse Oostkust.
Eerst zal actief aan punt 2 gewerkt moeten worden voordat het zal lukken meer dan
een alleen een niche-doelgroep onder de Amerikanen te activeren.
Is het plan haalbaar en uitvoerbaar?
1. De Stadspartners adviseren het ingediende Kaderplan niet uit te voeren :
- Doelstelling B (meer Amerikaanse toeristen trekken) is niet uitgewerkt in noodzakelijke
marketingactiviteiten om die ook daadwerkelijk te realiseren (bijv. contacten met
touroperators). Qua planning achten wij dit niet meer realiseerbaar;
- Doelstelling A en C worden gedeeld door de Stadpartners, maar we zien onvoldoende
commitment (ook financieel) onder de in het Kaderplan genoemde organisaties en
6
partijen (pag. 9 en verder) om vanuit één centrale boodschap en één nieuw op te zetten
centraal regisserende projectorganisatie te gaan werken. De tijd is er niet meer om dit
commitment op te bouwen.
Advies kosten en organisatie
1. We adviseren voor de Pilgrimfathers in 2009 uit te gaan van een bescheiden
kernprogammering die bestaat uit de reeds lopende initiatieven bij onder meer de
Lakenhal en de Webster University.
2. We adviseren daarom ook geen hoge investeringen te doen in een zware
projectorganisatie die nog opgericht moet worden.
3. We adviseren - in samenspraak met de Stadspartners -;
- de Lakenhal voor 2009 een coördinerende rol te geven;
- daarin samen te werken met het Gemeentearchief als beheerder en kenner van dit
erfgoed;
- toe te werken naar een herdenkingsmoment;
- en hierin financieel te investeren.
Op deze wijze kan de Lakenhal als het meest natuurlijke centrale punt, waar ook de
benodigde inhoudelijke expertise ligt, samenhang creëren tussen partijen die zich met
de Pilgrims in 2009 bezig houden of die zich willen aansluiten.
4. Vanuit deze groep zou in nauwe samenspraak met de Stadspartners tevens een
activiteitplan ontwikkeld moeten worden rondom de Pilgrim Fathers om Leiden bij
bezoekers en toeristen blijvend te profileren als de stad waar tolerantie, gastvrijheid,
vrijzinnigheid en een explorerende instelling tot de vaste waarden behoort.
7
8
Kaderplan voor de nationale en internationale profilering van Leiden in relatie tot de Pilgrim Fathers ter
gelegenheid van de viering van het Pilgrim Fathers jaar 2009
Versie: concept 1b
Datum: 23 juni 2008
Auteur: Maarten van Vliet
9
Viering 400 jaar aankomst Pilgrims in Leiden
In 2009 is het 400 jaar geleden dat zich in Leiden een groep Engelse vluchtelingen vestigde, mensen
met een afwijkende overtuiging die in hun land van herkomst vervolgd werden. Net als andere
vluchtelingen, werd ook deze groep separatisten gastvrij opgenomen in het relatief tolerante Leiden
van de vroege 17e eeuw.
Na een beperkt aantal jaren tussen de Leidenaren geleefd te hebben, reisde de geloofsgemeenschap
door naar het ‘nieuwe’ continent Amerika, waar zij met hun gedachtegoed aanzienlijke invloed kregen
op de vorming van de Amerikaanse identiteit. Via deze Pilgrim Fathers – de naam waaronder ze de
geschiedenis ingingen – inspireerden Nederlandse en zelfs Leidse waarden en ideeën de Amerikanen
later ook bij hun staatsvorming.
Het verhaal van de Pilgrim Fathers is een aansprekend aspect van de langdurige historische band
tussen Nederland en de Verenigde Staten. Iets wat op zich al reden genoeg is voor een uitgebreide
terugblik en een waardige herdenking. Het gaat echter om meer dan gedenkwaardige historische
feiten. De gastvrije ontvangst door onze voorouders van de Pilgrims en andere groepen met
afwijkende denkbeelden herinnert ons aan onze Leidse waarden en de plaats van de
gastvrijheid/tolerantie in onze stadsgeschiedenis. De viering van 400 jaar Pilgrim Fathers biedt een
gelegenheid bij uitstek om deze waarden te onderstrepen en bijvoorbeeld onder de aandacht te
brengen van de Leidse jeugd.
Tegelijkertijd biedt de relatie tussen de Pilgrim Fathers en Leiden een bijzondere kans om onze stad
als toeristische bestemming voor de Amerikaanse markt op de kaart te zetten.
Tot nu toe is het immers, ondanks het voor Amerikaanse toeristen aantrekkelijke profiel van Leiden en
omgeving, niet gelukt om de Amerikaanse touroperators te bewegen om Leiden als bestemming in
hun programma op te nemen. Daar wil de projectgroep Pilgrims in Leiden 2009 verandering in
brengen.
Het voorliggende plan biedt daarom ook de nodige aanknopingspunten om het Leidse profiel bij
Amerikanen vanaf het komende jaar aanzienlijk te versterken. Daarbij richt de projectgroep zich niet
alleen op de bevordering van het toerisme in Leiden, maar ook op de uitwisseling tussen Leiden en
Noord Amerika.
Sinds de late negentiende eeuw zijn er in Leiden Pilgrim herdenkingen gehouden, waaronder
belangrijke in 1920 en 1970 (herdenkingen van de overtocht van de ‘Mayflower’ naar Nieuw
Engeland). Nederland en Leiden zijn toen in Amerika geroemd vanwege de religieuze tolerantie. De
gastvrije ontvangst van de Pilgrims in Leiden in 1609 werd gezien als de basis voor eeuwen van
vriendschappelijke betrekkingen tussen Amerika en Nederland.
De relatie tussen Leiden, de Pilgrim Fathers en de Verenigde Staten werd in 1989 nog eens
onderstreept met de uitreiking van de Leidse Erepenning aan het Amerikaanse volk ter gelegenheid
van het bezoek van de toenmalige president G.H.W. Bush.
Ook nu wordt het belang van de relatie van Amerikaanse kant tastbaar met een tentoonstelling over
de Pilgrims in Leiden, als openingstentoonstelling van de nieuwe vleugel van het Pilgrim Hall Museum
in Plymouth, Massachusetts (www.pilgrimhall.org). Pilgrim Hall Museum is het oudste museum van
10
Amerika. De Staat Massachusetts is bereid gevonden om publiciteit hierover te subsidiëren, wat
Leiden in New England bijzondere aandacht kan opleveren.
De koppeling van het Pilgrim Fathers thema aan Leiden blijkt dus ook in Amerika te leven en is
zodoende een goed vertrekpunt voor de profilering van Leiden op de Noord-Amerikaanse markt, die
van Noord-Amerikaanse expats in Europa en zelfs van de inwoners van Norfolk in Groot-Brittannië (de
oorspronkelijke leefomgeving van de Pilgrims).
Op grond van de conclusie dat herdenkingen aan beide zijden van de oceaan in 1609 (en in 1620)
Leiden een uitgelezen kans bieden om het gewenste profiel te communiceren, en ook om de basis te
leggen voor uitwisseling in bredere zin, heeft in de afgelopen periode een inventarisatie
plaatsgevonden van de mogelijkheden om te komen tot een aantrekkelijk, haalbaar en vooral effectief
herdenkingsprogramma voor het Pilgrims Fathers jaar 2009.
In dit kader is op verzoek van de heer Jan Jaap de Haan, de voor evenementen verantwoordelijke
wethouder, en mede namens de diverse stakeholders, het voorliggende kaderplan geformuleerd. Dit
plan biedt een integrale visie op de profilering van Leiden in relatie tot de Pilgrim Fathers herdenking
in 2009 en legt mede de basis voor een duurzame koppeling van het Pilgrim Fathers thema aan
Leiden in de komende jaren.
In de projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009 wordt samengewerkt door Leiden Marketing,
Centrummanagement Leiden, Kwik Events, Matchmakers Unlimited en MVKK Efficom.
Leiden, 27 juni 2008
Projectgroep Pilgrims in Leiden 1609 - 2009
11
Inhoudsopgave
1. Doelstelling, doelgroepen en globale uitwerking
2. Samenvatting kernprogramma en optionele activiteiten herdenking Pilgrim Fathers Leiden
2009
3. Beschrijving programmaonderdelen kernprogramma
4. Begroting kernprogramma
5. Projectorganisatie en contactgegevens
12
1. Doelstelling, doelgroepen en globale uitwerking
1.1. Doelstelling
De projectdoelstelling is drieledig:
A. Bevordering van een positief profiel van de stad Leiden onder Noord-Amerikanen, in het
bijzonder onder Noord-Amerikaanse expats in Europa, inwoners van de Amerikaanse
oostkust (New England), alsmede de bevordering van de culturele, wetenschappelijke en
economische uitwisseling tussen de Leidse regio en de New England staten.
B. Bevordering van het toerisme uit binnen- en buitenland, in het bijzonder van NoordAmerikanen, Noord-Amerikaanse expats in Europa, bewoners van Norfolk,UK.
C. Bevordering van tolerantie en leergierigheid (Leiden stad van ontdekkingen) als Leidse
kernwaarden.
Deze doelstellingen worden als volgt geoperationaliseerd.
A. Uitvoering geven aan een waardige herdenking van het verblijf van de Pilgrim Fathers in
Leiden en hun rol binnen de historische relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.
B. Uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers in Leiden.
C. Uitvoering geven aan een promotiecampagne rond het thema Pilgrim Fathers in Leiden.
D. Uitvoering geven aan een programma rond het thema Leiden / tolerantie.
De projectgroep voorziet vanuit deze doelstellingen in een kernprogramma, gericht op de hieronder
vermelde doelgroepen.
1.2 Doelgroepen
Het activiteitenprogramma dient te voorzien in aantrekkelijke, betekenisvolle activiteiten voor
uiteenlopende doelgroepen. De belangrijkste doelgroepen zijn:
- buitenlandse toeristen, in het bijzonder Amerikaanse expats, inwoners New England (VS) en Norfolk
(UK)
- dagtoeristen
- nazaten Pilgrim Fathers en hun umfelt
- de bevolking van Leiden en de Leidse regio in het algemeen
- de jeugd van Leiden en de Leidse regio
Tevens wordt een start gemaakt met activiteiten gericht op uitwisseling in relatie tot de volgende
doelgroepen:
- culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen van de betrokken regio’s in Nederland
en de Verenigde Staten
- het bedrijfsleven van de betrokken regio’s in Nederland en de Verenigde Staten
Voor een succesvolle uitvoering van het programma dient uiteraard ook rekening gehouden te worden
met een aantal secundaire doelgroepen:
- stakeholders Leiden
- sponsors
- touroperators e.d.
- media
13
1.3 Globale uitwerking
Het voorliggende programmavoorstel bestaat uit een kernprogramma voor 2009 (minimaal te
realiseren) en een optioneel pakket van aanvullende programmaonderdelen, waarvan de
haalbaarheid in de periode t/m september 2008 zal worden onderzocht.
In deze periode zal ook worden onderzocht op welke wijze de nadere positionering en profilering van
Leiden in relatie tot het Pilgrim Fathers thema en de Noord-Amerikaanse markt in de komende jaren
kan worden vormgegeven.
Het kernprogramma omvat:
1. de projectorganisatie
2. promotionele aspecten
3. activiteitenprogramma
2. Samenvatting kernprogramma en optionele activiteiten herdenking Pilgrim Fathers Leiden 1609 –
2009
2.1.1 Projectorganisatie
De projectorganisatie wordt belast met:
- het scheppen van de voorwaarden waaronder uitvoering gegeven kan worden aan de
promotionele doelen, zoals hiervoor omschreven (werving van fondsen, centrale
conceptontwikkeling, afstemming met stakeholders);
- het doen van voorstellen en het realiseren van draagvlak voor het aanhaken met het
thema bij lopende activiteiten;
- de regie over de uitvoering van de promotie en het activiteitenprogramma;
- het in het kader van de voornoemde doelstellingen bewaken van belangen,
concepten, rechten en budgetten.
Noodzakelijke voorwaarden zijn:
- mandaat primaire stakeholders (gemeentebestuur Leiden, stadspartners, Centrum
Management) voor integrale uitvoering projectplan;
- een projectruimte (kantoor met vergadermogelijkheid);
- een projectmanager met assistentie;
- (gedeeltelijke) financiering door de gemeente Leiden van projectruimte en
projectmanagement;
- financiering door de gemeente Leiden van basisvoorzieningen en promotie;
- gedeeltelijke financiering door de gemeente Leiden van activiteiten in het kader van
het kernprogramma.
Aspecten uitvoering:
2.1.2 Promotionele aspecten
- profilering relatie Leiden / Pilgrim Fathers en de projectactiviteiten via het centraal
bezoekerscentrum, de openbare bibliotheek, free publicity en de ter beschikking
14
-
staande eigen media (toeristisch informatieboekje, internet, brochures, posters e.d.)
gericht op de genoemde doelgroepen;
profilering relatie Leiden / Pilgrim Fathers en de projectactiviteiten via de media van
de gemeente Leiden;
(bevordering van) de ontwikkeling van themagerelateerde producten en souvenirs;
de bevordering van de presentatie Pilgrim Fathers gerelateerde monumenten en
locaties;
de bevordering van journalistieke en (populair)wetenschappelijke publicaties /
uitzendingen inzake het thema;
de profilering van de relatie Leiden / Pilgrim Fathers in Leiden (banieren
stationsgebied, bij musea, looproutes, e.d.);
de bevordering van het inhaken op het thema binnen de aan te geven kaders;
introductie toeristische reispas/kortingskaart;
uitnodigen / ontvangst journalisten uit de VS en Groot-Brittannië met als doel het
bevorderen van publicaties over de relatie Leiden / Pilgrim Fathers en de te
organiseren evenementen.
15
2.1.3 Activiteiten kernprogramma
Het kernprogramma omvat de volgende activiteiten:
Officiële herdenking en officiële start Pilgrim jaar
- officiële herdenking in Pieterskerk
Basisvoorzieningen
- Pilgrim Card (toeristische gemaks- en kortingkaart)
- Pilgrim Fathers wandelingen
- Pilgrim Fathers in Leiden website
Exposities
Wetenschap
-
tentoonstelling ‘Holland-mania’ in Stedelijk Museum de Lakenhal
expositie Leiden American Pilgrim Museum
expositie Leiden Pilgrim Press in Leiden en New York
expositie Regionaal Archief Leiden/Pilgrim Archives
lezingen relatie Leiden / Verenigde Staten Webster University
lezingenserie Jeremy D. Bangs
Jeugdprogramma
- lesmateriaal en lesprogramma basisscholen over Leidse waarden en tolerantie
- Pilgrim Fathers route en speurtocht
- Pilgrim Fathers creatieve wedstrijd: tekenen, dichten, schrijven
Evenementen
-
concertenreeks Pilgrim componisten en tijdgenoten
aanhaken bij Leidse Jazzweek 2009
aanhaken bij Lakenfeesten / Culinaire Week 2009
aanhaken bij 3 Oktoberviering 2009
Evensong concert met muziek van componisten John Coprario en Orlando Gibbons
2.2 Optionele aspecten
2.2.1 Aanvullende promotie:
- advertising doelmarkten
- documentaire relatie Pilgrim Fathers / Leiden
- artikel National Geographic
- introductie Leids foodproduct
2.2.2 Aanvullend programma
- expositie Museum voor Volkenkunde Northeast Coastal Woodland Indians in samenwerking met
Pilgrim Hall Museum
- uitslagenavond/verkiezingsnacht Amerikaanse presidentverkiezing november 2008
16
- boekje voor jeugd met hoogtepunten Leidse geschiedenis en Leidse waarden
- Thanksgiving Diner 26 november 2009 (en officiële afsluiting Pilgrim jaar)
- uitwisselingsprogramma bedrijven Leiden / VS (Massachusetts)
- zeilwedstrijd in samenwerking met Delfshaven en Immingham (Norfolk)
- congres / studium generale Universiteit Leiden historie en/of tolerantie
- mini-expositie over de Pilgrim Fathers in o.a. het Boerhaave Museum
- rap contest jongeren
- ontwikkeling Leids foodproduct (patisserie/chocolaterie)
- concerten René Verhoeff in Hartebrugkerk
- miniconcerten Leiden American Pilgrim Museum
- Pilgrims waterroute voor bezitters / verhuurders sloepen en roeiboten
- grote reproductie op doek Vrouwenkerkplein
- aanvulling website Pilgrim Archives
2.3 Aanhaken bij bestaande activiteiten
Er zijn tal van mogelijkheden om met het thema in te haken bij andere dan de genoemde lopende
activiteiten. Dit dient nadrukkelijk wel te gebeuren binnen de centraal aan te geven kaders, onder
meer om ‘free riding’ tegen te gaan.
De projectorganisatie inventariseert de mogelijkheden en stimuleert de partners in Leiden e.o. om in
spelen op het Pilgrimjaar.
Voorbeelden hiervan zijn:
- Leidse Lakenfeesten
- Peurbakkentocht
- Culinair Festival
- 3 oktoberviering
- Leidse Jazzweek
- Free Discovery project
Ook kent het Pilgrim Fathers thema enkele vaste exposities, waaronder die in het Regionaal Archief
Leiden (Pilgrim Archives) en het Leiden American Pilgrim Museum.
Ten slotte zal waar mogelijk worden samengewerkt met partners in Plymouth (Mass., US), Scrooby
(UK) en de in relatie tot het Pilgrim thema relevante plaatsen in Nederland (Amsterdam, Delfshaven),
om te voorzien in een aantrekkelijk en consistent totaalprogramma.
17
3. Beschrijving programmaonderdelen kernprogramma
001. Officiële herdenking en herdenkingsconcert
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit
Kosten
Dekking kosten
:projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009
:projectmanager
:Pieterskerk Leiden
:mei 2009
:herdenking
:uitvoering geven aan waardige herdenking verblijf Pilgrim Fathers in Leiden
:o.a. Koninklijk Huis / minister-president, minister van buitenlandse zaken /
Amerikaanse ambassadeur, consul / partners culturele, wetenschappelijke en
economische uitwisseling Nederland - VS / directies Amerikaanse bedrijven in
Nederland / gemeentebesturen Leiden en Plymouth Mass. / burgemeesters
omliggende gemeenten / hoofdsponsors
:navraag (circa 500 – 800)
:va. € 75.000
:subsidie gemeente Leiden € 37.500 / sponsoring
De officiële opening van het Pilgrim Fathers jaar vindt plaats in de Leidse Pieterskerk met een
inhoudelijke lezing over het thema Leiden / Pilgrim Fathers / relatie Nederland - VS en korte
toespraken van Nederlandse en Amerikaanse kant. Aansluitend een concert.
Optioneel: vaartocht van Rapenburg naar Oude Vest en bezoek aan tentoonstelling Holland-mania.
002. Expositie Holland-mania
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:dhr. E. Jacobs
:dhr. Chr. Vogelaar
:Stedelijk Museum De Lakenhal
:navraag
:cultuurhistorische expositie
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:divers geïnteresseerd publiek
:totaal over periode [schatting]
:€ 200.000
:initiatiefnemer
003. Lezingen relatie Leiden / Verenigde Staten van Amerika
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
:Webster University in samenwerking met het John Adams Institute
:dhr. L. Even / dhr. J. Kaat, Webster University
:Webster University Leiden
:mei 2009 - september 2009
18
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:wetenschappelijke lezingen
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:studenten, Amerikaanse bezoekers (toeristen en Europese expats) aan Leiden
:maximaal 65 per lezing (meer indien op andere locatie)
:va. € 1.500
:initiatiefnemer
Webster University ondersteunt een serie lezingen over onderwerpen uit de historische relatie tussen
Leiden en de Verenigde Staten van Amerika. In het bijzonder over de invloed van Leiden op de meest
populaire Amerikaanse feestdag ‘Thanksgiving’.
004. Collegeserie Pilgrim Fathers
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:Webster University
:dhr. L. Even / dhr. J. Kaat, Webster University
:Webster University Leiden
:mei 2009 - juni 2009
:wetenschappelijk lesprogramma
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:studenten
:maximaal 65
:€ 5.500
:initiatiefnemer
Webster University verzorgt een collegereeks over de Pilgrim Fathers.
005. Expositie Leiden American Pilgrim Museum
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:dhr. J.D. Bangs
:navraag
:Leiden American Pilgrim Museum
:navraag
:cultuurhistorische expositie
:utvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:diverse geïnteresseerd publiek
:navraag schatting
:€ 8.500
:stelpost subsidie gemeente Leiden € 5.000 / rest door sponsoring
006. Expositie Leiden Pilgrim Press in Lakenhal / Grolier Club New York
19
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:dhr. J.D. Bangs
:Stedelijk Museum De Laskenhal / Regionaal Archief Leiden
:Stedelijk Museum De Lakenhal / Grolier Club New York
:vanaf 1 mei 2009
:cultuurhistorische expositie
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:divers geïnteresseerd publiek
:navraag schatting
:stelpost € 25.000
:trekker
007. Pilgrim Fathers thema tijdens Lakenfeesten / Peurbakkentocht / Culinair Festival 2009
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:Kwik Events
:Kwik Events
:Centrum van Leiden
:begin juli 2009
:evenement
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:Leidse bevolking
:navraag schatting
:€ 5.000
:subsidie gemeente Leiden € 2.500 / sponsoring € 2.500
008. Pilgrim Fathers thema tijdens 3 oktoberviering 2009
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:Kwik Events
:Kwik Events
:Centrum van Leiden
:2-3 oktober 2009
:evenement
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:Leidse bevolking
:navraag schatting
:€ 7.500
:subsidie gemeente Leiden € 5.000 / sponsoring € 2.500
009. Great American Jazznight tijdens Leidse Jazzweek 2009
20
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:Kwik Events
:Kwik Events
:Centrum van Leiden
:januari 2009
:evenement
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:algemeen publiek
:navraag schatting
:€ 5.000
:subsidie gemeente Leiden € 2.500 / sponsoring € 2.500
010. Concert(en) Pilgrim componist Hooglandse Kerk en/of Hartebrugkerk
Initiatieven
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:dhr. J.D. Bangs / dhr. R. Verhoeff
:volgt
:Hooglandse Kerk
:nog niet bekend
:concert
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
:divers geïnteresseerd publiek
:navraag schatting
:onbekend
:subsidie gemeente Leiden € 1.000
De componist John Coprario heeft enige tijd onder de Pilgrims geleefd. Ook heeft hij Leiden in 1613
samen met de beroemde Engelse componist Orlando Gibbons Leiden bezocht. In het kader van de
Evensong reeks brengt het koor van de Engelse Kerk (gesticht 1586) de muziek van Gibbons en
Coprario.
011. Expositie ‘Contact! Reizen en migratie in de tijd van de Pilgrims.’ Regionaal Archief
Leiden/Pilgrim Archives
Initiatief
:mevr. Ariela Netiv
Trekker
: mevr. Ariela Netiv
Locatie
:Regionaal Archief Leiden/Pilgrim Archives
Periode
:nog niet bekend
Aard
:expositie
Doelstelling
:uitvoering geven aan een activiteitenprogramma rond het thema Pilgrim Fathers
Doelgroep
:divers geïnteresseerd publiek
Capaciteit/bereik :navraag schatting
Kosten
:€ 23.000,Dekking kosten :subsidies / sponsoring
012. Lesprogramma over migratie / tolerantie voor basisscholieren
21
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009
:projectmanager
:NVT
:beschikbaar december 2009
:lesprogramma
:uitvoering geven aan een programma rond het thema Leiden / tolerantie
:divers geïnteresseerd publiek
:navraag schatting
:€ 5.000,:subsidies (Fonds 1818) / sponsoring
012a. Lesprogramma over migratie / tolerantie voor nieuwkomers
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:mevr. Ariela Netiv
:mevr. Ariela Netiv
:NVT
:beschikbaar december 2009
:lesprogramma
:uitvoering geven aan een programma rond het thema Leiden / tolerantie
:divers geïnteresseerd publiek
:navraag schatting
:€ 2.500,:subsidies (Fonds 1818) / sponsoring
013. Pilgrim Fathers route en speurtocht voor leerlingen basisscholen
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009
:projectmanager
:NVT
:beschikbaar maart 2009
:lesprogramma
:uitvoering geven aan een programma rond het thema Leiden / tolerantie
:leerlingen basisscholen
:navraag schatting
:€ 1.500,:subsidies (Fonds 1818) / sponsoring
014. Pilgrim Fathers creatieve wedstrijd: tekenen, dichten, schrijven
Initiatief
Trekker
Locatie
Periode
:projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009
:projectmanager
:NVT
:beschikbaar maart 2009
22
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Kosten
Dekking kosten
:lesprogramma
:uitvoering geven aan een programma rond het thema Leiden / tolerantie
:leerlingen basisscholen
:navraag schatting
:€ 3.500,:subsidies (Fonds 1818) / sponsoring
23
3.1 Basisaspecten en promotie Leiden Pilgrim Fathers in Leiden 2009:
Vooruitlopend op een integraal communicatieplan kan al wel worden geconcludeerd dat voor de
uitvoering van het kaderplan aanzienlijke middelen zullen moeten worden gereserveerd voor de
profilering van het Pilgrim Fathers jaar. Ook deze middelen zullen deels kunnen worden gegenereerd
door sponsoring en samenwerking met bijvoorbeeld mediapartners.
Naast de inzet van op doelgroepen afgestemde specifieke media, zal moeten worden voorzien in een
aantal basisvoorzieningen, zoals de projecthuisstijl, huisstijldrukwerk en een internetsite.
Logo, huisstijl, slogan
Voor de uitvoering van het project zal gebruik gemaakt worden van een representatief Pilgrim Fathers
jaar logo, een herkenbare huisstijl en een wervende slogan.
Huisstijldrukwerk
Voor correspondentie en representatiedoeleinden is huisstijldrukwerk onontbeerlijk. De kosten hiervan
zijn beperkt. Het gaat dan vooral om briefpapier, enveloppen e.d.
Toeristische gemaks- en voordeelkaart
Elders wordt met succes gebruik van toeristische voordeelpassen. De Pilgrim Fathers Card biedt een
OV-pakket in combinatie met (kortingen op) de entree van de exposities en evenementen van het
Pilgrim Fathers jaar en Nederland/Japan jaar. Daarnaast worden kortingen geboden door
deelnemende commerciële bedrijven.
Het kan daarbij zowel gaan om een couponboekje (meertalig) als om een chipkaart. Naast het
prijsvoordeel telt vooral het gemak als verkoopargument.
De regio beschikt tot op heden niet over een aansprekende toeristische gemaks- en voordeelkaart. Er
zijn plaatselijk wel kortingskaarten, maar die richten zich vooral op voordeel voor minder
koopkrachtige doelgroepen. De kaart wordt in combinatie met een meertalige (Nederlands, Engels,
Japans) gids over de culturele thema’s van 2009 (Pilgrim Fathers / 400 jaar handelsrelatie NederlandJapan) verkocht.
Initiatief
Trekker
Locatie/regio
Periode
Aard
Doelstelling
Doelgroep
Capaciteit/bereik
Ontwikkelkosten
Dekking kosten
:Matchmakers Unlimited
:Matchmakers Unlimited
:Zuid-Holland
:vanaf najaar 2008
:gemaks- en voordeelpas met meertalige culturele gids
:basisvoorziening project Pilgrim Fathers in Leiden 2009
:toeristen / dagtoeristen
:navraag schatting
:€ 15.000
:subsidie gemeente Leiden € 7.500 / rest initiatiefnemer
Profilering op relevante locaties voor toeristen
24
De projectgroep streeft naar optimale profilering van het Pilgrim Fathers jaar op relevante locaties,
waaronder Schiphol, CS Leiden, het Centraal bezoekerscentrum, Openbare Bibliotheken, bij onze
partners in binnen- en buitenland. Dat middels een banier, enkele posters en een display met folders.
Free publicity
De projectgroep streeft naar maximale benutting van de mogelijkheden voor free publicity, niet alleen
door de samenwerking met media binnen de regio, maar vooral van regionale en nationale media in
de doelmarkten. Hiertoe vindt inventarisatie van relevante media plaats en worden initiatieven
genomen die moeten leiden tot aansprekende publicaties / uitzendingen op geschikte momenten.
Daarbij valt ook te denken aan meer uitgebreide journalistieke en (populair)wetenschappelijke
publicaties of uitzendingen. Voorbeelden: National Geographic, Spoor (NS), Kampioen (ANWB),
Reizen (ANWB).
De free publicity richt zich, afhankelijk van het medium, op alle relevante doelgroepen.
Media gemeente Leiden
Het thema Pilgrim Fathers Leiden 2009 zou ook in de media van de gemeente Leiden op gezette
tijden geprofileerd moeten worden. Bij deze specifieke vorm van free publicity gaat het om het
informeren en enthousiasmeren van de bevolking van Leiden en omgeving.
Internetsite
Bij de communicatie met de doelgroepen wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van internet als
interactief medium. Naast een eigen website (meertalig) met alle informatie over de diverse aspecten
en evenementen met diverse mogelijkheden tot interactie, acties e.d., zal waar mogelijk gebruik
gemaakt worden van verwijsmogelijkheden en free publicity op relevante internetsites van derden.
Daarbij wordt in eerste instantie samenwerking gezocht met culturele partners in Leiden, regio en
provincie, maar ook met partners in de overige doelmarkten.
Overige eigen media
Voor het project zullen in ieder geval de volgende eigen media worden ingezet:
- toeristische Pilgrim Fathers plattegrond / algemene brochure (meertalig)
- posterserie op A2-formaat
- posters Mupi-formaat
- banieren voor toepassing outdoor (stationsgebied, bij musea, bij Pilgrim monumenten,
langs looproutes) en indoor (bijvoorbeeld bij inzet door partners in musea e.d.)
- themaboekje voor scholieren (Nederlands)
25
Themagerelateerde producten en souvenirs
Themagerelateerde producten en souvenirs zijn belangrijke dragers van het thema. Deze zullen
moeten worden ontwikkeld in samenwerking met de detailhandel, bakkerijbedrijven en de horeca.
Daarbij wordt ook gedacht aan de ontwikkeling van nieuwe aansprekende verse en houdbare
exclusief
Leidse voedingsproducten.
Presentatie van Pilgrim Fathers gerelateerde monumenten en locaties
De aan de Leidse Pilgrims vebonden locaties zullen duidelijk moeten worden geprofileerd. Dat kan
onder meer door het plaatsen van de banieren. Daarnaast zullen deze locaties ook in andere
opzichten duidelijker moeten worden geprofileerd, zodat deze beter worden herkend. Ook de
aanwezigheid van bijvoorbeeld acteurs op vaste tijdstippen zou sterk kunnen bijdragen aan de
positieve beleving.
26
4. Begroting kernprogramma
Binnen dit project zijn de herdenking en viering van een aan Leiden gerelateerd historisch feit en de
promotie van Leiden in de Verenigde Staten van Amerika onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Gelet op de beoogde return on investment in de vorm van Amerikaans toerisme en intensivering van
de economische uitwisseling tussen de Verenigde Staten en de regio Leiden dient de financiering van
het project gezien te worden als een investering die zich op termijn ruimschoots terugbetaald.
Vanuit dit perspectief verzoekt de projectgroep het gemeentebestuur van Leiden om de volgende
kosten voor zijn rekening te nemen:
- personele kosten projectmanagement
60.000,- kantoorkosten
8.000,- aandeel promotiekosten
40.000,-
aandeel kosten kernprogramma
51.750,-
Tevens wordt aan het gemeentebestuur gevraagd om de projectactiviteiten – gelet op het algemene
belang voor de stad en zijn inwoners – in praktische zin te ondersteunen en tevens om deze vrij te
stellen van alle kosten voor wat betreft vergunningen, gemeentelijke belastingen en de noodzakelijke
dienstverlening van gemeentelijke diensten.
Voor de verdere financiering wordt een beroep gedaan op initiatiefnemers, bedrijfssponsors en
fondsen.
Het deels door de gemeente Leiden te bekostigen kernprogramma omvat het minimum aan
noodzakelijke activiteiten. Voor alle overige programmaonderdelen geldt dat de kosten door de
initiatiefnemers en sponsors gedragen worden. De sponsorwerving wordt op provisiebasis uitbesteed.
4.1 Projectmanagement
Algemeen projectmanagement
Reis- verblijfkosten projectmanagement
Kantoorkosten: porti, telefonie, automatisering, drukwerk
Vergader- en representatiekosten
Management onderdelen Lakenfeesten, Peurbakkentocht, Culinair Festival,
3 Oktoberviering en Great American Jazznight
4.2 Promotiekosten
Ontwerpkosten en promotioneel drukwerk (toeristisch informatieboekje, brochures,
posterserie, stationary, Mupi-poster e.d.)
Folderdisplays
Ontwikkelkosten projectwebsite
Promotiereis buitenlandse journalisten (reis- en verblijfkosten)
Banieren en vlaggenmasten, inclusief plaatsing bij diverse locaties en langs de looproute
Advertising, plaatsingskosten (o.a. advertenties en Mupi’s Leiden)
Diverse promotiematerialen inclusief ontwikkelkosten
91.500,5.750,8.000,3.500,10.000,-
10.000,5.000,10.000,15.000,35.000,10.000,15.000,-
4.3 Dekking kosten
27
Totaal begroot kernprogramma
Totaal begroot organisatiekosten
Totaal begroot promotiekosten
Totale kosten
354.250,118.750,100.000,-
Dekking door initiatiefnemers
Gevraagde subsidie gemeente Leiden
Subsidies vanuit fondsen
Provinciale subsidies
Sponsoring
230.000,159.750,15.000,50.000,118.250,-
Totaal opbrengsten
573.000,-
573.000,-
28
5. Projectorganisatie en contactgegevens
Voor de feitelijke contretisering zal een stichting worden opgericht. Het bestuur ervan zal in overleg
met een Raad van Advies worden ingericht. De Raad van Advies representeert alle mogelijke
stakeholders en personen, instellingen en bedrijven die het initiatief met raad en daad willen
ondersteunen.
De stichting stelt een directeur aan die de projectleiding verzorgt en verantwoordelijk wordt voor de
uitvoering van het kernprogramma, de projectpromotie en – voor zover haalbaar – de beoogde
aanvullende activiteiten.
Anderen zullen, waar zinvol, kunnen aanhaken bij het initiatief. De stichting bewaakt de integriteit en
de realisatie volgens de centrale doelstellingen en binnen de overige te stellen kaders.
Samenwerking met hoger- en beroepsonderwijs
Waar mogelijk wordt samengewerkt met Universiteit Leiden en Webster University. Naast
samenwerking bij de ontwikkeling van wetenschappelijke activiteiten in relatie tot het Pilgrim Fathers
jaar, wordt gestreefd naar de profilering van Leiden als centrum voor wetenschap.
Ook wordt samengewerkt met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in de regio. Studenten van
ROC Leiden en Hogeschool Leiden zullen in het kader van hun opleidingen (Commerciële Economie,
Communicatie, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Leraar Basisonderwijs, Horeca, Bakkerij,
Toerisme, Onderwijs, Veiligheid, Sport en Bewegen) onder begeleiding van docenten op verschillende
taken bij deelactiviteiten worden ingezet. In dit kader worden ook de mogelijkheden onderzocht voor
de opzet een leerwerkbedrijf evenementen van beide opleidingsinstellingen.
Samenwerking met werkgroep Japan-jaar
Waar zinvol zal afstemming en samenwerking worden gezocht met de werkgroep ‘Japan-jaar’. Naast
programmatische afstemming (planning, informatieverstrekking) zullen ook in promotionele zin
synergie en efficiency worden nagestreefd.
Samenwerking met partners buiten Leiden
Vanuit de projectdoelstellingen zullen nadere contacten worden ontwikkeld met (potentiële) partners in
binnen- en buitenland met als doel samenwerking voor wat betreft onder meer promotie en
programmering in relatie tot het Pilgrim Fathers jaar 2009.
Samenwerking met onder meer het regionale bedrijfsleven
In het kader van het project wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van aanknopingspunten voor de
bevordering van de regionale economie door internationale economische uitwisseling. Daartoe zal zo
mogelijk een aanvullend programma worden ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse,
Amerikaanse en Engelse bedrijven, de Kamer van Koophandel, de Dienst Economische Zaken van de
Gemeente Leiden, hoger- en beroepsonderwijs, de EVD van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
de Nederlands-Amerikaanse Kamer van Koophandel, Nederlands Bureau voor Toerisme en andere
potentiële partners.
Algemeen projectmanagement
Volume
:17 maanden / totaal circa 1.040 uur
Periode
:juli 2008 t/m november 2009
Door
:projectdirecteur en assistentie
29
Kosten
Dekking
:€ 93.500
kosten :subsidie Gemeente Leiden € 50.000
Management onderdelen Lakenfeesten, Peurbakkentocht, Culinair Festival, 3 Oktoberviering en
Great American Jazznight
Volume
:13 maanden / 260 uur
Periode
:september 2008 t/m september 2009
Door
:Kwik Events
Kosten
:€ 10.000
Dekking kosten :subsidie Gemeente Leiden € 10.000
30
5.1 Contactgegevens
Projectgroep Pilgrim Fathers Leiden 2009
Centrum Management Leiden
Joost Bleijie
E-mail: [email protected] / telefoon: 06 1151 3029
MVKK Efficom
Maarten van Vliet
E-mail: [email protected] / telefoon: 06 5203 1161
31
Download