Ris document blanco

advertisement
B en W nummer 13.0883; d.d. 1-10-2013
Onderwerp
Startersleningen tweede deel Leidse Schans
Besluiten:Be
Gelet op de hou
gelet op de voorspoedige verkoop van de eerste woningen met startersleningen op de campus
Leidse Schans:
1. op basis van artikel 6 lid h van de “Verordening Starterslening gemeente Leiden” het
toepassingsbereik uit te breiden met de 90 starterswoningen (in blok D) met dien
verstande dat het gemeentelijk budget voor de Leidse Schans dat is berekend op €
1.132.200 (vermeerderd met het bedrag van rijksbijdragen) niet mag worden
overschreden;
2. bijgaande brief aan de gemeenteraad vast te stellen, waarin staat dat de verkoop van de
starterswoningen in het eerste deel (in blok C) een groot succes is, dat er € 0,25 miljoen
aan gemeentelijke bijdrage vereist is voor blok C, dat de overblijvende ruimte
(vermeerderd met de rijksbijdragen) beschikbaar is om te besteden aan het tweede deel
van de starterswoningen op Leidse Schans (blok D) en dat het deel van € 1.464.000
volledig beschikbaar blijft voor de Voorthuijsenlocatie.
Perssamenvatting:
De verkoop van de eerste starterswoningen op de campus Leidse Schans loopt zo voorspoedig dat er
snel gestart wordt met een tweede deel. De ontwikkelaar gaat daarom nog meer starterswoningen die
voor later waren gepland naar voren halen. Eind 2013 start de verkoop en de bouw medio 2014. De
gemeente ondersteunt dit met gunstige leningen, waardoor veel starters in staat zijn om te kopen.
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
De leden van de gemeenteraad
2300 PC Leiden
Telefoon 14071
E-Mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
.. september 2013
Ons kenmerk DIV-2013-11314
Onderwerp Startersleningen Leidse Schans, tweede deel
Datum
P.C. de Vos
Doorkiesnummer 071-5165755
Contactpersoon
Geachte leden van de gemeenteraad,
Het gaat goed met de verkoop van de eerste starterswoningen op de Leidse Schans. Zo goed dat
de Ontwikkelcombinatie Leidse Schans eerder wil starten met de volgende fase. Ze vraagt de
gemeente om ook hiervoor startersleningen (zie RV 13.0050) beschikbaar te stellen. Hierna leest u
meer over het succes van de verkoop van de eerste woningen, over hoeveel startersbudget er mee
gemoeid was en over ons besluit om voor deze tweede fase opnieuw leningen te verstrekken.
Succesvolle verkoop blok C
Vanaf het begin is er veel interesse voor het kopen van een starterswoning op de
studentencampus Leidse Schans. Op de eerste verkoopbijeenkomst kwamen honderden
belangstellenden af. Het bleef niet alleen bij kijken. Er zijn ook in korte tijd veel zaken gedaan. Dat
is goed nieuws in een tijd dat verkoop en doorstroming stagneert. De oorzaak van de succesvolle
verkoop is de gunstige combinatie van woningtype, prijs-kwaliteitverhouding, de mogelijkheid van
een starterslening en (helaas) de grote schaarste aan studentenhuisvesting. In de eerste fase (blok
C) hebben ca. 23 starters een lening nodig uit het gemeentelijke startersfonds bij het
Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten (SVn). Uw raad heeft een budget van € 2,6 miljoen
vastgesteld voor het toekennen van Startersleningen.
De verordening werd alleen van toepassing verklaard voor aanvragen uit twee complexen, namelijk
de Van Voorthuijsenlocatie en de Leidse Schans. Het budget voor de Leidse Schans is €
1.132.200. De 23 starters in blok C lenen ca. € 0,5 miljoen (23 x ca. € 20.000). Na aftrek van de
Rijksbijdrage is het beslag op de gemeentelijke middelen ca. € 0,25 miljoen.
Het verschil met het gereserveerde bedrag valt te verklaren uit het feit dat geen 80% maar 40%
van de kopers een beroep doen op het SVn–fonds en dat ze niet € 29.000 maar € 20.000 per
woning lenen. Achtergrond bij dit lagere beroep op de starterslening is dat de Triodosbank een
gunstige duurzame groene hypotheekvorm aanbiedt, waaruit (door de lagere lasten) een groter
deel van de aankoop kan worden gefinancierd.
Eerder starten met blok D
Nu de verkoop zo aanslaat wil de ontwikkelaar van de Leidse Schans snel verder gaan met het
tweede deel (blok D), met circa 90 starterswoningen. Aanvankelijk was de start bouw gepland voor
begin 2015. Nu wil ze eind 2013 starten met de verkoop en medio 2014 met de bouw. Ze wil
daarvoor weer SVn-leningen inzetten.
In de RV is echter niet expliciet aangegeven dat het tweede deel van de Leidse Schans onder het
toepassingsbereik van Hoofdstuk 3 van de ‘Verordening Starterslening’ valt. Wij zijn op basis van
de verordening (artikel 6, onder h) bevoegd om de in artikel 6, onder d. genoemde
nieuwbouwcomplexen te wijzigen. Om de snelle voortgang op de campus te faciliteren hebben wij
daartoe besloten.
Tot slot
Het fonds voor startersleningen is een revolverend fonds, wat betekent dat de aflossingen weer
terugkomen in het fonds om nieuwe leningen te verstrekken. Een duurzame methode om zo
effectief mogelijk gemeentelijk geld in de Leidse woningbouw te investeren.
Wij verwachten met ons besluit de verdere realisatie van deze mooie en duurzame
studentencampus een forse stap dichterbij te brengen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Download